Studijní program Psychoterapeutické minimum (PTM) nabízí doplňující teoretické vzdělání pro budoucí i stávající psychoterapeuty, kteří se chtějí věnovat psychoterapeutické práci v souladu se standardy EAP.

Obsahem PTM jsou teoretická témata potřebná pro porozumění psychoterapii jako oboru a pro schopnost porozumět dalším konceptům, jež jsou obsahem psychoterapeutického vzdělávání.

Minimum je samostatné studium, které se skládá ze 16 výukových dnů, rozdělených do 6 bloků, které proběhnou běhen 36 měsíců. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.


Pro koho je program určen?

Pro zájemce, kteří se v budoucnu chtějí věnovat psychoterapeutické práci a dále chtějí pokračovat komplexním psychoterapeutickým výcvikem, například:

  • Absolventy vysokoškolského vzdělání jiného oboru než magisterská psychologie (doporučeno je vzdělání humanitního směru, minimálně na úrovni titulu Bc.)
  • Lékaře jiných oborů než je psychiatrie.

Dále:

  • Pro zájemce o výcvik v biosyntetické psychoterapii, kteří nemají pregraduální vzdělání v magisterské psychologii či atestaci z psychiatrie, je zahájení Psychoterapeutického minima podmínkou přihlášení, neboť obsahuje nezbytnou základní úroveň teoretických znalostí potřebných pro profesionální výkon psychoterapeutické praxe. Absolvování minima nicméně neznamená automatické přijetí do výcviku.
  • Frekventantům jiných výcvikových programů.
  • Pro zájemce z řad již praktikujících psychoterapeutů kteréhokoli směru, kteří chtějí v rámci PTM absolvovat pouze některá témata, jsou k dispozici tzv. návstěvní místa.
  • Pro zájemce z řad veřejnosti, kteří mají chuť obohatit svoje teoretické znalosti z oblasti psychoterapie.

Odesláním přihlášky nevzniká automatický nárok na zařazení do psychoterapeutického minima. O schválení vaší účasti budete informování na základě vyhodnocení splnění podmínek a dostupných kapacit.

Psychoterapeutické minimum nenahrazuje jakýkoliv psychoterapeutický výcvik a na základě absolvování pouze tohoto programu není možné vykonávat práci terapeuta, jedná se o doplňující teoretické vzdělání.

Místo konání: Český institut biosyntézy, z. ú., Na Míčánce 32, Praha 6.

Rozsah: 16 dní, 128 hodin
Cena celého programu: 37 500 Kč + DPH
Cena závěrečné zkoušky: 2 500 Kč + DPH
Cena náhrady za 1 školicí den: 1 000 Kč + DPH
Cena za 1 „návštěvní“ den: 1 800 Kč + DPH


Certifikace:

Po ukončení programu dostane absolvent osvědčení o absolvovaném počtu hodin a témat.

V souladu s procesem akreditace Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) se Český institut biosyntézy stal v roce 2014 tréninkovým akreditovaným institutem – EAPTI (European Accredited Psychotherapy Training Institutes). Díky této akreditaci vystavuje ČIB evropský psychoterapeutický certifikát ECP přímo (po řádném ukončení komplexního psychoterapeutického výcviku v biosyntetické psychoterapii).


Tematické bloky

Psychopatologie

Tento workshop je rozdělen do dvou částí, během nichž se budete věnovat obecné i speciální psychopatologii.

Téma obecné psychopatologie zahrnuje pojetí normality a definování duševní poruchy a duševního zdraví. Dále se bude věnovat problematice vědomí, myšlení, vnímání a jeho poruchám, kognitivním funkcím, motivaci, stejně tak jako emocím a projevům stresu aj.

Speciální psychopatologie se zaměří na organické duševní poruchy, závislosti, poruchy příjmu potravy, dále pak na poruchy nálady, psychotické a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, poruchy v oblasti sexuologie, psychopatologii dětského věku aj.

Lektorka: MUDr. Alena Večeřová-Procházková

Psychoterapie

Úvod workshopu bude věnován vymezení terapie (krátkodobé, dlouhodobé, individuální, skupinové, párové, rodinné aj.). Poté se podíváte podrobněji na základní terapeutické přístupy – hlubinné a psychodynamické, humanistické, kognitivně-behaviorální, systémové a systemické pojetí a na tělo zaměřené přístupy. Závěrem se seznámíte se základním právním rámcem v psychoterapii a oznamovací povinností.

Lektor: PhDr. Ondřej Matějka, PhD.

Neurofyziologie

Workshop nabízí stručný přehled neuroanatomie nervového systému, bude se věnovat neuropsychologii jednotlivých psychických funkcí (vnímání, pozornosti, motoriky, paměti, řeči) a lateralizaci mozkových funkcí (teorie činnosti mozku).

Ve druhé části se zaměříte na funkce nervového systému při utváření vazby, při traumatické události a na aplikaci základních neurofyziologických poznatků v rámci péče o traumatizovaného jedince.

Cílem workshopu je seznámit studenta se základními teoretickými poznatky z oboru neurofyziologie, nabídnout mu základní metodické postupy a příležitost osvojit si praktické dovednosti spojené s prací s traumatem a attachmentem.

Lektorka: MUDr. Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D.

Teorie osobnosti

Workshop nabídne přehled psychoanalytických teorií osobnosti, struktury a dynamiky osobnosti a vývoj ega.

Budete se věnovat hlavním psychoanalytický teoriím a jejich specifickým názorům na osobnost včetně teorie objektních vztahů a psychoanalytické vývojové teorie (teorie attachementu, separačně individuační teorie Mahlerové, aj.).

Současně se zaměříte na hlavní principy psychoanalytické terapie a jejich použití v rámci terapii.

Lektor: PhDr. Ondřej Matějka, PhD.

Krizová intervence

Workshop je úvodem do krizové intervence. Zaměřuje se na typologii krizových situací, fáze krize a společné znaky životních situací, v nichž lidé vyhledávají krizovou pomoc. Podrobněji se podíváte na možnosti odborné pomoci, základní nástroje a postupy krizové intervence v nejrůznějších situacích.

Získáte přehled o tom, jak vypadá krizová pomoc v různých systémech pomoci – od integrovaného záchranného systému k pomáhajícím profesím, a o tom, jak se emergentní psychoterapie vztahuje ke krátkodobé, střednědobé, případně dlouhodobé psychoterapii.

Specificky se zaměříte na krizovou intervenci ve vztahu k některým vybraným tématům – sebevraždě, šoku a akutní stresová reakci, krizi v kontextu nemoci somatické nebo psychické a mnohým dalším.

Součástí workshopu je rozbor ukázek rozhovorů, modelování rozhovorů, cvičení aj.

Lektorka: PhDr. Daniela Vodáčková

Etika v terapeutické praxi

Seminář bude zahájen úvodem do etiky – kromě základních pojmů, stručné historie etiky a základních etických teorií se seznámíme s tzv. čtyřmi základními principy lékařské etiky spolu s příklady toho, jak se tato problematika odráží v psychoterapeutické praxi. Dále představíme základní problematiku informovaného souhlasu, ochrany informací, vztah zdravotník/nezdravotnický psychoterapeut – pacient/klient a několik vybraných pojmů ze sociologie, kulturologie a psychologie, bez nichž není možné etické problémy dostatečně chápat.

V druhé části se budeme věnovat tomu, jak postupovat v případě etického problému nebo nejasností v terapeutické praxi. Jak držet hranice mezi terapeutem a pacientem (tzv. duální vztahy, problematika přenosu a protipřenosu). V případě zájmu lze program upravit podle konkrétních připomínek účastníků.

Lektor: Mgr. Gabriela Dymešová


Platby a storno podmínky

Platba bude provedena na základě vystavené faktury, která Vám bude zaslána e-mailem.

Při odhlášení 0-6 dní před konáním se kurzovné nevrací.

Při odhlášení 7-60 dní před konáním kurzu je storno poplatek 50%

Ze zdravotních a jiných závažných důvodů jsou storno poplatky posuzovány individuálně.

Případné dotazy či nejasnosti Vám rádi zodpovíme na adrese minimum@biosynteza.cz.


Psychoterapeutické minimum (začátek únor 2024) - již naplněn

Termín: 2. - 4. 2. 2024, 27. - 28. 4. 2024, 1. - 3. 11. 2024 a termíny v roce 2025

Čas konání: 9.00 - 17.00
Místo konání: Na Míčánce 32, Praha 6
Cena: 37 500 Kč + DPH

Leták

Lektoři

Alena Večeřová-Procházková

Alena Večeřová-Procházková

Ondřej Matějka

Ondřej Matějka

Kristýna Drozdová

Kristýna Drozdová

Gabriela Dymešová

Gabriela Dymešová

Daniela Vodáčková

Daniela Vodáčková

Psychoterapeutické minimum (začátek červenec 2024) - již naplněn

Termín: 26. - 28. 7. 2024, 16. - 17. 11. 2024 a termíny v roce 2025

Čas konání: 9.00 - 17.00
Místo konání: Na Míčánce 32, Praha 6
Cena: 37 500 Kč + DPH

Lektoři

Alena Večeřová-Procházková

Alena Večeřová-Procházková

Ondřej Matějka

Ondřej Matějka

Kristýna Drozdová

Kristýna Drozdová

Gabriela Dymešová

Gabriela Dymešová

Daniela Vodáčková

Daniela Vodáčková