Studijní program Psychoterapeutické minimum nabízí doplňující teoretické vzdělání pro budoucí i stávající terapeuty, kteří procházejí terapeutickým výcvikem, mají dokončeno vysokoškolské vzdělání (min. Bc.) jiného oboru než magisterské psychologie či atestace z psychiatrie a chtěli by se v budoucnu věnovat psychoterapeutické práci v souladu se standardy EAP.

Pro zájemce o výcvik, kteří nemají pregraduální vzdělání v magisterské psychologii či atestaci z psychiatrie, je zahájení Psychoterapeutického minima podmínkou přihlášení do výcviku v biosyntéze, neboť obsahuje nezbytnou základní úroveň teoretických znalostí potřebných pro profesionální výkon psychoterapeutické praxe. Absolvování Psychoterapeutického minima nicméně neznamená automatické přijetí do výcviku. Program je určen nejen zájemcům o výcvik v biosyntéze, ale i frekventantům jiných výcvikových programů.

V souladu s procesem akreditace Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) se Český institut biosyntézy stal v roce 2014 tréninkovým akreditovaným institutem – EAPTI (European Accredited Psychotherapy Training Institutes).

Díky této akreditaci vystavuje ČIB evropský psychoterapeutický certifikát ECP přímo.


Pro koho je program určen?

  • Pro absolventy vysokoškolského vzdělání (min. Bc.) jiného oboru než magisterská psychologie či atestace z psychiatrie, kteří se v budoucnu chtějí věnovat psychoterapeutické práci.
  • Program je určen nejen studentům biosyntézy, ale i frekventantům jiných výcvikových programů.
  • Pro všechny další zájemce bez ohledu na vzdělání a profesi, kteří mají chuť obohatit svoje znalosti.

Psychoterapeutické minimum nenahrazuje komplexní psychoterapeutický výcvik a na základě absolvování pouze tohoto programu není možné vykonávat práci terapeuta, jedná se o doplňující teoretické vzdělání.

Minimum je samostatné studium, které se skládá ze 16-ti výukových dnů, rozdělených do 6 bloků, které proběhnou běhen 1,5 roku. Samostudium je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Pro zájemce z řad psychologů/psychiatrů, kteří chtějí absolvovat pouze části Minima, jsou k dispozici návštěvní místa.

Podmínky dokončení studijního programu:

  • Absolvování minimálně 90 % hodin prezence z každého jednotlivého unitu. V případě, že se limit nepodaří účastníkovi naplnit, je potřeba unit nahradit s dalším během Minima, tato náhrada je však zpoplatněna v plném rozsahu.
  • Složení závěrečné zkoušky, která se skládá písemně a je zaměřena na ověření získaných znalostí. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba minimálně 75 % správných odpovědí.

Obsah workshopů a lektoři

Psychopatologie

Tento workshop je rozdělen do dvou částí, během nichž se budete věnovat obecné i speciální psychopatologii.

Obecná psychopatologie začne pojetím normality a definováním duševní poruchy a duševního zdraví. Dále se bude věnovat problematice vědomí, myšlení, vnímání a jeho poruchám, kognitivním funkcím, motivaci, stejně tak jako emocím a projevům stresu aj.

Speciální psychopatologie se zaměří na organické duševní poruchy, závislosti, poruchy příjmu potravy, dále pak na poruchy nálady, psychotické a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, poruchy v oblasti sexuologie, psychopatologii dětského věku aj.

Lektorka: MUDr. Alena Večeřová-Procházková

Psychoterapie

Úvod workshopu bude věnován vymezení terapie (krátkodobé, dlouhodobé, individuální, skupinové, párové, rodinné aj.). Poté se podíváte podrobněji na základní terapeutické přístupy – hlubinné a psychodynamické, humanistické, kognitivně-behaviorální, systémové a systemické pojetí a na tělo zaměřené přístupy. Závěrem se seznámíte se základním právním rámcem v psychoterapii a oznamovací povinností.

Lektor: PhDr. Ondřej Matějka, PhD.

Neurofyziologie

Workshop nabízí stručný přehled neuroanatomie nervového systému, bude se věnovat neuropsychologii jednotlivých psychických funkcí (vnímání, pozornosti, motorice, paměti, řeči) a lateralizaci mozkových funkcí (teorie činnosti mozku).

Ve druhé části se zaměříte na funkce nervového systému při utváření vazby, při traumatické události a na aplikaci základních neurofyziologických poznatků v rámci péče o traumatizovaného jedince.

Cílem workshopu je seznámit studenta se základními teoretickými poznatky z oboru neurofyziologie a nabídnout mu základní metodické postupy a příležitost osvojit si praktické dovednosti spojené s prací s traumatem a attachmentem.

Lektorka: MUDr. Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D.

Teorie osobnosti

Workshop Vám nabídne přehled psychoanalytických teorií osobnosti, struktury a dynamiky osobnosti a vývoj ega.

Budete se věnovat hlavním psychoanalytický teoriím, jejich specifickým názorům na osobnost, včetně teorie objektních vztahů, psychoanalytické vývojové teorie (teorie attachementu, separačně individuační teorie Mahlerové, aj.).

Současně se zaměříte na hlavní principy psychoanalytické terapie a jejich použití v rámci terapii.

Lektor: PhDr. Ondřej Matějka, PhD.a

Krizová intervence

Workshop je úvodem do krizové intervence. Zaměřuje se na typologii krizových situací, fáze krize a společné znaky životních situací, v nichž lidé vyhledávají krizovou pomoc. Podrobněji se podíváte na možnosti odborné pomoci, základní nástroje a postupy krizové intervence v nejrůznějších situacích.

Získáte přehled o tom, jak vypadá krizová pomoc v různých systémech pomoci - od integrovaného záchranného systému k pomáhajícím profesím a jak se emergentní psychoterapie vztahuje ke krátkodobé, střednědobé, případně dlouhodobé psychoterapii.

Specificky se zaměříte na krizovou intervenci ve vztahu k některým vybraným tématům - sebevražda, šok a akutní stresová reakce, krize v kontextu nemoci somatické nebo psychické nemoci a mnohé další.

Součástí workshopu je rozbor ukázek rozhovorů, modelování rozhovorů, cvičení aj.

Lektorka: PhDr. Daniela Vodáčková

Etika v terapeutické praxi

Seminář bude zahájen úvodem do etiky – kromě základních pojmů, stručné historie etiky a základních etických teorií se seznámíme s tzv. čtyřmi základními principy lékařské etiky spolu s příklady, jak se tato problematika odráží v psychoterapeutické praxi. Dále představíme základní problematiku informovaného souhlasu, ochrany informací, vztah zdravotník/nezdravotnický psychoterapeut – pacient/klient a několik vybraných pojmů ze sociologie, kulturologie a psychologie, bez nichž není možné etické problémy dostatečně chápat.

V druhé části se budeme věnovat tomu, jak postupovat v případě etického problému nebo nejasností v terapeutické praxi. Jak držet hranice mezi terapeutem a pacientem (tzv. duální vztahy, problematika přenosu a protipřenosu). V případě zájmu lze program upravit podle konkrétních připomínek účastníků.

Lektor: Mgr. Miloš Mauer


Místo konání: Český institut biosyntézy, z. ú., Na Míčánce 32, Praha 6 a u některých běhů knihovna Václava Havla, Ostrovní 13 (sledujte info u konkrétního data)

Rozsah: 16 dní, 128 hodin

Cena celého programu: 35 000 Kč + DPH

Cena závěrečné zkoušky: 2 500 Kč + DPH

Cena náhrady za 1 školicí den: 1 000 Kč + DPH

Cena za 1 „návštěvní“ den: 1 800 Kč + DPH


Informace o platbě a storno podmínkách

Platby za Minimum budou provedeny na základě vystavených faktur ve třech splátkách.

Při odhlášení do 30 dnů před zahájením programu se záloha vrací v plné výši.

Při odhlášení do 14 dnů je účtován poplatek ve výši 25 % zálohy.

Při odhlášení do 7 dnů je účtován poplatek ve výši 50 % zálohy.

Při odhlášení 0-6 dnů před konáním je záloha nevratná.

Pokud v případě své neúčasti na semináři za sebe včas zajistíte náhradníka, je Vaše platba převoditelná na něj a storno se v takovém případě neúčtuje.

Ze zdravotních a jiných závažných důvodů jsou storno poplatky posuzovány individuálně.

Případné dotazy či nejasnosti Vám rádi zodpovíme na adrese minimum@biosynteza.cz.


Psychoterapeutické minimum (začátek leden 2023)

Termín: 6. - 8. 1. 2023, další termíny budou zveřejněny

Čas konání: 9.00 - 17.00
Místo konání: Na Míčánce 32, Praha 6 Dejvice
Cena: 35 000 Kč + DPH
Přihlásit

Leták

Lektoři

Alena Večeřová-Procházková

Alena Večeřová-Procházková

Ondřej Matějka

Ondřej Matějka

Kristýna Drozdová

Kristýna Drozdová

Miloš Mauer

Miloš Mauer

Daniela Vodáčková

Daniela Vodáčková

Psychoterapeutické minimum (začátek červenec 2023)

Termín: 28. - 30. 7. 2023, další termíny budou zveřejněny

Čas konání: 9.00 - 17.00
Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
Cena: 35 000 Kč + DPH
Přihlásit

Leták

Lektoři

Alena Večeřová-Procházková

Alena Večeřová-Procházková

Ondřej Matějka

Ondřej Matějka

Kristýna Drozdová

Kristýna Drozdová

Miloš Mauer

Miloš Mauer

Daniela Vodáčková

Daniela Vodáčková