Psychoterapeutické minimum

» Přihlásit na workshop

V souladu s procesem akreditace Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) se Český institut biosyntézy stal tréninkovým akreditovaným institutem - EAPTI (European Accredited Psychotherapy Training Institutes), čímž se od roku 2015 změnily podmínky pro certifikaci terapeutů a to s možnostmi přesahujícími rámec výcviku v biosyntéze. Nově je také možné zažádat institut (ČIB) o evropský certifikát psychoterapeuta (ECP), který je platný pro všechny státy EU.

Studijní program Psychoterapeutické minimum nabízí doplňující teoretické vzdělání pro budoucí i stávající terapeuty, kteří procházejí terapeutickým výcvikem, mají dokončeno vysokoškolské humanitní vzdělání (min. Bc.) jiného oboru než psychologie či psychiatrie a chtěli by se v budoucnu věnovat psychoterapeutické práci v souladu se standardy EAP.

Od roku 2016 je Psychoterapeutické minimum povinnou součástí výcvikového programu biosyntézy pro ty frekventanty, kteří nemají pregraduální vzdělání v oborech psychologie či psychiatrie, neboť obsahuje nezbytnou základní úroveň teoretických znalostí potřebných pro profesionální výkon psychoterapeutické praxe.

Pro koho je program určen?

  • Pro absolventy vysokoškolského vzdělání (min. Bc.) jiného oboru než psychologie či psychiatrie, kteří se v budoucnu chtějí věnovat psychoterapeutické práci.
  • Program je určen nejen studentům biosyntézy, ale i frekventantům jiných výcvikových programů.
  • Pro všechny další zájemce bez ohledu na vzdělání a profesi, kteří mají chuť obohatit svoje znalosti.

Psychoterapeutické minimum nenahrazuje komplexní psychoterapeutický výcvik a na základě absolvování pouze tohoto programu není možné vykonávat práci terapeuta, jedná se o doplňující teoretické vzdělání.

Minimum je samostatné studium, které se skládá ze 16-ti výukových dnů, samostudia a je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Pro zájemce z řad psychologů/psychiatrů, kteří chtějí absolvovat pouze části Minima, je k dispozici omezený počet „návštěvních“ dnů.

Podmínky dokončení studijního programu:

  • Absolvování minimálně 90 % hodin prezence z celkového programu. V případě, že se limit nepodaří účastníkovi naplnit, je potřeba unit nahradit s dalším během Minima, tato náhrada je však zpoplatněna plném rozsahu.
  • Složení závěrečné zkoušky, která se skládá z písemné a ústní části zaměřené na ověření získaných znalostí. Pro úspěšné složení písemné části je třeba minimálně 70 % správných odpovědí.

Program

Čas konání všech setkání psychoterapeutického minima je 9 - 17 hodin.

Termíny Minimum VI
Psychoterapie7.-9. 8. 2020
Neurofyziologie24. - 25. 10. 2020
další termíny budou brzy upřesněny

Obsah workshopů a lektoři

Psychopatologie

Tento workshop je rozdělen do dvou částí, během nichž se budete věnovat obecné i speciální psychopatologii.

Obecná psychopatologie začne pojetím normality a definováním duševní poruchy a duševního zdraví. Dále se bude věnovat problematice vědomí, myšlení, vnímání a jeho poruchám, kognitivním funkcím, motivaci, stejně tak jako emocím a projevům stresu aj.

Speciální psychopatologie se zaměří na organické duševní poruchy, závislosti, poruchy příjmu potravy, dále pak na poruchy nálady, psychotické a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, poruchy v oblasti sexuologie, psychopatologii dětského věku aj.

Lektorka: MUDr. Alena VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ

Psychoterapie

Úvod workshopu bude věnován vymezení terapie (krátkodobé, dlouhodobé, individuální, skupinové, párové, rodinné aj.). Poté se podíváte podrobněji na základní terapeutické přístupy – hlubinné a psychodynamické, humanistické, kognitivně-behaviorální, systémové a systemické pojetí a na tělo zaměřené přístupy. Závěrem se seznámíte se základním právním rámcem v psychoterapii a oznamovací povinností.

Lektor: PhDr. Ondřej Matějka, PhD.

Neurofyziologie

Workshop nabízí stručný přehled neuroanatomie nervového systému, bude se věnovat neuropsychologii jednotlivých psychických funkcí (vnímání, pozornosti, motorice, paměti, řeči) a lateralizaci mozkových funkcí (teorie činnosti mozku).

Ve druhé části se zaměříte na funkce nervového systému při utváření vazby, při traumatické události a na aplikaci základních neurofyziologických poznatků v rámci péče o traumatizovaného jedince.

Cílem workshopu je seznámit studenta se základními teoretickými poznatky z oboru neurofyziologie a nabídnout mu základní metodické postupy a příležitost osvojit si praktické dovednosti spojené s prací s traumatem a attachmentem.

Lektorka: PhDr. et Mgr. Zuzana ČEPELÍKOVÁ

Teorie osobnosti

Workshop Vám nabídne přehled psychoanalytických teorií osobnosti, struktury a dynamiky osobnosti a vývoj ega.

Budete se věnovat hlavním psychoanalytický teoriím, jejich specifickým názorům na osobnost, včetně teorie objektních vztahů, psychoanalytické vývojové teorie (teorie attachementu, separačně individuační teorie Mahlerové, aj.).

Současně se zaměříte na hlavní principy psychoanalytické terapie a jejich použití v rámci terapii.

Lektor: PhDr. Slavoj TITL

Krizová intervence

Workshop je úvodem do krizové intervence. Zaměřuje se na typologii krizových situací, fáze krize a společné znaky životních situací, v nichž lidé vyhledávají krizovou pomoc. Podrobněji se podíváte na možnosti odborné pomoci, základní nástroje a postupy krizové intervence v nejrůznějších situacích.

Získáte přehled o tom, jak vypadá krizová pomoc v různých systémech pomoci - od integrovaného záchranného systému k pomáhajícím profesím a jak se emergentní psychoterapie vztahuje ke krátkodobé, střednědobé, případně dlouhodobé psychoterapii.

Specificky se zaměříte na krizovou intervenci ve vztahu k některým vybraným tématům - sebevražda, šok a akutní stresová reakce, krize v kontextu nemoci somatické nebo psychické nemoci a mnohé další.

Součástí workshopu je rozbor ukázek rozhovorů, modelování rozhovorů, cvičení aj.

Lektorka: PhDr. Daniela VODÁČKOVÁ


Místo konání:

Český institut biosyntézy, z. ú.
Na Míčánce 32, Praha 6, 160 00

Rozsah:

16 dní, 128 hodin

Cena celého programu:

30 000 Kč + DPH

Cena závěrečné zkoušky:

2 500 Kč

Cena náhrady za 1 školící den:

1 000 Kč + DPH

Cena za 1 „návštěvní“ den:

1 800 Kč + DPH

Informace o platbě a storno podmínkách

Platby za Minimum budou provedeny na základě vystavených faktur ve třech splátkách 3 x 10 000 Kč + DPH)

Při odhlášení do 30 dnů před zahájením programu se záloha vrací v plné výši.

Při odhlášení do 14 dnů je účtován poplatek ve výši 25% zálohy.

Při odhlášení do 7 dnů je účtován poplatek ve výši 50% zálohy.

Při odhlášení 0-6 dnů před konáním je záloha nevratná.

Pokud v případě své neúčasti na semináři za sebe včas zajistíte náhradníka, je Vaše platba převoditelná na něj a storno se v takovém případě neúčtuje.

Ze zdravotních a jiných závažných důvodů jsou storno poplatky posuzovány individuálně.


Případné dotazy či nejasnosti Vám rádi zodpovíme na adrese minimum@biosynteza.cz.

» Leták (Neváhejte šířit, děkujeme.)