Pro zájemce

Český institut biosyntézy z.ú. nabízí komplexní 5letý akreditovaný psychoterapeutický výcvik v biosyntetické psychoterapii. Výcvik se skládá ze dvou částí – základní a navazující. Výcvikový program v biosyntetické psychoterapii garantuje PhDr. Barbora Janečková, Ph.D.

Výběr do výcviku XI, který začne v roce 2024, probíhá nyní a přihlášku je možno podat do 31.8.2023 na e-mail vycviky@biosynteza.cz. Rozhovory se zájemci budou probíhat od půlky dubna do 15. 9. 2023.

Popis a struktura výcviku

Jedná se o komplexní akreditovaný vzdělávací program v psychoterapii, který se skládá ze sebezkušenostní části (3 roky) a z navazující části zaměřené na terapeutickou praxi (2 roky).

1. základní prezenční část, celkem 872 hodin

Celkový počet hodin zahrnuje:

 • 552 hodin sebezkušenosti, teorie a metodologie,
 • 80 hodin individuální psychoterapie u výcvikového terapeuta ČIB
 • 120 hodin pracovních intervizních skupin za 3 roky, tj. 40 hodin ročně
 • 60 hodin praxe v zařízeních, kde se aplikuje psychoterapie (student si zajišťuje sám)
 • 60 hodin samostudium

Účastník se zavazuje účastnit se 90 % z celkového počtu hodin výcviku. Současně ale musí dodržet, že účast na každém unitu bude min. 85% z čehož platí, že účast na prvním dni každého unitu je povinná. Dále platí, že musí dodržet 100 % z celkového počtu hodin individuální terapie a 100 % hodin z celkového počtu hodin intervizních setkání a praxe. V případě, že se Účastník nebude moc účastnit prvního dne jakéhokoli unitu musí nahradit celý unit. Chybějící účast je Účastník povinen nahradit s nejbližším výcvikovým během, nebo způsobem, který určí odborná garantka výcviku. Náhradní účast je zpoplatněna.

Orientační cena za rok: 75 000 Kč

2. navazující prezenční část, celkem 586 hodin

Celkový počet hodin zahrnuje:

 • 296 hodin teorie a metodologie, terapeutické praxe a supervize
 • 24 hodin kazuistický seminář (prezentace kazuistik)
 • 40 hodin individuální terapie
 • 30 hodin individuální supervize
 • 60 hodin skupinové supervize
 • 60 hodin samostudia
 • 50 hodin práce v intervizních skupinách
 • 26 mentoring

Orientační cena za rok: 60 000 Kč

Hodiny individuální terapie a individuální i skupinové supervize si účastníci výcviku platí sami. Výcvik probíhá v 4 - 6 denních setkání (1. část) a v 3 - 4 denních setkání (2. část) nejčastěji v Praze. Ubytování si zajišťují účastníci výcviku sami.

 • hodiny individuální terapie - cena garantovaná 1000-1200 Kč/hodina
 • Individuální supervize (cena, kterou si terapeut bere za sezení + 200 Kč)

Výcvik - 1. část

I. Kořeny
Důraz je kladen na kořeny a bázi v našem těle a na naše postoje k času, prostoru, energii a penězům. Hlavní učební témata a přetrvávající vzorce v těle, polarizační tendence v těle a vlastnosti pohybových impulzů.


II. Uzemnění
Kořenová čakra a páteř jako základy autonomie a rozdíl mezi rigidně fixovanými a labilně nezakotvenými charakterovými tendencemi. Hlavním tématem je porozumění pohybovým oblastem jako vzorcům vývojového posunu, výrazovým gestům a jejich afekto-motorickým schématům.


III. Zrození
Důraz je kladen na hara čakru a na pre- a perinatální aspekty zkušenosti, život v děloze, zrození a způsoby pomoci klientům s porodními a prenatálními traumaty. Zásady práce s dechovými vzorci, hyper- a hypoventilace. Charakterové principy: hraniční rozštěpení vyjádřené jako deformace polarity mezi kontrolou a uvolněním.


IV. Potřeby
Zdůraznění prvního roku našeho života, důraz na hrdelní čakru, tendence orální povahy, potřeby související se zdravím a vzorce závislosti. Vyučují se zásady biosyntézy týkající se základních prvků hmatu jako forem zdravé výživy.


V. Hranice
Důraz je kladen na energie čakry solar plexu a na emoce sympatiku - vztek a úzkost ve vztahu k vzorcům tvořivého pohybu konstruktivní agrese a konstruktivní sebeobrany nebo hledání bezpečí. Charakterové aspekty síly a jejich projev v masochismu nebo psychopatii.


VI. Energie
Důraz na centra sexuální energie a na vibrace rozkoše v těle, práce s bloky v oblasti pánve, zvládání zdravé lásky a sexuality a somatické základy pro práci se sexuálními problémy klientů.


VII. Vztahování
Srdce jako centrum milostného vztahu a vzorce spolupráce v partnerství (jako protiklad k symbiotické tajné dohodě nebo destruktivnímu střetávání). Ústřední zaměření spočívá na energetice paží jako kanálů pro vyjádření a kontakt. Charakterové aspekty hyperaktivity nebo přílišné pasivity ve vztahu.


VIII. Sebevyjádření
Je kladen důraz na hlas, hrdelní čakru a na sluch. Vzorce jasné komunikace v jazyce a její poruchy. Způsoby jak pomoci klientům, kteří jsou nadměrně racionální, a klientům, kteří obtížně nacházejí slova pro své zážitky.


IX. Čelení
Rozhled a vhled, oční kontakt a zrak včetně čakry třetího oka. Terapeutické zpracovávání očních bloků. Způsoby přeměny restriktivní obrazivosti v kreativní proces a způsoby zakotvení obrazivosti/fantazie v těle a v pohybu.


X. Trauma
základní koncepty a teorie
specifika práce s traumatem na úrovni těla


XI. Přesah
Důraz na korunní čakru jako na bránu mezi vlastní existencí a transpersonálním. Témata blahodárné spirituality jako protikladu k pseudospirituálnímu úniku z těla. Postoj ke smrti. Intenzivní výuka pomocí práce se zdroji a kvalitami lidské podstaty.


XII. Ukončování
Pokračování práce na předchozím tématu, studium poruch integračních funkcí korunní čakry v psychózách, traumatických stavech a hraničních podmínkách.
Charakteristické aspekty procesu přeměny a rozloučení. Sklizeň a nový začátek.

Výcvik - 2. část

I. Reflexe terapeuta

II. Začátek terapie, kontrakt

III. Dynamické kořeny biosyntézy - vývojové teorie v praxi

IV. Terapeutická praxe

V. Terapeutický vztah - přenos/protipřenos

VI. Neurovědy a Epigenetika

VII. Trauma

VIII. Etika a práce s přesahem

IX. Integrace a ukončování


Akreditace výcviku

2021-2028
Reakreditace EAP - Evropské asociace pro psychoterapii.

2021-2026
Reakreditace IPVZ – komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví.

2018 - 2025
Akreditace ČAP - České asociace pro psychoterapii

2014
Akreditace Evropské asociace pro psychoterapii EAP a zařazení mezi certifikované evropské psychoterapeutické vzdělávací institut EAPTI – European Accredited Psychoterapy Training Institute.

2010
Akreditace IPVZ - Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pro oblast zdravotnictví v ČR.

1998
Biosyntéza byla v Bruselu uznána Evropskou psychoterapeutickou asociací (EAP) jako vědecká metoda v oblasti somatické psychoterapie.

Více o metodě

Podmínky pro přijetí do výcviku a přijímací řízení

Podmínky pro přijetí do výcviku

 • dokončené vysokoškolské vzdělání humanitního směru, (minimálně Bc.),seznam oborů relevantního pregraduálního vzdělávání dle ČAP naleznete zde: https://czap.cz/resources/Documents/seznam-pregradualu.pdf
 • popřípadě jiné humanitní vzdělání (minimálně Mgr.), v tomto případě o přijetí do výcviku rozhoduje odborná rada na základě předchozí praxe v oblasti pomáhajících profesích, nebo dobrovolnické činnosti
 • absolvování pre-workshopu Setkání s biosyntézou nebo První kroky k biosyntéze
 • v případě, že máte dokončené jiné vysokoškolské vzdělání než magisterské psychologie či atestace z psychiatrie, je pro vstup do výcviku potřeba absolvovat Psychoterapeutické minimum. To vám poskytne takové teoretické vzdělání, abyste se po absolvování výcviku mohli věnovat psychoterapeutické práci v souladu se standardy EAP. Pro přihlášení do výcviku je potřeba absolvovat alespoň první 3 setkání Psychoterapeutického minima
 • ochota pracovat na sobě (sebezkušenostní část), ochota pracovat s klienty od 2. části výcviku a ochota se kontinuálně vzdělávat a rozvíjet.

Podmínky pro přijetí do výcviku pro terapeuty ve zdravotnictví

 • dokončené vysokoškolské vzdělání (MUDr. či Mgr. psychologie),
 • zařazení do předatestační přípravy, popřípadě atestace z klinické psychologie,
 • zařazení jako psycholog ve zdravotnictví,
 • absolvování workshopu Setkání s biosyntézou nebo První kroky k biosyntéze,
 • ochota pracovat na sobě (sebezkušenostní část), ochota pracovat s klienty od 2. části výcviku a ochota se kontinuálně vzdělávat a rozvíjet.

Přijímací řízení

Pro zařazení do evidence zájemců o výcvik je třeba poslat vyplněný dotazník na vycviky@biosynteza.cz. Zájemci, kteří splňují podmínky pro přijetí do výcviku, budou pozváni k individuálnímu rozhovoru. Administrativní poplatek za pohovor 800 Kč. Zasláním dotazníku souhlasíte s využitím osobních údajů (telefon, e-mail, adresa, vzdělání) pro účely přijímacího řízení. Pokud máte nějaké dotazy nebo nejasnosti ohledně výcviku, napište nám na adresu info@biosynteza.cz.

Workshopy Psychoterapeutické minimum

Řekli o výcviku

Petr DavídekPetr Davídek - „Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze je jedno z mých nejlepších rozhodnutí, které jsem kdy udělal. Z komplexně propracovaného systému sebezkušenosti a nácviku praktických dovedností, doplněného o ucelenou biosyntetickou teorii, těžím nejen jako terapeut a školní psycholog, ale i v osobním životě.“

Hana Nečina VaníčkováHana Nečina Vaníčková - „Výcvik mi bez nadsázky změnil život. To zřejmě dělají do jisté míry všechny sebezkušenostní výcviky, biosyntéza má ale pro mě zvláštní kouzlo v přístupu ke klientovi, v citlivosti k tělu, svým zaměřením na zdroje...To vše je obohacující i pro mě osobně.“

Michal StrenkMichal Strenk - „Výcvik v biosyntéze mi přišel do života v pravý čas, v osobní i profesní rovině – dostal jsem k dispozici kompas, kterým se mohu nechat vést. Je to ucelený, otevřený a živý koncept se spoustou praktických nástrojů vhodných pro použití jak v každodenním fungování, tak při práci s klienty. Biosyntéza mi poskytuje prostor nejen pro kladení otázek a hledání odpovědí, ale i pro bezpečné zkoumání a zakoušení všech rozměrů, na něž je rozum občas krátký. To samo o sobě je intenzivní zkušenost.“

Kateřina ŠrubařováKateřina Šrubařová - „Výcvik v biosyntetické psychoterapii řadím na seznam toho nejlepšího, co jsem si ve svém životě dopřála. Těžko hledám slova, která by nezněla moc pateticky: díky biosyntéze jsem se v zásadě znovu narodila. Zabydlela jsem se ve svém těle, začala jasněji vnímat své impulsy a hranice, opečovala svá přetížená ramena i oči. Našla jsem cestu zpět k hravosti a lehkosti i oporu pro toulání v hloubkách. A to by samo o sobě bohatě stačilo. Vynikající úroveň vzdělání, kterou výcvik vyživil mou hlavu i srdce a postupně mne dovedl až k opuštění předchozí profese, abych teď mohla ve velké radosti a kreativitě pečovat o malé i velké klienty, už je jen obrovským bonusem k této ničím nenahraditelné sebezkušenosti. Velké díky všem lektorům i kolegům, které jsem na cestě potkala!"

Matyáš MüllerMatyáš Müller - „Výcvik byl skvěle vystavěn, s vyváženou kombinací sebezkušenosti a teoretických poznatků. Oceňuji hloubku zkušenosti, kterou nám předávaly hlavní vedoucí výcviku Yvonna a Bára, a to nejen těch pracovních, ale i životních. Další čeští i zahraniční lektoři přinášeli každý svůj specifický pohled, což dohromady vytvořilo pestrou, ale pevně pohromadě držící mozaiku. Výcvik nechápu pouze jako profesní přípravu, ale i jako zásadní osobní zkušenost, která mi pomohla v propojování různých oblastí mého života. V neposlední řadě jsem díky němu poznal spoustu skvělých spolužáků."


Pro účastníky výcviku

Aktuálně probíhají osmý a devátý běh základního výcviku a sedmý běh navazujícího výcviku. Desátý běh výcviku otevíráme v  roce 2023.

Témata a termíny Výcvik VII - část 2

2022 Téma
21. - 23. 1. Dynamické kořeny biosyntézy
1. - 4. 3.Reflexe, role terapeuta
24. - 27. 5.Kontrakt, proces a fáze terapie
8. - 11. 9. Přenos a protipřenos
5. - 7. 11. Epigenetika a neurovědy
2023 Téma
9. - 12. 2. Aspekty traumatu v kontextu terapeutického vztahu
11. -14. 4. Terapeutická praxe
17. -19. 7. Etika a práce s přesahovými tématy v terapii
2. - 5. 10. Ukončování a integrace

Témata a termíny Výcvik VIII - část 1

2021 Téma
6. - 7. 1.KOŘENY
24. - 26. 3.KOŘENY
20. - 25. 6.UZEMNĚNÍ
2. - 7. 8. ZROZENÍ
3. - 6. 11. POTŘEBY
2022 Téma
7. - 12. 2.Hranice
5. - 8. 5.Energie
19. - 24. 9.Vztahování
21. - 26. 11.Sebevyjádření
2023 Téma
22. - 25. 2. Čelení
24. - 28. 4. Přesah
6. - 9. 9. Trauma
29. 11. - 2. 12. Ukončování

Témata a termíny Výcvik VIII - část 2

2024 Téma
23. - 26. 1.Reflexe terapeuta
16. - 19. 4.Začátek terapie, kontrakt
27. - 30. 6.Dynamické kořeny biosyntézy - vývojové teorie v praxi
10. - 13. 9.Terapeutická praxe
19. - 22. 11.Terapeutický vztah – přenos/protipřenos

Témata a termíny Výcvik IX - část 1

2022 Téma
26. - 29. 1. Kořeny
4. - 9. 4. Uzemnění
22. - 27. 8. Zrození
1. - 4. 10. Potřeby
2023 Téma
23. - 28. 1. Hranice
19. - 22. 4. Energie
28.- 2. 9.  Vztahování
6. - 11. 11. Sebevyjádření
2024 Téma
29. 2. - 3. 3. Čelení
1. - 4. 5. Trauma
23. - 27. 9. Přesah (LOUKOV)
6. - 9. 11. Ukončování

Témata a termíny Výcvik X - část 1

2023 Téma
11. - 14. 1. Kořeny
27. 3. - 1. 4. Uzemnění
14. - 19. 8.Zrození
13. - 16. 12.Potřeby
2024 Téma
18. - 23. 3.Hranice
19. - 22. 6. Energie
7. - 12. 10.Vztahy
9. - 14. 12.Sebevyjádření

Témata a termíny Výcvik XI - část 1

2024 Téma
Výcvik XI. - Kořeny20. - 23. 2
Výcvik ZV XI. - Uzemnění20. - 25. 5.
Výcvik ZV XI. - Zrození19. - 24. 8.
Výcvik ZV XI - Potřeby27. -30. 11

Lektoři výcviku

Psychoterapeutický výcvik ČIB vedou zkušení certifikovaní lektoři biosyntetické psychoterapie z ČR i ze zahraničí.

Gil Arad

Gil
Arad

Maria del Mar Cegarra Cervantes

Maria del Mar
Cegarra Cervantes

Svatava Drlíčková

Svatava
Drlíčková

Martin Hofman

Martin
Hofman

Markéta Charvátová

Markéta
Charvátová

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Yvonna Lucká

Yvonna
Lucká

Ondřej Matějka

Ondřej
Matějka

Tati Neves

Tati
Neves

Veronika Sailerová

Veronika
Sailerová

Shuli Sztern

Shuli
Sztern

Asistenti výcviku

Asistenti výcviku jsou lidé, kteří sami výcvikem v biosyntéze prošli a chtějí udělat ve svém vývoji a studiu další krok. A tím je učit se vytvářet bezpečné prostředí pro proces výcviku či workshopů.

Na výcviku pomáhají lektorům s věcmi praktickými (docházka, příprava prostoru apod.), ale i procesuálními (doplňují dvojice, jsou podporou pro frekventanty v jejich individuálních procesech, pomáhají vytvářet bezpečné pole ve skupině a pomalu se učí zadávat cvičení či teorii).

Asistování na workshopech a výcviku je přirozenou a nezbytnou fází na cestě k tomu stát se lektory workshopů a výcviku.

Asistenti vkládají hodně svého času a energie, ale zároveň sami hodně získávají, učí se, vidí výcvik a workshopy z jiného úhlu pohledu a celý proces společně s lektory reflektují.

Mají ke své práci podporu lektorů a celého institutu.

Asistenti výcviku
VÝCVIK I.Láďa Muller
Petr Odstrčil
Dita Bechyňová
Michaela Kocnarová
Bára Janečková
Yvonna Lucká
VÝCVIK II.Martin Hofman
Kateřina Sarkisová
Adéla Barešová
VÝCVIK III.Jan Audrlický
Andrea Hanzlová
Lenka Mrázková
Martin Hofman
Naďa Soukupová
Eliška Rothová
VÝCVIK IV.Monika Rousová
Michaela Lipková
Eva Svobodová
Iva Abramčuková
Zuzka Čepelíková
VÝCVIK V.Markéta Charvátová
Miloš Mauer
Stanislav Matoušek
VÝCVIK VI.Jana Nováková
Jitka Knebortová
Iva Ouhrabková
Jitka Géringová
VÝCVIK VII.Veronika Sailerová
Radka Košňarová
Sarkisová Kateřina
VÝCVIK VIII.Tereza Kimplová
Marta Beníčková
VÝCVIK IX. Alena Večeřová Procházková
Jan Machala
VÝCVIK X. Michal Strenk
Tomáš Janeček

Evropský certifikát ecp

Informace k žádosti o ECP - Evropského certifikátu pro psychoterapii v rámci eapti ve formě tzv. „přímého udělení“ (Direct Award), tzn. pro absolventy výcviku v biosyntetické psychoterapii

Podmínky pro žadatele:

 1. Vysokoškolské vzdělání
  • v oboru psychologie či atestace z psychiatrie nebo
  • s dosaženým titulem min. Bc. + absolvování Psychoterapeutického minima.
  Psychoterapeutické minimum je zaměřené na rozšíření psychoterapeutických znalostí a splňuje požadavky pro udělení ECP. Aktuální informace k Psychoterapeutickému minimu naleznete zde. S případnými dotazy se obracejte na: minimum@biosynteza.cz

 2. Ukončený komplexní psychoterapeutický výcvik v biosyntetické psychoterapii, tj. včetně závěrečné práce a všech ostatních náležitostí (žadatel má platný certifikát o ukončení výcviku vydaný ČIBem).

 3. Žadatel doloží nad rámec povinností pro dokončení komplexního výcviku v biosyntéze:
  pro výcvik I.-V.
  • 130 hodin sebezkušenostní práce či individuální terapie
  • 130 hodin klientské supervize což odpovídá 450 hodin práce s klienty pod supervizí
  pro výcvik VI.
  • 10 hodin individuální supervize
  • 30 hodin skupinové supervize
  pro výcvik VII a dál
  • řádní absolventi komplexního výcviku mohou žádat o vystavení ECP a již nemusí nic dalšího dokládat


Tyto hodiny mohou být splněny kdykoli před zahájením výcviku v biosyntéze i po jeho ukončení nemohou však být současně započítány i do výcviku.

Poplatky
Poplatek za vydání ECP certifikátu (hradí se v hotovosti v kanceláři ČIB)120 € +15 € poštovné
Poplatek za další vydání certifikátu (např. v případě ztráty atd.)50 €
Poplatek za evidenci v databázi držitelů ECP certifikátů (na webu EAP)45€ / za 3 roky

Postup pro podání žádosti:

 1. Splnění všech „podmínek pro žadatele“, viz výše. Vše pečlivě doloženo oficiálními certifikáty.

 2. Žadatel vyplní a podepíše dokumenty. Vyplňuje se v angličtině:
  • DA 3 - CV form for ECP Direct Award
  • DA 4 - Practicioner Registration Form for European Cetificate of Psychotherapy.
  • Podpis Štrasburské deklarace o psychoterapii.
  Tyto přílohy je potřeba odevzdat odpovědné osobě za vyřizování ECP – Petra Macková, info@biosynteza.cz.

 3. Zaplatit poplatek ČIBu ve výši 120 Euro za podání žádosti. Plus 15 Euro za poštovné. Poplatek je třeba zaplatit hotově v eurech v kanceláři na adrese: Na Míčánce 32, Praha 6, 160 00

 4. Uhradit registrační poplatek ve výši 15 Euro/rok. Každoroční poplatek se zasílá formou předplatného na 3 roky, tj. 45 euro. Zašle vídeňská kancelář EAP každému žadateli přímo na email, tento poplatek je POVINNÝ. ČIB tyto poplatky nekontroluje ani nespravuje.

Další informace:

Evidence databáze držitelů ECP certifikátu (ECP-R)

Držitelé certifikátu ECP jsou uvedeni v evropské databázi (registru), která je zveřejněna na webových stránkách www.europsyche.org a je spravována přímo EAP. K těmto účelům slouží roční poplatek 15 EUR (viz poplatky).

Další profesní rozvoj držitele ecp certifikátu:

Certifikát se uděluje na celý život a je certifikátem profesní přípravy. Je tedy povinné se nadále vzdělávat dle podmínek EAP. Pro splnění podmínek EAP v rámci dalšího profesního rozvoje (CPD) je nutné splnit průměrně 50 hodin ročně.

Další profesní rozvoj může být realizován v těchto formách:

 1. Navazující nebo doplňující profesionální psychoterapeutické kurzy (je nutné uvést podrobnosti o poskytovateli kurzu, sylabus kurzu a počet hodin za každý kurz na samostatném listu.).
 2. Odborná supervize psychoterapeutické práce (skupinové a individuální) nebo intervize (prosím tuto skutečnost uvést na samostatném listu se jménem supervizora nebo organizace, která tuto službu realizuje, počet hodin k jednotlivým aktivitám a celkový počet hodin).
 3. Odborné konference / sympozia v oblasti psychoterapie (je nutné uvést název, datum a organizátora, počet hodin pro každou aktivitu na samostatném listu. Přiložte kopie veškerých potvrzení o účasti na akcí, certifikátů apod.).
 4. Odborná činnost v psychoterapii (zvolení do rady nebo výboru a účast na poradách/setkáních. Je třeba doložit organizaci, termín setkání výboru/zasedání správní rady a formální počet hodin každého zasedání.
 5. Účast na další odborné přípravě psychoterapii jako supervizor / výzkumný pracovník / učitel. (Doložit datum, organizátora, počet hodin, pro každou aktivitu zvlášť).

CPD je kontinuální a provázané vzdělávání, tzn. Každá z výše uvedených kategorií by neměla přesáhnout více jak 30% z celkových hodin CPD. Jinými slovy, není možné jenom chodit na supervize, ale obsáhnout v profesním růstu a vzdělávání i jiné formy zvyšování odbornosti.

Doplňující informace

Držitelé ECP certifikátu dostávají informace o vývoji psychoterapie v Evropě prostřednictvím e-mailu. Mohou se účastnit zasedání EAP rady jako pozorovatelé, avšak nemají hlasovací práva. S případnými dotazy se obracejte na Petru Mackovou - info@biosynteza.cz

Dokumenty

Členství v profesních organizacích

Po řádném absolvování komplexního výcviku v biosyntetické psychoterapii se účastníci mohou stát členy následujících profesních organizací:

ČIB

Český institut biosyntézy organizuje komplexní psychoterapeutický výcvik v biosyntetické psychoterapii dle evropských standardů EAP a aplikuje biosyntetický přístup do vzdělávání odborníků i široké veřejnosti. Institut zároveň sdružuje a garantuje úroveň svých členů. Pro členy organizuje další vzdělávání a jiné akce. Pro členství v ČIBu je třeba VŠ vzdělání minimálně s bakalářským titulem v relevantním oboru a dokončený komplexní výcvik v biosyntetické psychoterapii.

ČAP

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství + podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize. Pro členství v ČAP je třeba VŠ vzdělání s magisterským titulem v relevantním oboru a dokončený komplexní psychoterapeutický výcvik akreditovaný ČAP. Více na www.czap.cz.

EAP

Evropská asociace pro psychoterapii si klade za cíl v evropském prostoru definovat psychoterapii i na úrovni jednotlivých členských zemí a snaží se podporovat jednotlivé země ve snaze psychoterapii legálně ukotvit tak, aby psychoterapeuti mohli vykonávat svou činnost transparentně a v zákonných normách jednotlivých zemí. Pro získání Evropského certifikátu o psychoterapii (ECP) a členství v EAP je třeba VŠ vzdělání s bakalářským titulem v relevantním oboru a dokončený komplexní psychoterapeutický výcvik akreditovaný EAP. Více na www.europsyche.org, případně czap.cz/EAP

ČPTS

Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je dobrovolné sdružení fyzických osob lékařů, psychologů a jiných pracovníků ve zdravotnictví a z příbuzných oborů. Pro členství v ČPtS je třeba splnit podmínky uvedené na http://www.psychoterapeuti.cz/spolecnost-cpts/clenstvi-v-cpts

Kompetence evropského psychoterapeuta


Profesionální kompetence evropského psychoterapeuta

Projekt Evropské psychoterapeutické asociace (EAP), přijato na výročním zasedání EAP v Moskvě, červenec 2013


Neformální předmluva:

Tyto klíčové kompetence lze používat jako:

 • definici profese nezávislého psychoterapeuta v Evropě, která stanoví, co by evropský psychoterapeut měl být schopen dělat;
 • informační zdroj a průvodce pro jiné evropské psychoterapeutické asociace, národní i celoevropské psychoterapeutické organizace a vzdělávací instituce;
 • základní minimální standard pro každé odborné psychoterapeutické vzdělávání v Evropě.

Všechny uvedené klíčové kompetence mají být v rámci psychoterapie praktikovány na profesionální úrovni odpovídající vysokoškolskému vzdělání magistra a nejméně čtyřletému postgraduálnímu vzdělání, výcviku a supervidované praxe s důrazem na psychoterapeutovu schopnost kritické reflexe a hodnocení vlastní klinické praxe1.

Předpokládá se, že tyto kompetence budou v praxi užívány v souladu a v souvislosti s platnou verzí Štrasburské deklarace o psychoterapii a Etickým kodexem EAP, a že odborná příprava psychoterapeutů probíhá v souladu s se standardy popsanými v Evropském certifikátu psychoterapie (ECP) vypracovaném EAP. Kompletní popis klíčových kompetencí evropského psychoterapeuta najdete zde.


Poznámka:
1Tato předmluva měla být zařazena v rámci návrhu předloženého na výročním zasedání v červenci 2013. Nebyla však sama o sobě schválena a výroční zasedání (AGM = Annual General Meeting) se zavázalo prostudovat a zařadit kritéria kvalifikačních úrovní EU schválených Evropským parlamentem a Komisí v roce 2008. Kromě toho je možné, že text ECP se bude upravovat vzhledem k tomu, jaký postoj EAP zaujímá k „přímému" (vysokoškolskému) psychoterapeutickému vzdělání. Návrh však byl zařazen do tohoto dokumentu jako „neformální předmluva", neboť zbylá část návrhu nastiňuje účel a kontext uvedených klíčových kompetencí.

Kompetence studentů a absolventů výcviku


Evaluace frekventanta a jeho růstu je součástí akreditace a je to pravidelná součást výcviku. Dosaženou míru kompetencí a připravenost na postup frekventanta do další části výcviku posuzuje tréninkový výbor složený ze členů odborná rady, lektorů, případně supervizorů. Tento proces probíhá bez účasti výcvikového terapeuta daného frekventanta. Tento kompetenční model vychází z modelu EAP. V celém znění je možné si ho přečíst zde.

Kompetence studenta výcviku

 • Schopnost rozumět informacím, aktivně s nimi pracovat a používat je.
 • Schopnost být aktivním i receptivním členem skupiny, respektovat hranice ostatních členů skupiny, uvědomovat si, co moje chování a reakce dělá s dynamikou skupiny, být kooperativní, proaktivní, dobře pulzovat ve skupině (citlivost pro to, kdy si mohu vzít větší prostor pro sebe a kdy naopak je potřeba, abych dal prostor jiným).
 • Ochota vstupovat do intrapersonálního prostoru, rozvíjet se, přinášet svoje témata a pracovat na nich jak v rámci individuální terapie, tak při práci ve výcviku.
 • Schopnost navázat adekvátní pracovní vztah, pracovní alianci – v rámci výcvikové terapie i v rámci výcvikové skupiny, s lektory výcviku, v peerce.

Hodnotící rozhovor v polovině výcviku

 • Společné zhodnocení dosažené míry kompetencí studenta – viz výše.
 • Schopnost zhodnocení vlastní práce, předností a rezerv přímo souvisí s rozvojem podstatné terapeutické kompetence sebereflexe a je třeba ji během výcviku rozvíjet. Je třeba se zaměřit na přiměřenou úroveň celkové kompetentnosti, nikoli pouze na vysokou míru odborných znalostí.
 • Hodnocení sebezkušenostní části – písemná sebereflexe, následný rozhovor o vlastních předpokladech a chuti vykonávat profesi terapeuta.
 • Pohled na témata, ve kterých se student během 1. části výcviku a výcvikové terapie posunul a na kterých ještě potřebuje pracovat.

Hodnotící rozhovor na konci výcviku

 • Pro schopnost hodnotit vlastní práci je zásadní kompetence sebereflexe - vlastních myšlenek a úvah, terapeutických aktivit a intervencí, i vlastního prožívání. Vysoká míra odborných znalostí není dostačující pro celistvou roli terapeuta.
 • Schopnost přinášet do terapie v 2. části výcviku nejen osobní témata, ale také osobní zkušenost s rolí terapeuta, těžkosti a výzvy.
 • Možno rozpracovávat v další supervizi, mentoringu.

Kompetence absolventa

Ke zvládnutí psychoterapeutických dovedností je potřeba zakusit vlastní sebezkušenost na výcviku, práci v individuální terapii na osobních tématech a současně je potřeba se dobře orientovat v obecné teorii psychoterapie i ve specificky biosyntetické teorii, což je nezbytnou součástí přípravy budoucího psychoterapeuta.

Požadovaná úroveň těchto kompetencí se liší po první i druhé části výcviku v rozsahu a míře.

Celková kompetentnost – naslouchání, porozumění tématu klienta a vývojové vrstvě, ke které se váže, zvládnout emocionalitu sezení, schopnost propojovat endo-ekto-mezo, schopnost adekvátně „tlumočit“ do jazyku klienta a hledat spolu s klientem zdroje, které by mu pomohly tímto tématem projít a propracovat ho.

 1. organizační kompetence – zařídit si vlastní praxi, vytvořit adekvátní prostředí pro klienty, dodržovat základní domluvy a bezpečný prostor v terapii, dohodnuté termíny setkání, způsob rušení termínů

 2. odborně-teoretické kompetence
  1. Vývojová psychologie
  2. Psychopatologie
  3. Účinné faktory v psychoterapii
  4. Terapeutický vztah
  5. Základy psychodynamického přístupu
  6. Porozumění a orientace v teorii biosyntetické psychoterapie – LF, motorická pole, bondingové styly, pulzace, detotalizace atd.
  7. Psychoterapeutický proces, změna v psychoterapii – kontraktování, vedení procesu, plánování terapie, hodnocení pokroku a změn, ukončování terapie
  8. Etika v psychoterapii
  9. Práce s krizí a traumatem v kontextu psychoterapie

 3. odborně-praktické kompetence
  1. vytvořit individuální kontrakt s klientem zahrnující témata, se kterými do terapie přichází
  2. navázat, udržet a rozvíjet terapeutický vztah
  3. zvládat různé obtíže terapeutického vztahu (přenos, protipřenos, odpor, acting-out)
  4. znalost fází terapie a vědomá reflexe toho, kde se s klientem právě nacházíme
  5. zvládat emocionalitu sezení, reflektovat své vlastní emoce, být schopen od nich poodstoupit, neprosazovat svůj postoj a hodnoty, jednat v zájmu klientova „nejvyššího dobra“, upozornit klienta na destruktivní chování, limitovat
  6. schopnost odhadnout své schopnosti - se kterými klienty mohu pracovat a které bych měl poslat k někomu zkušenějšímu

 4. osobnost terapeuta
  1. udržovat si „dobrou pracovní formu“- schopnost identifikovat a pojmenovat svá omezení, konflikty a nevyřešené problémy, aby nevstupovaly do práce s klientem
  2. využívat kritické hodnocení a sebereflexi k rozpoznání svých talentů, rezerv a oblastí, které potřebuje terapeut doplnit, rozvíjet, případně rozšířit si odborné znalosti v dané oblasti
  3. schopnost rozpoznat potenciálně problematické situace, kdy je potřeba přizvat kolegy z jiných odborností, říci si o extra supervizi
  4. pravidelně supervidovat svoji práci a v případě potřeby témata zpracovávat ve vlastní terapii