O metodě

Biosyntetická psychoterapie je celostní přístup v somatické psychoterapii, která vychází z biosyntézy. Jejím autorem je David Boadella. Biosyntetická psychoterapie obohacuje metodu o moderní znalosti z oborů psychosomatiky, neurověd a epigenetiky. Prohlubuje ji o poznatky z aktuálních výzkumů o fungování mozku atd. Cílem je co nejlépe postihnout komplexnost a potřeby současného psychoterapeutického procesu a dobře integrovat nové znalosti o možnostech psychoterapie. Od roku 2007 zaštiťuje v ČR vzdělávání terapeutů v této metodě Český institut biosyntézy - ČIB.

Biosyntéza jako výchozí přístup

Jádrem biosyntetické psychoterapie je metoda biosyntézy. Ta byla v roce 1998 uznána Evropskou psychoterapeutickou asociací (EAP) jako první vědecká metoda v somatické psychoterapii. Její podstatou je práce s integrací a vzájemným zrcadlením životních procesů, a to tělesného (pohybového) spolu s prožitkovým (emocionálním) a mentálním (kognitivním).

Stres přináší narušení souladu mezi těmito třemi životními procesy a následně obtíže s nedostatkem či přebytkem energie v různých částech organismu. Problém může zůstat uložen v tělesných obtížích, ačkoliv vnější příčina už vymizela. Pro zdárné zvládnutí psychických problémů je proto vhodné (ne-li nezbytné) věnovat se vedle mentální analýzy problémů také tělesným projevům – ať už jde o svalové bloky, vegetativní obtíže či problémy s vnitřní distribucí energie (vitality).

Co je biosyntetická psychoterapie?

Biosyntetická psychoterapie prohlubuje a rozvíjí metodu biosyntézy o tyto oblasti:

 • embryologie, neurovědy, epigenetika,
 • psychodynamický pohled na člověka, teorie attachmentu a objektních vztahů,
 • spiritualita a etika práce s přesahovými tématy,
 • práce s traumatem - osobním i transgeneračním.

Biosyntetická psychoterapie se zabývá širokou škálou témat, která v sobě soustřeďují komplexitu lidské existence od zrození až po smrt. Při práci s klienty využívá procesuální přístup; vychází z vnitřních signálů a pohybových projevů klienta, na které navazuje a specifickými technikami je rozvíjí. V centru této formy terapie vždy stojí potřeby klienta, respekt k jeho individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům.

Somatické základy biosyntetické psychoterapie

Vznik somatické psychologie je spojen se jménem Wilhelma Reicha, který formuloval koncept charakterových pancířů – svalových bloků bránících vnitřnímu proudění. Je zajímavé a pro současnou psychoterapii poučné, že jím objevené zóny napětí odpovídají pozici energetických center ve východním pojetí. Pracoval s dechem a stresovými pozicemi, čímž dosahoval uvolnění nahromaděného napětí. Cílem, stejně jako dnes, byla pulsace – přirozený vnitřní pohyb uvolněného organismu.

Na základě jeho práce se zrodily další přístupy – především bioenergetika Alexandra Lowena a Johna Pierrakose. Ty rozvíjely práci s volními pohyby, různými pozicemi a cvičeními, jejichž cílem bylo uvolnění nahromaděné energie. Problémem ale zůstává, že uvolněním energie neřešíme problém, který zablokování způsobil. Úleva je proto pouze dočasná, příčina vzniku bloků není řešena. Snaha o odstranění těchto nedostatků, vedla ke vzniku nového integrativního směru – biosyntetické psychoterapie (biosyntézy). Na její vznik měly podstatný vliv také objevy Francise Motta a Franka Lakea v oblasti prenatálních a perinatálních procesů. Podstatný je také vliv Stanleye Kelemana, jeho výzkumu interakce těla a emocí, což je shrnuto v knize „Anatomie emocí“, jejímž hlavními principy jsou procesuální přístup a integrace emocí, vědomí a tělesných projevů. V práci vychází z vnitřních signálů a pohybových projevů, které za pomoci různých technik rozvíjí. Spíše než na patologii se orientuje na vnitřní zdroje.


Jak probíhá terapie

V psychoterapeutické práci se vedle verbální analýzy užívá také práce s pohybem, dotekem, dechem, imaginací. Vedle uvolnění bloků je důraz kladen na opětovné sladění základních životních procesů. Cílem je dosažení emočního vycentrování, optimalizace svalového napětí a koordinace, dosažení vyváženosti jak v těle, tak v širším životě.

Současná somatická psychoterapie, které je biosyntetická psychoterapie součástí, je více procesuální tzn., že vychází z bezprostředního dění v těle a psychice, navazuje na ně a rozvíjí ho. Klient má neustálou kontrolu nad děním, rozhodující jsou jeho vjemy a prožitky v přítomné chvíli. Vědomé a podvědomé je tak více v rovnováze, vychází se z individuálních dispozic, využívá se vnitřních zdrojů klienta.

Pro orientaci a utváření strategie v průběhu terapeutické konzultace je využíván koncept životních segmentů.

Osobnost člověka je formována interakcí a sjednocením sedmi základních segmentů života. Každý ze segmentů se zaměřuje na jinou oblast životní zkušenosti a odlišně se také projevuje. Každá z životních oblastí se může ve struktuře osobnosti projevovat dvěma základními způsoby: jako uzavřený nebo jako otevřený systém. Uzavřenost způsobuje problémy ve struktuře osobnosti, fyzickou inhibici (svalové spasmy, vegetativní problémy, narušení pulsace a vitality), mentálním omezením. Otevřený systém naopak zrcadlí psychický kontakt (se sebou i druhými), vitalitu, srdečnost a bohatou emocionalitu. V následujícím diagramu jsou životní segmenty uvedeny schematicky. Z nich vychází sedmero způsobů terapeutické práce a navazující široké spektrum používaných metod.

Základním cílem biosyntetické psychoterapie je co nejvíce se přiblížit jádru a s ním spojeným kvalitám. Zde leží zdroj vnitřní síly a nasycení. Zde je počátek fyzického, duševního i duchovního uzdravení.

terapeuti

Terapeuti s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem část 1 i část 2 v biosyntetické psychoterapii (biosyntéze). Jsou kvalifikováni a oprávněni samostatně pracovat s klienty metodou biosyntetické psychoterapie (biosyntézy).

Vyberte kraj
Všichni terapeuti Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj

Terapeuti - Praha

Iva Abramčuková

Iva
Abramčuková

Bernadeta Bechyňová

Bernadeta
Bechyňová

Michaela Bodnárová

Michaela
Bodnárová

Hana Brachová

Hana
Brachová

Zuzana Čepelíková

Zuzana
Čepelíková

Jitka Géringová

Jitka
Géringová

Eva Hafoudhová

Eva
Hafoudhová

Andrea Hanzlová

Andrea
Hanzlová

Stanislav Háša

Stanislav
Háša

Martin Hofman

Martin
Hofman

Martina Chmelová

Martina
Chmelová

Adriana Chytilová

Adriana
Chytilová

Dana Illanová

Dana
Illanová

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Linda Járová

Linda
Járová

Lucie Kašová

Lucie
Kašová

Jitka Knebortová

Jitka
Knebortová

Michaela Kocnárová

Michaela
Kocnárová

Michaela Lipková

Michaela
Lipková

Yvonna Lucká

Yvonna
Lucká

Ondřej Matějka

Ondřej
Matějka

Simona Měchová

Simona
Měchová

Jana Nováková

Jana
Nováková

Petra Nothegger

Petra
Nothegger

Petr Odstrčil

Petr
Odstrčil

Iva Ouhrabková

Iva
Ouhrabková

Ilona Peňásová

Ilona
Peňásová

Hana Peterková

Hana
Peterková

Veronika Pinkasová

Veronika
Pinkasová

Ivana Pýchová

Ivana
Pýchová

Monika Rousová

Monika
Rousová

Veronika Sailerová

Veronika
Sailerová

Kateřina Sarkisova

Kateřina
Sarkisova

Naďa Soukupová

Naďa
Soukupová

Eva Svobodová

Eva
Svobodová

Jana Teplanská

Jana
Teplanská

Petra Třešňáková

Petra
Třešňáková

Alena Večeřová Procházková

Alena
Večeřová Procházková

Daniela Vodáčková

Daniela
Vodáčková

Michaela Zacios

Michaela
Zacios

Iva Abramčuková

Biografie

Věnuji se individuální terapii a poradenství. Mými klienty jsou dospělí, děti a dospívající. Pracuji převážně v Českých Budějovicích, ale konzultace nabízím i v Praze. V individuální práci se věnuji osobnostnímu rozvoji a růstu, zvládání náročných životních situací, problematice vztahů a traumatickým zkušenostem. Důraz kladu na respekt k procesu klienta a bezpečí. Podporuji u klientů nejen slovní vyjádření, ale také uvědomování a prožívání vlastního těla. Ráda pracuji s vnitřními obrazy, sny, pohybem, dechem a dotykem.

Vzdělání

 • DAMU, obor dramatická výchova

Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství

 • Psychoterapeutický výcvik biosyntéza - supervizní část (2013 - nyní)
 • Základní psychoterapeutický výcvik biosyntéza (2010 - 2013)
 • Základní výcvik v dramaterapii
 • Neverbální komunikace
 • Různé seberozvojové a odborné workshopy (ženské skupiny, sebezkušenostní skupina PBSP, základy krizové intervence, sebezkušenostní výcvik pro práci se změněnými stavy vědomí a psychospirituální krizí, kurz intuitivní pedagogiky a kontaktního rodičovství, taneční a pohybová terapie, tanec 5rytmů, výchova dětí podle Naomi Aldortové)

Jsem členkou Českého institutu biosyntézy. Pracuji pod supervizí.

Pracovní zkušenosti

Několik let jsem pracovala s dětmi na Základní umělecké škole v literárně dramatickém oboru, dále jako koordinátorka ve vzdělávací společnosti a také mám dlouholetou zkušenost v práci se seniory jako sociální pracovník. V současné době působím v Českých Budějovicích a v Praze, kde poskytuji individuální terapii. Také se věnuji práci se ženskými skupinami. Jsem zapojena do projektu Sociální kliniky jako terapeut.

Kontakt

Tel. 603 240 156
Email: iva.abramcukova@gmail.com
Místo působení: České Budějovice a Praha

Bernadeta Bechyňová

Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka s mnohaletou praxí. Věnuji se individuální psychoterapii, rodinné terapii a práci se skupinou. Ve své soukromé praxi pracuji s dospělými, dospívajícími, školními dětmi a jejich rodinami. Zajímám se o problematiku psychosomatiky, úzkostných a posttraumatických stavů. Pracuji také s lidmi, kteří se zajímají o vlastní seberozvoj a osobní růst. V individuální práci s dospělým nebo dětský klientem je mi blízký biosyntetický přístup v propojování slovního vyjádření, emočního a tělesného prožívání prostřednictvím práce s vnitřními tělovými impulsy, pohybem, dotekem, dechem, vnitřními obrazy a slovem. Pracuji též se sny, imaginací a kresbou. Ráda s klientem rozvíjím jeho všímavost k moudrosti těla i srdce a provázím jej při zkoumání jeho vnitřních možností a rozvoji jeho přirozeného potenciálu. Oslovují mě slova Davida Boadelly: „Vnitřní impulsy se objeví, jestliže pro klienta vytvoříme bezpečné místo.“

Z oblasti zájmů: pohyb v přírodě, hory v létě i v zimě, tanec, sborový zpěv.

Profesionální praxe

 • Soukromá psychoterapeutická praxe (od 2009 dosud)
 • Vedení bodyterapeuticky zaměřeného programu pro dospělé klienty s psychosomatickými obtížemi, s kolegou M. Sedláčkem (2008 – 2011)
 • Vedení seberozvojového biosynteticky zaměřeného programu pro dospělé klienty Tělo jako cesta ke zdraví, s kolegou M. Sedláčkem (2012 – 2018)
 • Sedmnáctiletá psychodiagnostická a psychoterapeutická praxe s širokým spektrem dětské a adolescentní problematiky na Dětské psychiatrické klinice FN Motol. Práce se školními dětmi a dospívajícími s problematikou dětské deprese, úzkosti, psychosomatiky, sebepoškozování, suicidálního chování, posttraumatických stavů, poruchami příjmu potravy, Aspergerovým syndromem, aj. Vedení skupinové terapie pro dospívající dívky s poruchami příjmu potravy a vedení skupiny bioenergetických cvičení pro adolescentky. V rámci DPK vedení týdenních zážitkových pobytů v přírodě pro školní děti a adolescenty (1991 – 2009)
 • Vedení seminářů psychoterapeutické propedeutiky a komunikačních dovedností pro studenty lékařské fakulty. ( 2001 – 2009)

Vzdělání

 • Atestace v oboru dětská klinická psychologie, 2008
 • FF UK Praha, jednooborová psychologie, dipl. práce u Doc. Matějčka, 1989
 • Funkční specializace v systematické psychoterapii, 1998
 • Atestace v oboru klinické psychologie, 1997

Psychoterapeutické výcviky

 • Biosyntéza (D. Boadella, S. Specht, G. Hoppe, Heiden - Švýcarsko)
 • Rodinná terapie (J. Špitz, Š. Gjuričová)
 • SUR (J. Rubeš)
 • Katatymně imaginativní psychoterapie KIP (M. Burgi-Kraus, O. Lang)

Některé další odborné kurzy

 • Práce s tělem v psychoterapii a neverbální techniky (Y. Lucká, J. Vodňanská)
 • Časová osa (V.Chvála, L.Trapková)
 • Focusing – tělesně zakotvené prožívání
 • Trauma I, II (Y. Lucká, L. Kobrle)
 • Traumaterapie (J. Božuková, Vídeň)
 • Přenos a protipřenos v kontextu biosyntézy (L.Zink)
 • Arteterapie v kontextu biosyntézy (G. Hoppe)
 • Práce se sny v kontextu biosyntézy(G. Hoppe)
 • Mapa není krajinou (G.Hoppe)
 • Energie a esence v biosyntéze (L.Anagnostopoul)
 • Kurs biosyntéza a děti (Tati Nevel, M.Hofman)

Kontakt

Místo působení - Ostrovského 3, Praha 5 - Anděl

Michaela Bodnárová

psychoterapeut, kouč

Motto:

Člověk nemusí dělat nic pro to, aby rostl. Růst probíhá přirozeně a spontánně, je-li k dispozici dostatečné množství energie. Když ale vydáváme svou energii na marný boj se sebou samými, žádná nám k růstu nezbývá…
Alexander Lowen

Vzdělání:

 • 1. lékařská fakulta UK Praha (1988 - 1994), atestace ze všeobecné psychiatrie (1997)

Odborné výcviky:

 • Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze - supervizní část (2011 - dosud)
 • Výcvik v somatickém koučování (2011 - 2012)
 • Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze - základní část (2008 - 2011)

Další odborné semináře:

 • Arteterapie v kontextu Biosyntézy
 • Setkání s Pesso-Boyden terapií
 • Terapie traumatu v Biosyntéze

Profesní kariera:

 • Soukromá psychoterapeutická praxe
 • Psychoterapeutická klinika ESET - sekundární lékař
 • Nieuw Unicum Heemstede, Nizozemí - arteterapeut
 • Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice - sekundární lékař

Kontakt

Místo působení - Milady Horákové 119, Praha 6

Hana Brachová

Ve své praxi se věnuji individuální terapeutické práci a poradenství, pracuji převážně s dospělými klienty. Ve své práci kombinuji Biosyntézu, systemický přístup a prvky shiatsu. Několik let jsem pracovala s lidmi s drogovou zkušeností, s jejich rodinami. V minulosti jsem se také věnovala práci v nemocnici, na oddělení pacientů s onkologickým onemocněním, doprovázela jsem klienty po úrazech, pracovala s jejich blízkými i s ošetřujícím personálem. Mám také zkušenosti externí lektorky v oblasti pracovní terapie. Přes třináct let se věnuji práci se skupinami, spoluvedení rozvojových programů a seminářů. V současné době působím v Praze, kde poskytuji individuální terapii. Ve své práci s klienty se věnuji osobnostnímu rozvoji, rodinným a vztahovým tématům, zvládání náročných životních situací. Za důležité považuji zdroje klientů, respekt k procesu a zajištění bezpečného prostoru.

Vzdělání
1999 – 2005Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psychologie, studium jednooborové psychologie, zakončeno státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.
Terapeutické výcviky, kurzy, semináře
2015 - 2018Psychoterapeutický výcvik biosyntéza - supervizní část
2012 - 2015Základní psychoterapeutický výcvik biosyntéza
2003-2007Komplexní psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“ (ISZ Praha)
 Profesionální kurz shiatsu masáží, návazné rozšiřující dvouleté studium práce s tělem
 Telefonní krizové intervence
 Různé seberozvojové a odborné workshopy (sebezkušenostní skupina PBSP, ženské skupiny, kurzy práce s hlasem, sebezkušenostní výcvik pro práci se změněnými stavy vědomí a psychospirituální krizí)

Kontakt:

Tel. 608 565 619
E-mail: hanabrach@seznam.cz
Místo působení: Praha

Zuzana Čepelíková

Jako klinický psycholog a psychoterapeut zúročuji ve své praxi mnohaleté zkušenosti s dětmi z dětského domova a pěstounskými rodinami, těžím též ze zkušenosti z práce s psychiatricky nemocnými lidmi a jedinci ocitajícími se na konci života, kteří procházeli náročnou, neobvyklou či traumatizující zkušeností. Mými klienty jsou děti, dospívající a dospělí. U klientů a rodin podporuji především hledání vlastních léčivých mechanismů a možností pro rozvoj odolnosti skrz porozumění situaci propojené s uvědomováním a prožíváním vlastního těla. Ve své práci využívám najčastěji postupy z tělově orientovaných terapií, Biosyntezy, Somatic experience, PBSP, EMDR a expresivních technik.

Vzdělání

 • Specializační zkouška z psychoterapie
 • Atestace z klinické psychologie
 • FF UK v Praze obor Klinická psychologie
 • FPE ZČU v Plzni obor Psychologie-výtvarná výchova

Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství

 • Výcvik v psychotraumatologii a EMDR (2018-doposud)
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze (2012-2017)
 • Výcvik DADA, arteterapeutický a dramaterapeutický výcvik (B.Albrich, V. Dočkal) (2012-2014)
 • Výcvik v Somatic experience , práce s traumatem Peter Levine (I. Wiedemann, H. Auer a další (2011-2013)
 • Psychoterapeutický výcvik v Pesso Boyden psychomotorické terapii (A. Pesso, M. Howald, I. Baardman, L.Perquin, M.K. Hope a další) (2007-2011)
 • Sebezkušenostní výcvik v dynamické skupinové psychoterapii (Remedium) (2006-2010)
 • Speciální sebezkušenostní výcvik v rodinné terapii (V. Chvála, K. Balcar, J. Vodňanská a další) (2002-2006)

Jsem členkou Českého institutu biosyntézy, AKP, Somatic experience. Pracuji pod supervizí českých a zahraničních lektorů.

Pracovní zkušenosti

Více jak deset let jsem pracovala s dětmi z dětského domova na různých terapeutických programech i v přímé práci jako vychovatelka. Tato zkušenost mne plynule dovedla do chuti vědět více a vzdělávat se v různých směrech, které by byly nápomocné v práci s dětmi s problematikou attachmentu a traumatu skrz hru, tělové prožitky a expresivní techniky. Poté jsem plynule přešla do práce s dětmi i dospělými a zakotvila v lékařském prostředí, především v rámci akutní příjmu v psychiatrické nemocnici a v rámci paliativní péče. Současně působím v Praze, opustila jsem působení v Mladé Boleslavi, moji druhou radostí se stala role maminky. Ráda terapeutickou péči doplňuji lektorováním a učením traumatu, odolnosti a neurobiologie.

Kontakt:

Tel. 604 99 55 72
E-mail: cepelikova@therapeutica.cz
Místo působení: Vyšehradská 49, Praha 2

Jitka Géringová

JVěnuji se individuální terapii a poradenství. Mými klienty jsou nejčastěji dospělí a dospívající, kteří procházejí náročným životním obdobím a na své cestě potřebují průvodce, ale také ti, kteří hledají ve složitém světě sami sebe.

Specializuji se na tvořivé přístupy, kromě biosyntézy také používám arteterapii. Oba směry pro mne představují cestu k vnitřním zdrojům. Zajímají mne přesahová témata a cesty spirituality.

Kromě terapeutické práce vedu workshopy a kurzy pro ženy a působím jako facilitátorka Maitri Breathwork. Pracuji v Praze a Ústí nad Labem.

Vzdělání:
1988 - 1994katedra výtvarné výchovy PF UJEP Ústí nad Labem, obor Historie – Výtvarná výchova
1994 - 1996Postgraduální studium VŠUP Praha. Ateliér prostorové tvorby textilu a alternativních technik, prof. Adéla Matasová
2000 - 2006doktorské studium Teorie Výtvarné výchovy na KVK PF UJEP v Ústí nad Labem
Výcviky a specializační kurzy:
1998 - 2002výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie (Česká arteterapeutická asociace, SUR).
2003Práce s tělem v psychoterapii
2004 - 2008sebezkušenostní výcvik zaměřený na práci se změněnými stavy vědomí a psychospirituální krizi (Stargate)
2012 - 2014Výcvik v metodě Maitri Breathwork, certifikovaný facilitátor
2012 - 2015základní výcvik v psychoterapeutické metodě Biosyntéza (ČIB)
2015 - 2017pokračující výcvik v psychoterapeutické metodě Biosyntéza (ČIB)
2016 - 2017psychoterapeutické minimum (pod ČIB)

Dále jsem absolvovala řadu krátkodobějších kurzů, především z oblasti expresivních terapií jako je muzikoterapie, dramaterapie, taneční pohybová terapie nebo arteterapie v kontextu biosyntézy a několik kurzů zaměřených na téma traumatu.

Praxe:
1994 – odborná asistentka na katedře výtvarné výchovy PF UJEP Ústí nad Labem
2011 – docent na katedře výtvarné kultury PF UJEP Ústí nad Labem
2007 – spolupráce s Poradnou pro mezilidské vztahy v Ústí nad Labem, arteterapeutka
2011 – vlastní terapeutická praxe (OSVČ)
2018 Spolupráce s Alfa H.S. - terapeut
2019 Spolupráce s Bateau - terapeut

Kontakt:

Tel. 722 562 771
www: www.jitkageringova.cz
E-mail: jitkageringova@seznam.cz
Místo působení: Praha a Ústí nad Labem

Eva Hafoudhová

V soukromé psychoterapeutické praxi pracuji individuálně s dospělými klienty. Nabízím jim podporu v krátkodobě i dlouhodobě náročných životních situacích. V terapii mapujeme vnitřní i vnější spouštěče, které vyvolávají zátěž, zaměřujeme se ale především na posílení vlastních zdrojů. Snažím se naslouchat potřebám klientů a podpořit je v hledání životních radostí a kreativity.

S mými klienty pracuji nejen verbálně, ale využívám také tělově orientované techniky (práci s dechem, pohybem, relaxací) nebo imaginační techniky, které mohou být prostředkem pro uvědomění si vlastních emocí a potřeb.

Pracuji především s klienty s depresivními nebo úzkostnými potížemi, psychosomatickými obtížemi, se vztahovou zátěží a s ženami v období těhotenství a po porodu.

Mimo psychoterapeutickou praxi působím jako psycholožka v oblasti zdravotnictví. Mám praxi v ambulantních i lůžkových zařízeních; s dětmi, dospívajícími i dospělými klienty s širokou škálou neurotických i psychiatrických problémů.

Vzdělání
2009 – 2013Navazující magisterské studium psychologie, Pedf UK
2010 – 2011 Honors Program in Psychology, The International School, The University of Haifa, Israel
2006 - 2009 Bakalářské studium psychologie-speciální pedagogika, Pedf UK
Další vzdělání
2013 – dosudSpecializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie
2015 – 2018Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze – výcviková část II.
2012 – 2015Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze – výcviková část I.
2015 – 2016Certifikovaný kurz v Rorschachově metodě a Comprehensive System v klinické psychologii dospělých
2012 – 2013Program celoživotního vzdělávání „Psycholog ve zdravotnictví“
2006Rekvalifikační kurz „Asistent učitele ve třídě s integrovaným žákem“
2003 – 2004Výcvikový odborný program „Psychosociální průprava v oblasti preventivních aktivit s užitím peer-prvku“
Průběžně:semináře a workshopy zaměřené na tématiku psychoterapie, psychopatologie, psychosomatiky, práce se skupinou, předsudky apod.
Pracovní zkušenosti:
2019 - dosudPsychosomatické Centrum Praha
Pozice: Psychoterapeutka, psycholožka
2016 – 2018Soukromá psychoterapeutická praxe
2016 – 2018Psychiatrická nemocnice Bohnice, Akutní příjmové oddělení
Pozice: Psycholožka (od 2018 mateřská dovolená)
2013 – 2016Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., Psychologická ambulance
Pozice: Psycholožka
2013 – 2016InBáze, z.s.
Pozice: Terapeutka v projektu TEP (Terapie příchozích)
2005 - 2010Rozmarýna o.p.s.
Pozice: Lektorka a vedoucí projektu pro děti z dětských domovů
2005 - 2006Práce s lidmi s handicapem v neziskových organizacích (Klub „Hornomlýnská“, o.s.; Osa, o.s.; Naděje, o.s.)
Odborné stáže
Connection & Links – From Trauma to Resilience (Izrael – Haifa), Krizové centrum RIAPS (Praha), Klinika dětské chirurgie (FN Motol), Neonatologická ambulance (FN Brno), Oddělení pro pacienty s poruchami příjmu potravy (Psychiatrická klinika 1. LF a VFN, Praha), Pedagogicko-psychologické poradny (Praha)

Kontakt:

E-mail: eva.hafoudhova@gmail.com
Místo působení: Psychosomatické Centrum Praha

Andrea Hanzlová

Biosyntetická terapeutka, arteterapeutka, supervizorka, lektorka seberozvojových programů.

Individuální konzultace, vedení skupin. Ve své praxi využívám různé přístupy dle potřeb klienta – rozhovor, biosyntetický nebo arteterapeutický přístup. V terapii mne zajímá téma zdrojů člověka, náhledu na jeho situaci, hledání možností, přijetí a změny. Někdy se v životě ocitneme v určitém meziprostoru, kde se potřebujeme nově zorientovat „ kdo jsme a kam jdeme“. Roli terapeuta vnímám jako roli průvodce na této cestě člověka.

Terapeutické výcviky a kurzy
22014 – 2017 Supervize a management ve zdravotnických a sociálních službách, specializace Supervize UK FHS (Mgr.)
2011 – 2012 Supervizní část psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze
2008 – 2011 Základní psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze, Praha
1998 – 2002 Výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se spec.zaměřením na využití arteterapie
1992 – 1996 Pedagogická fakulta Masarykovy University Brno, obor: speciální pedagogika (Bc.)
Profesní kariéra
Nyní pracuji v soukromé psychoterapeutické praxi (od roku 2009) a v Alfa ateliéru (arteterapie, od 2018), jako pracovnice krizové linky (od 2008).
Pracovala jsem v Psychosomatické klinice v Praze, v Dětském domově v Klánovicích jako terapeutka s dětmi (2013-2014), v Psychosociálním centru Acorus jako terapeutka s oběťmi domácího násilí (2008-2012), ve Speciální škole pro děti s více vadami (1992-1995), na lince pomoci Povodeň (1997), v denním stacionáři pro psychoticky nemocné (1995-1997), v ateliéru v Psychiatrické léčebně ve Šternberku (1998-2000), se seniory v DD (2000-2002, 2005-2006), v o. s. Letní dům (2002-2005), v ateliéru o.s.Baobab (2005-2007).
Členství v ČIB (Český institut biosyntézy), ČAA (Česká arteterapeutická asociace), ČAP (Česká asociace pro psychoterapii), AsuPP (Asociace supervizorů pomáhajících profesí), EFAT (Evropská federace arteterapeutů).

Členství v ČIB (Český institut biosyntézy), ČAA (Česká arteterapeutická asociace), ČAP (Česká asociace pro psychoterapii), AsuPP (Asociace supervizorů pomáhajících profesí).

Kontakt:

Místo působení:

 • Praha
Stanislav Háša

Zajímají mě lidé, jejich životní cesty a příběhy. Přizývám a oceňuji různorodost, potenciál k dobrému bytí i možnosti, které máme, podporuji uvědomění vlastních jedinečností. Jsem přesvědčen, že máme v sobě zdroje k našemu plnému žití a dobrému životu. Jsem průvodce lidí na jejich cestě životem, skrze obtíže a těžké životní situace, někdy i radost a spokojenost ze samotného bytí. Skrze práci s vlastními podpůrnými obrazy, emocemi, vztahy, tělo, pohyb i dech lze najít vlastní zdroje a podpořit se na cestě růstu i sebe-úzdravy. Je pro mě důležité sledovat a pomáhat rozvíjet proces klienta. Nedílnou součástí mé práce je její supervize a vlastní seberozvoj. Rád cvičím jógu, sním o Indii, piju čaj, starám se o zahradu, běhám, v této době hlavně okolo našich dětí.

Vzdělání
1998 - 2003VŠE Praha, Ph.D. management a mng. psychologie
1998 - 2005FF UK Jednooborová psychologie
1993 - 1998VŠE Praha, Finance a účetnictví
Odborné výcviky, specializační kurzy:
2016 - 2018Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze – navazující část
2012 - 2015Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze – základní část
2012- dosudDiploma výcvik v proces orientované psychoterapii: Institut procesově orientované práce.
2001 - 2003, 2013Výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii. Sebezkušenost a ukončená teoretická část. Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
2011Roční výcvik ve skupinové facilitaci: Proces orientovaná psychologie. Institut procesově orientované práce
2010 - 2011Výcvik v koučování (80h): ČNP Consulting.
2013 - dosudDalší terapeutické, koučovací a rozvojové programy, semináře, workshopy
Výběr dalšího vzdělávání:
2014 - dosudVŠE Katedra managementu
2010 - dosudKouč, terapeut, facilitátor, lektor
2010 – 2013Česká pojištovna, a.s. – HR ředitel
2007 – 2010Wood and Company: Project Manager, Board Advisor
2002 – 2007Deloitte, Human Capital Advisory Services
1998 – 2002VŠE Praha, Katedra manažerské psychologie

Kontakt:

E-mail: standa.hasa@hotmail.com
Tel: +420 737 235 536
Místo působení: Praha 3, www.popoli.cz

Martin Hofman

Žiji a pracuji v Brně, ale konzultace nabízím i v Praze, kde bývám k dispozici pravidelně každý týden. Mými klienty jsou nejčastěji dospívající a dospělí. Rád pracuji s lidmi motivovanými k osobnímu růstu, rozvoji a sebezkušenosti.

V individuální práci se věnuji především tématům vědomého osobního růstu, propojení těla a mysli, psychospirituální zkušenosti, psychosomatice, ale také úzkostným a neurotickým potížím, traumatu a posttraumatu.

Lektorsky se věnuji seberozvojovým programům, vzdělávacím kurzům a také diagnostické a terapeutické práci se školními třídami. Odborně se zajímám a věnuji aplikaci metod a teorie biosyntézy do školství - práce s dětmi a dospívajícími.

Vzdělání
2002 - 2008Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, psychologie,
2001 - 2003Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, pedagogika,
Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství
2011 - 2013supervizní terapeutický výcvik biosyntéza
2008 - 2011základní terapeutický výcvik biosyntéza
2008 - 2009Rodinné poradenství (Prev-centrum, o.s., Praha)
2006 -Základní krizová intervence (Remedium, o.s., Praha)

Další kurzy např.: Ostrov rodiny I. (IPIPAPP), Taneční pohybová terapie, dramaterapie, psychodrama při práci se skupinami (Fokus Praha), Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem (Modrá linka), Focusing - tělesně zakotvené prožívání (Fokus Praha), WISC III, Baumtest, (IPPP ČR), Nekázeň ve školním prostředí (Mgr. Michaela Veselá), ad.

Profesní kariéra
2012 - dosudKatedra primární pedagogiky PdF MU, externí výuka.
2011 - dosudsoukromá poradenská a terapeutická praxe, lektorská činnost (Flow-Effect).
2009 - dosudZákladní škola Horácké nám. Brno, školní psycholog.
2007 - dosudKrizové centrum pro děti a mládež, Spondea, o.p.s., psycholog (krizová intervence, telefonická krizová intervence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - asistované kontakty).
2007 - 2012Tutor, s.r.o., lektor přípravných kurzů psychologie a andragogika.
2007 - 2009Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti. Pedagogicko-psychologická poradna Brno, psycholog (psychologické poradenství, interaktivní preventivní a intervenční programy pro třídní kolektivy, vzdělávací a metodické programy pro učitele).
2007 - 2009Katedra Speciální pedagogiky PdF MU, externí výuka - Projekt v etopedii, Intervence v etopedii.
2004 - 2007Ratolest Brno, o.s., sociální pracovník (práce se znevýhodněnými dětmi a dospívajícími, přípravné zážitkové kurzy pro dobrovolníky).
2001 - 2007Gymnázium Slovanské nám. Brno, projekt primární prevence, dramatická výchova (interaktivní programy pro třídy, vícedenní zážitkové programy se skupinami, adaptační pobyty).
2002 - 2004Dětský domov Vranov u Brna, zastupující vychovatel.

Kontakt

Místo působení - Brno, Praha

>
Martina Chmelová

Věnuji se individuální terapeutické práci, psychologickému poradenství a koučování. Ve své práci používám Biosyntézu a prvky Gestalt terapie.

V terapii pracuji s dospělými klienty na porozumění složitým životním situacím. Zaměřuji se na pochopení, integraci, znovuobjevování a stabilizaci vlastních zdrojů síly a energie.

Mám také zkušenosti s doprovázením klientů po úrazech, operacích, plánovaných zdravotních výkonech, v dlouhodobé nemoci vlastní, blízkých (onkologické onemocnění, poruchy imunity, borelióza, chronický únavový syndrom, atd).

V koučování podporuji klienty na cestě osobní změny s ohledem na mateřství, rodičovství a výchovu dětí. Dále pomáhám klientům nalézat řešení pracovních konfliktů, při ztrátě motivace a pocitu smysluplnosti z vykonávané práce.

Při práci s klienty mám otevřené srdce, které vnímá jejich potřeby bez hodnocení a výkonnostních nároků a pevně zakořeněné nohy, které mi pomáhají společně s klientem otevírat těžké situace života a nalézat odpovědi na vyřčené a nevyřčené otázky.

Odborné výcviky a vzdělání
2016-2017Psychoterapeutické minimum - doplňkové teoretické studium pro terapeuty (ČIB)
2016-2017Supervizní část psychoterapeutického výcviku (ČIB)
2013-2015Základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (ČIB)
2011-2012Creative Gestalt koučing - výcvik v koučování (Gestalt Esence)
2011-2012Somatic Coaching - výcvik v koučování celostním způsobem (ČIB)
2011-2012Výcvik v Gestalt koučování - základní výcvik v koučování (Gestalt Esence)
2011Od fragmentace k integraci – Aspekty práce s traumatem v biosyntéze (ČIB)
2009-2010Gestalt přístup v osobním a pracovním prostředí (IVTG)
Pracovní praxe
2000 - dosudAlfa H.S., nezisková organizace – koučing, metodická práce na vzdělávacích programech, poradenská a terapeutická podpora v oblasti prevence syndromu vyhoření a upevnění psychické stability dlouhodobě pečujících osob
2012 – dosudVlastní terapeutická a koučovací praxe, lektorování kurzů, nácviků měkkých dovedností atd.
2013 – 2017Redakční činnost pro nakladatelství Fórum - časopis Poradce ředitelky mateřské školy a Integrace inkluze – zaměření na podporu psychické stability, komunikační dovednosti a prevenci syndromu vyhoření pro učitele, lektorská činnost pro učitele
2018Redakční činnost pro nakladatelství Wolters Kluwer – spolupráce pro kompletní portfolio časopisů pro školy

Kurzy se zaměřením na práci s tělem, dechem, hlasem a hudbou, různé modely a přístupy v arteterapii a muzikoterapii, neverbální komunikace a práce s osobami se zdravotním postižením, expresivní terapie

Kontakt:

email: martina.chmelova@alfabet.cz
www.martinachmelova.cz
tel: +420 603 317 997
Místo působení Praha

Adriana Chytilová

Jsem praktická lékařka, zabývám se také psychosomatikou a psychoterapií. Při studiu medicíny jsem zažila zklamání - škola mi přišla odlidštěná, čekala jsem něco jiného. Příliš jsme se zabývali vědou, jen okrajově pacienty. Téměř nikdo nás neučil s nimi mluvit. Prožila jsem tehdy vnitřní boj, zvažovala jsem, zda takto mohu medicínu dělat. Pracovala jsem během školy na lince důvěry, kde jsem se dověděla o možnosti studovat psychoterapeutický výcvik.

Díky výcviku Rogeriánské psychoterapie a později Biosyntézy a díky vlastní psychoterapii jsem pro svou práci našla nový směr. Také jsem si tehdy postupně vyřešila vlastní problémy, kterých jsem měla celou řadu. - Problémy ve vztazích k sobě i ostatním, s rodiči, problémy se sebevědomím, s vnímáním svého těla. To mne povzbudilo a navíc jsem zjistila, že když budu pracovat jako praktická lékařka, nebudu podléhat žádnému systému a mohu pracovat s pacienty v psychosomatickém kontextu, který je mi blízký. Biosyntéza mi pomohla v hlubším pochopení souvislostí mezi tělovými a duševními procesy.

Nyní tedy pracuju převážně jako praktická lékařka, v roce 2015 budu kupovat vlastní ordinaci. Také se zabývám psychosomatickým poradenstvím a psychoterapií. Jsem vdaná, mám Ondru (2007) a Adélku (2013).

Praxe

 • Praxe v oboru praktická lékařka (od r. 2005), atestace v oboru 2011
 • Psychoterapeutka (od r. 2005)
 • Konzultantka linek důvěry pro děti a pro dospělé (2000-2010)

Vzdělání

 • Atestace v oboru Všeobecné lékařství pro dospělé
 • 1. lékařská fakulta UK - obor všeobecné lékařství (abs.2004)
 • Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze (probíhající)
 • Psychoterapeutický výcvik PCA(abs. 2007)
 • Výcviky telefonické krizové intervence pro dospělé a pro děti
 • Výcvik mediace (mimosoudní řešení konfliktů)
 • Focusing I a II
 • Kurs akupunktury

Kontakt

Místo působení - Praha

Dana Illanová

Zaměřuji se především na individuální a skupinovou terapii. Pracuji např. s lidmi, co trpí úzkostně – depresivními potížemi, fobickými poruchami, psychosomatickými potížemi, posttraumatickými stavy apod. Ráda také pracuji s lidmi, které zajímá osobní seberozvoj. Jsem otevřená práci s klienty, kdy jde o propojení spirituality a psychoterapie.

Vzdělání

 • FF UK, jednooborová psychologie, v roce 1997
 • Atestace z klinické psychologie
 • Specializační zkouška z psychoterapie

Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství

 • Čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii, dokončen v roce 1999
 • Od roku 2008 ve výcviku Biosyntézy
 • Od roku 2008 ve výcviku PBSP /Pesso – Boyden psychomotorická psychoterapie/
 • Kurz krizové intervence 2005
 • Různé seberozvojové a odborné workshopy

Profesní kariéra

 • 1997 – 2005 pracovala jako klinický psycholog v PL Bohnice.
 • Externí pracovník – Krizové centrum Bohnice do roku 2000-2007
 • Od roku 2007 spolupracuje se sdružením Diabasis, které se zaměřuje na tematiku psychospirituální krize.
 • Nadále pracuje jako klinický psycholog a psychoterapeut.
 • Soukromá psychoterapeutická praxe od roku 2008

Kontakt

Místo působení - Praha

Barbora Janečková

Klinická psycholožka a psychoterapeutka pracující převážně s dospělou klientelou. Je pro mě důležité, aby moji klienti našli své vnitřní zdroje k léčení sebetěžších zkušeností. A věřím, že každý člověk takové zdroje má. Zároveň je podporuji v tom, aby našli vlastní cestu k plnému životu, který bude dobrý nejen pro ně, ale i pro jejich okolí. Myslím, že nejdůležitější podmínkou změny v terapii je hluboký lidský kontakt.

Část své energie věnuji pro rozvoj biosyntetické psychoterapie a institutu, který tuto metodu učí.

Mou srdeční záležitostí je Sociální klinika, která je postavena na konceptu služby ze srdce pro ty, kteří se nachází v těžké situaci.

Vzdělání

 • ECP – European Certificate of Psychotherapy
 • Doktorské studium v oboru klinická psychologie
 • Atestační zkouška z psychoterapie
 • Atestační zkouška z klinické psychologie
 • Univerzita Karlova, FF, jednooborová psychologie

Výcviky (některé absolvované výcviky a kurzy)

 • PBSP (Pesso terapie)
 • Biosyntéza
 • SUR
 • Krizová intervence
 • Telefonická krizová intervence
 • Práce s tělem v psychoterapii
 • Imaginativní metody
 • Relaxační metody
 • Práce s rodinou
 • Výcvik v psychologickém koučování

Současná profesní kariéra

 • Český institut biosyntézy - zakladatelka, ředitelka, garant výcviku v biosyntetické psychoterapii
 • Sociální klinika - zakladatelka, ředitelka
 • Pod křídly - soukromá psychoterapeutická praxe

Pracovala jsem mimo jiné také

 • Remedium - lektorka kurzů Telefonická krizová intervence, Krizová intervence a Komplexní krizová intervence
 • Riaps - klinický psycholog – lůžkové oddělení, ambulance, linka důvěry
 • QED Group a.s. - senior konzultant, (psychologické koučování, školení koučování, stress managment, AC/DC aj.)

Jsem členka České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, České asociace klinických psychologů AKP, České asociace pro psychoterapii ČAP, Českomoravské psychologické společnosti ČMPS, Evropské asociace psychoterapie EAP, jsem akreditovaný kouč ČAKO.

Místo působení - Praha, Nižbor

Linda Járová

Věnuji se individuální terapii, poradenství a krizové intervenci.
Nabízím podporu dospělým a dospívajícím, kteří procházejí náročnými nebo krizovými životními situacemi, řeší osobní problémy (strachy a úzkosti, poruchy nálady, pocity životní nespokojenosti, nízké sebevědomí a sebehodnota, psychosomatické obtíže, chronický stres nebo přetížení,..), potýkají se s těžkostmi ve vztazích (partnerských, rodinných, pracovních,..) nebo čelí výzvám nových životních etap. Provázím ženy v přelomových obdobích jako jsou příprava na mateřství, těhotenství, porod, čas s dětmi, návrat do práce a vyvažování rodinného a pracovního času. Na životních křižovatkách podporuji také muže a jejich mužská témata, třeba právě tehdy, když se týkají vztahů se ženami. Pomáhám rodičům a jejich dětem orientovat se ve vzájemných vztazích a najít své dobré místo v rodinném poli vzájemného působení. Nabízím také prostor pro touhu po sebepoznání, sebeuvědomění, hledání smyslu a směřování v životě. Provázím na cestě osobního růstu. Vedu seberozvojové ženské skupiny.

Psychoterapie je pro mne především lidským setkáním v bezpečné atmosféře. Je prostorem, ve kterém je možné za citlivé podpory průvodce - terapeuta prohloubit kontakt se sebou samým, se svým prožíváním i jednáním, se svými potřebami a možnostmi jejich naplnění, se svými slabostmi i silnými stránkami. Je cestou objevování vlastních zdrojů, které následně umožňují dělat změny ve směru řešení potíží, uzdravení a spokojeného bytí.

Vzdělání:

 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (ČIB, 2010-2017)
 • Psychoterapeutické minimum (ČIB, 2016-2017)
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii (IVGT, 2001-2005)
 • Sociální pedagogika a etopedie, Pedagogická fakulta UHK (1999-2003)
 • Sociálně-psychologický výcvik se zaměřením na dospívající klienty (UHK, 2002-2003)
 • VOŠ pedagogická a sociální v Praze (1996-1999)
 • Výcvikový kurz "Práce s rizikovou mládeží" (Lata, 1997-1998)
 • Z dalších seminářů a workshopů: práce se sny v kontextu biosyntézy, děti v terapii - přístup gestalt terapie, gestalt terapie zaměřená na partnerský vztah, taneční terapie, sebezkušenost v logoterapii.

Praxe:

 • Soukromá terapeutická praxe (2013-dosud)
 • Terapeutické centrum pro rodinu Triangl (2003-2016): působení v oblasti individuální, párové a rodinné terapie se zaměřením na problematiku rodinných vztahů, výchovných obtíží a zdraví škodlivých návyků, vedení skupin, práce s kolektivem školní třídy.
 • Středisko výchovné péče Návrat, HK (2001-2002)

Jsem mámou tří dětí. Ráda tvořím obrazy suchým pastelem, tancuji, fotím a chodím přírodou mimo cesty.

Kontakt:

Lucie Kašová

Věnuji se individuální, párové a rodinné psychoterapii a také poradenství. Nabízím podporu při náročných životních situacích (krizová intervence), seberozvoji v osobním nebo partnerském životě. Pracuji s dospělými i s dospívajícími. Lektoruji krátkodobé pěstouny v Dobré rodině o.p.s. Jsem držitelkou evropského certifikátu pro psychoterapii ECP (European Certificate of Psychotherapy).

Jsem členkou: Českého institutu biosyntézy, Asociace PBSP CZ, České asociace pro psychoterapii

Vzdělání
2006Jabok - vyšší odborná škola - Sociální a pastorační práce
2010ETF UK - Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika
Vzdělání
2010 - 2015Psychoterapeutický výcvik Biosyntézy
2012 - 2016Psychoterapeutický výcvik PBSP
2015 - 2018 Výcvik v psychoanalyticky orientované párové a rodinné terapii, IPPART
2016 - 2017 Psychoterapeutické minimum, ČIB
2017 - 2019 Výcvik supervize v pomáhajících profesích, ASSP
Kurzy
2000Kurz respektovat a být respektován - Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání
2001Kurz asertivity - Dušková, Beleš
2006Krizová intervence - Remedium
2009Kurz pro duly - ČAD
2012Trauma - Remedium
2012, 2013seberozvojová skupina PBSP
 a další semináře a workshopy
Praxe
2009založení a vedení občanského sdružení České duly, o.s.
2009 - 2013vedení kurzů, doprovody k porodům
2013 - 2016založení mezigeneračního centra V jednom domě o.p.s., ředitelka denního stacionáře
2013soukromá psychoterapeutická praxe, vedení seberozvojových a psychoterapeutických skupin
2016 – dosudTerapeut Sociální kliniky
2017 - dosudČlenka výboru Asociace PBSP CZ, z.s.
2017 – dosudLektorka Dobré rodiny o.p.s.
2018Supervize v sociální službách Praha, Děčín

Kontakt

Místo působení:

 • VÁŽKA, Wuchterlova 8, Praha 6
Jitka Knebortová

Příběhy mých pacientů a klientů, mne spolu s pozorováním vlastní životní cesty, které se nevyhnula smrt blízkého člověka, postupně utvrzovaly v tom, že nelze vnímat fyzické i psychické obtíže jako něco odděleného.

Tento náhled mne po letech fyzioterapeutické praxe přivedl ke studiu psychoterapeutické metody Biosyntézy.

Svou práci terapeuta vnímám jako proces, během kterého doprovázím klienta k poznání, jak vnímá a pracuje jeho tělo a mysl. Jak jeho zkušenosti s pohlazením či odstrčením, přijetím či odmítnutím, formují pohled na sebe samého i na okolní svět.

V průběhu našich setkání nalézáme způsob, jak plně využít dech nesoucí pohyb, jak ovlivnit vnitřní prožívání změnou držení těla. Jak kráčet cestou opakovaného zakoušení malých, dobrých věcí a nalézáním jedinečného vnitřního potenciálu uskutečnit toužebně očekávané změny v životě.

Mým mottem je „Za všemi stíny můžeme potkat radost a klid.

Pracuji s dospělými klienty ve své praxi v Praze a v Pečkách, kde žiji.

vzdělání fyzioterapie
1994 – 1995Specializační studium Fyzioterapie, IPVZ
1980 - 1982Pomaturitní studium Fyzioterapie
odborné kurzy fyzioterapie pro jejich četnost uveřejněny pouze na mém webu
odborné výcviky
2008 – 2012Specializovaný psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze
2009Sexualita u osob s mentálním postižením
2008Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením
2008 – 2009Výcvik dobrovolníka Domácího hospice Cesta domů
2005 – 2007Tanatoterapie – somatická psychoterapie
odborné kurzy psychoterapie
2018Přenos a Biosyntéza, L. Zink
Kazuistická supervize, Lucká, Janečková
Cirkulace a energetická práce, G.Hoppe
2017Kazuistické supervize; Lucká, Janečková
2016Psychoterapeutické Minimum /bez záv.zk./
2013Dreamwork,práce se sny v kontextu Biosyntézy, G.Hoppe
Kazuistické supervize; Lucká, Janečková
2012Kazuistické supervize; Lucká, Janečková
Duševní hygiena, relaxační metody
Imaginace a sny
Emoční inteligence ve zdravotnictví
2011Kazuistický seminář, G.Hoppe
Hlasový seminář, I.Vostárková
2011Umírání a smrt v práci pracovníků sociální služby
2009Komunikace s klienty s demencí
2007Terapie traumatu v Biosyntéze, D.Boadella, S.S.Boadella
Integral Bodypsychotherapy, A.Wehowsky
Předcházení a řešení konfliktů
1997Basic course of study in identification and correction of dyslexic learning
1996The Mind Control, Basic Lecture
seberozvojové vzdělávání
2018Škola Stargate – práce se změněnými stavy vědomí, pod záštitou http://centerforsacredstudies.org/
2010 – 2017Bhuto tanec
Maitri Breathwork
Ženská skupina
Silent Retreat
Sebezkušenostní PBSP skupina
Nech znít svůj dech
Udělej něco i pro sebe
Předvánoční zastavení a očista srdce
Udělej něco pro sebe
praxe
2016 – dosudasistence výcviků Českého institutu Biosyntézy
2012 – dosudsoukromá praxe terapeuta Biosyntézy, Praha, Pečky
terapeut dobrovolník pro Sociální kliniku, Praha, Pečky
1999 – dosudsoukromá praxe fyzioterapie, Pečky
lektorská činnost
2012 – dosudvedení seberozvojových workshopů
2000lektor postgraduálního vzdělávání pro praktické lékaře
1994 – 1997lektor fyzioterapie FTVS, 3. LF UK, SZŠ, VOŠ

Kontakt

Místo působení - Pečky, Praha

Michaela Kocnárová

Psychoterapeutka, psycholožka, koučka. V soukromé praxi pracuji převážně s dospělými klienty. V individuální psychoterapii se věnuji osobním, rodinným, vztahovým tématům, úzkostným stavům a psychosomatickým obtížím. Spolupracuji s poradnou pro ženy v tísni, kde se věnuji psychoterapii posttraumatických stavů po umělém nebo spontánním potratu.

Vzdělání:

 • Jednooborová psychologie, filozofická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno (2000)
 • Obor tvůrči fotografie – BcA, Slezská univerzita v Opavě (2000)
 • Atestace z klinické psychologie (IPVZ, 2003)
 • Mezinárodní psychoterapeutický výcvik v metodě Biosyntézy (2000-2005)
 • Výcvik somatického koučování /ČIB, Pod křídly s.r.o/
 • Vzdělávací a supervizní semináře, kurzy a workshopy, pořádané IIBS, ČIB, ČAP

Odborná praxe:

 • Soukromá psychoterapeutické praxe, individuální a skupinová psychoterapie (2007 - dosud)
 • Psychoterapie v poradně pro ženy v tísni AQUA VITAE (2010 - dosud)
 • Profesní koučování klientů firmy Sanek s.r.o ( 2007 - 2014)
 • Práce klinického psychologa ve Fakultní Thomayerově nemocnici na oddělení dětské neurologie (2000-2004)

Jsem členem ČIB, IIBS a ČAP.

Kontakt:

email: michaela@kocnarova.com
www: www.kocnarova.com tel: 736 705 957
Místo působení - Praha - Karlín

Michaela Lipková

Biografie

Věnuji se individuální a skupinové terapii. Setkávám se především s dospělými klienty, kterým nabízím podporu při zvládání obtížných životních situací, pracovních a vztahových problémů. Zabývám se také psychosomatickými, úzkostně depresivními, či posttraumatickými stavy. Ráda pracuji s lidmi, kteří se zajímají o vlastní seberozvoj a osobní růst. Léčivý potenciál vnímám v propojování slovního vyjádření, emočního a tělesného prožívání. Klientům pomáhám v hledání a využití jejich vlastních zdrojů. Pracuji metodami biosyntézy a gestalt terapie, při kterých využívám práci s tělem, dechem, hlasem a vnitřními obrazy.

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta UK Praha, pedagogika – poradenství a pedagogika osobnostně sociálního rozvoje

Terapeutické výcviky a kurzy:

 • Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze; ČIB (2010 – 2014)
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii; IVGT Praha (2004–2009)
 • Postgraduální vzdělávání v Gestalt terapii; IVGT Praha (2009 – 2011)
 • Fokusing I. a II. - tělesně zakotvené prožívání (2009)
 • Kurz Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti; Fokus Praha (2009)
 • Postgraduální kurz v léčbě obezity; Endokrinologický ústav (2006)
 • Výcvik v kognitivně behaviorální terapii obezity; STOB - PhDr. Iva Málková (2003)
 • Různé seberozvojové a odborné workshopy

Jsem členkou Českého institutu biosyntézy.

Profesní kariéra:

 • Psychosomatická klinika, Praha - individuální a skupinový terapeut (2010 - dosud)
 • Soukromá terapeutická a poradenská praxe; Praha (2009 - dosud)
 • Sestra IN, Gehe - lektor v oboru komunikačních dovedností, zdravé výživy (2009 - dosud)
 • Terapeutická komunita Magdaléna pro drogově závislé v dlouhodobé léčbě - terapeut (2008-2010)
 • Dům Naděje Praha - Vršovice; azylový dům pro ženy - externí terapeut (2008)
 • Endokrinologický ústav a 3. LF UK - terapeutické vedení účastníků mezinárodního projektu Diogenes (2006-2008)
 • Společnost STOB - PhDr. Iva Málková - lektor kurzů terapie obezity dětí a dospělých (2005-2009)

Kontakt

Tel. +420 608 327 677
Email: michaela.lipkova@seznam.cz
Místo působení: Praha

Yvonna Lucká

Jsem atestovaná psycholožka a psychoterapeutka s třicetiletou praxí. Ve své práci mimo jiné zúročuji svoji téměř desetiletou zkušenost práce v krizovém centru RIAPS, kde jsem působila v různých rolích. Ve své soukromé psychoterapeutické praxi se věnuji především klientům s problematikou traumatu a posttraumatu a klientům s atypickou problematikou. Ve své práci využívám především metodu PBSP a Biosyntézu. PBSP též využívám pro práci s dlouhodobými uzavřenými skpinami. Jsem akreditovaný supervizor ČIS (teaching supervizor) od roku 1994. Nabízím individuální i týmovou supervizi. Jsem odborným garantem výukových programů v Remediu, jedná se o Komplexní krizovou intervenci, Základní krizovou intervenci, Trauma a podobně. Dále učím pro Diakonii, Fokus a další nestátní organizace. Pořádám workshopy zaměřené např. na péči o pomáhající profese a ženskou problematiku.

Některé absolvované výcviky:

 • Psychoanalytický výcvik
 • Rodinná terapie
 • SUR
 • Integrativní práce s tělem
 • Biosyntéza
 • PBSP

Jsem zakládajícím členem Českého institutu Biosyntézy, jeho místopředsedou a trenérem International Institut for Biosynthesis v Heidnu. Jsem členem supervizního EAP.

Místo působení - Praha

Ondřej Matějka

V rámci své soukromé praxe nabízím provázení a podporu při hledání orientace, porozumění a vlastních zdrojů v náročných situacích v osobním, partnerském i profesionálním životě. Jako individuální terapeut pracuji s dospělými a dospívajícími klienty. Vycházím z principů biosyntézy a psychoanalyticky orientované psychoterapie, využívám též prvků systému Pesso-Boyden (PBSP).


Vzdělání:
1997-2012studia historie a sociologie

Odborné terapeutické výcviky a kurzy:
2016-dosudVýcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii (ČSPAP)
2010-2016Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza (ČIB), supervize (Y. Lucká)
2011-dosudSebezkušenost v individuální psychoanalytické psychoterapii, Teorie a technika individuální psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP), supervize (V. Čermáková, J. Šikl)
2009-2012Sebezkušenostní skupina PBSP (Y. Lucká + L. Kobrle); další teoretické PBSP semináře (A. Pesso)
2007-2008Trauma i a II (Remedium)
2007Krizová intervence (Remedium)
2007-2013 semináře a výcvikové programy zaměřené na práci s holotropním dýcháním a tématikou psychospirituální krize (M. Vančura, Y. Lucká)

Praxe:
2013-dosudSoukromá terapeutická praxe (Pod křídly), individuální terapeut v Sociální klinice
2010-dosudpřekládání a tlumočení odborných psychoterapeutických textů, seminářů, výcviků
2006-dosudpedagog a vědecký pracovník na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
2009-2012vědecký pracovník na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR

Členství v odborných společnostech:
Česká asociace pro psychoterapii, Český institut biosyntézy, Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Jazyky:
Angličtina, francouzština – obojí aktivně
Simona Měchová

Ve své soukromé psychologické praxi se věnuji dětem, dospívajícím a dospělým. Nabízím individuální terapii, poradenství a koučování, věnuji se osobním, rodinným a vztahovým tématům, léčení traumatických zážitků včetně transgeneračních traumat. Jako soudní znalkyně vypracovávám posudky zaměřené zejména na psychologii dětí a rodiny. V terapii se s klienty často zaměřuji na práci s tělem, ráda jim pomáhám objevovat jejich vnitřní zdroje a rozvíjet vnitřní potenciál. Při práci jsem kreativní, laskavá a podporující, k lidem přistupuji s velkým respektem a důvěrou v jejich sebeúzdravné procesy. Zabývám se studiem změněných stavů vědomí a jejich léčebnými účinky. V minulosti jsem byla zapojena do dvou charitativních projektů - spolupracovala jsem se Sociální klinikou jako dobrovolný terapeut a s Bílým kruhem bezpečí (poradna pro oběti trestných činů) jako dobrovolná poradkyně.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, mám 18-tiletou praxi, absolvovala jsem celou řadu terapeutických, sebezkušenostních výcviků a seminářů. V diplomové a disertační práci jsem se věnovala psychologii terorismu. K výběru tématu mne inspirovala osobní zkušenost z USA, kde jsem se v roce 2001 stala nepřímým účastníkem teroristických útoků. Osm let jsem pracovala jako policejní psycholožka a vyjednavačka u Národní protidrogové centrály a Útvaru rychlého nasazení, kde jsem byla přijata jako první žena v historii jednotky. Dětskou psychologii jsem se učila zejména u prof. Zdeňka Matějčka a PhDr. Jaroslava Šturmy.

Profesionální praxe

 • Od 2012 dosud Soukromá psychologická praxe pro děti a dospělé
 • 2010 jmenována jako soudní znalkyně, specializace v psychologii dětí, mládeže, rodiny, výchovy a vzdělávání
 • 2013-2018 externí kantor na VŠE
 • 2013-2014 externí terapeut Farní Charita Praha 14
 • 2012-2015 externí lektor a kouč v Coaching Systems
 • 2004-2011 policejní psycholožka a vyjednavačka na Útvaru rychlého nasazení a Národní protidrogové centrále
 • 2001-2003 Dětské centrum Paprsek (praxe u prof. Matějčka, od r. 2013 pravidelná supervize dětské psychologie u dr. Šturmy)

Vzdělání

 • Univerzita Karlova, jednooborová psychologie, specializace v klinické a sociální psychologii („Nové výzvy terorismu“, děkanem udělena Cena Jana Palacha)
 • Univerzita Karlova, doktorské studium v oboru sociální psychologie („Sociálně psychologická studie terorismu“, návrh na Bolzanovu cenu)
 • Výměnný středoškolský studentský pobyt v USA

Psychoterapeutické výcviky

 • 2010-2015 Somatický výcvik Biosyntéza
 • 2004-2009 Skupinový dynamický výcvik SUR
 • 2011-2012 Výcvik v koučování (Gestalt, NLP a Transformační koučování)

Další odborné vzdělávání

 • Od 2015 kontinuálně Postgraduální vzdělávání v metodě Biosyntéza a v soudně znalecké činnosti se zaměřením na dětskou a forenzní psychologii
 • Od 2009 průběžně Meditace Vipassaná (Sujiva); Taketina; Holotropní dýchání; Maitri dýchání; Taneční workshopy Movement Medicine a 5 rytmů; Ženské skupiny; šamanské metody léčení, práce se změněnými stavy vědomí, psychospirituální metody léčení
 • 2009-2015 Sebezkušenost v Rogersovsky orientované psychoterapii
 • 2012-2013 Sebezkušenostní skupina PBSP
 • 2009-2011 Psychospirituální výcvik Hledat-najít-pustit
 • 2006-2008 Práce s tělem v psychoterapii

Další absolvované kurzy zaměřené na: Psychické trauma a jeho léčení; Posttraumatickou intervenční péči; Krizovou intervenci; Psychospirituální rozvoj osobnosti; PBSP terapii; Relaxační a imaginativní techniky; Řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí; Krizové policejní vyjednávání apod.

Kontakt

Jana Nováková

Jsem psycholožka a psychoterapeutka s vlastní praxí. Nabízím psychologické a výchovné poradenství, dlouhodobou terapeutickou práci. Zaměřuji se především na individuální práci s dětmi a dospělými.

 • Věřím, že věci se mohou měnit k lepšímu
 • Věřím, že všichni máme svoje zdroje – vnitřní sílu (i když na ně můžeme zapomenout, každý z nás je má)
 • Věřím, že když nám selhává kognitivní paměť, máme i tělovou, která nám odpoví na otázky, na které naše „vědomé Já“ nemá odpověď

Vzdělání

Filosofická fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psychologie, studium jednooborové psychologie, zakončeno státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.

Terapeutické výcviky, odborné kurzy

 • Krizová intervence
 • Biosyntéza
 • PBPS (Pesso-Boyden terapie)
 • Tréninkový program s M. Bachgem (práce s dětmi, adolescenty a jejich rodiči, založenou na PBPS a nazvanou feeling-seen)
 • Somatic Experiencing
 • Práce s traumatem u dětí - Somatic experiencing for kids
 • Systemická práce s dětmi a dospívajícími
 • Taneční a pohybová terapie
 • Šikana a boj s ní
 • Manipulace ve vztazích
 • Duševně nemocní v krizi
 • Výcvik instruktorů kurzu P.E.T. /Parent Efectiveness Training - Výchova bez poražených podle Thomase Gordona
 • Školící a výcvikové kurzy (Test stromu, SON-R, WISC, TAT a další projektivní metody)

Kontakt

Petra Nothegger

Věnuji se terapii a lektorování. Nabídím podporu při hledání řešení v osobních, vztahových i profesních tématech. Terapii vnímám jako bezpečný prostor a nový potenciál, jak objevovat vnitřní zdroje, rozvinout skryté možnosti a žít spokojenější život.

V individuální terapii hledám způsoby, jak propojit práci s tělesným vnímáním, slovním vyjádřením a emočním prožíváním. Vycházím z učení Biosyntézy, ale kombinuji i jiné přístupy jako psychomotorickou terapii, fyzioterapii nebo techniky, např. focusing, relaxace, imaginace, práce s dechem a jiné.

V osobním životě ráda poznávám cestami do cizích krajů i zkoumáním "krajiny vnitřní". Mám ráda humor, tvořivost, estetiku, mezinárodní a inspirativní lidi i dobré jídlo. Miluji svou rodinu, hory a tanec.

Vzdělání

 • Katholic University Leuven - Psychomotorická terapie
 • Bergen University - Terapie zaměřená na tělesné vnímání
 • Karlova Univerzita - Doktorské studium Kinantropologie (Psychomotorická terapie v procesu léčby depresivních pacientů)
 • Karlova Univerzita - Fyzioterapie

Výcviky a některé absolvované kurzy:

 • Biosyntéza
 • Focusing
 • Úvod do Satiterapie
 • Arteterapie
 • Tanečně pohybová terapie
 • Feldenkeraisova metoda
 • Relaxační techniky a imaginace
 • Masáže

Pracovní zkušenosti:

 • Sociální klinika
 • PL Bohnice
 • Psychiatrické kliniky Kortenberg, Gasthuisberg, Belgie
 • Psychomatická klinika Guadalajara, Mexiko
 • Monáda, klinika komplexní rehabilitace, Praha
 • Fyzioterapeutická péče v lázních a zdravotních zařízeních ČR
 • Lektorská spolupráce s Univerzitou Karlovou, FTK Olomouc, UNIFY Praha, Prázdninovou školou Lipnice , Outward Bound Česká cesta

Jazyky:

Anglický jazyk - aktivně

Kontakt

Tel. 605 778 831
Email: petra.nothegger@centrum.cz
Místo působení: Praha

Petr Odstrčil

Vystudoval jsem obor vzdělávání dospělých na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. Od roku 1994 mám soukromou psychoterapeutickou praxi, kde pracuji převážně s dospělými klienty. V individuální, párové a skupinové terapii se zabývám širokým spektrem témat. Ve svých přístupech využívám především metody Biosyntézy, PBSP a Gestalt psychoterapie. V letech 1995 až 1999 jsem současně pracoval jako pracovník telefonické krizové intervence. Dále se věnuji vedení seberozvojových skupin a relaxačních kurzů. V oblasti řízení a managementu pak facilitaci řešících skupin a koordinaci pracovních týmů. Od roku 1998 také spolupracuji s neziskovými organizacemi v sociální sféře. Pracuji zde jako supervizor a lektor akreditovaných vzdělávacích programů „Agresivita a prevence problémového chování u lidí s mentálním postižením“, „Problematika sexuality u lidí s mentálním postižením“ a „Psychosociální výcvik“.

Některé absolvované odborné výcviky:

 • Krizová intervence
 • Prevence závislostí se zaměřením na drogy
 • Gestalt terapie
 • Facilitace
 • Mediace
 • Biosyntéza
 • PBSP

Jsem členem Českého institutu Biosyntézy, Mezinárodního institutu Biosyntézy v Heidenu a o.s. PBSP CZ.

Místo působení - Praha

Iva Ouhrabková

Iva je výtvarnice a arteterapeutka. Vychází z biosyntézy a uměleckých-kreativních terapií. V poslední době propojuje arteterapii s biosyntézou .Tímto spojením vznikly AHACARDS, tzn. kreativní, laskavý způsob nenásilného propojení klienta se sebou pomocí obrazů. Myslí si, že malování propojené prací s tělem (pohybem, dechem, jeho prozkoumáváním) je úžasná záležitost. Umožňuje objevovat naši kreativitu, jak v těle, tak v emocích. Pomocí barevného rozmachu pak aktivovat spící energie v nás a zjistit, kde sídlí naše zdroje. V terapii vychází z potřeb klienta. V bezpečném prostředí se společně vydáváme na cestu hledání vnitřní síly, která je potřeba k realizaci změn v jeho životě. Tento Aha moment vždycky stojí za to! Nabízím individuální terapii a poradenství, pracuji s dětmi, mladistvými i dospělými klienty.

Vzdělání
2016 - 2018 psychoterapeutické minimum - doplňkové teoretické studium pro terapeuty (ČIB)
2015 - 2018 supervizní část psychoterapeutického výcviku (ČIB)
2013 - 2015 základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (ČIB)
2008 - 2017 sebezkušenostní filosofický výcvik principy života - Praha
1998 - 2002 výcvik v psychologické a hlubinně orientované psychoterapii na využití arteterapie (ČIB)
1993 - 1997 akamide múzických umění v Praze, divadelní fakulta. Katedra ALD, obor scénografie (Prof. Pavel Kalfus)
1982 - 1983 pedagogické minimum VŠST Liberec
1982 - 1986 vysoká škola strojní a textilní, fakulta v Liberci
Pracovní zkušenosti:
2002 - dosudprivátni praxe, poradenství, terapie
individuální terapie - vztahy a rodina- rodič a dítě.
sebezkušenostní programy zaměřené na práci s tělem,dechem,barvou,hlínou
semináře a workshopy v oblasti arteterapie, artefiletika, logoterapie
Dále jaem absolvovala řadu seminářů v oblastech psychoterapie, krizové intervence, trauma terapie, expresivních terapie - různé modely a přístupy arteterapie, artefiletika, práce s tělem -výrazový tanec, práce se sny , imaginativní techniky.
Členství v ČAA a Českém institutu Biosyntézy
2013 - 2018spolupráce s logopedickou poradnou v Liberci
2013 - 2016arteterapeutka v diagnostickém ústavu v Liberci
2013 - 2016výtvarná lektorka v MŠ Klášterní Liberec
2012 - 2013odborná asistentka na North Carolina State University Prague Institute, fakulta Kiln Glass
2000 - 2003Odborná asistentka na VŠST v Liberci, pedagogická fakulta
1993 - 1996Odborná asistentka na VŠST, katedra oděvního návrhářství a textilního designu

Kontakt:

E-mail: aha@ivaouhrabkova.cz
Telefon: +420 777 287 969
www: www.ivaouhrabkova.cz
Místo působení: Liberec 15 (Pekárkova 305), Praha 10 (Alfaatelier, Slovinská 14)

Ilona Peňásová

Pracuji v oblasti psychologického poradenství, krizové intervence a psychoterapie 20 let.

Důvěřuji v léčivou sílu psychoterapie a obecně práce na sobě.

Nejčastěji pracuji s lidmi v krizích a obtížných životních situacích, s lidmi se zkušeností traumatu i s posttraumatickými potížemi, s těmi, kteří mají problémy v mezilidských vztazích i ve vztahu sama k sobě, nebo také s lidmi, které zajímají přesahová témata.

Spolu s klienty pracujeme na osobnostním rozvoji, podpoře sebepoznání a sebeúcty.

Mám zkušenost z práce v hospici s podporou a doprovázením lidí s nevyléčitelnou nemocí a lidí na konci života, také s jejich blízkými, pečujícími a pozůstalými. Snažím se jim pomoci zpracovávat a přijímat ztrátu, ale i hledat své nové místo a směr v životě.

Při své práci se opírám především o systém biosyntézy a o metodiku a teorii PBSP.

Jsem také výcvikovým terapeutem pro biosyntézu a jedním z terapeutů sociální kliniky.

Pracuji také jako lektorka, především v Remediu (Krizová intervence, Trauma, Smrt a provázení).

Jsem členkou ČIB a PBSP.CZ a spolupracuji s Diabasis.

Vzdělání
1992FFUK Praha – čeština-psychologie
Dlouhodobé psychoterapeutické výcviky:
SUR
PBSP
Biosyntéza
V současné době se účastním výcviku v supervizi v rámci biosyntézy.
Výběr dalšího vzdělávání:
Krizová intervence, TKI
Tělo a krize
Trauma
Práce s tělem v psychoterapii
Biodynamické masáže v psychoterapii
Sen v jungovské psychoterapii
Podpora ve specifických situacích při práci s umírajícími a jejich rodinami
Multiprofessional week in palliative care (Londýn)
Biosyntetické semináře
Další vzdělávání v PBSP

Kontakt:

E-mail: ilona.penasova@seznam.cz
Tel: +420 728 344 853
Místo působení: Praha

Hana Peterková

Vystudovala jsem psychologii a terapeutické praxi se věnuji již přes 10 let. Můj zájem o psychosomatiku a celostní pohled na člověka mne přivedl také k biosyntéze, metodě, která pro mne propojuje nejen práci s tělem v psychoterapii, ale i pohled na člověka z hlediska energetického a přesahového. Absolvovala jsem také psychoterapeutický výcvik, který se věnuje práci s denním sněním, imaginací, symboly, kresbou a vychází z psychodynamických směrů (KIP). Přirozeně mám tendenci vidět v druhých lidech to dobré a držím se motta Iva Možného: “Nejdůležitější je, abychom měli své pacienty/klienty rádi.”

Vzdělání

 • Univerzita Palackého v Olomouci - státní rigorózní zkouška z oboru klinická psychologie
 • Univerzita Palackého v Olomouci - jednooborová psychologie

Terapeutické výcviky, některé absolvované kurzy

 • Výcvik v biosyntéze – 2. část /dosud/
 • Výcvik v biosyntéze – 1. část
 • Katatymně - imaginativní psychoterapie
 • Maitri Breathwork Certification Training
 • Výcvik v hypnoterapii
 • Psycholog ve zdravotnictví
 • Práce s časovou osou
 • Rodina v procesu změny I., II.
 • Základní kurz krizové intervence
 • Telefonická krizová intervence
 • kurzy v oblasti psychodiagnostiky (Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé, Základní kurz Rorschachovy metody, FDT)

Pracovní zkušenosti

 • Psychosomatická klinika Praha - psycholog, terapeut /dosud/
 • Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU - asistent, výuka mediků
 • Psychiatrická léčebna v Kroměříži - psycholog
 • Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín - vedoucí projektu kariérového poradenství
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha - psycholog, terapeut
 • Linka SOS - telefonická krizová intervence

Kontakt

Tel. 777 333 011
Email: hana.nitya@gmail.com
Místo působení: Opatství Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2
www: hanapeterkova.cz

Veronika Pinkasová

Věnuji se individuální terapii, krizové intervenci a poradenství. Nabízím také podporu při řešení související sociálněprávní problematiky (zejm. rodina a sociálněprávní ochrana dětí). Při své práci vycházím z individuálních potřeb klienta, respektuji jedinečnost jeho příběhu a cesty. Mojí prioritou je vytvoření bezpečného prostoru coby místa obnovy vlastních sil a zdrojů. K řešení konkrétních obtíží přistupuji celostně a v kontextu hledání naděje a chuti (do) života. Kromě terapie slovem nabízím klientům také možnost práce s tělem, pohybem, dechem, sny nebo techniky imaginace a relaxace. Tématem mohou být např. náročné životní situace, krize, vztahová témata, návykové chování a závislost, osobnostní rozvoj a další.

Vzdělání, odborné výcviky a kurzy
2014 - dosudSupervizní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, ČIB
2010 - 2013Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, ČIB
2008 - 2010Komplexní krizová intervence
2009 + 2010Sebezkušenostní skupina PBSP
2007 + 2008Trauma I., II.
2000 - 2001PCA - Rogersovská psychoterapie
1999Telefonická krizová intervence LB
2001 - 2007Sociální práce a sociální politika, UHK / FFUK
Praxe
2011 - dosudPod Křídly - terapeutická praxe
2010 - dosudRemedium o.s., lektor krizové intervence
2009 - 2012Vyšší Hrádek, p.s.s., externí konzultant
2007 - 20121. LF UK, Psychiatrická klinika - Centrum adiktologie, odborný asistent
2007 - 2013Coaching Systems s.r.o., externí lektor
2006 - 2011Jahoda o.s. - externí konzultant a lektor
2003 - 2011Denní stacionář o.s. Sananim, sociální pracovník, terapeut
2004 - 2009Vertigo sports s.r.o. - externí lektor
2002ÚMČ Praha 7, Odd. Sociálněprávní ochrany dětí - sociální pracovník
1997 - 2002Jedličkův ústav a školy hl. m. Prahy - vedoucí týmu, vychovatel
1999 - 2001Linka bezpečí, Nadace Naše dítě - telefonický konzultant

Jazyky:

 • Aj - aktivně

Kontakt:

Michaela Zacios

psycholožka, psychoterapeutka, fyzioterapeutka

Svým klientům nabízím individuální psychoterapii, ve které využívám především metodu biosyntézy. Provádím též koučování v oblasti osobního rozvoje. Obojí také v anglickém jazyce.

Nejprve jsem vystudovala fyzioterapii na FTVS UK, a poté jsem se rozhodla ke studiu těla doplnit studium duše, a vystudovala jsem psychologii na FF UK. Oba obory se výborně doplňují.

Absolvovala jsem výcvik v psychologickém koučování a 5ti-letý psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Ve své praxi ráda pracuji s dechem, pohybem, dotykem, imaginací atd.

Vedle toho jsem prošla řadou sebezkušenostních seminářů a workshopů, např. PBSP, arteterapie, Focusing, taneční terapie a další.

Pracovala jsem v PL Bohnice jako pohybový terapeut a v Komplexním centru Dobřichovice a Roseta jako psycholog a psychosomatický terapeut. Dále jako terapeut pro Sociální kliniku a v Alivio centru.

Pracuji především s klienty s psychosomatickými obtížemi, dále také s klienty se vztahovými a jinými osobními problémy.

Věřím v sebe-uzdravující procesy a dobré vnitřní zdroje v každém člověku. Svým klientům pomáhám propojit se se svým tělem, životní energií a radostí.

Sama ráda tančím a dobíjím se v přírodě.

Kontakt

Tel. 777 867 852
Email: polaskova@balantes.cz
Místo působení: Kolowratský palác, Ovocný trh 579/6, Praha 1 - Staré Město

Ivana Pýchová

Věnuji se individuální terapii a poradenství. Terapii vnímám jako bezpečný prostor pro sebepoznávání a zkoumání vztahů ke všemu, k čemu se v životě nějak vztahujeme. Ráda klienty doprovázím při objevování jejich zapomenutých možností a hledání a nacházení vlastních zdrojů. Pracuji s lidmi v obtížných životních situacích při řešení jejich akutních potíží a s klienty, kteří na sobě chtějí pracovat v dlouhodobějším časovém horizontu. Vycházím z principů biosyntézy a z vlastní hluboké důvěry v sebeléčivý potenciál každého z nás. Mým záměrem je bezpečně provázet a podporovat aktivaci těchto sebeúzdravných kapacit a jít spolu s klienty směrem k plnějšímu prožívání jejich životů a k vyjádření svojí autentické podoby.

Vzdělání
1997 - 2004Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta
Terapeutické výcviky a kurzy
2018 - 2019Výcvik v metodě Maitri Breathwork, pod záštitou Center for Sacred Studies
2016 - 2017Psychoterapeutické minimum, Český institut biosyntézy
2013 - 2018Komplexní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, Český institut biosyntézy
2010 - dosudSeberozvojové programy zaměřené na práci s rozšířenými stavy vědomí, pod záštitou Center for Sacred Studies
2010 - 2013Sebezkušenostní skupina PBSP, pod vedením PhDr. Y. Lucké a PhDr. L. Kobrle
2009 - 2010Trauma, Remedium Praha
2008Výcvik v internetovém poradenství, Modrá linka Brno
2004 - 2005Telefonická krizová intervence, Remedium Praha

Z dalších seminářů a workshopů například case management, psychiatrické minimum, individuální přístup a plánování při práci s klienty v psychosociálních službách, chat a skype pro linku důvěry, aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy, energie a esence v biosyntéze, přenos a biosyntéza a další workshopy v rámci programu následného vzdělávání pro biosyntetické terapeuty a seberozvojové semináře zaměřené na práci s tělem a na využití léčivého potenciálu rozšířených stavů vědomí.

Praxe
2018 - dosudSoukromá terapeutická a poradenská praxe
2018 - dosudTerapeutické doprovázení pečujících pro Alfa Human Service
2017 - dosudTerapeut dobrovolník v Sociální klinice
2014 - 2019Spolupracovník Sociální kliniky, příprava projektů
2007 - dosudKoncepční činnost v oblasti sociálních služeb a komunitní práce, veřejná správa
2006 - 2010Konzultant linky důvěry a mentor, telefonická krizová intervence, Dětské krizové centrum
2006 - 2007Sociální práce s rodinami v oblasti sociálně právní ochrany dětí, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
2005 - 2006Case management, sociální práce s lidmi s duševním onemocněním, Fokus Praha
 Průběžně asistuji vzdělávací akce v biosyntéze a seberozvojové programy zaměřené na práci s rozšířenými stavy vědomí

Kontakt:

E-mail: ivpy@seznam.cz
Tel: +420 776 023 452
Místo působení: Praha

Monika Rousová

Biografie

V rámci své soukromé praxe se věnuji terapii, koučování a poradenství. Pracuji hlavně s dospělými nebo s dospívajícími klienty v situacích, kdy z jakéhokoli důvodu potřebují vedle sebe průvodce. V terapii používám prvky biosyntézy.

Vzdělání a odborné výcviky:
2010 – 2015Český institut biosyntézy, akreditovaný výcvik v somaticky orientované terapii v biosyntéze
2014 – 1.stupeň certifikace (ACC-Associate Certified Coach) v International Coach Federation.
2011 – 2012 QED GROUP, akreditovaný výcvik v koučování
1999 – 2003VIAP Praha, Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik, model SUR
1996 – 1997 Remedium, Praha, Výcvik v telefonické krizové intervenci
1989 – 1993 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, speciální pedagogika

Profesní kariéra:

www.linkedin.com

Kontakt

Tel. +420 734 522 520
Email: monika.rousova@gmail.com
Místo působení: Praha

Veronika Sailerová

Věnuji se psychologickému poradenství, individuální terapii a koučování.

V rámci své soukromé praxe se věnuji individuální psychoterapii, psychologickému poradenství a krizové intervenci.

Nabízím podporu při zvládání náročných životních situací v osobním, partnerském i profesním životě, provázení při hledání cesty do svého nitra, jeho lepšímu porozumění a objevování vlastních zdrojů, z nichž je možné čerpat a dále je rozvíjet.

Při práci vycházím z principů biosyntézy, která navazuje na psychoanalytické kořeny psychoterapie a obohacuje je o pozornost věnovanou tělu a o nové poznatky z oblasti neurověd a embryologie. Biosyntéza zvyšuje naši všímavost k reakcím těla, k napětí, které v něm vzniká, a hledá porozumění pro souvislost a propojení s našimi emocemi i myšlením.

Odborné vzdělání:
2003 - 2012  FF UK Jednooborová psychologie
2004 - 2005  Universität Leipzig - Psychologie
1997 - 2004  FF UK Český jazyk a literatura
Odborné výcviky, specializační kurzy:
2019Evropský certifikát v psychoterapii ECP
2018 - 2019Výcvik v supervizi biosyntézy
2018 - dosudSebezkušenost v individuální psychoanalytické psychoterapii, Teorie a technika individuální psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP)
2012 - 2018Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza
2012 - dosudSebezkušenostní programy zaměřené na práci s mimořádnými stavy vědomí a tematikou psychospirituální krize
2012 - dosudSemináře a workshopy v oblasti psychoterapie - PBSP, POP, práce s traumatem (IIBS Heiden), aj.
2009 - 2010Výcvik v koučování (Radvan Bahbouh)
2009 - 2011Gestalt v personální praxi (IVTG)
2008Řízení lidských zdrojů (Expertis)
2006 - 2015Specializační semináře a workshopy v oblasti osobního rozvoje a HR poradenství
2020 - dosud Členka správní rady ČIB
2017 - 2019 Výkonná ředitelka ČIB
2015 - dosud Psychoterapeutické centrum Pod křídly - terapeutka
2014 - 2016  Sociální klinika - koordinátorka
2012 - 2015  QED GROUP - psycholožka, lektorka, senior konzultantka, kouč
2005 - 2011  GEHE Pharma Praha - HR manažerka, řízení celofiremních projektů, vedení projektu EU se zaměřením na rozvoj zaměstnanců
2000 - 2008  Nakladatelství Akropolis - jednatelka, vedoucí projektů, šéfredaktorka
2000 - 2005  Nakladatelství Maxdorf - vedoucí projektů, redaktorka

Kontakt:

email: veronikas@podkridly.com
tel: 603 459 014
Místo působení - Praha

Kateřina Sarkisova

Ke studiu psychoterapie mě přivedla před dvaceti lety vlastní životní zkušenost náhradního rodičovství, kdy jsem se ve snaze co nejvíce porozumět potřebám adoptivního syna potkala s nezbytností nejprve porozumět sobě, svým kořenům, motivacím a tendencím. Tak započala moje cesta sebepoznávání a zkoumání vztahů k druhým, ke světu a k životu jako takovému. Postupem času jsem ji začala chápat jako bezmezný zdroj inspirace a dobrodružství a jsem za ni neskonale vděčná…

Časem se moje cesta profesionalizovala a od roku 2008 se věnuji v rámci své soukromé poradenské a psychoterapeutické praxe dospělým. Přicházejí s tématy osobních či partnerských krizí, obtížných životních situací, vztahových problémů v rodině, s dětmi či v pracovních a přátelských vztazích. Obrací se na mě i lidé s psychosomatickými obtížemi, abychom společně hledali duševní a duchovní podstatu jejich zdravotních problémů. Často provázím ženy, které řeší v různých aspektech témata své ženské identity.

Vedle verbálního způsobu sdílení se zaměřuji na práci s emočním a tělovým prožíváním, tedy na práci s pohybem, dotekem, gestem, dechem, hlasem a imaginací. Snažím se vycházet z individuálních potřeb a preferencí provázeného, důraz kladu na respekt k jeho procesu a bezpečí.

Pracuji také s lidmi, kteří se zabývají psychospirituálními tématy nebo procházejí či prošli psychospirituální krizí. Pomáhám jim s integrací zážitků přesahující rámec běžné zkušenosti, aby se mohli ve svých životech otevřít jejich léčivému a transformativnímu potenciálu. Prošla jsem mimo jiné i výcvikem facilitátorů v MAITRI DÝCHÁNÍ, což je bezpečný způsob práce se změněnými stavy vědomí. Pracuji tímto způsobem ve skupinovém i individuálním rámci.

Vzdělání
2001 - 2006VOŠ, obor sociální pedagogika a pastorační práce
1997 - 2000Pražská psychoterapeutická fakulta
Odborné výcviky
2009 - dosudProfesionální výcvik CranioSakrální Biodynamiky www.csinstitut.cz
2008 - 2013Specializovaný psychoterapeutický výcvik v biosyntéze
1999 - 2004Psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii (Daseinsanalyticky orientovaný)
2005 -Kurz krizové intervence
2014 - 2015Maitri Breathwork™ Facilitators Training
Seberozvojové vzdělání
2006 - 2010Sebezkušenostní skupina PBSP
2004 - 2010Ženská skupina
2006 - dosudseberozvojový program Stargate, probíhá pod záštitou http://centerforsacredstudies.org
Lektorská činnost
od roku 2008 lektorka výcvikového programu pro duly /České duly, o.s./
od roku 2010 lektorka biosynteticky orientovaných seminářů zaměřených na práci s tělem v psychoterapii
od roku 2006 lektorka seberozvojových programů pro ženy
od roku 2008 lektorka dětského programu Stargate
od roku 2015 facilitátorka procesu Maitri dýchání
Praxe
od roku 2008soukromá poradenská a psychoterapeutická praxe
od roku 2014terapeut dobrovolník v rámci projektu Sociální klinika
2006 - 2008socioterapeut - práce s lidmi s duševním onemocněním, o.s. Fokus
2004 - 2006dlouhodobá stáž v arteterapeutické skupině ExtraArt, Fokus,o.s.
1998 až 2006mateřská dovolená
původně učitelka v mateřské škole

Kontakt

Místo působení - Praha

Naďa SoukupováJsem psycholožka a terapeutka. Poskytuji krizovou intervenci, psychologické poradenství, terapii a osobnostní diagnostiku. S klienty se zaměřuji zejména na sebepoznání a sebepřijetí, emoční úlevu, propojení s osobní sílou a probuzení přirozených sebeúzdravných procesů. Svou práci vnímám jako vzácný dar umožňující mi být hostem ve světě druhých, a vidět, jak hlubokých a zásadních proměn jsme schopni. Mé profesní i osobní postoje ovlivnila zejména práce s lidmi čelícími těžké traumatizaci, mezním životním situacím a vážné nemoci. A také několik cest do Indie, které mi dovolily blíže se seznámit s teorií a praxí východní moudrosti. Žiji s manželem a synem. Společnost nám dělá psík kavalír, dvě kočky domácí a akvárium plné rybek:) Těší mě psaní, kreslení, zpívání, procházky přírodou a amatérské focení jejich krás.

Vzdělání

 • Filozofická fakulta UK - jednooborová psychologie, specializace klinická a sociální (2011)
 • Fakulta humanitních studií UK - humanitní vzdělanost a antropologie (2003)

Terapeutické výcviky:

 • Výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo (ČAPZT, 2017 - dosud)
 • Základní a supervizní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (ČIB, 2008-2012)

Další odborné kurzy:

 • Systemická práce s rodinou (Hermes, P. Meisnerová, 2017)
 • Psychoterapie zaměřená na tělo II. (ČAPZT, R. Hoffman, 2017)
 • Systemický přístup v aplikované psychologii (ISS, P. Parma, 2007-2016)
 • Hypnóza (PL Kroměříž, S. Kratochvíl, 2016)
 • Psychoterapie zaměřená na tělo I. (ČAPZT, L. Zink, 2016)
 • Skupinová práce s pachateli násilí (Persefona, M. Rakil, 2015)
 • Od osamělosti ke kontaktu (ČIB, G. Arad, 2014)
 • Dreamworks (ČIB, G. Hoppe, 2013)
 • Úvod do procesorientované psychoterapie (IPOP, B. Trimajová, 2007)
 • Úvod od satiterapie (Ateliér satiterapie, K. Hájek, 2004)
 • Focusing (Fokus, K. Hájek, 2004)

Praxe

 • Soukromá praxe – terapie, poradenství, krizová intervence, diagnostika (2015 – dosud)
 • Intervenční centrum – práce s lidmi vystavenými domácímu násilí a jeho původci (2015 – dosud)
 • Vazební věznice Praha-Pankrác – psycholožka oddělení trestu odsouzených mužů (2012 – 2014)
 • Psychoterapie Anděl – psychologické poradenství a diagnostika (2011 – 2013)
 • Perspektiva Praha, personální agentura – specialista náboru a diagnostiky (2006 – 2009)
 • Agentura Hewer – osobní asistence těžce nemocným a seniorům (2002 – 2005)
 • Gerontopsychiatrické sanatorium Topas – ošetřovatelka a ergoterapeutka (2000 – 2002)

Kontakt

Tel. 776 79 8118
Email: nasou@seznam.cz
www: www.nadasoukupova.cz
Místo působení: Praha

Eva Svobodová

Pracuji s dospělými klienty a to formou krátkodobé i dlouhodobé individuální terapie a poradenství.

Nabízím provázení a podporu v obtížných situacích jak v osobním, partnerském tak i pracovním životě. V terapeutické práci se též věnuji psychosomatickým tématům, či osobnostnímu rozvoji.

Můj přístup je individuální, dle vlastních potřeb klienta, protože každý jsme jiný a jedinečný.

Klienty vedu k větší všímavosti a vnímavosti k sobě samému, to znamená k jejich tělu, dechu, emocím a myšlenkám a k uvědomění si, jak tyto ovlivňují naše bytí a prožívání. Ráda společně s klienty hledám jejich zdroje a možnosti růstu, jejich opravdové touhy a potřeby a rovnováhu v životě.

Ve své práci vycházím z přístupu biosyntézy, nabízím též nácvik různých relaxačních technik a drobných uvolňovacích cvičení.

Vzdělání, terapeutické výcviky a kurzy:
2018Výcvik v relaxačních technikách (M. Babiaková, D. Jančová)
2010 – 2015Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza (ČIB)
2015Základní krizová intervence (Remedium)
2009 – 2012Sebezkušenostní skupina PBSP (Y. Lucká a L. Kobrle)
2007 - 2013Semináře a programy zaměřené na práci se změněnými stavy vědomí a tématikou psychospirituální krize (M. Vančura, Y. Lucká)
1992 - 1994MSc v lékařské mikrobiologii na lékařské fakultě v Manchestru, UK
1980 - 1986Lékařská fakulta UK, Praha (atestace z lékařské mikrobiologie 1991)

Praxe:
2014 – dosudSoukromá terapeutická praxe (nyní Pod křídly)
Individuální terapeutka v Sociální klinice

Jazyky:

Angličtina aktivně

Kontakt:

Tel. 606 924 547
E-mail: eva.svobodova@expatria.cz
Místo působení: Praha

Jana Teplanská

Věřím, že naše možnosti růstu jsou v podstatě nekonečné a v životě existuje mnoho cest, jak naplnit svůj potenciál, žít svůj život naplno, s radostí a zodpovědností vůči sobě i druhým.

Kdo jsem?

Jsem především lidskou bytostí s vlastním životním příběhem. Jsem také klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou s dlouholetými pracovními zkušenostmi zejména při práci s dospělými. Velkým zdrojem radosti a podpory v životě jsou pro mne vztahy s mými blízkými, příroda, pohyb, cestování, vzdělávání a humor. Jsem fascinovaná nikdy nekončící a tolik dobrodružnou prací na sobě, objevováním krásy v životě a zkoumáním mystéria našeho bytí.

Co nabízím?

Pracuji zejména s dospělými lidmi a to převážně individuálně. Hlavní formou mé práce je individuální psychoterapie, psychologické poradenství, práce s akutní krizovou situací – tzv. krizová intervence. Dále mohu nabídnout nácvik relaxací, uvolňovací a antistresová cvičení.

Ve své praxi kombinuji práci se slovem, s technikami pracujícími s dechem, pohybem, hlasem, vnitřními obrazy, sny, přesahovými tématy atd.

Skrze lidské setkání v bezpečném prostoru a kontextu nabízím prohloubení kontaktu se sebou samým, se svým prožíváním, tělem, s druhými lidmi a se tím, co nás obklopuje i přesahuje. Věřím, že takový kontakt je léčivý a pomáhá s odstraňováním překážek našeho vývoje a tím přispívá k uvolnění tvořivé a nevyužité životní energie, našeho potenciálu a vede k našemu uzdravování na více rovinách.

Vzdělání

 • Filozofická fakulta UK Praha, jednooborové studium psychologie (1999-2004)
 • Filozofická fakulta UK Praha – IZV, obor humanitní studia (1995 – 2000)
 • Atestace z klinické psychologie (2007)
 • Funkční specializace v psychoterapii (2008)

Některé z absolvovaných výcviků a kurzů

 • Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (na tělo orientovaná psychoterapie, od 2012 – dosud, ČIB)
 • Výcvik v hypnóze (2007-2008, ČPS)
 • Komplexní psychoterapeutické vzdělání (dynamicky a hlubině orientovaný výcvik, 1996-2007, VIAP)
 • Krizová intervence, relaxační techniky, focusing, imaginativní a arteterapeutické techniky etc.

Praxe

 • Soukromá psychoterapeutická praxe (od 2008)
 • Lektorování kurzů krizové intervence ( o.s. Déčko)
 • Krizové centrum (2006 – 2016, KC RIAPS Praha)
 • Oddělení léčby závislostí pro ženy (2004 - 2006, VFN Praha, Apolinářská)
 • Psychoterapeutické oddělení (2003 - 2006, Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha)

Kontakt

IČ: 76129462, provozovna Na Míčánce 32, Praha 6 - zapsána v živnostenském rejstříku
Tel. +420 777 027 358
Email: janakrizkova@centrum.cz
Místo působení: Pod Křídly, Eliášova 21, Praha 6

Petra Třešňáková

Věnuji se individuální psychoterapii a poradenství. Ve své práci využívám jak dynamický přístup ke klientům, tak také práci s tělem nebo techniky inspirované duchovní praxí jogy a meditace. V současné době jsem zároveň lektorkou výcviku krizové intervence a občas vedu různé semináře pro pracovníky sociálních služeb.

V současnosti se vedle terapeutické praxe také věnuji tématu autismu. Mám tři děti a nejmladší dcera má těžší formu poruchy autistického spektra (PAS). Spolu s manželem jsme založili spolek Naděje pro děti úplňku. V rámci tohoto spolku usilujeme o zlepšení služeb pro děti s PAS a jejich rodiny v České republice. Pokoušíme se u nás zavést službu sdílené péče tzv. Home-sharing, která je laskavější a přirozenější formou odlehčovací služby pro rodiny, které se o takové děti starají.

Absolvovala jsem výcvik v psychoanalytické psychoterapii a výcvik v Biosyntéze. Mám zkušenosti s PBSP metodou práce a dalšími metodami práce s tělem a neverbálními technikami. Věnuji se zejména provázení klientů, kteří hledají cestu z náročných nebo bolestivých životních a rodinných situací. Také klientům se vztahovým obtížemi nebo těm, kteří chtějí lépe porozumět sami sobě a druhým.

Nabízím možnost krizové intervence, ale zejména pracuji v kontextu dlouhodobéjší terapie, která umožňuje jít do hloubky osobního příběhu, porozumět svým naučeným vzorcům prožívání a chování a nacházet zdroje osobního rozvoje, síly a životních možností a naplnění.

Dříve jsem pracovala na krizovém centru v Riapsu a Centru krizové intervence v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Mám také zkušenosti z práce z oddělení intenzivní péče na I.interním oddělení fakultní nemocnice Ke Karlovu, kde jsem pracovala po maturitě jako zdravotní sestra.

Ve volném čase se velmi ráda věnuji hudbě a různým meditačním technikám. Inspiruje mě spiritualita různých kultur, především mystického křesťanství, staré Indie a spiritualita a léčebné praktiky obyvatel Amazonského pralesa a indiánů severní Ameriky.

Kontakt:

E-mail: ptresnakova@gmail.com
Místo působení: Praha

Alena Večeřová Procházková

Psychiatryně (atestace 1999, 2002) a psychoterapeutka (atestace 2008), supervizorka (ČIS 2016) a psychosomatička (atestace 2017). První psychoterapeutický výcvik má v psychodynamické integrativní skupinové psychoterapii ve Skálově Institutu (2001). Výcvik v biosyntetické psychoterapii dokončila 2017. Provozuje psychiatrickou ambulanci v Praze 4 Spořilov a pro radost také soukromou psychoterapeutickou praxi. Kromě přímé práce s pacienty a klienty se angažuje se v různých formách péče o kolegy pro Katedru psychosomatiky IPVZ, dále ve Skálově Institutu a v Českém Institutu Biosyntézy. Do biosyntetické terapie se zamilovala pro její poezii a chce ji podporovat i jako členka správní rady. Pro SK pracuje jako jeden ze supervizorů. Alena je vdaná, má tři děti a vnučku. Kromě práce ji baví rodina, hudba, studium cizích jazyků, móda a cestování.

Kontakt:

Daniela Vodáčková,

PhDr. Daniela Vodáčková, nar. 1964.
30 roků psychoterapeutické praxe - výcviky SUR, PBSP, Biosyntéza - nyní soukromá praxe (mj. práce s traumatem, témata v kontextu paliativy a práce se zármutkem, ale též seberozvojová témata včetně práce s hlasem a uměleckou kreativitou). 12 roků práce v RIAPSu, nyní odborný garant a lektor výcviků v krizové intervenci v Remediu, lektor a metodik programů v kontextu rozvíjející se paliativní péče. Z oblasti zájmů: Komorní zpěv staré hudby, navrhování a výroba šperků.

Kontakt:


Výcvikoví terapeuti - Praha

Iva Abramčuková

Iva
Abramčuková

Bernadeta Bechyňová

Bernadeta
Bechyňová

Hana Brachová

Hana
Brachová

Zuzana Čepelíková

Zuzana
Čepelíková

Andrea Hanzlová

Andrea
Hanzlová

Stanislav Háša

Stanislav
Háša

Martin Hofman

Martin
Hofman

Dana Illanová

Dana
Illanová

Lucie Kašová

Lucie
Kašová

Jitka Knebortová

Jitka
Knebortová

Michaela Kocnárová

Michaela
Kocnárová

Michaela Lipková

Michaela
Lipková

Ondřej Matějka

Ondřej
Matějka

Jana Nováková

Jana
Nováková

Ilona Peňásová

Ilona
Peňásová

Veronika Pinkasová

Veronika
Pinkasová

Monika Rousová

Monika
Rousová

Veronika Sailerová

Veronika
Sailerová

Kateřina Sarkisova

Kateřina
Sarkisova

Eva Svobodová

Eva
Svobodová

Jana Teplanská

Jana
Teplanská

Petra Třešňáková

Petra
Třešňáková

Alena Večeřová Procházková

Alena
Večeřová Procházková

Iva Abramčuková

Biografie

Věnuji se individuální terapii a poradenství. Mými klienty jsou dospělí, děti a dospívající. Pracuji převážně v Českých Budějovicích, ale konzultace nabízím i v Praze. V individuální práci se věnuji osobnostnímu rozvoji a růstu, zvládání náročných životních situací, problematice vztahů a traumatickým zkušenostem. Důraz kladu na respekt k procesu klienta a bezpečí. Podporuji u klientů nejen slovní vyjádření, ale také uvědomování a prožívání vlastního těla. Ráda pracuji s vnitřními obrazy, sny, pohybem, dechem a dotykem.

Vzdělání

 • DAMU, obor dramatická výchova

Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství

 • Psychoterapeutický výcvik biosyntéza - supervizní část (2013 - nyní)
 • Základní psychoterapeutický výcvik biosyntéza (2010 - 2013)
 • Základní výcvik v dramaterapii
 • Neverbální komunikace
 • Různé seberozvojové a odborné workshopy (ženské skupiny, sebezkušenostní skupina PBSP, základy krizové intervence, sebezkušenostní výcvik pro práci se změněnými stavy vědomí a psychospirituální krizí, kurz intuitivní pedagogiky a kontaktního rodičovství, taneční a pohybová terapie, tanec 5rytmů, výchova dětí podle Naomi Aldortové)

Jsem členkou Českého institutu biosyntézy. Pracuji pod supervizí.

Pracovní zkušenosti

Několik let jsem pracovala s dětmi na Základní umělecké škole v literárně dramatickém oboru, dále jako koordinátorka ve vzdělávací společnosti a také mám dlouholetou zkušenost v práci se seniory jako sociální pracovník. V současné době působím v Českých Budějovicích a v Praze, kde poskytuji individuální terapii. Také se věnuji práci se ženskými skupinami. Jsem zapojena do projektu Sociální kliniky jako terapeut.

Kontakt

Tel. 603 240 156
Email: iva.abramcukova@gmail.com
Místo působení: České Budějovice a Praha

Bernadeta Bechyňová

Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka s mnohaletou praxí. Věnuji se individuální psychoterapii, rodinné terapii a práci se skupinou. Ve své soukromé praxi pracuji s dospělými, dospívajícími, školními dětmi a jejich rodinami. Zajímám se o problematiku psychosomatiky, úzkostných a posttraumatických stavů. Pracuji také s lidmi, kteří se zajímají o vlastní seberozvoj a osobní růst. V individuální práci s dospělým nebo dětský klientem je mi blízký biosyntetický přístup v propojování slovního vyjádření, emočního a tělesného prožívání prostřednictvím práce s vnitřními tělovými impulsy, pohybem, dotekem, dechem, vnitřními obrazy a slovem. Pracuji též se sny, imaginací a kresbou. Ráda s klientem rozvíjím jeho všímavost k moudrosti těla i srdce a provázím jej při zkoumání jeho vnitřních možností a rozvoji jeho přirozeného potenciálu. Oslovují mě slova Davida Boadelly: „Vnitřní impulsy se objeví, jestliže pro klienta vytvoříme bezpečné místo.“

Z oblasti zájmů: pohyb v přírodě, hory v létě i v zimě, tanec, sborový zpěv.

Profesionální praxe

 • Soukromá psychoterapeutická praxe (od 2009 dosud)
 • Vedení bodyterapeuticky zaměřeného programu pro dospělé klienty s psychosomatickými obtížemi, s kolegou M. Sedláčkem (2008 – 2011)
 • Vedení seberozvojového biosynteticky zaměřeného programu pro dospělé klienty Tělo jako cesta ke zdraví, s kolegou M. Sedláčkem (2012 – 2018)
 • Sedmnáctiletá psychodiagnostická a psychoterapeutická praxe s širokým spektrem dětské a adolescentní problematiky na Dětské psychiatrické klinice FN Motol. Práce se školními dětmi a dospívajícími s problematikou dětské deprese, úzkosti, psychosomatiky, sebepoškozování, suicidálního chování, posttraumatických stavů, poruchami příjmu potravy, Aspergerovým syndromem, aj. Vedení skupinové terapie pro dospívající dívky s poruchami příjmu potravy a vedení skupiny bioenergetických cvičení pro adolescentky. V rámci DPK vedení týdenních zážitkových pobytů v přírodě pro školní děti a adolescenty (1991 – 2009)
 • Vedení seminářů psychoterapeutické propedeutiky a komunikačních dovedností pro studenty lékařské fakulty. ( 2001 – 2009)

Vzdělání

 • Atestace v oboru dětská klinická psychologie, 2008
 • FF UK Praha, jednooborová psychologie, dipl. práce u Doc. Matějčka, 1989
 • Funkční specializace v systematické psychoterapii, 1998
 • Atestace v oboru klinické psychologie, 1997

Psychoterapeutické výcviky

 • Biosyntéza (D. Boadella, S. Specht, G. Hoppe, Heiden - Švýcarsko)
 • Rodinná terapie (J. Špitz, Š. Gjuričová)
 • SUR (J. Rubeš)
 • Katatymně imaginativní psychoterapie KIP (M. Burgi-Kraus, O. Lang)

Některé další odborné kurzy

 • Práce s tělem v psychoterapii a neverbální techniky (Y. Lucká, J. Vodňanská)
 • Časová osa (V.Chvála, L.Trapková)
 • Focusing – tělesně zakotvené prožívání
 • Trauma I, II (Y. Lucká, L. Kobrle)
 • Traumaterapie (J. Božuková, Vídeň)
 • Přenos a protipřenos v kontextu biosyntézy (L.Zink)
 • Arteterapie v kontextu biosyntézy (G. Hoppe)
 • Práce se sny v kontextu biosyntézy(G. Hoppe)
 • Mapa není krajinou (G.Hoppe)
 • Energie a esence v biosyntéze (L.Anagnostopoul)
 • Kurs biosyntéza a děti (Tati Nevel, M.Hofman)

Kontakt

Místo působení - Ostrovského 3, Praha 5 - Anděl

Hana Brachová

Ve své praxi se věnuji individuální terapeutické práci a poradenství, pracuji převážně s dospělými klienty. Ve své práci kombinuji Biosyntézu, systemický přístup a prvky shiatsu. Několik let jsem pracovala s lidmi s drogovou zkušeností, s jejich rodinami. V minulosti jsem se také věnovala práci v nemocnici, na oddělení pacientů s onkologickým onemocněním, doprovázela jsem klienty po úrazech, pracovala s jejich blízkými i s ošetřujícím personálem. Mám také zkušenosti externí lektorky v oblasti pracovní terapie. Přes třináct let se věnuji práci se skupinami, spoluvedení rozvojových programů a seminářů. V současné době působím v Praze, kde poskytuji individuální terapii. Ve své práci s klienty se věnuji osobnostnímu rozvoji, rodinným a vztahovým tématům, zvládání náročných životních situací. Za důležité považuji zdroje klientů, respekt k procesu a zajištění bezpečného prostoru.

Vzdělání
1999 – 2005Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psychologie, studium jednooborové psychologie, zakončeno státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.
Terapeutické výcviky, kurzy, semináře
2015 - 2018Psychoterapeutický výcvik biosyntéza - supervizní část
2012 - 2015Základní psychoterapeutický výcvik biosyntéza
2003-2007Komplexní psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“ (ISZ Praha)
 Profesionální kurz shiatsu masáží, návazné rozšiřující dvouleté studium práce s tělem
 Telefonní krizové intervence
 Různé seberozvojové a odborné workshopy (sebezkušenostní skupina PBSP, ženské skupiny, kurzy práce s hlasem, sebezkušenostní výcvik pro práci se změněnými stavy vědomí a psychospirituální krizí)

Kontakt:

Tel. 608 565 619
E-mail: hanabrach@seznam.cz
Místo působení: Praha

Zuzana Čepelíková

Jako klinický psycholog a psychoterapeut zúročuji ve své praxi mnohaleté zkušenosti s dětmi z dětského domova a pěstounskými rodinami, těžím též ze zkušenosti z práce s psychiatricky nemocnými lidmi a jedinci ocitajícími se na konci života, kteří procházeli náročnou, neobvyklou či traumatizující zkušeností. Mými klienty jsou děti, dospívající a dospělí. U klientů a rodin podporuji především hledání vlastních léčivých mechanismů a možností pro rozvoj odolnosti skrz porozumění situaci propojené s uvědomováním a prožíváním vlastního těla. Ve své práci využívám najčastěji postupy z tělově orientovaných terapií, Biosyntezy, Somatic experience, PBSP, EMDR a expresivních technik.

Vzdělání

 • Specializační zkouška z psychoterapie
 • Atestace z klinické psychologie
 • FF UK v Praze obor Klinická psychologie
 • FPE ZČU v Plzni obor Psychologie-výtvarná výchova

Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství

 • Výcvik v psychotraumatologii a EMDR (2018-doposud)
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze (2012-2017)
 • Výcvik DADA, arteterapeutický a dramaterapeutický výcvik (B.Albrich, V. Dočkal) (2012-2014)
 • Výcvik v Somatic experience , práce s traumatem Peter Levine (I. Wiedemann, H. Auer a další (2011-2013)
 • Psychoterapeutický výcvik v Pesso Boyden psychomotorické terapii (A. Pesso, M. Howald, I. Baardman, L.Perquin, M.K. Hope a další) (2007-2011)
 • Sebezkušenostní výcvik v dynamické skupinové psychoterapii (Remedium) (2006-2010)
 • Speciální sebezkušenostní výcvik v rodinné terapii (V. Chvála, K. Balcar, J. Vodňanská a další) (2002-2006)

Jsem členkou Českého institutu biosyntézy, AKP, Somatic experience. Pracuji pod supervizí českých a zahraničních lektorů.

Pracovní zkušenosti

Více jak deset let jsem pracovala s dětmi z dětského domova na různých terapeutických programech i v přímé práci jako vychovatelka. Tato zkušenost mne plynule dovedla do chuti vědět více a vzdělávat se v různých směrech, které by byly nápomocné v práci s dětmi s problematikou attachmentu a traumatu skrz hru, tělové prožitky a expresivní techniky. Poté jsem plynule přešla do práce s dětmi i dospělými a zakotvila v lékařském prostředí, především v rámci akutní příjmu v psychiatrické nemocnici a v rámci paliativní péče. Současně působím v Praze, opustila jsem působení v Mladé Boleslavi, moji druhou radostí se stala role maminky. Ráda terapeutickou péči doplňuji lektorováním a učením traumatu, odolnosti a neurobiologie.

Kontakt:

Tel. 604 99 55 72
E-mail: cepelikova@therapeutica.cz
Místo působení: Vyšehradská 49, Praha 2

Andrea Hanzlová

Biosyntetická terapeutka, arteterapeutka, supervizorka, lektorka seberozvojových programů.

Individuální konzultace, vedení skupin. Ve své praxi využívám různé přístupy dle potřeb klienta – rozhovor, biosyntetický nebo arteterapeutický přístup. V terapii mne zajímá téma zdrojů člověka, náhledu na jeho situaci, hledání možností, přijetí a změny. Někdy se v životě ocitneme v určitém meziprostoru, kde se potřebujeme nově zorientovat „ kdo jsme a kam jdeme“. Roli terapeuta vnímám jako roli průvodce na této cestě člověka.

Terapeutické výcviky a kurzy
22014 – 2017 Supervize a management ve zdravotnických a sociálních službách, specializace Supervize UK FHS (Mgr.)
2011 – 2012 Supervizní část psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze
2008 – 2011 Základní psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze, Praha
1998 – 2002 Výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se spec.zaměřením na využití arteterapie
1992 – 1996 Pedagogická fakulta Masarykovy University Brno, obor: speciální pedagogika (Bc.)
Profesní kariéra
Nyní pracuji v soukromé psychoterapeutické praxi (od roku 2009) a v Alfa ateliéru (arteterapie, od 2018), jako pracovnice krizové linky (od 2008).
Pracovala jsem v Psychosomatické klinice v Praze, v Dětském domově v Klánovicích jako terapeutka s dětmi (2013-2014), v Psychosociálním centru Acorus jako terapeutka s oběťmi domácího násilí (2008-2012), ve Speciální škole pro děti s více vadami (1992-1995), na lince pomoci Povodeň (1997), v denním stacionáři pro psychoticky nemocné (1995-1997), v ateliéru v Psychiatrické léčebně ve Šternberku (1998-2000), se seniory v DD (2000-2002, 2005-2006), v o. s. Letní dům (2002-2005), v ateliéru o.s.Baobab (2005-2007).
Členství v ČIB (Český institut biosyntézy), ČAA (Česká arteterapeutická asociace), ČAP (Česká asociace pro psychoterapii), AsuPP (Asociace supervizorů pomáhajících profesí), EFAT (Evropská federace arteterapeutů).

Členství v ČIB (Český institut biosyntézy), ČAA (Česká arteterapeutická asociace), ČAP (Česká asociace pro psychoterapii), AsuPP (Asociace supervizorů pomáhajících profesí).

Kontakt:

Místo působení:

 • Praha
Stanislav Háša

Zajímají mě lidé, jejich životní cesty a příběhy. Přizývám a oceňuji různorodost, potenciál k dobrému bytí i možnosti, které máme, podporuji uvědomění vlastních jedinečností. Jsem přesvědčen, že máme v sobě zdroje k našemu plnému žití a dobrému životu. Jsem průvodce lidí na jejich cestě životem, skrze obtíže a těžké životní situace, někdy i radost a spokojenost ze samotného bytí. Skrze práci s vlastními podpůrnými obrazy, emocemi, vztahy, tělo, pohyb i dech lze najít vlastní zdroje a podpořit se na cestě růstu i sebe-úzdravy. Je pro mě důležité sledovat a pomáhat rozvíjet proces klienta. Nedílnou součástí mé práce je její supervize a vlastní seberozvoj. Rád cvičím jógu, sním o Indii, piju čaj, starám se o zahradu, běhám, v této době hlavně okolo našich dětí.

Vzdělání
1998 - 2003VŠE Praha, Ph.D. management a mng. psychologie
1998 - 2005FF UK Jednooborová psychologie
1993 - 1998VŠE Praha, Finance a účetnictví
Odborné výcviky, specializační kurzy:
2016 - 2018Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze – navazující část
2012 - 2015Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze – základní část
2012- dosudDiploma výcvik v proces orientované psychoterapii: Institut procesově orientované práce.
2001 - 2003, 2013Výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii. Sebezkušenost a ukončená teoretická část. Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
2011Roční výcvik ve skupinové facilitaci: Proces orientovaná psychologie. Institut procesově orientované práce
2010 - 2011Výcvik v koučování (80h): ČNP Consulting.
2013 - dosudDalší terapeutické, koučovací a rozvojové programy, semináře, workshopy
Výběr dalšího vzdělávání:
2014 - dosudVŠE Katedra managementu
2010 - dosudKouč, terapeut, facilitátor, lektor
2010 – 2013Česká pojištovna, a.s. – HR ředitel
2007 – 2010Wood and Company: Project Manager, Board Advisor
2002 – 2007Deloitte, Human Capital Advisory Services
1998 – 2002VŠE Praha, Katedra manažerské psychologie

Kontakt:

E-mail: standa.hasa@hotmail.com
Tel: +420 737 235 536
Místo působení: Praha 3, www.popoli.cz

Martin Hofman

Žiji a pracuji v Brně, ale konzultace nabízím i v Praze, kde bývám k dispozici pravidelně každý týden. Mými klienty jsou nejčastěji dospívající a dospělí. Rád pracuji s lidmi motivovanými k osobnímu růstu, rozvoji a sebezkušenosti.

V individuální práci se věnuji především tématům vědomého osobního růstu, propojení těla a mysli, psychospirituální zkušenosti, psychosomatice, ale také úzkostným a neurotickým potížím, traumatu a posttraumatu.

Lektorsky se věnuji seberozvojovým programům, vzdělávacím kurzům a také diagnostické a terapeutické práci se školními třídami. Odborně se zajímám a věnuji aplikaci metod a teorie biosyntézy do školství - práce s dětmi a dospívajícími.

Vzdělání
2002 - 2008Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, psychologie,
2001 - 2003Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, pedagogika,
Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství
2011 - 2013supervizní terapeutický výcvik biosyntéza
2008 - 2011základní terapeutický výcvik biosyntéza
2008 - 2009Rodinné poradenství (Prev-centrum, o.s., Praha)
2006 -Základní krizová intervence (Remedium, o.s., Praha)

Další kurzy např.: Ostrov rodiny I. (IPIPAPP), Taneční pohybová terapie, dramaterapie, psychodrama při práci se skupinami (Fokus Praha), Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem (Modrá linka), Focusing - tělesně zakotvené prožívání (Fokus Praha), WISC III, Baumtest, (IPPP ČR), Nekázeň ve školním prostředí (Mgr. Michaela Veselá), ad.

Profesní kariéra
2012 - dosudKatedra primární pedagogiky PdF MU, externí výuka.
2011 - dosudsoukromá poradenská a terapeutická praxe, lektorská činnost (Flow-Effect).
2009 - dosudZákladní škola Horácké nám. Brno, školní psycholog.
2007 - dosudKrizové centrum pro děti a mládež, Spondea, o.p.s., psycholog (krizová intervence, telefonická krizová intervence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - asistované kontakty).
2007 - 2012Tutor, s.r.o., lektor přípravných kurzů psychologie a andragogika.
2007 - 2009Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti. Pedagogicko-psychologická poradna Brno, psycholog (psychologické poradenství, interaktivní preventivní a intervenční programy pro třídní kolektivy, vzdělávací a metodické programy pro učitele).
2007 - 2009Katedra Speciální pedagogiky PdF MU, externí výuka - Projekt v etopedii, Intervence v etopedii.
2004 - 2007Ratolest Brno, o.s., sociální pracovník (práce se znevýhodněnými dětmi a dospívajícími, přípravné zážitkové kurzy pro dobrovolníky).
2001 - 2007Gymnázium Slovanské nám. Brno, projekt primární prevence, dramatická výchova (interaktivní programy pro třídy, vícedenní zážitkové programy se skupinami, adaptační pobyty).
2002 - 2004Dětský domov Vranov u Brna, zastupující vychovatel.

Kontakt

Místo působení - Brno, Praha

Dana Illanová

Zaměřuji se především na individuální a skupinovou terapii. Pracuji např. s lidmi, co trpí úzkostně – depresivními potížemi, fobickými poruchami, psychosomatickými potížemi, posttraumatickými stavy apod. Ráda také pracuji s lidmi, které zajímá osobní seberozvoj. Jsem otevřená práci s klienty, kdy jde o propojení spirituality a psychoterapie.

Vzdělání

 • FF UK, jednooborová psychologie, v roce 1997
 • Atestace z klinické psychologie
 • Specializační zkouška z psychoterapie

Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství

 • Čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii, dokončen v roce 1999
 • Od roku 2008 ve výcviku Biosyntézy
 • Od roku 2008 ve výcviku PBSP /Pesso – Boyden psychomotorická psychoterapie/
 • Kurz krizové intervence 2005
 • Různé seberozvojové a odborné workshopy

Profesní kariéra

 • 1997 – 2005 pracovala jako klinický psycholog v PL Bohnice.
 • Externí pracovník – Krizové centrum Bohnice do roku 2000-2007
 • Od roku 2007 spolupracuje se sdružením Diabasis, které se zaměřuje na tematiku psychospirituální krize.
 • Nadále pracuje jako klinický psycholog a psychoterapeut.
 • Soukromá psychoterapeutická praxe od roku 2008

Kontakt

Místo působení - Praha

Lucie Kašová

Věnuji se individuální, párové a rodinné psychoterapii a také poradenství. Nabízím podporu při náročných životních situacích (krizová intervence), seberozvoji v osobním nebo partnerském životě. Pracuji s dospělými i s dospívajícími. Lektoruji krátkodobé pěstouny v Dobré rodině o.p.s. Jsem držitelkou evropského certifikátu pro psychoterapii ECP (European Certificate of Psychotherapy).

Jsem členkou: Českého institutu biosyntézy, Asociace PBSP CZ, České asociace pro psychoterapii

Vzdělání
2006Jabok - vyšší odborná škola - Sociální a pastorační práce
2010ETF UK - Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika
Vzdělání
2010 - 2015Psychoterapeutický výcvik Biosyntézy
2012 - 2016Psychoterapeutický výcvik PBSP
2015 - 2018 Výcvik v psychoanalyticky orientované párové a rodinné terapii, IPPART
2016 - 2017 Psychoterapeutické minimum, ČIB
2017 - 2019 Výcvik supervize v pomáhajících profesích, ASSP
Kurzy
2000Kurz respektovat a být respektován - Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání
2001Kurz asertivity - Dušková, Beleš
2006Krizová intervence - Remedium
2009Kurz pro duly - ČAD
2012Trauma - Remedium
2012, 2013seberozvojová skupina PBSP
 a další semináře a workshopy
Praxe
2009založení a vedení občanského sdružení České duly, o.s.
2009 - 2013vedení kurzů, doprovody k porodům
2013 - 2016založení mezigeneračního centra V jednom domě o.p.s., ředitelka denního stacionáře
2013soukromá psychoterapeutická praxe, vedení seberozvojových a psychoterapeutických skupin
2016 – dosudTerapeut Sociální kliniky
2017 - dosudČlenka výboru Asociace PBSP CZ, z.s.
2017 – dosudLektorka Dobré rodiny o.p.s.
2018Supervize v sociální službách Praha, Děčín

Kontakt

Místo působení:

 • VÁŽKA, Wuchterlova 8, Praha 6
Jitka Knebortová

Příběhy mých pacientů a klientů, mne spolu s pozorováním vlastní životní cesty, které se nevyhnula smrt blízkého člověka, postupně utvrzovaly v tom, že nelze vnímat fyzické i psychické obtíže jako něco odděleného.

Tento náhled mne po letech fyzioterapeutické praxe přivedl ke studiu psychoterapeutické metody Biosyntézy.

Svou práci terapeuta vnímám jako proces, během kterého doprovázím klienta k poznání, jak vnímá a pracuje jeho tělo a mysl. Jak jeho zkušenosti s pohlazením či odstrčením, přijetím či odmítnutím, formují pohled na sebe samého i na okolní svět.

V průběhu našich setkání nalézáme způsob, jak plně využít dech nesoucí pohyb, jak ovlivnit vnitřní prožívání změnou držení těla. Jak kráčet cestou opakovaného zakoušení malých, dobrých věcí a nalézáním jedinečného vnitřního potenciálu uskutečnit toužebně očekávané změny v životě.

Mým mottem je „Za všemi stíny můžeme potkat radost a klid.

Pracuji s dospělými klienty ve své praxi v Praze a v Pečkách, kde žiji.

vzdělání fyzioterapie
1994 – 1995Specializační studium Fyzioterapie, IPVZ
1980 - 1982Pomaturitní studium Fyzioterapie
odborné kurzy fyzioterapie pro jejich četnost uveřejněny pouze na mém webu
odborné výcviky
2008 – 2012Specializovaný psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze
2009Sexualita u osob s mentálním postižením
2008Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením
2008 – 2009Výcvik dobrovolníka Domácího hospice Cesta domů
2005 – 2007Tanatoterapie – somatická psychoterapie
odborné kurzy psychoterapie
2018Přenos a Biosyntéza, L. Zink
Kazuistická supervize, Lucká, Janečková
Cirkulace a energetická práce, G.Hoppe
2017Kazuistické supervize; Lucká, Janečková
2016Psychoterapeutické Minimum /bez záv.zk./
2013Dreamwork,práce se sny v kontextu Biosyntézy, G.Hoppe
Kazuistické supervize; Lucká, Janečková
2012Kazuistické supervize; Lucká, Janečková
Duševní hygiena, relaxační metody
Imaginace a sny
Emoční inteligence ve zdravotnictví
2011Kazuistický seminář, G.Hoppe
Hlasový seminář, I.Vostárková
2011Umírání a smrt v práci pracovníků sociální služby
2009Komunikace s klienty s demencí
2007Terapie traumatu v Biosyntéze, D.Boadella, S.S.Boadella
Integral Bodypsychotherapy, A.Wehowsky
Předcházení a řešení konfliktů
1997Basic course of study in identification and correction of dyslexic learning
1996The Mind Control, Basic Lecture
seberozvojové vzdělávání
2018Škola Stargate – práce se změněnými stavy vědomí, pod záštitou http://centerforsacredstudies.org/
2010 – 2017Bhuto tanec
Maitri Breathwork
Ženská skupina
Silent Retreat
Sebezkušenostní PBSP skupina
Nech znít svůj dech
Udělej něco i pro sebe
Předvánoční zastavení a očista srdce
Udělej něco pro sebe
praxe
2016 – dosudasistence výcviků Českého institutu Biosyntézy
2012 – dosudsoukromá praxe terapeuta Biosyntézy, Praha, Pečky
terapeut dobrovolník pro Sociální kliniku, Praha, Pečky
1999 – dosudsoukromá praxe fyzioterapie, Pečky
lektorská činnost
2012 – dosudvedení seberozvojových workshopů
2000lektor postgraduálního vzdělávání pro praktické lékaře
1994 – 1997lektor fyzioterapie FTVS, 3. LF UK, SZŠ, VOŠ

Kontakt

Místo působení - Pečky, Praha

Michaela Kocnárová

Psychoterapeutka, psycholožka, koučka. V soukromé praxi pracuji převážně s dospělými klienty. V individuální psychoterapii se věnuji osobním, rodinným, vztahovým tématům, úzkostným stavům a psychosomatickým obtížím. Spolupracuji s poradnou pro ženy v tísni, kde se věnuji psychoterapii posttraumatických stavů po umělém nebo spontánním potratu.

Vzdělání:

 • Jednooborová psychologie, filozofická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno (2000)
 • Obor tvůrči fotografie – BcA, Slezská univerzita v Opavě (2000)
 • Atestace z klinické psychologie (IPVZ, 2003)
 • Mezinárodní psychoterapeutický výcvik v metodě Biosyntézy (2000-2005)
 • Výcvik somatického koučování /ČIB, Pod křídly s.r.o/
 • Vzdělávací a supervizní semináře, kurzy a workshopy, pořádané IIBS, ČIB, ČAP

Odborná praxe:

 • Soukromá psychoterapeutické praxe, individuální a skupinová psychoterapie (2007 - dosud)
 • Psychoterapie v poradně pro ženy v tísni AQUA VITAE (2010 - dosud)
 • Profesní koučování klientů firmy Sanek s.r.o ( 2007 - 2014)
 • Práce klinického psychologa ve Fakultní Thomayerově nemocnici na oddělení dětské neurologie (2000-2004)

Jsem členem ČIB, IIBS a ČAP.

Kontakt:

email: michaela@kocnarova.com
www: www.kocnarova.com tel: 736 705 957
Místo působení - Praha - Karlín

Michaela Lipková

Biografie

Věnuji se individuální a skupinové terapii. Setkávám se především s dospělými klienty, kterým nabízím podporu při zvládání obtížných životních situací, pracovních a vztahových problémů. Zabývám se také psychosomatickými, úzkostně depresivními, či posttraumatickými stavy. Ráda pracuji s lidmi, kteří se zajímají o vlastní seberozvoj a osobní růst. Léčivý potenciál vnímám v propojování slovního vyjádření, emočního a tělesného prožívání. Klientům pomáhám v hledání a využití jejich vlastních zdrojů. Pracuji metodami biosyntézy a gestalt terapie, při kterých využívám práci s tělem, dechem, hlasem a vnitřními obrazy.

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta UK Praha, pedagogika – poradenství a pedagogika osobnostně sociálního rozvoje

Terapeutické výcviky a kurzy:

 • Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze; ČIB (2010 – 2014)
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii; IVGT Praha (2004–2009)
 • Postgraduální vzdělávání v Gestalt terapii; IVGT Praha (2009 – 2011)
 • Fokusing I. a II. - tělesně zakotvené prožívání (2009)
 • Kurz Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti; Fokus Praha (2009)
 • Postgraduální kurz v léčbě obezity; Endokrinologický ústav (2006)
 • Výcvik v kognitivně behaviorální terapii obezity; STOB - PhDr. Iva Málková (2003)
 • Různé seberozvojové a odborné workshopy

Jsem členkou Českého institutu biosyntézy.

Profesní kariéra:

 • Psychosomatická klinika, Praha - individuální a skupinový terapeut (2010 - dosud)
 • Soukromá terapeutická a poradenská praxe; Praha (2009 - dosud)
 • Sestra IN, Gehe - lektor v oboru komunikačních dovedností, zdravé výživy (2009 - dosud)
 • Terapeutická komunita Magdaléna pro drogově závislé v dlouhodobé léčbě - terapeut (2008-2010)
 • Dům Naděje Praha - Vršovice; azylový dům pro ženy - externí terapeut (2008)
 • Endokrinologický ústav a 3. LF UK - terapeutické vedení účastníků mezinárodního projektu Diogenes (2006-2008)
 • Společnost STOB - PhDr. Iva Málková - lektor kurzů terapie obezity dětí a dospělých (2005-2009)

Kontakt

Tel. +420 608 327 677
Email: michaela.lipkova@seznam.cz
Místo působení: Praha

Ondřej Matějka

V rámci své soukromé praxe nabízím provázení a podporu při hledání orientace, porozumění a vlastních zdrojů v náročných situacích v osobním, partnerském i profesionálním životě. Jako individuální terapeut pracuji s dospělými a dospívajícími klienty. Vycházím z principů biosyntézy a psychoanalyticky orientované psychoterapie, využívám též prvků systému Pesso-Boyden (PBSP).


Vzdělání:
1997-2012studia historie a sociologie

Odborné terapeutické výcviky a kurzy:
2016-dosudVýcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii (ČSPAP)
2010-2016Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza (ČIB), supervize (Y. Lucká)
2011-dosudSebezkušenost v individuální psychoanalytické psychoterapii, Teorie a technika individuální psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP), supervize (V. Čermáková, J. Šikl)
2009-2012Sebezkušenostní skupina PBSP (Y. Lucká + L. Kobrle); další teoretické PBSP semináře (A. Pesso)
2007-2008Trauma i a II (Remedium)
2007Krizová intervence (Remedium)
2007-2013 semináře a výcvikové programy zaměřené na práci s holotropním dýcháním a tématikou psychospirituální krize (M. Vančura, Y. Lucká)

Praxe:
2013-dosudSoukromá terapeutická praxe (Pod křídly), individuální terapeut v Sociální klinice
2010-dosudpřekládání a tlumočení odborných psychoterapeutických textů, seminářů, výcviků
2006-dosudpedagog a vědecký pracovník na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
2009-2012vědecký pracovník na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR

Členství v odborných společnostech:
Česká asociace pro psychoterapii, Český institut biosyntézy, Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Jazyky:
Angličtina, francouzština – obojí aktivně
Jana Nováková

Jsem psycholožka a psychoterapeutka s vlastní praxí. Nabízím psychologické a výchovné poradenství, dlouhodobou terapeutickou práci. Zaměřuji se především na individuální práci s dětmi a dospělými.

 • Věřím, že věci se mohou měnit k lepšímu
 • Věřím, že všichni máme svoje zdroje – vnitřní sílu (i když na ně můžeme zapomenout, každý z nás je má)
 • Věřím, že když nám selhává kognitivní paměť, máme i tělovou, která nám odpoví na otázky, na které naše „vědomé Já“ nemá odpověď

Vzdělání

Filosofická fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psychologie, studium jednooborové psychologie, zakončeno státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.

Terapeutické výcviky, odborné kurzy

 • Krizová intervence
 • Biosyntéza
 • PBPS (Pesso-Boyden terapie)
 • Tréninkový program s M. Bachgem (práce s dětmi, adolescenty a jejich rodiči, založenou na PBPS a nazvanou feeling-seen)
 • Somatic Experiencing
 • Práce s traumatem u dětí - Somatic experiencing for kids
 • Systemická práce s dětmi a dospívajícími
 • Taneční a pohybová terapie
 • Šikana a boj s ní
 • Manipulace ve vztazích
 • Duševně nemocní v krizi
 • Výcvik instruktorů kurzu P.E.T. /Parent Efectiveness Training - Výchova bez poražených podle Thomase Gordona
 • Školící a výcvikové kurzy (Test stromu, SON-R, WISC, TAT a další projektivní metody)

Kontakt

Ilona Peňásová

Pracuji v oblasti psychologického poradenství, krizové intervence a psychoterapie 20 let.

Důvěřuji v léčivou sílu psychoterapie a obecně práce na sobě.

Nejčastěji pracuji s lidmi v krizích a obtížných životních situacích, s lidmi se zkušeností traumatu i s posttraumatickými potížemi, s těmi, kteří mají problémy v mezilidských vztazích i ve vztahu sama k sobě, nebo také s lidmi, které zajímají přesahová témata.

Spolu s klienty pracujeme na osobnostním rozvoji, podpoře sebepoznání a sebeúcty.

Mám zkušenost z práce v hospici s podporou a doprovázením lidí s nevyléčitelnou nemocí a lidí na konci života, také s jejich blízkými, pečujícími a pozůstalými. Snažím se jim pomoci zpracovávat a přijímat ztrátu, ale i hledat své nové místo a směr v životě.

Při své práci se opírám především o systém biosyntézy a o metodiku a teorii PBSP.

Jsem také výcvikovým terapeutem pro biosyntézu a jedním z terapeutů sociální kliniky.

Pracuji také jako lektorka, především v Remediu (Krizová intervence, Trauma, Smrt a provázení).

Jsem členkou ČIB a PBSP.CZ a spolupracuji s Diabasis.

Vzdělání
1992FFUK Praha – čeština-psychologie
Dlouhodobé psychoterapeutické výcviky:
SUR
PBSP
Biosyntéza
V současné době se účastním výcviku v supervizi v rámci biosyntézy.
Výběr dalšího vzdělávání:
Krizová intervence, TKI
Tělo a krize
Trauma
Práce s tělem v psychoterapii
Biodynamické masáže v psychoterapii
Sen v jungovské psychoterapii
Podpora ve specifických situacích při práci s umírajícími a jejich rodinami
Multiprofessional week in palliative care (Londýn)
Biosyntetické semináře
Další vzdělávání v PBSP

Kontakt:

E-mail: ilona.penasova@seznam.cz
Tel: +420 728 344 853
Místo působení: Praha

Veronika Pinkasová

Věnuji se individuální terapii, krizové intervenci a poradenství. Nabízím také podporu při řešení související sociálněprávní problematiky (zejm. rodina a sociálněprávní ochrana dětí). Při své práci vycházím z individuálních potřeb klienta, respektuji jedinečnost jeho příběhu a cesty. Mojí prioritou je vytvoření bezpečného prostoru coby místa obnovy vlastních sil a zdrojů. K řešení konkrétních obtíží přistupuji celostně a v kontextu hledání naděje a chuti (do) života. Kromě terapie slovem nabízím klientům také možnost práce s tělem, pohybem, dechem, sny nebo techniky imaginace a relaxace. Tématem mohou být např. náročné životní situace, krize, vztahová témata, návykové chování a závislost, osobnostní rozvoj a další.

Vzdělání, odborné výcviky a kurzy
2014 - dosudSupervizní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, ČIB
2010 - 2013Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, ČIB
2008 - 2010Komplexní krizová intervence
2009 + 2010Sebezkušenostní skupina PBSP
2007 + 2008Trauma I., II.
2000 - 2001PCA - Rogersovská psychoterapie
1999Telefonická krizová intervence LB
2001 - 2007Sociální práce a sociální politika, UHK / FFUK
Praxe
2011 - dosudPod Křídly - terapeutická praxe
2010 - dosudRemedium o.s., lektor krizové intervence
2009 - 2012Vyšší Hrádek, p.s.s., externí konzultant
2007 - 20121. LF UK, Psychiatrická klinika - Centrum adiktologie, odborný asistent
2007 - 2013Coaching Systems s.r.o., externí lektor
2006 - 2011Jahoda o.s. - externí konzultant a lektor
2003 - 2011Denní stacionář o.s. Sananim, sociální pracovník, terapeut
2004 - 2009Vertigo sports s.r.o. - externí lektor
2002ÚMČ Praha 7, Odd. Sociálněprávní ochrany dětí - sociální pracovník
1997 - 2002Jedličkův ústav a školy hl. m. Prahy - vedoucí týmu, vychovatel
1999 - 2001Linka bezpečí, Nadace Naše dítě - telefonický konzultant

Jazyky:

 • Aj - aktivně

Kontakt:

Veronika Sailerová

Věnuji se psychologickému poradenství, individuální terapii a koučování.

V rámci své soukromé praxe se věnuji individuální psychoterapii, psychologickému poradenství a krizové intervenci.

Nabízím podporu při zvládání náročných životních situací v osobním, partnerském i profesním životě, provázení při hledání cesty do svého nitra, jeho lepšímu porozumění a objevování vlastních zdrojů, z nichž je možné čerpat a dále je rozvíjet.

Při práci vycházím z principů biosyntézy, která navazuje na psychoanalytické kořeny psychoterapie a obohacuje je o pozornost věnovanou tělu a o nové poznatky z oblasti neurověd a embryologie. Biosyntéza zvyšuje naši všímavost k reakcím těla, k napětí, které v něm vzniká, a hledá porozumění pro souvislost a propojení s našimi emocemi i myšlením.

Odborné vzdělání:
2003 - 2012  FF UK Jednooborová psychologie
2004 - 2005  Universität Leipzig - Psychologie
1997 - 2004  FF UK Český jazyk a literatura
Odborné výcviky, specializační kurzy:
2019Evropský certifikát v psychoterapii ECP
2018 - 2019Výcvik v supervizi biosyntézy
2018 - dosudSebezkušenost v individuální psychoanalytické psychoterapii, Teorie a technika individuální psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP)
2012 - 2018Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza
2012 - dosudSebezkušenostní programy zaměřené na práci s mimořádnými stavy vědomí a tematikou psychospirituální krize
2012 - dosudSemináře a workshopy v oblasti psychoterapie - PBSP, POP, práce s traumatem (IIBS Heiden), aj.
2009 - 2010Výcvik v koučování (Radvan Bahbouh)
2009 - 2011Gestalt v personální praxi (IVTG)
2008Řízení lidských zdrojů (Expertis)
2006 - 2015Specializační semináře a workshopy v oblasti osobního rozvoje a HR poradenství
2020 - dosud Členka správní rady ČIB
2017 - 2019 Výkonná ředitelka ČIB
2015 - dosud Psychoterapeutické centrum Pod křídly - terapeutka
2014 - 2016  Sociální klinika - koordinátorka
2012 - 2015  QED GROUP - psycholožka, lektorka, senior konzultantka, kouč
2005 - 2011  GEHE Pharma Praha - HR manažerka, řízení celofiremních projektů, vedení projektu EU se zaměřením na rozvoj zaměstnanců
2000 - 2008  Nakladatelství Akropolis - jednatelka, vedoucí projektů, šéfredaktorka
2000 - 2005  Nakladatelství Maxdorf - vedoucí projektů, redaktorka

Kontakt:

email: veronikas@podkridly.com
tel: 603 459 014
Místo působení - Praha

Kateřina Sarkisova

Ke studiu psychoterapie mě přivedla před dvaceti lety vlastní životní zkušenost náhradního rodičovství, kdy jsem se ve snaze co nejvíce porozumět potřebám adoptivního syna potkala s nezbytností nejprve porozumět sobě, svým kořenům, motivacím a tendencím. Tak započala moje cesta sebepoznávání a zkoumání vztahů k druhým, ke světu a k životu jako takovému. Postupem času jsem ji začala chápat jako bezmezný zdroj inspirace a dobrodružství a jsem za ni neskonale vděčná…

Časem se moje cesta profesionalizovala a od roku 2008 se věnuji v rámci své soukromé poradenské a psychoterapeutické praxe dospělým. Přicházejí s tématy osobních či partnerských krizí, obtížných životních situací, vztahových problémů v rodině, s dětmi či v pracovních a přátelských vztazích. Obrací se na mě i lidé s psychosomatickými obtížemi, abychom společně hledali duševní a duchovní podstatu jejich zdravotních problémů. Často provázím ženy, které řeší v různých aspektech témata své ženské identity.

Vedle verbálního způsobu sdílení se zaměřuji na práci s emočním a tělovým prožíváním, tedy na práci s pohybem, dotekem, gestem, dechem, hlasem a imaginací. Snažím se vycházet z individuálních potřeb a preferencí provázeného, důraz kladu na respekt k jeho procesu a bezpečí.

Pracuji také s lidmi, kteří se zabývají psychospirituálními tématy nebo procházejí či prošli psychospirituální krizí. Pomáhám jim s integrací zážitků přesahující rámec běžné zkušenosti, aby se mohli ve svých životech otevřít jejich léčivému a transformativnímu potenciálu. Prošla jsem mimo jiné i výcvikem facilitátorů v MAITRI DÝCHÁNÍ, což je bezpečný způsob práce se změněnými stavy vědomí. Pracuji tímto způsobem ve skupinovém i individuálním rámci.

Vzdělání
2001 - 2006VOŠ, obor sociální pedagogika a pastorační práce
1997 - 2000Pražská psychoterapeutická fakulta
Odborné výcviky
2009 - dosudProfesionální výcvik CranioSakrální Biodynamiky www.csinstitut.cz
2008 - 2013Specializovaný psychoterapeutický výcvik v biosyntéze
1999 - 2004Psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii (Daseinsanalyticky orientovaný)
2005 -Kurz krizové intervence
2014 - 2015Maitri Breathwork™ Facilitators Training
Seberozvojové vzdělání
2006 - 2010Sebezkušenostní skupina PBSP
2004 - 2010Ženská skupina
2006 - dosudseberozvojový program Stargate, probíhá pod záštitou http://centerforsacredstudies.org
Lektorská činnost
od roku 2008 lektorka výcvikového programu pro duly /České duly, o.s./
od roku 2010 lektorka biosynteticky orientovaných seminářů zaměřených na práci s tělem v psychoterapii
od roku 2006 lektorka seberozvojových programů pro ženy
od roku 2008 lektorka dětského programu Stargate
od roku 2015 facilitátorka procesu Maitri dýchání
Praxe
od roku 2008soukromá poradenská a psychoterapeutická praxe
od roku 2014terapeut dobrovolník v rámci projektu Sociální klinika
2006 - 2008socioterapeut - práce s lidmi s duševním onemocněním, o.s. Fokus
2004 - 2006dlouhodobá stáž v arteterapeutické skupině ExtraArt, Fokus,o.s.
1998 až 2006mateřská dovolená
původně učitelka v mateřské škole

Kontakt

Místo působení - Praha

Eva Svobodová

Pracuji s dospělými klienty a to formou krátkodobé i dlouhodobé individuální terapie a poradenství.

Nabízím provázení a podporu v obtížných situacích jak v osobním, partnerském tak i pracovním životě. V terapeutické práci se též věnuji psychosomatickým tématům, či osobnostnímu rozvoji.

Můj přístup je individuální, dle vlastních potřeb klienta, protože každý jsme jiný a jedinečný.

Klienty vedu k větší všímavosti a vnímavosti k sobě samému, to znamená k jejich tělu, dechu, emocím a myšlenkám a k uvědomění si, jak tyto ovlivňují naše bytí a prožívání. Ráda společně s klienty hledám jejich zdroje a možnosti růstu, jejich opravdové touhy a potřeby a rovnováhu v životě.

Ve své práci vycházím z přístupu biosyntézy, nabízím též nácvik různých relaxačních technik a drobných uvolňovacích cvičení.

Vzdělání, terapeutické výcviky a kurzy:
2018Výcvik v relaxačních technikách (M. Babiaková, D. Jančová)
2010 – 2015Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza (ČIB)
2015Základní krizová intervence (Remedium)
2009 – 2012Sebezkušenostní skupina PBSP (Y. Lucká a L. Kobrle)
2007 - 2013Semináře a programy zaměřené na práci se změněnými stavy vědomí a tématikou psychospirituální krize (M. Vančura, Y. Lucká)
1992 - 1994MSc v lékařské mikrobiologii na lékařské fakultě v Manchestru, UK
1980 - 1986Lékařská fakulta UK, Praha (atestace z lékařské mikrobiologie 1991)

Praxe:
2014 – dosudSoukromá terapeutická praxe (nyní Pod křídly)
Individuální terapeutka v Sociální klinice

Jazyky:

Angličtina aktivně

Kontakt:

Tel. 606 924 547
E-mail: eva.svobodova@expatria.cz
Místo působení: Praha

Jana Teplanská

Věřím, že naše možnosti růstu jsou v podstatě nekonečné a v životě existuje mnoho cest, jak naplnit svůj potenciál, žít svůj život naplno, s radostí a zodpovědností vůči sobě i druhým.

Kdo jsem?

Jsem především lidskou bytostí s vlastním životním příběhem. Jsem také klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou s dlouholetými pracovními zkušenostmi zejména při práci s dospělými. Velkým zdrojem radosti a podpory v životě jsou pro mne vztahy s mými blízkými, příroda, pohyb, cestování, vzdělávání a humor. Jsem fascinovaná nikdy nekončící a tolik dobrodružnou prací na sobě, objevováním krásy v životě a zkoumáním mystéria našeho bytí.

Co nabízím?

Pracuji zejména s dospělými lidmi a to převážně individuálně. Hlavní formou mé práce je individuální psychoterapie, psychologické poradenství, práce s akutní krizovou situací – tzv. krizová intervence. Dále mohu nabídnout nácvik relaxací, uvolňovací a antistresová cvičení.

Ve své praxi kombinuji práci se slovem, s technikami pracujícími s dechem, pohybem, hlasem, vnitřními obrazy, sny, přesahovými tématy atd.

Skrze lidské setkání v bezpečném prostoru a kontextu nabízím prohloubení kontaktu se sebou samým, se svým prožíváním, tělem, s druhými lidmi a se tím, co nás obklopuje i přesahuje. Věřím, že takový kontakt je léčivý a pomáhá s odstraňováním překážek našeho vývoje a tím přispívá k uvolnění tvořivé a nevyužité životní energie, našeho potenciálu a vede k našemu uzdravování na více rovinách.

Vzdělání

 • Filozofická fakulta UK Praha, jednooborové studium psychologie (1999-2004)
 • Filozofická fakulta UK Praha – IZV, obor humanitní studia (1995 – 2000)
 • Atestace z klinické psychologie (2007)
 • Funkční specializace v psychoterapii (2008)

Některé z absolvovaných výcviků a kurzů

 • Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (na tělo orientovaná psychoterapie, od 2012 – dosud, ČIB)
 • Výcvik v hypnóze (2007-2008, ČPS)
 • Komplexní psychoterapeutické vzdělání (dynamicky a hlubině orientovaný výcvik, 1996-2007, VIAP)
 • Krizová intervence, relaxační techniky, focusing, imaginativní a arteterapeutické techniky etc.

Praxe

 • Soukromá psychoterapeutická praxe (od 2008)
 • Lektorování kurzů krizové intervence ( o.s. Déčko)
 • Krizové centrum (2006 – 2016, KC RIAPS Praha)
 • Oddělení léčby závislostí pro ženy (2004 - 2006, VFN Praha, Apolinářská)
 • Psychoterapeutické oddělení (2003 - 2006, Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha)

Kontakt

IČ: 76129462, provozovna Na Míčánce 32, Praha 6 - zapsána v živnostenském rejstříku
Tel. +420 777 027 358
Email: janakrizkova@centrum.cz
Místo působení: Pod Křídly, Eliášova 21, Praha 6

Petra Třešňáková

Věnuji se individuální psychoterapii a poradenství. Ve své práci využívám jak dynamický přístup ke klientům, tak také práci s tělem nebo techniky inspirované duchovní praxí jogy a meditace. V současné době jsem zároveň lektorkou výcviku krizové intervence a občas vedu různé semináře pro pracovníky sociálních služeb.

V současnosti se vedle terapeutické praxe také věnuji tématu autismu. Mám tři děti a nejmladší dcera má těžší formu poruchy autistického spektra (PAS). Spolu s manželem jsme založili spolek Naděje pro děti úplňku. V rámci tohoto spolku usilujeme o zlepšení služeb pro děti s PAS a jejich rodiny v České republice. Pokoušíme se u nás zavést službu sdílené péče tzv. Home-sharing, která je laskavější a přirozenější formou odlehčovací služby pro rodiny, které se o takové děti starají.

Absolvovala jsem výcvik v psychoanalytické psychoterapii a výcvik v Biosyntéze. Mám zkušenosti s PBSP metodou práce a dalšími metodami práce s tělem a neverbálními technikami. Věnuji se zejména provázení klientů, kteří hledají cestu z náročných nebo bolestivých životních a rodinných situací. Také klientům se vztahovým obtížemi nebo těm, kteří chtějí lépe porozumět sami sobě a druhým.

Nabízím možnost krizové intervence, ale zejména pracuji v kontextu dlouhodobéjší terapie, která umožňuje jít do hloubky osobního příběhu, porozumět svým naučeným vzorcům prožívání a chování a nacházet zdroje osobního rozvoje, síly a životních možností a naplnění.

Dříve jsem pracovala na krizovém centru v Riapsu a Centru krizové intervence v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Mám také zkušenosti z práce z oddělení intenzivní péče na I.interním oddělení fakultní nemocnice Ke Karlovu, kde jsem pracovala po maturitě jako zdravotní sestra.

Ve volném čase se velmi ráda věnuji hudbě a různým meditačním technikám. Inspiruje mě spiritualita různých kultur, především mystického křesťanství, staré Indie a spiritualita a léčebné praktiky obyvatel Amazonského pralesa a indiánů severní Ameriky.

Kontakt:

E-mail: ptresnakova@gmail.com
Místo působení: Praha

Alena Večeřová Procházková

Alenu baví probouzet v lidech tvořivost a hravost a chuť žít dobrý život pro sebe i pro druhé. Alena vystudovala všeobecné lékařství na 1.LF UK Praha a poté se specializovala jako psychiatr (atestace 1996, 2002) a psychoterapeutka (od r.2001, atestace 2008) pro dospělé se zaměřením na psychosomatiku (certifikace 2017). Alena absolvovala 5 letý výcvik v dynamické skupinové psychoterapii (Skálův Institut) a později v biosyntéze (ČIB), kurzy KBT, transakční analýzy a práce s krizí a traumatem, později se rozvíjela jako lektorka a supervizorka (ČIS). Profesní dráhu začínala v PN Bohnice a na katedře psychiatrie IPVZ, pokračuje v psychiatrické ambulanci a v privátní psychoterapeutické a supervizní praxi.

Kontakt:

Markéta Charvátová

Biografie

V rámci své praxe nabízím individuální poradenství a terapii především pro dospělé a dospívající. Do značné míry je má práce inspirována biosyntézou, a tak moje sezení provází zkoumání pohybu, tělových impulzů, práce s dechem, hlasem, tancem či barvami a sny. Mou snahou je být dobrým průvodcem klienta na cestě sebepoznání tak, aby mohl potkat své vnitřní zdroje, bezpečně se jim přiblížil a uměl najít dobrý způsob, jak je pro sebe využít. V poslední době se také zajímám o ženskou tématiku v terapii napříč jednotlivými vývojovými obdobími v životě ženy.

Vzdělání:

 • 2003 – 2009 Filozofická fakulta MU, obor Sociální pedagogika a poradenství

Praxe:

 • 2012 – dosud soukromá poradenská, terapeutická a lektorská činnost
 • 2008 – 2012 Ratolest Brno, z.s.,vedoucí sociálně aktivizační služby pro děti a mládež (SAP), sociální pracovnice
 • 2006 – 2008 Ratolest Brno, z.s., pracovnice dobrovolnických programů Pět P a LATA
 • 2006 – dosud lektorská činnost zážitkových a preventivních programů pro školní kolektivy(Flow-Effect, ACOR, Educatio Zlín)
 • 2005 – 2006 MŠ Montessori, Brno - lektorka angličtiny pro děti

Výcviky, odborné kurzy atd.

 • 2010 – 2015 psychoterapeutický výcvik v somatické psychoterapii v biosyntéze (ČIB)
 • 2010 – Arteterapie v kontextu Biosyntézy (Gabrielle Hoppe, Stephanie Lange)
 • 2009 – 2010 Tématizovaný kurz práce s tělem (Jitka Vodňanská)
 • 2008 – Sociálně psychologický výcvik (Modrá linka, Brno)
 • 2007 – Zvládání obtížných situací s klientem (Modrá linka, Brno)
 • 2006 – „Cope for teens“, program specifické primární prevence sociálně patologických jevů
 • Mezi další kurzy patří např. dramaterapie a muzikoterapie, kurzy zážitkové pedagogiky a kurzy v oblasti leadershipu.

V rámci své praxe nabízím individuální poradenství a terapii především pro dospělé a dospívající. Do značné míry je má práce inspirována biosyntézou, a tak moje sezení provází zkoumání pohybu, tělových impulzů, práce s dechem, hlasem, tancem či barvami a sny. Mou snahou je být dobrým průvodcem klienta na cestě sebepoznání tak, aby mohl potkat své vnitřní zdroje, bezpečně se jim přiblížil a uměl najít dobrý způsob, jak je pro sebe využít. V poslední době se také zajímám o ženskou tématiku v terapii napříč jednotlivými vývojovými obdobími v životě ženy.

Kontakt

Tel. +420 604 360 402
Email: marketa.charvat@gmail.com
Místo působení: Brno


Supervizoři - Praha

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Yvonna Lucká

Yvonna
Lucká

Barbora Janečková

Klinická psycholožka a psychoterapeutka pracující převážně s dospělou klientelou. Je pro mě důležité, aby moji klienti našli své vnitřní zdroje k léčení sebetěžších zkušeností. A věřím, že každý člověk takové zdroje má. Zároveň je podporuji v tom, aby našli vlastní cestu k plnému životu, který bude dobrý nejen pro ně, ale i pro jejich okolí. Myslím, že nejdůležitější podmínkou změny v terapii je hluboký lidský kontakt.

Část své energie věnuji pro rozvoj biosyntetické psychoterapie a institutu, který tuto metodu učí.

Mou srdeční záležitostí je Sociální klinika, která je postavena na konceptu služby ze srdce pro ty, kteří se nachází v těžké situaci.

Vzdělání

 • ECP – European Certificate of Psychotherapy
 • Doktorské studium v oboru klinická psychologie
 • Atestační zkouška z psychoterapie
 • Atestační zkouška z klinické psychologie
 • Univerzita Karlova, FF, jednooborová psychologie

Výcviky (některé absolvované výcviky a kurzy)

 • PBSP (Pesso terapie)
 • Biosyntéza
 • SUR
 • Krizová intervence
 • Telefonická krizová intervence
 • Práce s tělem v psychoterapii
 • Imaginativní metody
 • Relaxační metody
 • Práce s rodinou
 • Výcvik v psychologickém koučování

Současná profesní kariéra

 • Český institut biosyntézy - zakladatelka, ředitelka, garant výcviku v biosyntetické psychoterapii
 • Sociální klinika - zakladatelka, ředitelka
 • Pod křídly - soukromá psychoterapeutická praxe

Pracovala jsem mimo jiné také

 • Remedium - lektorka kurzů Telefonická krizová intervence, Krizová intervence a Komplexní krizová intervence
 • Riaps - klinický psycholog – lůžkové oddělení, ambulance, linka důvěry
 • QED Group a.s. - senior konzultant, (psychologické koučování, školení koučování, stress managment, AC/DC aj.)

Jsem členka České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, České asociace klinických psychologů AKP, České asociace pro psychoterapii ČAP, Českomoravské psychologické společnosti ČMPS, Evropské asociace psychoterapie EAP, jsem akreditovaný kouč ČAKO.

Místo působení - Praha, Nižbor

Yvonna Lucká

Jsem atestovaná psycholožka a psychoterapeutka s třicetiletou praxí. Ve své práci mimo jiné zúročuji svoji téměř desetiletou zkušenost práce v krizovém centru RIAPS, kde jsem působila v různých rolích. Ve své soukromé psychoterapeutické praxi se věnuji především klientům s problematikou traumatu a posttraumatu a klientům s atypickou problematikou. Ve své práci využívám především metodu PBSP a Biosyntézu. PBSP též využívám pro práci s dlouhodobými uzavřenými skpinami. Jsem akreditovaný supervizor ČIS (teaching supervizor) od roku 1994. Nabízím individuální i týmovou supervizi. Jsem odborným garantem výukových programů v Remediu, jedná se o Komplexní krizovou intervenci, Základní krizovou intervenci, Trauma a podobně. Dále učím pro Diakonii, Fokus a další nestátní organizace. Pořádám workshopy zaměřené např. na péči o pomáhající profese a ženskou problematiku.

Některé absolvované výcviky:

 • Psychoanalytický výcvik
 • Rodinná terapie
 • SUR
 • Integrativní práce s tělem
 • Biosyntéza
 • PBSP

Jsem zakládajícím členem Českého institutu Biosyntézy, jeho místopředsedou a trenérem International Institut for Biosynthesis v Heidnu. Jsem členem supervizního EAP.

Místo působení - Praha


Terapeuti s certifikátem ECP - Praha

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Lucie Kašová

Lucie
Kašová

Yvonna Lucká

Yvonna
Lucká

Ondřej Matějka

Ondřej
Matějka

Veronika Sailerová

Veronika
Sailerová

Alena Večeřová Procházková

Alena
Večeřová Procházková

Hana Brachová

Hana
Brachová

Jana Teplanská

Jana
Teplanská

Barbora Janečková

Klinická psycholožka a psychoterapeutka pracující převážně s dospělou klientelou. Je pro mě důležité, aby moji klienti našli své vnitřní zdroje k léčení sebetěžších zkušeností. A věřím, že každý člověk takové zdroje má. Zároveň je podporuji v tom, aby našli vlastní cestu k plnému životu, který bude dobrý nejen pro ně, ale i pro jejich okolí. Myslím, že nejdůležitější podmínkou změny v terapii je hluboký lidský kontakt.

Část své energie věnuji pro rozvoj biosyntetické psychoterapie a institutu, který tuto metodu učí.

Mou srdeční záležitostí je Sociální klinika, která je postavena na konceptu služby ze srdce pro ty, kteří se nachází v těžké situaci.

Vzdělání

 • ECP – European Certificate of Psychotherapy
 • Doktorské studium v oboru klinická psychologie
 • Atestační zkouška z psychoterapie
 • Atestační zkouška z klinické psychologie
 • Univerzita Karlova, FF, jednooborová psychologie

Výcviky (některé absolvované výcviky a kurzy)

 • PBSP (Pesso terapie)
 • Biosyntéza
 • SUR
 • Krizová intervence
 • Telefonická krizová intervence
 • Práce s tělem v psychoterapii
 • Imaginativní metody
 • Relaxační metody
 • Práce s rodinou
 • Výcvik v psychologickém koučování

Současná profesní kariéra

 • Český institut biosyntézy - zakladatelka, ředitelka, garant výcviku v biosyntetické psychoterapii
 • Sociální klinika - zakladatelka, ředitelka
 • Pod křídly - soukromá psychoterapeutická praxe

Pracovala jsem mimo jiné také

 • Remedium - lektorka kurzů Telefonická krizová intervence, Krizová intervence a Komplexní krizová intervence
 • Riaps - klinický psycholog – lůžkové oddělení, ambulance, linka důvěry
 • QED Group a.s. - senior konzultant, (psychologické koučování, školení koučování, stress managment, AC/DC aj.)

Jsem členka České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, České asociace klinických psychologů AKP, České asociace pro psychoterapii ČAP, Českomoravské psychologické společnosti ČMPS, Evropské asociace psychoterapie EAP, jsem akreditovaný kouč ČAKO.

Místo působení - Praha, Nižbor

Lucie Kašová

Věnuji se individuální, párové a rodinné psychoterapii a také poradenství. Nabízím podporu při náročných životních situacích (krizová intervence), seberozvoji v osobním nebo partnerském životě. Pracuji s dospělými i s dospívajícími. Lektoruji krátkodobé pěstouny v Dobré rodině o.p.s. Jsem držitelkou evropského certifikátu pro psychoterapii ECP (European Certificate of Psychotherapy).

Jsem členkou: Českého institutu biosyntézy, Asociace PBSP CZ, České asociace pro psychoterapii

Vzdělání
2006Jabok - vyšší odborná škola - Sociální a pastorační práce
2010ETF UK - Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika
Vzdělání
2010 - 2015Psychoterapeutický výcvik Biosyntézy
2012 - 2016Psychoterapeutický výcvik PBSP
2015 - 2018 Výcvik v psychoanalyticky orientované párové a rodinné terapii, IPPART
2016 - 2017 Psychoterapeutické minimum, ČIB
2017 - 2019 Výcvik supervize v pomáhajících profesích, ASSP
Kurzy
2000Kurz respektovat a být respektován - Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání
2001Kurz asertivity - Dušková, Beleš
2006Krizová intervence - Remedium
2009Kurz pro duly - ČAD
2012Trauma - Remedium
2012, 2013seberozvojová skupina PBSP
 a další semináře a workshopy
Praxe
2009založení a vedení občanského sdružení České duly, o.s.
2009 - 2013vedení kurzů, doprovody k porodům
2013 - 2016založení mezigeneračního centra V jednom domě o.p.s., ředitelka denního stacionáře
2013soukromá psychoterapeutická praxe, vedení seberozvojových a psychoterapeutických skupin
2016 – dosudTerapeut Sociální kliniky
2017 - dosudČlenka výboru Asociace PBSP CZ, z.s.
2017 – dosudLektorka Dobré rodiny o.p.s.
2018Supervize v sociální službách Praha, Děčín

Kontakt

Místo působení:

 • VÁŽKA, Wuchterlova 8, Praha 6
Yvonna Lucká

Jsem atestovaná psycholožka a psychoterapeutka s třicetiletou praxí. Ve své práci mimo jiné zúročuji svoji téměř desetiletou zkušenost práce v krizovém centru RIAPS, kde jsem působila v různých rolích. Ve své soukromé psychoterapeutické praxi se věnuji především klientům s problematikou traumatu a posttraumatu a klientům s atypickou problematikou. Ve své práci využívám především metodu PBSP a Biosyntézu. PBSP též využívám pro práci s dlouhodobými uzavřenými skpinami. Jsem akreditovaný supervizor ČIS (teaching supervizor) od roku 1994. Nabízím individuální i týmovou supervizi. Jsem odborným garantem výukových programů v Remediu, jedná se o Komplexní krizovou intervenci, Základní krizovou intervenci, Trauma a podobně. Dále učím pro Diakonii, Fokus a další nestátní organizace. Pořádám workshopy zaměřené např. na péči o pomáhající profese a ženskou problematiku.

Některé absolvované výcviky:

 • Psychoanalytický výcvik
 • Rodinná terapie
 • SUR
 • Integrativní práce s tělem
 • Biosyntéza
 • PBSP

Jsem zakládajícím členem Českého institutu Biosyntézy, jeho místopředsedou a trenérem International Institut for Biosynthesis v Heidnu. Jsem členem supervizního EAP.

Místo působení - Praha

Ondřej Matějka

V rámci své soukromé praxe nabízím provázení a podporu při hledání orientace, porozumění a vlastních zdrojů v náročných situacích v osobním, partnerském i profesionálním životě. Jako individuální terapeut pracuji s dospělými a dospívajícími klienty. Vycházím z principů biosyntézy a psychoanalyticky orientované psychoterapie, využívám též prvků systému Pesso-Boyden (PBSP).


Vzdělání:
1997-2012studia historie a sociologie

Odborné terapeutické výcviky a kurzy:
2016-dosudVýcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii (ČSPAP)
2010-2016Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza (ČIB), supervize (Y. Lucká)
2011-dosudSebezkušenost v individuální psychoanalytické psychoterapii, Teorie a technika individuální psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP), supervize (V. Čermáková, J. Šikl)
2009-2012Sebezkušenostní skupina PBSP (Y. Lucká + L. Kobrle); další teoretické PBSP semináře (A. Pesso)
2007-2008Trauma i a II (Remedium)
2007Krizová intervence (Remedium)
2007-2013 semináře a výcvikové programy zaměřené na práci s holotropním dýcháním a tématikou psychospirituální krize (M. Vančura, Y. Lucká)

Praxe:
2013-dosudSoukromá terapeutická praxe (Pod křídly), individuální terapeut v Sociální klinice
2010-dosudpřekládání a tlumočení odborných psychoterapeutických textů, seminářů, výcviků
2006-dosudpedagog a vědecký pracovník na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
2009-2012vědecký pracovník na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR

Členství v odborných společnostech:
Česká asociace pro psychoterapii, Český institut biosyntézy, Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Jazyky:
Angličtina, francouzština – obojí aktivně
Veronika Sailerová

Věnuji se psychologickému poradenství, individuální terapii a koučování.

V rámci své soukromé praxe se věnuji individuální psychoterapii, psychologickému poradenství a krizové intervenci.

Nabízím podporu při zvládání náročných životních situací v osobním, partnerském i profesním životě, provázení při hledání cesty do svého nitra, jeho lepšímu porozumění a objevování vlastních zdrojů, z nichž je možné čerpat a dále je rozvíjet.

Při práci vycházím z principů biosyntézy, která navazuje na psychoanalytické kořeny psychoterapie a obohacuje je o pozornost věnovanou tělu a o nové poznatky z oblasti neurověd a embryologie. Biosyntéza zvyšuje naši všímavost k reakcím těla, k napětí, které v něm vzniká, a hledá porozumění pro souvislost a propojení s našimi emocemi i myšlením.

Odborné vzdělání:
2003 - 2012  FF UK Jednooborová psychologie
2004 - 2005  Universität Leipzig - Psychologie
1997 - 2004  FF UK Český jazyk a literatura
Odborné výcviky, specializační kurzy:
2019Evropský certifikát v psychoterapii ECP
2018 - 2019Výcvik v supervizi biosyntézy
2018 - dosudSebezkušenost v individuální psychoanalytické psychoterapii, Teorie a technika individuální psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP)
2012 - 2018Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza
2012 - dosudSebezkušenostní programy zaměřené na práci s mimořádnými stavy vědomí a tematikou psychospirituální krize
2012 - dosudSemináře a workshopy v oblasti psychoterapie - PBSP, POP, práce s traumatem (IIBS Heiden), aj.
2009 - 2010Výcvik v koučování (Radvan Bahbouh)
2009 - 2011Gestalt v personální praxi (IVTG)
2008Řízení lidských zdrojů (Expertis)
2006 - 2015Specializační semináře a workshopy v oblasti osobního rozvoje a HR poradenství
2020 - dosud Členka správní rady ČIB
2017 - 2019 Výkonná ředitelka ČIB
2015 - dosud Psychoterapeutické centrum Pod křídly - terapeutka
2014 - 2016  Sociální klinika - koordinátorka
2012 - 2015  QED GROUP - psycholožka, lektorka, senior konzultantka, kouč
2005 - 2011  GEHE Pharma Praha - HR manažerka, řízení celofiremních projektů, vedení projektu EU se zaměřením na rozvoj zaměstnanců
2000 - 2008  Nakladatelství Akropolis - jednatelka, vedoucí projektů, šéfredaktorka
2000 - 2005  Nakladatelství Maxdorf - vedoucí projektů, redaktorka

Kontakt:

email: veronikas@podkridly.com
tel: 603 459 014
Místo působení - Praha

Iva AbramčukováIva Abramčuková

Biografie

Věnuji se individuální terapii a poradenství. Mými klienty jsou dospělí, děti a dospívající. Pracuji převážně v Českých Budějovicích, ale konzultace nabízím i v Praze. V individuální práci se věnuji osobnostnímu rozvoji a růstu, zvládání náročných životních situací, problematice vztahů a traumatickým zkušenostem. Důraz kladu na respekt k procesu klienta a bezpečí. Podporuji u klientů nejen slovní vyjádření, ale také uvědomování a prožívání vlastního těla. Ráda pracuji s vnitřními obrazy, sny, pohybem, dechem a dotykem.

Vzdělání

 • DAMU, obor dramatická výchova

Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství

 • Psychoterapeutický výcvik biosyntéza - supervizní část (2013 - nyní)
 • Základní psychoterapeutický výcvik biosyntéza (2010 - 2013)
 • Základní výcvik v dramaterapii
 • Neverbální komunikace
 • Různé seberozvojové a odborné workshopy (ženské skupiny, sebezkušenostní skupina PBSP, základy krizové intervence, sebezkušenostní výcvik pro práci se změněnými stavy vědomí a psychospirituální krizí, kurz intuitivní pedagogiky a kontaktního rodičovství, taneční a pohybová terapie, tanec 5rytmů, výchova dětí podle Naomi Aldortové)

Jsem členkou Českého institutu biosyntézy. Pracuji pod supervizí.

Pracovní zkušenosti

Několik let jsem pracovala s dětmi na Základní umělecké škole v literárně dramatickém oboru, dále jako koordinátorka ve vzdělávací společnosti a také mám dlouholetou zkušenost v práci se seniory jako sociální pracovník. V současné době působím v Českých Budějovicích a v Praze, kde poskytuji individuální terapii. Také se věnuji práci se ženskými skupinami. Jsem zapojena do projektu Sociální kliniky jako terapeut.

Kontakt

Tel. 603 240 156
Email: iva.abramcukova@gmail.com
Místo působení: České Budějovice a Praha

Hana Brachová

Ve své praxi se věnuji individuální terapeutické práci a poradenství, pracuji převážně s dospělými klienty. Ve své práci kombinuji Biosyntézu, systemický přístup a prvky shiatsu. Několik let jsem pracovala s lidmi s drogovou zkušeností, s jejich rodinami. V minulosti jsem se také věnovala práci v nemocnici, na oddělení pacientů s onkologickým onemocněním, doprovázela jsem klienty po úrazech, pracovala s jejich blízkými i s ošetřujícím personálem. Mám také zkušenosti externí lektorky v oblasti pracovní terapie. Přes třináct let se věnuji práci se skupinami, spoluvedení rozvojových programů a seminářů. V současné době působím v Praze, kde poskytuji individuální terapii. Ve své práci s klienty se věnuji osobnostnímu rozvoji, rodinným a vztahovým tématům, zvládání náročných životních situací. Za důležité považuji zdroje klientů, respekt k procesu a zajištění bezpečného prostoru.

Vzdělání
1999 – 2005Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psychologie, studium jednooborové psychologie, zakončeno státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.
Terapeutické výcviky, kurzy, semináře
2015 - 2018Psychoterapeutický výcvik biosyntéza - supervizní část
2012 - 2015Základní psychoterapeutický výcvik biosyntéza
2003-2007Komplexní psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“ (ISZ Praha)
 Profesionální kurz shiatsu masáží, návazné rozšiřující dvouleté studium práce s tělem
 Telefonní krizové intervence
 Různé seberozvojové a odborné workshopy (sebezkušenostní skupina PBSP, ženské skupiny, kurzy práce s hlasem, sebezkušenostní výcvik pro práci se změněnými stavy vědomí a psychospirituální krizí)

Kontakt:

Tel. 608 565 619
E-mail: hanabrach@seznam.cz
Místo působení: Praha

Jana Teplanská

Věřím, že naše možnosti růstu jsou v podstatě nekonečné a v životě existuje mnoho cest, jak naplnit svůj potenciál, žít svůj život naplno, s radostí a zodpovědností vůči sobě i druhým.

Kdo jsem?

Jsem především lidskou bytostí s vlastním životním příběhem. Jsem také klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou s dlouholetými pracovními zkušenostmi zejména při práci s dospělými. Velkým zdrojem radosti a podpory v životě jsou pro mne vztahy s mými blízkými, příroda, pohyb, cestování, vzdělávání a humor. Jsem fascinovaná nikdy nekončící a tolik dobrodružnou prací na sobě, objevováním krásy v životě a zkoumáním mystéria našeho bytí.

Co nabízím?

Pracuji zejména s dospělými lidmi a to převážně individuálně. Hlavní formou mé práce je individuální psychoterapie, psychologické poradenství, práce s akutní krizovou situací – tzv. krizová intervence. Dále mohu nabídnout nácvik relaxací, uvolňovací a antistresová cvičení.

Ve své praxi kombinuji práci se slovem, s technikami pracujícími s dechem, pohybem, hlasem, vnitřními obrazy, sny, přesahovými tématy atd.

Skrze lidské setkání v bezpečném prostoru a kontextu nabízím prohloubení kontaktu se sebou samým, se svým prožíváním, tělem, s druhými lidmi a se tím, co nás obklopuje i přesahuje. Věřím, že takový kontakt je léčivý a pomáhá s odstraňováním překážek našeho vývoje a tím přispívá k uvolnění tvořivé a nevyužité životní energie, našeho potenciálu a vede k našemu uzdravování na více rovinách.

Vzdělání

 • Filozofická fakulta UK Praha, jednooborové studium psychologie (1999-2004)
 • Filozofická fakulta UK Praha – IZV, obor humanitní studia (1995 – 2000)
 • Atestace z klinické psychologie (2007)
 • Funkční specializace v psychoterapii (2008)

Některé z absolvovaných výcviků a kurzů

 • Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (na tělo orientovaná psychoterapie, od 2012 – dosud, ČIB)
 • Výcvik v hypnóze (2007-2008, ČPS)
 • Komplexní psychoterapeutické vzdělání (dynamicky a hlubině orientovaný výcvik, 1996-2007, VIAP)
 • Krizová intervence, relaxační techniky, focusing, imaginativní a arteterapeutické techniky etc.

Praxe

 • Soukromá psychoterapeutická praxe (od 2008)
 • Lektorování kurzů krizové intervence ( o.s. Déčko)
 • Krizové centrum (2006 – 2016, KC RIAPS Praha)
 • Oddělení léčby závislostí pro ženy (2004 - 2006, VFN Praha, Apolinářská)
 • Psychoterapeutické oddělení (2003 - 2006, Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha)

Kontakt

IČ: 76129462, provozovna Na Míčánce 32, Praha 6 - zapsána v živnostenském rejstříku
Tel. +420 777 027 358
Email: janakrizkova@centrum.cz
Místo působení: Pod Křídly, Eliášova 21, Praha 6
Terapeuti - Jihočeský kraj

Iva Abramčuková

Iva
Abramčuková

Květa Cermanová

Květa
Cermanová

Iva AbramčukováIva Abramčuková

Biografie

Věnuji se individuální terapii a poradenství. Mými klienty jsou dospělí, děti a dospívající. Pracuji převážně v Českých Budějovicích, ale konzultace nabízím i v Praze. V individuální práci se věnuji osobnostnímu rozvoji a růstu, zvládání náročných životních situací, problematice vztahů a traumatickým zkušenostem. Důraz kladu na respekt k procesu klienta a bezpečí. Podporuji u klientů nejen slovní vyjádření, ale také uvědomování a prožívání vlastního těla. Ráda pracuji s vnitřními obrazy, sny, pohybem, dechem a dotykem.

Vzdělání

 • DAMU, obor dramatická výchova

Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství

 • Psychoterapeutický výcvik biosyntéza - supervizní část (2013 - nyní)
 • Základní psychoterapeutický výcvik biosyntéza (2010 - 2013)
 • Základní výcvik v dramaterapii
 • Neverbální komunikace
 • Různé seberozvojové a odborné workshopy (ženské skupiny, sebezkušenostní skupina PBSP, základy krizové intervence, sebezkušenostní výcvik pro práci se změněnými stavy vědomí a psychospirituální krizí, kurz intuitivní pedagogiky a kontaktního rodičovství, taneční a pohybová terapie, tanec 5rytmů, výchova dětí podle Naomi Aldortové)

Jsem členkou Českého institutu biosyntézy. Pracuji pod supervizí.

Pracovní zkušenosti

Několik let jsem pracovala s dětmi na Základní umělecké škole v literárně dramatickém oboru, dále jako koordinátorka ve vzdělávací společnosti a také mám dlouholetou zkušenost v práci se seniory jako sociální pracovník. V současné době působím v Českých Budějovicích a v Praze, kde poskytuji individuální terapii. Také se věnuji práci se ženskými skupinami. Jsem zapojena do projektu Sociální kliniky jako terapeut.

Kontakt

Tel. 603 240 156
Email: iva.abramcukova@gmail.com
Místo působení: České Budějovice a Praha

Květa Cermanová

Původní profesí jsem zdravotní laborantka, od roku 2002 pracuji převážně jako dula a lektorka přípravy na porod a rodičovství. Jako terapeutka pracuji od roku 2013, po ukončení základního výcviku v Biosyntéze. Věnuji se převážně tématům spojených s porodem, těhotenstvím, neplodností, plánováním rodičovství, náhradní rodinnou péčí. Věnuji se také rodinným, vztahovým problémům, klientům v náročných, krizových obdobích jejich života, případně jakýmkoli jiným tématům, se kterými klienti přicházejí. Ráda pracuji s klientky na jejich osobním rozvoji, baví mě objevovat jejich vlastní zdroje a doprovázet je na jejich cestě. Pracuji i jako výcvikový terapeut a vedu vlastní vzdělávání dul a dalších profesí pracujících s tématem mateřství a rodičovství.

Vzdělání, praxe a kurzy
1983 - 1987SZŠ Alšovo nábř. 6, Praha 1 - obor zdravotní laborantka
1987 - 2002práce laborantky - VFN Bulovka Praha - patologie
PL Bohnice - OKBH
VFN Praha 2 - OKH+TS
ON Tábor - OKBH
2002 - dosudOSVČ - dula, terapeutka, lektorka přípravy na rodičovství
2001 - 2002Škola reflexní terapie
2002 - 2004výcvik pro duly - Česká asociace dul
2002 - 2003rekvalifikace - rekondiční a regenerační služby
2006 - 2007 výcvik pro lektory přípravy na rodičovství - Aperio s.r.o
2008 - kurz pro instruktory přirozeného plánování rodičovství - Cenap Brno
2007 - 2008roční sebezkušenostní výcvik pro duly s využitím Pesso Boyden terapie
2009 - seminář Práce s traumatem v konceptu práce duly
2009 - 2011spoluautorství a spolupráce na projektu FOD
Cesta ke šťastnému mateřství - zaměřený na dospívající dívky z ohrožených rodin, dětských domovů a náhradní rodinné péče
2010 - První pomoc u dětí
2010 - 2013Psychoterapeutický výcvik - Institut Biosyntézy
2011, 2013workshop PBSP, skupina PBSP
2012 - 2017odborný garant a manažer vzdělávání ve sdružení České duly
2014 - 2015supervizní výcvik - Institut Biosyntézy
2017 - vedoucí a lektorka výcviku dul v Táboře

Kontakt:


Výcvikoví terapeuti - Jihočeský kraj

Iva Abramčuková

Iva
Abramčuková

Iva Abramčuková

Biografie

Věnuji se individuální terapii a poradenství. Mými klienty jsou dospělí, děti a dospívající. Pracuji převážně v Českých Budějovicích, ale konzultace nabízím i v Praze. V individuální práci se věnuji osobnostnímu rozvoji a růstu, zvládání náročných životních situací, problematice vztahů a traumatickým zkušenostem. Důraz kladu na respekt k procesu klienta a bezpečí. Podporuji u klientů nejen slovní vyjádření, ale také uvědomování a prožívání vlastního těla. Ráda pracuji s vnitřními obrazy, sny, pohybem, dechem a dotykem.

Vzdělání

 • DAMU, obor dramatická výchova

Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství

 • Psychoterapeutický výcvik biosyntéza - supervizní část (2013 - nyní)
 • Základní psychoterapeutický výcvik biosyntéza (2010 - 2013)
 • Základní výcvik v dramaterapii
 • Neverbální komunikace
 • Různé seberozvojové a odborné workshopy (ženské skupiny, sebezkušenostní skupina PBSP, základy krizové intervence, sebezkušenostní výcvik pro práci se změněnými stavy vědomí a psychospirituální krizí, kurz intuitivní pedagogiky a kontaktního rodičovství, taneční a pohybová terapie, tanec 5rytmů, výchova dětí podle Naomi Aldortové)

Jsem členkou Českého institutu biosyntézy. Pracuji pod supervizí.

Pracovní zkušenosti

Několik let jsem pracovala s dětmi na Základní umělecké škole v literárně dramatickém oboru, dále jako koordinátorka ve vzdělávací společnosti a také mám dlouholetou zkušenost v práci se seniory jako sociální pracovník. V současné době působím v Českých Budějovicích a v Praze, kde poskytuji individuální terapii. Také se věnuji práci se ženskými skupinami. Jsem zapojena do projektu Sociální kliniky jako terapeut.

Kontakt

Tel. 603 240 156
Email: iva.abramcukova@gmail.com
Místo působení: České Budějovice a Praha

Terapeuti - Jihomoravský kraj

Martin Hofman

Martin
Hofman

Markéta Charvátová

Markéta
Charvátová

Jan Machala

Jan
Machala

Martin Hofman

Žiji a pracuji v Brně, ale konzultace nabízím i v Praze, kde bývám k dispozici pravidelně každý týden. Mými klienty jsou nejčastěji dospívající a dospělí. Rád pracuji s lidmi motivovanými k osobnímu růstu, rozvoji a sebezkušenosti.

V individuální práci se věnuji především tématům vědomého osobního růstu, propojení těla a mysli, psychospirituální zkušenosti, psychosomatice, ale také úzkostným a neurotickým potížím, traumatu a posttraumatu.

Lektorsky se věnuji seberozvojovým programům, vzdělávacím kurzům a také diagnostické a terapeutické práci se školními třídami. Odborně se zajímám a věnuji aplikaci metod a teorie biosyntézy do školství - práce s dětmi a dospívajícími.

Vzdělání
2002 - 2008Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, psychologie,
2001 - 2003Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, pedagogika,
Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství
2011 - 2013supervizní terapeutický výcvik biosyntéza
2008 - 2011základní terapeutický výcvik biosyntéza
2008 - 2009Rodinné poradenství (Prev-centrum, o.s., Praha)
2006 -Základní krizová intervence (Remedium, o.s., Praha)

Další kurzy např.: Ostrov rodiny I. (IPIPAPP), Taneční pohybová terapie, dramaterapie, psychodrama při práci se skupinami (Fokus Praha), Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem (Modrá linka), Focusing - tělesně zakotvené prožívání (Fokus Praha), WISC III, Baumtest, (IPPP ČR), Nekázeň ve školním prostředí (Mgr. Michaela Veselá), ad.

Profesní kariéra
2012 - dosudKatedra primární pedagogiky PdF MU, externí výuka.
2011 - dosudsoukromá poradenská a terapeutická praxe, lektorská činnost (Flow-Effect).
2009 - dosudZákladní škola Horácké nám. Brno, školní psycholog.
2007 - dosudKrizové centrum pro děti a mládež, Spondea, o.p.s., psycholog (krizová intervence, telefonická krizová intervence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - asistované kontakty).
2007 - 2012Tutor, s.r.o., lektor přípravných kurzů psychologie a andragogika.
2007 - 2009Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti. Pedagogicko-psychologická poradna Brno, psycholog (psychologické poradenství, interaktivní preventivní a intervenční programy pro třídní kolektivy, vzdělávací a metodické programy pro učitele).
2007 - 2009Katedra Speciální pedagogiky PdF MU, externí výuka - Projekt v etopedii, Intervence v etopedii.
2004 - 2007Ratolest Brno, o.s., sociální pracovník (práce se znevýhodněnými dětmi a dospívajícími, přípravné zážitkové kurzy pro dobrovolníky).
2001 - 2007Gymnázium Slovanské nám. Brno, projekt primární prevence, dramatická výchova (interaktivní programy pro třídy, vícedenní zážitkové programy se skupinami, adaptační pobyty).
2002 - 2004Dětský domov Vranov u Brna, zastupující vychovatel.

Kontakt

Místo působení - Brno, Praha

Markéta Charvátová

Biografie

V rámci své praxe nabízím individuální poradenství a terapii především pro dospělé a dospívající. Do značné míry je má práce inspirována biosyntézou, a tak moje sezení provází zkoumání pohybu, tělových impulzů, práce s dechem, hlasem, tancem či barvami a sny. Mou snahou je být dobrým průvodcem klienta na cestě sebepoznání tak, aby mohl potkat své vnitřní zdroje, bezpečně se jim přiblížil a uměl najít dobrý způsob, jak je pro sebe využít. V poslední době se také zajímám o ženskou tématiku v terapii napříč jednotlivými vývojovými obdobími v životě ženy.

Vzdělání:

 • 2003 – 2009 Filozofická fakulta MU, obor Sociální pedagogika a poradenství

Praxe:

 • 2012 – dosud soukromá poradenská, terapeutická a lektorská činnost
 • 2008 – 2012 Ratolest Brno, z.s.,vedoucí sociálně aktivizační služby pro děti a mládež (SAP), sociální pracovnice
 • 2006 – 2008 Ratolest Brno, z.s., pracovnice dobrovolnických programů Pět P a LATA
 • 2006 – dosud lektorská činnost zážitkových a preventivních programů pro školní kolektivy(Flow-Effect, ACOR, Educatio Zlín)
 • 2005 – 2006 MŠ Montessori, Brno - lektorka angličtiny pro děti

Výcviky, odborné kurzy atd.

 • 2010 – 2015 psychoterapeutický výcvik v somatické psychoterapii v biosyntéze (ČIB)
 • 2010 – Arteterapie v kontextu Biosyntézy (Gabrielle Hoppe, Stephanie Lange)
 • 2009 – 2010 Tématizovaný kurz práce s tělem (Jitka Vodňanská)
 • 2008 – Sociálně psychologický výcvik (Modrá linka, Brno)
 • 2007 – Zvládání obtížných situací s klientem (Modrá linka, Brno)
 • 2006 – „Cope for teens“, program specifické primární prevence sociálně patologických jevů
 • Mezi další kurzy patří např. dramaterapie a muzikoterapie, kurzy zážitkové pedagogiky a kurzy v oblasti leadershipu.

V rámci své praxe nabízím individuální poradenství a terapii především pro dospělé a dospívající. Do značné míry je má práce inspirována biosyntézou, a tak moje sezení provází zkoumání pohybu, tělových impulzů, práce s dechem, hlasem, tancem či barvami a sny. Mou snahou je být dobrým průvodcem klienta na cestě sebepoznání tak, aby mohl potkat své vnitřní zdroje, bezpečně se jim přiblížil a uměl najít dobrý způsob, jak je pro sebe využít. V poslední době se také zajímám o ženskou tématiku v terapii napříč jednotlivými vývojovými obdobími v životě ženy.

Kontakt

Tel. +420 604 360 402
Email: marketa.charvat@gmail.com
Místo působení: Brno

Jan Machala

Biografie

V rámci své praxe nabízím konzultace pro dospělé klienty, děti i rodiny. Ve své práci zvu na konzultaci kromě myšlenek a pocitů zúčastněných také moudrost jejich těla a ve společné zvídavé práci hledáme inspiraci a cesty k překonání nejrůznější úskalí života.

Jsem psychologem v předatestační přípravě v oboru klinická psychologie a pracuji na částečný úvazek ve Fakultní nemocnici Brno a v Centru pro cystickou fibrózu s dětskými pacienty a jejich rodinami. Ve své soukromé praxi se věnuji klientům s dlouhodobými psychickými potížemi, stejně jako klientům přicházejícím v obtížné životní situaci.

Vzdělání:

 • 2007-2011 Bakalářské dvojoborové a magisterské jednooborové studium psychologie na FSS MU zakončené státní závěrečnou zkouškou. Během studia zaměření na osobnostní rozvoj a psychoterapii.

Kurzy a workshopy:

 • Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví 2013/2014 FF UPOL.
 • Předatestační příprava v oboru klinická psychologie, od r. 2014, IPVZ, Praha.
 • Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v pre- a perinatální psychologii, somatické a psychodynamické psychoterapii , somatické terapii a transpersonální psychologii, 2013 – 2019, Český institut Biosyntézy, Praha.
 • Základní kurz hypnózy, 2014, PN Kroměříž.
 • Základní certifikovaný kurz Rorschachovy metody, září 2017 – leden 2019. PhDr. Anton Polák, Brno.
 • Kurz Sandplay a práce se symboly,  únor – červen 2017, Expressive Therapies Institute of Australia, FF UPOL.
 • Výcvik v rodinné terapii zaměřené na ranou citovou vazbu (Dyadic Developmental Psychotherapy) od prosince 2018, Centrum ATTA, Praha.
 • Různé klinicko-psychologické a psychoterapeutické kurzy.

Praxe a další činnost:

 • Fakultní nemocnice Brno – Pracoviště dětské medicíny, psycholog a vedoucí výtvarné dílny na Ambulanci dětské psychiatrie a klinické psychologie, od r. 2012.
 • Spoluúčast na vedení odborných stáží studentů psychologie ve spolupráci s FSS MU, od r. 2014.
 • Psycholog Centra pro Cystickou fibrózu FN Brno, od r. 2015.
 • Výzkumná činnost v rámci grantu firmy Vertex Pharm. ve spolupráci s FN Motol v r. 2016.
 • Soukromá praxe pro dospělé, dospívající a děti, od r. 2016.

Kontakt

brno-psychoterapie.cz
Místo působení: Brno


Výcvikoví terapeuti - Jihomoravský kraj

Markéta Charvátová

Markéta
Charvátová

Markéta Charvátová

Biografie

V rámci své praxe nabízím individuální poradenství a terapii především pro dospělé a dospívající. Do značné míry je má práce inspirována biosyntézou, a tak moje sezení provází zkoumání pohybu, tělových impulzů, práce s dechem, hlasem, tancem či barvami a sny. Mou snahou je být dobrým průvodcem klienta na cestě sebepoznání tak, aby mohl potkat své vnitřní zdroje, bezpečně se jim přiblížil a uměl najít dobrý způsob, jak je pro sebe využít. V poslední době se také zajímám o ženskou tématiku v terapii napříč jednotlivými vývojovými obdobími v životě ženy.

Vzdělání:

 • 2003 – 2009 Filozofická fakulta MU, obor Sociální pedagogika a poradenství

Praxe:

 • 2012 – dosud soukromá poradenská, terapeutická a lektorská činnost
 • 2008 – 2012 Ratolest Brno, z.s.,vedoucí sociálně aktivizační služby pro děti a mládež (SAP), sociální pracovnice
 • 2006 – 2008 Ratolest Brno, z.s., pracovnice dobrovolnických programů Pět P a LATA
 • 2006 – dosud lektorská činnost zážitkových a preventivních programů pro školní kolektivy(Flow-Effect, ACOR, Educatio Zlín)
 • 2005 – 2006 MŠ Montessori, Brno - lektorka angličtiny pro děti

Výcviky, odborné kurzy atd.

 • 2010 – 2015 psychoterapeutický výcvik v somatické psychoterapii v biosyntéze (ČIB)
 • 2010 – Arteterapie v kontextu Biosyntézy (Gabrielle Hoppe, Stephanie Lange)
 • 2009 – 2010 Tématizovaný kurz práce s tělem (Jitka Vodňanská)
 • 2008 – Sociálně psychologický výcvik (Modrá linka, Brno)
 • 2007 – Zvládání obtížných situací s klientem (Modrá linka, Brno)
 • 2006 – „Cope for teens“, program specifické primární prevence sociálně patologických jevů
 • Mezi další kurzy patří např. dramaterapie a muzikoterapie, kurzy zážitkové pedagogiky a kurzy v oblasti leadershipu.

V rámci své praxe nabízím individuální poradenství a terapii především pro dospělé a dospívající. Do značné míry je má práce inspirována biosyntézou, a tak moje sezení provází zkoumání pohybu, tělových impulzů, práce s dechem, hlasem, tancem či barvami a sny. Mou snahou je být dobrým průvodcem klienta na cestě sebepoznání tak, aby mohl potkat své vnitřní zdroje, bezpečně se jim přiblížil a uměl najít dobrý způsob, jak je pro sebe využít. V poslední době se také zajímám o ženskou tématiku v terapii napříč jednotlivými vývojovými obdobími v životě ženy.

Kontakt

Tel. +420 604 360 402
Email: marketa.charvat@gmail.com
Místo působení: Brno


Terapeuti s certifikátem ECP - Jihomoravský kraj

Markéta Charvátová

Markéta
Charvátová

Markéta Charvátová

Biografie

V rámci své praxe nabízím individuální poradenství a terapii především pro dospělé a dospívající. Do značné míry je má práce inspirována biosyntézou, a tak moje sezení provází zkoumání pohybu, tělových impulzů, práce s dechem, hlasem, tancem či barvami a sny. Mou snahou je být dobrým průvodcem klienta na cestě sebepoznání tak, aby mohl potkat své vnitřní zdroje, bezpečně se jim přiblížil a uměl najít dobrý způsob, jak je pro sebe využít. V poslední době se také zajímám o ženskou tématiku v terapii napříč jednotlivými vývojovými obdobími v životě ženy.

Vzdělání:

 • 2003 – 2009 Filozofická fakulta MU, obor Sociální pedagogika a poradenství

Praxe:

 • 2012 – dosud soukromá poradenská, terapeutická a lektorská činnost
 • 2008 – 2012 Ratolest Brno, z.s.,vedoucí sociálně aktivizační služby pro děti a mládež (SAP), sociální pracovnice
 • 2006 – 2008 Ratolest Brno, z.s., pracovnice dobrovolnických programů Pět P a LATA
 • 2006 – dosud lektorská činnost zážitkových a preventivních programů pro školní kolektivy(Flow-Effect, ACOR, Educatio Zlín)
 • 2005 – 2006 MŠ Montessori, Brno - lektorka angličtiny pro děti

Výcviky, odborné kurzy atd.

 • 2010 – 2015 psychoterapeutický výcvik v somatické psychoterapii v biosyntéze (ČIB)
 • 2010 – Arteterapie v kontextu Biosyntézy (Gabrielle Hoppe, Stephanie Lange)
 • 2009 – 2010 Tématizovaný kurz práce s tělem (Jitka Vodňanská)
 • 2008 – Sociálně psychologický výcvik (Modrá linka, Brno)
 • 2007 – Zvládání obtížných situací s klientem (Modrá linka, Brno)
 • 2006 – „Cope for teens“, program specifické primární prevence sociálně patologických jevů
 • Mezi další kurzy patří např. dramaterapie a muzikoterapie, kurzy zážitkové pedagogiky a kurzy v oblasti leadershipu.

V rámci své praxe nabízím individuální poradenství a terapii především pro dospělé a dospívající. Do značné míry je má práce inspirována biosyntézou, a tak moje sezení provází zkoumání pohybu, tělových impulzů, práce s dechem, hlasem, tancem či barvami a sny. Mou snahou je být dobrým průvodcem klienta na cestě sebepoznání tak, aby mohl potkat své vnitřní zdroje, bezpečně se jim přiblížil a uměl najít dobrý způsob, jak je pro sebe využít. V poslední době se také zajímám o ženskou tématiku v terapii napříč jednotlivými vývojovými obdobími v životě ženy.

Kontakt

Tel. +420 604 360 402
Email: marketa.charvat@gmail.com
Místo působení: Brno
Terapeuti - Vysočina

Svatava Drlíčková

Svatava
Drlíčková

Svatava Drlíčková

Věnuji se terapii a poradenství. Vycházím z biosyntézy a uměleckých terapií, především z muzikoterapie a arteterapie. Pracuji s klienty se zdravotním postižením, jejich rodinami a blízkými, s dětmi a mladistvými s poruchami chování a s dospělými klienty se vztahovými a jinými osobními problémy v rámci individuální i skupinové terapie. Zabývám se speciálně pedagogickým poradenstvím a lektoruji kurzy muzikoterapie.

V terapii je pro mě důležité vytvoření bezpečného prostoru, naladění se na klienta a respektování jeho potřeb, abychom se mohli společně dotýkat zdrojů a získat dostatek síly k realizaci změn v životě. Blízkost barev, hudby, melodie i rytmu umožňuje kreativně nahlížet na své obtíže i možnosti, jak kontaktovat a propojit se s životní energií a tvořivostí.

Vzdělání:
2016 – 2017Psychoterapeutické minimum, ČIB
2014 – dosuddoktorské studium Speciální pedagogika, PdF UP v Olomouci
2012 – 2017Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze
2012 – 2014Speciální pedagogika PdF UP v Olomouci, (Mgr.)
2009 – 2012Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, PdF UP v Olomouci, (Bc.)
2009 – 2010Celostní muzikoterapie, FF UP v Olomouci
2008 – 2009Muzikoterapie, PdF UP v Olomouci
2007 – 2008Arteterapie, PdF UP v Olomouci
1996 – 1998Vychovatelství, PdF MU v Brně

Kurzy se zaměřením na práci s tělem, dechem, hlasem a hudbou, různé modely a přístupy v arteterapii a muzikoterapii, neverbální komunikace a práce s osobami se zdravotním postižením, expresivní terapie

Pracovní zkušenosti:
2015 – dosudprivátní praxe, poradenství, terapie
2008 – dosudpřednášky, workshopy muzikoterapie, publikační činnost, diskografie, koncerty, lektor muzikofiletických a artefiletických programů pro MŠ, ZŠ, SŠ a jiné skupiny
2004 – dosudexterní muzikoterapeut a arteterapeut pro zařízení v sociálním a zdravotním resortu a ve speciálním školství
1997 – 2012učitelka a vychovatelka I. stupeň ZŠ

Kontakt:

email: info@svatavadrlickova.cz,
www.svatavadrlickova.cz
tel: +420 774 946 051
Místo působení - Vysočina, Velké Meziříčí


Výcvikoví terapeuti - vysočina

Svatava Drlíčková

Svatava
Drlíčková

Svatava Drlíčková

Věnuji se terapii a poradenství. Vycházím z biosyntézy a uměleckých terapií, především z muzikoterapie a arteterapie. Pracuji s klienty se zdravotním postižením, jejich rodinami a blízkými, s dětmi a mladistvými s poruchami chování a s dospělými klienty se vztahovými a jinými osobními problémy v rámci individuální i skupinové terapie. Zabývám se speciálně pedagogickým poradenstvím a lektoruji kurzy muzikoterapie.

V terapii je pro mě důležité vytvoření bezpečného prostoru, naladění se na klienta a respektování jeho potřeb, abychom se mohli společně dotýkat zdrojů a získat dostatek síly k realizaci změn v životě. Blízkost barev, hudby, melodie i rytmu umožňuje kreativně nahlížet na své obtíže i možnosti, jak kontaktovat a propojit se s životní energií a tvořivostí.

Vzdělání:
2016 – 2017Psychoterapeutické minimum, ČIB
2014 – dosuddoktorské studium Speciální pedagogika, PdF UP v Olomouci
2012 – 2017Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze
2012 – 2014Speciální pedagogika PdF UP v Olomouci, (Mgr.)
2009 – 2012Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, PdF UP v Olomouci, (Bc.)
2009 – 2010Celostní muzikoterapie, FF UP v Olomouci
2008 – 2009Muzikoterapie, PdF UP v Olomouci
2007 – 2008Arteterapie, PdF UP v Olomouci
1996 – 1998Vychovatelství, PdF MU v Brně

Kurzy se zaměřením na práci s tělem, dechem, hlasem a hudbou, různé modely a přístupy v arteterapii a muzikoterapii, neverbální komunikace a práce s osobami se zdravotním postižením, expresivní terapie

Pracovní zkušenosti:
2015 – dosudprivátní praxe, poradenství, terapie
2008 – dosudpřednášky, workshopy muzikoterapie, publikační činnost, diskografie, koncerty, lektor muzikofiletických a artefiletických programů pro MŠ, ZŠ, SŠ a jiné skupiny
2004 – dosudexterní muzikoterapeut a arteterapeut pro zařízení v sociálním a zdravotním resortu a ve speciálním školství
1997 – 2012učitelka a vychovatelka I. stupeň ZŠ

Kontakt:

email: info@svatavadrlickova.cz,
www.svatavadrlickova.cz
tel: +420 774 946 051
Místo působení - Vysočina, Velké Meziříčí

Terapeuti - Liberecký kraj

Miloš Mauer

Miloš
Mauer

Iva Ouhrabková

Iva
Ouhrabková

Iva Ouhrabková

Iva je výtvarnice a arteterapeutka. Vychází z biosyntézy a uměleckých-kreativních terapií. V poslední době propojuje arteterapii s biosyntézou .Tímto spojením vznikly AHACARDS, tzn. kreativní, laskavý způsob nenásilného propojení klienta se sebou pomocí obrazů. Myslí si, že malování propojené prací s tělem (pohybem, dechem, jeho prozkoumáváním) je úžasná záležitost. Umožňuje objevovat naši kreativitu, jak v těle, tak v emocích. Pomocí barevného rozmachu pak aktivovat spící energie v nás a zjistit, kde sídlí naše zdroje. V terapii vychází z potřeb klienta. V bezpečném prostředí se společně vydáváme na cestu hledání vnitřní síly, která je potřeba k realizaci změn v jeho životě. Tento Aha moment vždycky stojí za to! Nabízím individuální terapii a poradenství, pracuji s dětmi, mladistvými i dospělými klienty.

Vzdělání
2016 - 2018 psychoterapeutické minimum - doplňkové teoretické studium pro terapeuty (ČIB)
2015 - 2018 supervizní část psychoterapeutického výcviku (ČIB)
2013 - 2015 základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (ČIB)
2008 - 2017 sebezkušenostní filosofický výcvik principy života - Praha
1998 - 2002 výcvik v psychologické a hlubinně orientované psychoterapii na využití arteterapie (ČIB)
1993 - 1997 akamide múzických umění v Praze, divadelní fakulta. Katedra ALD, obor scénografie (Prof. Pavel Kalfus)
1982 - 1983 pedagogické minimum VŠST Liberec
1982 - 1986 vysoká škola strojní a textilní, fakulta v Liberci
Pracovní zkušenosti:
2002 - dosudprivátni praxe, poradenství, terapie
individuální terapie - vztahy a rodina- rodič a dítě.
sebezkušenostní programy zaměřené na práci s tělem,dechem,barvou,hlínou
semináře a workshopy v oblasti arteterapie, artefiletika, logoterapie
Dále jaem absolvovala řadu seminářů v oblastech psychoterapie, krizové intervence, trauma terapie, expresivních terapie - různé modely a přístupy arteterapie, artefiletika, práce s tělem -výrazový tanec, práce se sny , imaginativní techniky.
Členství v ČAA a Českém institutu Biosyntézy
2013 - 2018spolupráce s logopedickou poradnou v Liberci
2013 - 2016arteterapeutka v diagnostickém ústavu v Liberci
2013 - 2016výtvarná lektorka v MŠ Klášterní Liberec
2012 - 2013odborná asistentka na North Carolina State University Prague Institute, fakulta Kiln Glass
2000 - 2003Odborná asistentka na VŠST v Liberci, pedagogická fakulta
1993 - 1996Odborná asistentka na VŠST, katedra oděvního návrhářství a textilního designu

Kontakt:

E-mail: aha@ivaouhrabkova.cz
Telefon: +420 777 287 969
www: www.ivaouhrabkova.cz
Místo působení: Liberec 15 (Pekárkova 305), Praha 10 (Alfaatelier, Slovinská 14)

Miloš Mauer
Vzdělání:
Jednooborová psychologie na FF UK Praha.
Atestace z Klinické psychologie

Terapeutické výcviky a specializační kurzy:
2000 – 2005, Praha, Brno, Mnichov: komplexní výcvik v Biosyntetické psychoterapii. Výcvik v Biosyntéze jsem rovněž absolvoval jako asistent (zatím základní část výcviku) v letech 2016-2018.
Kurz Krizové intervence, Remedium (51 hod), garanti Y. Lucká, L. Kobrle
Kurz Trauma, Remedium (40 hod), garanti Y. Lucká, L. Kobrle
Kurzy ADHD (IPVZ) a MMPI (Testcentrum).

Členství v odborných organizacích:
Společnost psychosomatické medicíny, ČAP (zde také člen etického kolegia) a ČIB.

Pracovní zkušenosti v oboru:

Ještě během studia 1 rok asistent mentálně retardovaného dítěte v rámci o.s. Podané ruce, 4 měs. sanitář v PL Bohnice, 2 roky asistent v institutu pro EEG Biofeedback a 2 roky terapeut v komunitě pro závislé na drogách Alternativa (v rámci Střediska pro mládež Klíčov, Praha-Prosek). Po studiu 1,5 roku preventista na různých ZŠ a SŠ v Praze v rámci organizace „Život bez závislostí“. Prevence psychosociálních jevů, programy zaměřené na problematické třídy (koheze kolektivu, šikana, drogy). 5 let psycholog na Klinice popáleninové medicíny ve FNKV Praha. Krátce DPS Odřejov, poté 7 let jako psycholog ve Středisku komplexní terapie v Liberci (Dr. Chvála). Od 1/2019 – ambulance klinické psychologie v Liberci Od 9/2006 – dosud: odborný asistent na Ústavu etiky a humanitních studií, 3.LF.UK. Přednáším a publikuji v oblasti Lékařské etiky, etiky v psychoterapii a psychologie komunikace.

Kontakt:

E-mail: milos.mauer@lf3.cuni.cz
Ambulance klinické psychologie: Tyršova 510/9, Liberec


Výcvikoví terapeuti - Liberecký kraj

Miloš Mauer

Miloš
Mauer

Miloš Mauer
Vzdělání:
Jednooborová psychologie na FF UK Praha.
Atestace z Klinické psychologie

Terapeutické výcviky a specializační kurzy:
2000 – 2005, Praha, Brno, Mnichov: komplexní výcvik v Biosyntetické psychoterapii. Výcvik v Biosyntéze jsem rovněž absolvoval jako asistent (zatím základní část výcviku) v letech 2016-2018.
Kurz Krizové intervence, Remedium (51 hod), garanti Y. Lucká, L. Kobrle
Kurz Trauma, Remedium (40 hod), garanti Y. Lucká, L. Kobrle
Kurzy ADHD (IPVZ) a MMPI (Testcentrum).

Členství v odborných organizacích:
Společnost psychosomatické medicíny, ČAP (zde také člen etického kolegia) a ČIB.

Pracovní zkušenosti v oboru:

Ještě během studia 1 rok asistent mentálně retardovaného dítěte v rámci o.s. Podané ruce, 4 měs. sanitář v PL Bohnice, 2 roky asistent v institutu pro EEG Biofeedback a 2 roky terapeut v komunitě pro závislé na drogách Alternativa (v rámci Střediska pro mládež Klíčov, Praha-Prosek). Po studiu 1,5 roku preventista na různých ZŠ a SŠ v Praze v rámci organizace „Život bez závislostí“. Prevence psychosociálních jevů, programy zaměřené na problematické třídy (koheze kolektivu, šikana, drogy). 5 let psycholog na Klinice popáleninové medicíny ve FNKV Praha. Krátce DPS Odřejov, poté 7 let jako psycholog ve Středisku komplexní terapie v Liberci (Dr. Chvála). Od 1/2019 – ambulance klinické psychologie v Liberci Od 9/2006 – dosud: odborný asistent na Ústavu etiky a humanitních studií, 3.LF.UK. Přednáším a publikuji v oblasti Lékařské etiky, etiky v psychoterapii a psychologie komunikace.

Kontakt:

E-mail: milos.mauer@lf3.cuni.cz
Ambulance klinické psychologie: Tyršova 510/9, Liberec

Terapeuti - Moravskoslezský kraj

Tereza Kimplová

Tereza
Kimplová

Tereza Kimplová

Jsem psycholožka a vysokoškolská pedagožka na pozici vedoucí katedry pedagogické a školní psychologie PdF OU v Ostravě. Dlouhodobě působím jako lektorka vzdělávacích a seberozvojových kurzů či v projektech zaměřených na výzkum i aplikační rovinu. Absolvovala jsem řadu akreditovaných odborných kurzů a nyní ukončuji komplexní terapeutický výcvik v metodě biosyntéza. S nadšením prvky biosyntézy využívám ve své pedagogické praxi pro budoucí povolání pedagogů a studentů/tek dalších oborů, při kterých je běžná práce s lidmi.

V individuální terapeutické praxi se věnuji práci zaměřenou na provázanost tělesných a psychických procesů, na jedinečnost vnitřních zdrojů každého člověka. Kromě terapie slovem tak nabízím klientům také možnost práce s tělem, pohybem, dechem či hlasem. Tématem mohou být jak např. náročné životní situace, krize, psychosomatické obtíže, vztahová témata, tak i chuť k osobnostnímu rozvoji aj.

Jsem rovněž autorkou knih o životě se zrakovým postižením, publikací s orientací na partnerskou a manželskou psychologii či výzkumů z oblasti technického nadání a genderového přístupu k němu.

Vzdělání
2008 – 2003 Ph.D - doktorské studium, klinická psychologie, FF UP v Olomouci
2004 - 2002 dvouleté studium na FF UP v Olomouci, obor Učitelská způsobilost
2003, prosinec rigorózní řízení na FF UP v Olomouci, Katedra psychologie
2003 - 1998 FF UP v Olomouci - jednooborové magisterské studium Psychologie
Praxe
Dosud – 2017 koordinátor Sociální kliniky pro Moravskoslezský kraj
Dosud - 2011 psychologická poradenská činnost pro středisko Pyramida OU Ostrava
Dosud – 2011 vedoucí katedry pedagogické a školní psychologie, PdF OU
2011 - 2006 externí pracovník, výuka na FF UP v Olomouci
2011 - 2005 externí pracovník, výuka na VŠB-TUO v Ostravě
2010 - 2005 tajemník katedry pedagogické a školní psychologie, PdF, OU
2007 - 2003 poradenská činnost pro Tyflocentrum Ostrava
Od roku 2003 odborný asistent na katedře pedagogické a školní psychologie, PdF OU
Kurzy, další vzdělání
Setkání s biosyntézou I. a II. (48 hodin)
Práce s krizí a tělem (27,5 hodin)
Od fragmentace k integraci. Práce s traumatem v kontextu biosyntézy (32 hodin)
Psychologická první pomoc (16 hodin)
PBSP „Blízká setkání se sebou samým II“
Krizová intervence a Krizová intervence v praxi (40 hodin)
Arteterapie (70 hodin)
Kurz manažerských a řídících dovedností I. a II. (100 hodin)
Management sociální práce se žáky základní školy (90 hodin výcviku, 270 hodin vedení skupin)
Taneční terapie
Relaxační techniky a jejich využití v praxi

Kontakt:

E-mail: tereza.kimplova@osu.cz
Místo působení: Ostrava


Výcvikoví terapeuti - Moravskoslezský kraj

Tereza Kimplová

Tereza
Kimplová

Tereza Kimplová

Jsem psycholožka a vysokoškolská pedagožka na pozici vedoucí katedry pedagogické a školní psychologie PdF OU v Ostravě. Dlouhodobě působím jako lektorka vzdělávacích a seberozvojových kurzů či v projektech zaměřených na výzkum i aplikační rovinu. Absolvovala jsem řadu akreditovaných odborných kurzů a nyní ukončuji komplexní terapeutický výcvik v metodě biosyntéza. S nadšením prvky biosyntézy využívám ve své pedagogické praxi pro budoucí povolání pedagogů a studentů/tek dalších oborů, při kterých je běžná práce s lidmi.

V individuální terapeutické praxi se věnuji práci zaměřenou na provázanost tělesných a psychických procesů, na jedinečnost vnitřních zdrojů každého člověka. Kromě terapie slovem tak nabízím klientům také možnost práce s tělem, pohybem, dechem či hlasem. Tématem mohou být jak např. náročné životní situace, krize, psychosomatické obtíže, vztahová témata, tak i chuť k osobnostnímu rozvoji aj.

Jsem rovněž autorkou knih o životě se zrakovým postižením, publikací s orientací na partnerskou a manželskou psychologii či výzkumů z oblasti technického nadání a genderového přístupu k němu.

Vzdělání
2008 – 2003 Ph.D - doktorské studium, klinická psychologie, FF UP v Olomouci
2004 - 2002 dvouleté studium na FF UP v Olomouci, obor Učitelská způsobilost
2003, prosinec rigorózní řízení na FF UP v Olomouci, Katedra psychologie
2003 - 1998 FF UP v Olomouci - jednooborové magisterské studium Psychologie
Praxe
Dosud – 2017 koordinátor Sociální kliniky pro Moravskoslezský kraj
Dosud - 2011 psychologická poradenská činnost pro středisko Pyramida OU Ostrava
Dosud – 2011 vedoucí katedry pedagogické a školní psychologie, PdF OU
2011 - 2006 externí pracovník, výuka na FF UP v Olomouci
2011 - 2005 externí pracovník, výuka na VŠB-TUO v Ostravě
2010 - 2005 tajemník katedry pedagogické a školní psychologie, PdF, OU
2007 - 2003 poradenská činnost pro Tyflocentrum Ostrava
Od roku 2003 odborný asistent na katedře pedagogické a školní psychologie, PdF OU
Kurzy, další vzdělání
Setkání s biosyntézou I. a II. (48 hodin)
Práce s krizí a tělem (27,5 hodin)
Od fragmentace k integraci. Práce s traumatem v kontextu biosyntézy (32 hodin)
Psychologická první pomoc (16 hodin)
PBSP „Blízká setkání se sebou samým II“
Krizová intervence a Krizová intervence v praxi (40 hodin)
Arteterapie (70 hodin)
Kurz manažerských a řídících dovedností I. a II. (100 hodin)
Management sociální práce se žáky základní školy (90 hodin výcviku, 270 hodin vedení skupin)
Taneční terapie
Relaxační techniky a jejich využití v praxi

Kontakt:

E-mail: tereza.kimplova@osu.cz
Místo působení: Ostrava

Terapeuti - Středočeský kraj

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Linda Járová

Linda
Járová

Jitka Knebortová

Jitka
Knebortová

Eliška Rothová

Eliška
Rothová

Barbora Janečková

Klinická psycholožka a psychoterapeutka pracující převážně s dospělou klientelou. Je pro mě důležité, aby moji klienti našli své vnitřní zdroje k léčení sebetěžších zkušeností. A věřím, že každý člověk takové zdroje má. Zároveň je podporuji v tom, aby našli vlastní cestu k plnému životu, který bude dobrý nejen pro ně, ale i pro jejich okolí. Myslím, že nejdůležitější podmínkou změny v terapii je hluboký lidský kontakt.

Část své energie věnuji pro rozvoj biosyntetické psychoterapie a institutu, který tuto metodu učí.

Mou srdeční záležitostí je Sociální klinika, která je postavena na konceptu služby ze srdce pro ty, kteří se nachází v těžké situaci.

Vzdělání

 • ECP – European Certificate of Psychotherapy
 • Doktorské studium v oboru klinická psychologie
 • Atestační zkouška z psychoterapie
 • Atestační zkouška z klinické psychologie
 • Univerzita Karlova, FF, jednooborová psychologie

Výcviky (některé absolvované výcviky a kurzy)

 • PBSP (Pesso terapie)
 • Biosyntéza
 • SUR
 • Krizová intervence
 • Telefonická krizová intervence
 • Práce s tělem v psychoterapii
 • Imaginativní metody
 • Relaxační metody
 • Práce s rodinou
 • Výcvik v psychologickém koučování

Současná profesní kariéra

 • Český institut biosyntézy - zakladatelka, ředitelka, garant výcviku v biosyntetické psychoterapii
 • Sociální klinika - zakladatelka, ředitelka
 • Pod křídly - soukromá psychoterapeutická praxe

Pracovala jsem mimo jiné také

 • Remedium - lektorka kurzů Telefonická krizová intervence, Krizová intervence a Komplexní krizová intervence
 • Riaps - klinický psycholog – lůžkové oddělení, ambulance, linka důvěry
 • QED Group a.s. - senior konzultant, (psychologické koučování, školení koučování, stress managment, AC/DC aj.)

Jsem členka České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, České asociace klinických psychologů AKP, České asociace pro psychoterapii ČAP, Českomoravské psychologické společnosti ČMPS, Evropské asociace psychoterapie EAP, jsem akreditovaný kouč ČAKO.

Místo působení - Praha, Nižbor

Linda Járová

Věnuji se individuální terapii, poradenství a krizové intervenci.
Nabízím podporu dospělým a dospívajícím, kteří procházejí náročnými nebo krizovými životními situacemi, řeší osobní problémy (strachy a úzkosti, poruchy nálady, pocity životní nespokojenosti, nízké sebevědomí a sebehodnota, psychosomatické obtíže, chronický stres nebo přetížení,..), potýkají se s těžkostmi ve vztazích (partnerských, rodinných, pracovních,..) nebo čelí výzvám nových životních etap. Provázím ženy v přelomových obdobích jako jsou příprava na mateřství, těhotenství, porod, čas s dětmi, návrat do práce a vyvažování rodinného a pracovního času. Na životních křižovatkách podporuji také muže a jejich mužská témata, třeba právě tehdy, když se týkají vztahů se ženami. Pomáhám rodičům a jejich dětem orientovat se ve vzájemných vztazích a najít své dobré místo v rodinném poli vzájemného působení. Nabízím také prostor pro touhu po sebepoznání, sebeuvědomění, hledání smyslu a směřování v životě. Provázím na cestě osobního růstu. Vedu seberozvojové ženské skupiny.

Psychoterapie je pro mne především lidským setkáním v bezpečné atmosféře. Je prostorem, ve kterém je možné za citlivé podpory průvodce - terapeuta prohloubit kontakt se sebou samým, se svým prožíváním i jednáním, se svými potřebami a možnostmi jejich naplnění, se svými slabostmi i silnými stránkami. Je cestou objevování vlastních zdrojů, které následně umožňují dělat změny ve směru řešení potíží, uzdravení a spokojeného bytí.

Vzdělání:

 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (ČIB, 2010-2017)
 • Psychoterapeutické minimum (ČIB, 2016-2017)
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii (IVGT, 2001-2005)
 • Sociální pedagogika a etopedie, Pedagogická fakulta UHK (1999-2003)
 • Sociálně-psychologický výcvik se zaměřením na dospívající klienty (UHK, 2002-2003)
 • VOŠ pedagogická a sociální v Praze (1996-1999)
 • Výcvikový kurz "Práce s rizikovou mládeží" (Lata, 1997-1998)
 • Z dalších seminářů a workshopů: práce se sny v kontextu biosyntézy, děti v terapii - přístup gestalt terapie, gestalt terapie zaměřená na partnerský vztah, taneční terapie, sebezkušenost v logoterapii.

Praxe:

 • Soukromá terapeutická praxe (2013-dosud)
 • Terapeutické centrum pro rodinu Triangl (2003-2016): působení v oblasti individuální, párové a rodinné terapie se zaměřením na problematiku rodinných vztahů, výchovných obtíží a zdraví škodlivých návyků, vedení skupin, práce s kolektivem školní třídy.
 • Středisko výchovné péče Návrat, HK (2001-2002)

Jsem mámou tří dětí. Ráda tvořím obrazy suchým pastelem, tancuji, fotím a chodím přírodou mimo cesty.

Kontakt:

Jitka Knebortová

Příběhy mých pacientů a klientů, mne spolu s pozorováním vlastní životní cesty, které se nevyhnula smrt blízkého člověka, postupně utvrzovaly v tom, že nelze vnímat fyzické i psychické obtíže jako něco odděleného.

Tento náhled mne po letech fyzioterapeutické praxe přivedl ke studiu psychoterapeutické metody Biosyntézy.

Svou práci terapeuta vnímám jako proces, během kterého doprovázím klienta k poznání, jak vnímá a pracuje jeho tělo a mysl. Jak jeho zkušenosti s pohlazením či odstrčením, přijetím či odmítnutím, formují pohled na sebe samého i na okolní svět.

V průběhu našich setkání nalézáme způsob, jak plně využít dech nesoucí pohyb, jak ovlivnit vnitřní prožívání změnou držení těla. Jak kráčet cestou opakovaného zakoušení malých, dobrých věcí a nalézáním jedinečného vnitřního potenciálu uskutečnit toužebně očekávané změny v životě.

Mým mottem je „Za všemi stíny můžeme potkat radost a klid.

Pracuji s dospělými klienty ve své praxi v Praze a v Pečkách, kde žiji.

vzdělání fyzioterapie
1994 – 1995Specializační studium Fyzioterapie, IPVZ
1980 - 1982Pomaturitní studium Fyzioterapie
odborné kurzy fyzioterapie pro jejich četnost uveřejněny pouze na mém webu
odborné výcviky
2008 – 2012Specializovaný psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze
2009Sexualita u osob s mentálním postižením
2008Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením
2008 – 2009Výcvik dobrovolníka Domácího hospice Cesta domů
2005 – 2007Tanatoterapie – somatická psychoterapie
odborné kurzy psychoterapie
2018Přenos a Biosyntéza, L. Zink
Kazuistická supervize, Lucká, Janečková
Cirkulace a energetická práce, G.Hoppe
2017Kazuistické supervize; Lucká, Janečková
2016Psychoterapeutické Minimum /bez záv.zk./
2013Dreamwork,práce se sny v kontextu Biosyntézy, G.Hoppe
Kazuistické supervize; Lucká, Janečková
2012Kazuistické supervize; Lucká, Janečková
Duševní hygiena, relaxační metody
Imaginace a sny
Emoční inteligence ve zdravotnictví
2011Kazuistický seminář, G.Hoppe
Hlasový seminář, I.Vostárková
2011Umírání a smrt v práci pracovníků sociální služby
2009Komunikace s klienty s demencí
2007Terapie traumatu v Biosyntéze, D.Boadella, S.S.Boadella
Integral Bodypsychotherapy, A.Wehowsky
Předcházení a řešení konfliktů
1997Basic course of study in identification and correction of dyslexic learning
1996The Mind Control, Basic Lecture
seberozvojové vzdělávání
2018Škola Stargate – práce se změněnými stavy vědomí, pod záštitou http://centerforsacredstudies.org/
2010 – 2017Bhuto tanec
Maitri Breathwork
Ženská skupina
Silent Retreat
Sebezkušenostní PBSP skupina
Nech znít svůj dech
Udělej něco i pro sebe
Předvánoční zastavení a očista srdce
Udělej něco pro sebe
praxe
2016 – dosudasistence výcviků Českého institutu Biosyntézy
2012 – dosudsoukromá praxe terapeuta Biosyntézy, Praha, Pečky
terapeut dobrovolník pro Sociální kliniku, Praha, Pečky
1999 – dosudsoukromá praxe fyzioterapie, Pečky
lektorská činnost
2012 – dosudvedení seberozvojových workshopů
2000lektor postgraduálního vzdělávání pro praktické lékaře
1994 – 1997lektor fyzioterapie FTVS, 3. LF UK, SZŠ, VOŠ

Kontakt

Místo působení - Pečky, Praha

Eliška Rothová
 • Hledání smyslu je hlavním zdrojem motivace v životě člověka (Viktor Frankl, Člověk hledá smysl, 1994)
 • Radost a tvořivost vytváří pocit smysluplnosti

Pracuji v poradně pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy - CPSP Beroun, jsem manželská a rodinná poradkyně a vedoucí centra.

V terapii využívám biosyntézu – práci s tělem a imaginaci a systemický přístup zaměřený na řešení. Ráda pracuji se sny a životními scénáři a s vnitřními zdroji a hravostí.

Mám dlouholetou praxi (od roku 1991 – 2008) jako terénní poradkyně, videotrenérka, metodička a terapeutka v rané péči. Pracovala jsem v rodinách, kterým se narodí dítě s postižením (zrakovým a kombinovaným).

Současně mám soukromou praxi jako poradkyně a psychoterapeutka, videotrenérka a supervizorka (např. v Rané péče Eda, ADCH Praha, Sanek z.s., Rubikon, Fokus, Rytmus, Židovská obec – sociální oddělení atp., supervizorka SPIN ve výcviku VTI, výcviková terapeutka ČIB).

Pracuji ve své praxi na Hradčanské, M. Horákové 119, Praha 6. Jsem 20 let vdaná, mám dospělou dceru. Baví mě zpěv a tanec, klasická a undergroundová hudba. Mám psa a kočky.

Kontakt:

E-mail: eliska.rothova@volny.cz
Místo působení: Beroun


Výcvikoví terapeuti - Středočeský kraj

Jitka Knebortová

Jitka
Knebortová

Jana Nováková

Jana
Nováková

Jitka Knebortová

Příběhy mých pacientů a klientů, mne spolu s pozorováním vlastní životní cesty, které se nevyhnula smrt blízkého člověka, postupně utvrzovaly v tom, že nelze vnímat fyzické i psychické obtíže jako něco odděleného.

Tento náhled mne po letech fyzioterapeutické praxe přivedl ke studiu psychoterapeutické metody Biosyntézy.

Svou práci terapeuta vnímám jako proces, během kterého doprovázím klienta k poznání, jak vnímá a pracuje jeho tělo a mysl. Jak jeho zkušenosti s pohlazením či odstrčením, přijetím či odmítnutím, formují pohled na sebe samého i na okolní svět.

V průběhu našich setkání nalézáme způsob, jak plně využít dech nesoucí pohyb, jak ovlivnit vnitřní prožívání změnou držení těla. Jak kráčet cestou opakovaného zakoušení malých, dobrých věcí a nalézáním jedinečného vnitřního potenciálu uskutečnit toužebně očekávané změny v životě.

Mým mottem je „Za všemi stíny můžeme potkat radost a klid.

Pracuji s dospělými klienty ve své praxi v Praze a v Pečkách, kde žiji.

vzdělání fyzioterapie
1994 – 1995Specializační studium Fyzioterapie, IPVZ
1980 - 1982Pomaturitní studium Fyzioterapie
odborné kurzy fyzioterapie pro jejich četnost uveřejněny pouze na mém webu
odborné výcviky
2008 – 2012Specializovaný psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze
2009Sexualita u osob s mentálním postižením
2008Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením
2008 – 2009Výcvik dobrovolníka Domácího hospice Cesta domů
2005 – 2007Tanatoterapie – somatická psychoterapie
odborné kurzy psychoterapie
2018Přenos a Biosyntéza, L. Zink
Kazuistická supervize, Lucká, Janečková
Cirkulace a energetická práce, G.Hoppe
2017Kazuistické supervize; Lucká, Janečková
2016Psychoterapeutické Minimum /bez záv.zk./
2013Dreamwork,práce se sny v kontextu Biosyntézy, G.Hoppe
Kazuistické supervize; Lucká, Janečková
2012Kazuistické supervize; Lucká, Janečková
Duševní hygiena, relaxační metody
Imaginace a sny
Emoční inteligence ve zdravotnictví
2011Kazuistický seminář, G.Hoppe
Hlasový seminář, I.Vostárková
2011Umírání a smrt v práci pracovníků sociální služby
2009Komunikace s klienty s demencí
2007Terapie traumatu v Biosyntéze, D.Boadella, S.S.Boadella
Integral Bodypsychotherapy, A.Wehowsky
Předcházení a řešení konfliktů
1997Basic course of study in identification and correction of dyslexic learning
1996The Mind Control, Basic Lecture
seberozvojové vzdělávání
2018Škola Stargate – práce se změněnými stavy vědomí, pod záštitou http://centerforsacredstudies.org/
2010 – 2017Bhuto tanec
Maitri Breathwork
Ženská skupina
Silent Retreat
Sebezkušenostní PBSP skupina
Nech znít svůj dech
Udělej něco i pro sebe
Předvánoční zastavení a očista srdce
Udělej něco pro sebe
praxe
2016 – dosudasistence výcviků Českého institutu Biosyntézy
2012 – dosudsoukromá praxe terapeuta Biosyntézy, Praha, Pečky
terapeut dobrovolník pro Sociální kliniku, Praha, Pečky
1999 – dosudsoukromá praxe fyzioterapie, Pečky
lektorská činnost
2012 – dosudvedení seberozvojových workshopů
2000lektor postgraduálního vzdělávání pro praktické lékaře
1994 – 1997lektor fyzioterapie FTVS, 3. LF UK, SZŠ, VOŠ

Kontakt

Místo působení - Pečky, Praha

Jana Nováková

Jsem psycholožka a psychoterapeutka s vlastní praxí. Nabízím psychologické a výchovné poradenství, dlouhodobou terapeutickou práci. Zaměřuji se především na individuální práci s dětmi a dospělými.

 • Věřím, že věci se mohou měnit k lepšímu
 • Věřím, že všichni máme svoje zdroje – vnitřní sílu (i když na ně můžeme zapomenout, každý z nás je má)
 • Věřím, že když nám selhává kognitivní paměť, máme i tělovou, která nám odpoví na otázky, na které naše „vědomé Já“ nemá odpověď

Vzdělání

Filosofická fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psychologie, studium jednooborové psychologie, zakončeno státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.

Terapeutické výcviky, odborné kurzy

 • Krizová intervence
 • Biosyntéza
 • PBPS (Pesso-Boyden terapie)
 • Tréninkový program s M. Bachgem (práce s dětmi, adolescenty a jejich rodiči, založenou na PBPS a nazvanou feeling-seen)
 • Somatic Experiencing
 • Práce s traumatem u dětí - Somatic experiencing for kids
 • Systemická práce s dětmi a dospívajícími
 • Taneční a pohybová terapie
 • Šikana a boj s ní
 • Manipulace ve vztazích
 • Duševně nemocní v krizi
 • Výcvik instruktorů kurzu P.E.T. /Parent Efectiveness Training - Výchova bez poražených podle Thomase Gordona
 • Školící a výcvikové kurzy (Test stromu, SON-R, WISC, TAT a další projektivní metody)

Kontakt


Supervizoři - Středočeský kraj

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Barbora Janečková

Klinická psycholožka a psychoterapeutka pracující převážně s dospělou klientelou. Je pro mě důležité, aby moji klienti našli své vnitřní zdroje k léčení sebetěžších zkušeností. A věřím, že každý člověk takové zdroje má. Zároveň je podporuji v tom, aby našli vlastní cestu k plnému životu, který bude dobrý nejen pro ně, ale i pro jejich okolí. Myslím, že nejdůležitější podmínkou změny v terapii je hluboký lidský kontakt.

Část své energie věnuji pro rozvoj biosyntetické psychoterapie a institutu, který tuto metodu učí.

Mou srdeční záležitostí je Sociální klinika, která je postavena na konceptu služby ze srdce pro ty, kteří se nachází v těžké situaci.

Vzdělání

 • ECP – European Certificate of Psychotherapy
 • Doktorské studium v oboru klinická psychologie
 • Atestační zkouška z psychoterapie
 • Atestační zkouška z klinické psychologie
 • Univerzita Karlova, FF, jednooborová psychologie

Výcviky (některé absolvované výcviky a kurzy)

 • PBSP (Pesso terapie)
 • Biosyntéza
 • SUR
 • Krizová intervence
 • Telefonická krizová intervence
 • Práce s tělem v psychoterapii
 • Imaginativní metody
 • Relaxační metody
 • Práce s rodinou
 • Výcvik v psychologickém koučování

Současná profesní kariéra

 • Český institut biosyntézy - zakladatelka, ředitelka, garant výcviku v biosyntetické psychoterapii
 • Sociální klinika - zakladatelka, ředitelka
 • Pod křídly - soukromá psychoterapeutická praxe

Pracovala jsem mimo jiné také

 • Remedium - lektorka kurzů Telefonická krizová intervence, Krizová intervence a Komplexní krizová intervence
 • Riaps - klinický psycholog – lůžkové oddělení, ambulance, linka důvěry
 • QED Group a.s. - senior konzultant, (psychologické koučování, školení koučování, stress managment, AC/DC aj.)

Jsem členka České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, České asociace klinických psychologů AKP, České asociace pro psychoterapii ČAP, Českomoravské psychologické společnosti ČMPS, Evropské asociace psychoterapie EAP, jsem akreditovaný kouč ČAKO.

Místo působení - Praha, Nižbor


Terapeuti s certifikátem ECP - Středočeský kraj

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Barbora Janečková

Klinická psycholožka a psychoterapeutka pracující převážně s dospělou klientelou. Je pro mě důležité, aby moji klienti našli své vnitřní zdroje k léčení sebetěžších zkušeností. A věřím, že každý člověk takové zdroje má. Zároveň je podporuji v tom, aby našli vlastní cestu k plnému životu, který bude dobrý nejen pro ně, ale i pro jejich okolí. Myslím, že nejdůležitější podmínkou změny v terapii je hluboký lidský kontakt.

Část své energie věnuji pro rozvoj biosyntetické psychoterapie a institutu, který tuto metodu učí.

Mou srdeční záležitostí je Sociální klinika, která je postavena na konceptu služby ze srdce pro ty, kteří se nachází v těžké situaci.

Vzdělání

 • ECP – European Certificate of Psychotherapy
 • Doktorské studium v oboru klinická psychologie
 • Atestační zkouška z psychoterapie
 • Atestační zkouška z klinické psychologie
 • Univerzita Karlova, FF, jednooborová psychologie

Výcviky (některé absolvované výcviky a kurzy)

 • PBSP (Pesso terapie)
 • Biosyntéza
 • SUR
 • Krizová intervence
 • Telefonická krizová intervence
 • Práce s tělem v psychoterapii
 • Imaginativní metody
 • Relaxační metody
 • Práce s rodinou
 • Výcvik v psychologickém koučování

Současná profesní kariéra

 • Český institut biosyntézy - zakladatelka, ředitelka, garant výcviku v biosyntetické psychoterapii
 • Sociální klinika - zakladatelka, ředitelka
 • Pod křídly - soukromá psychoterapeutická praxe

Pracovala jsem mimo jiné také

 • Remedium - lektorka kurzů Telefonická krizová intervence, Krizová intervence a Komplexní krizová intervence
 • Riaps - klinický psycholog – lůžkové oddělení, ambulance, linka důvěry
 • QED Group a.s. - senior konzultant, (psychologické koučování, školení koučování, stress managment, AC/DC aj.)

Jsem členka České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, České asociace klinických psychologů AKP, České asociace pro psychoterapii ČAP, Českomoravské psychologické společnosti ČMPS, Evropské asociace psychoterapie EAP, jsem akreditovaný kouč ČAKO.

Místo působení - Praha, Nižbor
Terapeuti - Ústecký kraj

Jitka Géringová

Jitka
Géringová

Jitka Géringová

JVěnuji se individuální terapii a poradenství. Mými klienty jsou nejčastěji dospělí a dospívající, kteří procházejí náročným životním obdobím a na své cestě potřebují průvodce, ale také ti, kteří hledají ve složitém světě sami sebe.

Specializuji se na tvořivé přístupy, kromě biosyntézy také používám arteterapii. Oba směry pro mne představují cestu k vnitřním zdrojům. Zajímají mne přesahová témata a cesty spirituality.

Kromě terapeutické práce vedu workshopy a kurzy pro ženy a působím jako facilitátorka Maitri Breathwork. Pracuji v Praze a Ústí nad Labem.

Vzdělání:
1988 - 1994katedra výtvarné výchovy PF UJEP Ústí nad Labem, obor Historie – Výtvarná výchova
1994 - 1996Postgraduální studium VŠUP Praha. Ateliér prostorové tvorby textilu a alternativních technik, prof. Adéla Matasová
2000 - 2006doktorské studium Teorie Výtvarné výchovy na KVK PF UJEP v Ústí nad Labem
Výcviky a specializační kurzy:
1998 - 2002výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie (Česká arteterapeutická asociace, SUR).
2003Práce s tělem v psychoterapii
2004 - 2008sebezkušenostní výcvik zaměřený na práci se změněnými stavy vědomí a psychospirituální krizi (Stargate)
2012 - 2014Výcvik v metodě Maitri Breathwork, certifikovaný facilitátor
2012 - 2015základní výcvik v psychoterapeutické metodě Biosyntéza (ČIB)
2015 - 2017pokračující výcvik v psychoterapeutické metodě Biosyntéza (ČIB)
2016 - 2017psychoterapeutické minimum (pod ČIB)

Dále jsem absolvovala řadu krátkodobějších kurzů, především z oblasti expresivních terapií jako je muzikoterapie, dramaterapie, taneční pohybová terapie nebo arteterapie v kontextu biosyntézy a několik kurzů zaměřených na téma traumatu.

Praxe:
1994 – odborná asistentka na katedře výtvarné výchovy PF UJEP Ústí nad Labem
2011 – docent na katedře výtvarné kultury PF UJEP Ústí nad Labem
2007 – spolupráce s Poradnou pro mezilidské vztahy v Ústí nad Labem, arteterapeutka
2011 – vlastní terapeutická praxe (OSVČ)
2018 Spolupráce s Alfa H.S. - terapeut
2019 Spolupráce s Bateau - terapeut

Kontakt:

Tel. 722 562 771
www: www.jitkageringova.cz
E-mail: jitkageringova@seznam.cz
Místo působení: Praha a Ústí nad Labem

Terapeuti - Zlínský kraj

Marta Beníčková

Marta
Beníčková

Marta Beníčková

Narodila jsem se v Uherském Hradišti. Středoškolské vzdělání jsem absolvovala v Uherském Brodě a rozšířila si ho na SPgŠ v Boskovicích, odkud mé kroky směřovaly na Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Svou profesní dráhu jsem zahájila v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, nejprve v Uherském Hradišti a poté v Brně.

Již několik let pracuji v Uherskohradišťské nemocnici, a.s., jako klinický psycholog. Moje zkušenost jak v terapii tak i v diagnostice je plně vázána na psychosomaticky nemocné pacienty. Pracuji v klasické somatické nemocnici a právě proto se snažím pomáhat pacientům pochopit a zvládat jejich onemocnění pomocí integrace životních procesů, a to jak tělesných spolu s prožitkovými tak i s mentálními. Protože biosyntéza využívá při práci s klienty procesuální přístup, dokáži díky tomu často z vnitřních signálů a pohybových projevů pacienta rozpoznat a specifickými technikami terapeuticky podpořit jeho potřeby vždy s respektem k jeho individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům.

Absolvovala jsem řadu akreditovaných odborných kurzů a nyní ukončuji komplexní terapeutický výcvik v metodě biosyntéza. Velmi ráda užívám prvky biosyntézy ve své klinické praxi, dále pak při přípravě studentů na UTB ve Zlíně, kteří se připravují na své povolání ve zdravotnictví.

Vzdělání
2017Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie
1997Masarykova univerzita Brno
magisterské studium, obor psychologie
Praxe
2011- dosudUherskohradišťská nemocnice a.s. - Klinický psycholog
1997 -2001, 2001-2009Pedagogicko-psychologická poradna Uherské Hradiště poté Brno - psycholog

Kontakt:

E-mail: benickova.m@seznam.cz
Místo působení: Uherské Hradiště


Výcvikoví terapeuti - Zlínský kraj

Marta Beníčková

Marta
Beníčková

Marta Beníčková

Narodila jsem se v Uherském Hradišti. Středoškolské vzdělání jsem absolvovala v Uherském Brodě a rozšířila si ho na SPgŠ v Boskovicích, odkud mé kroky směřovaly na Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Svou profesní dráhu jsem zahájila v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, nejprve v Uherském Hradišti a poté v Brně.

Již několik let pracuji v Uherskohradišťské nemocnici, a.s., jako klinický psycholog. Moje zkušenost jak v terapii tak i v diagnostice je plně vázána na psychosomaticky nemocné pacienty. Pracuji v klasické somatické nemocnici a právě proto se snažím pomáhat pacientům pochopit a zvládat jejich onemocnění pomocí integrace životních procesů, a to jak tělesných spolu s prožitkovými tak i s mentálními. Protože biosyntéza využívá při práci s klienty procesuální přístup, dokáži díky tomu často z vnitřních signálů a pohybových projevů pacienta rozpoznat a specifickými technikami terapeuticky podpořit jeho potřeby vždy s respektem k jeho individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům.

Absolvovala jsem řadu akreditovaných odborných kurzů a nyní ukončuji komplexní terapeutický výcvik v metodě biosyntéza. Velmi ráda užívám prvky biosyntézy ve své klinické praxi, dále pak při přípravě studentů na UTB ve Zlíně, kteří se připravují na své povolání ve zdravotnictví.

Vzdělání
2017Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie
1997Masarykova univerzita Brno
magisterské studium, obor psychologie
Praxe
2011- dosudUherskohradišťská nemocnice a.s. - Klinický psycholog
1997 -2001, 2001-2009Pedagogicko-psychologická poradna Uherské Hradiště poté Brno - psycholog

Kontakt:

E-mail: benickova.m@seznam.cz
Místo působení: Uherské Hradiště

Terapeuti

Iva Abramčuková

Iva
Abramčuková

Bernadeta Bechyňová

Bernadeta
Bechyňová

Marta Beníčková

Marta
Beníčková

Michaela Bodnárová

Michaela
Bodnárová

Hana Brachová

Hana
Brachová

Květa Cermanová

Květa
Cermanová

Zuzana Čepelíková

Zuzana
Čepelíková

Svatava Drlíčková

Svatava
Drlíčková

Jitka Géringová

Jitka
Géringová

Eva Hafoudhová

Eva
Hafoudhová

Andrea Hanzlová

Andrea
Hanzlová

Stanislav Háša

Stanislav
Háša

Martin Hofman

Martin
Hofman

Markéta Charvátová

Markéta
Charvátová

Martina Chmelová

Martina
Chmelová

Adriana Chytilová

Adriana
Chytilová

Dana Illanová

Dana
Illanová

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Linda Járová

Linda
Járová

Lucie Kašová

Lucie
Kašová

Tereza Kimplová

Tereza
Kimplová

Jitka Knebortová

Jitka
Knebortová

Michaela Kocnárová

Michaela
Kocnárová

Michaela Lipková

Michaela
Lipková

Yvonna Lucká

Yvonna
Lucká

Jan Machala

Jan
Machala

Ondřej Matějka

Ondřej
Matějka

Miloš Mauer

Miloš
Mauer

Simona Měchová

Simona
Měchová

Jana Nováková

Jana
Nováková

Petra Nothegger

Petra
Nothegger

Petr Odstrčil

Petr
Odstrčil

Iva Ouhrabková

Iva
Ouhrabková

Ilona Peňásová

Ilona
Peňásová

Hana Peterková

Hana
Peterková

Veronika Pinkasová

Veronika
Pinkasová

Ivana Pýchová

Ivana
Pýchová

Eliška Rothová

Eliška
Rothová

Monika Rousová

Monika
Rousová

Veronika Sailerová

Veronika
Sailerová

Kateřina Sarkisova

Kateřina
Sarkisova

Naďa Soukupová

Naďa
Soukupová

Eva Svobodová

Eva
Svobodová

Jana Teplanská

Jana
Teplanská

Petra Třešňáková

Petra
Třešňáková

Alena Večeřová Procházková

Alena
Večeřová Procházková

Daniela Vodáčková

Daniela
Vodáčková

Michaela Zacios

Michaela
Zacios

Iva Abramčuková

Biografie

Věnuji se individuální terapii a poradenství. Mými klienty jsou dospělí, děti a dospívající. Pracuji převážně v Českých Budějovicích, ale konzultace nabízím i v Praze. V individuální práci se věnuji osobnostnímu rozvoji a růstu, zvládání náročných životních situací, problematice vztahů a traumatickým zkušenostem. Důraz kladu na respekt k procesu klienta a bezpečí. Podporuji u klientů nejen slovní vyjádření, ale také uvědomování a prožívání vlastního těla. Ráda pracuji s vnitřními obrazy, sny, pohybem, dechem a dotykem.

Vzdělání

 • DAMU, obor dramatická výchova

Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství

 • Psychoterapeutický výcvik biosyntéza - supervizní část (2013 - nyní)
 • Základní psychoterapeutický výcvik biosyntéza (2010 - 2013)
 • Základní výcvik v dramaterapii
 • Neverbální komunikace
 • Různé seberozvojové a odborné workshopy (ženské skupiny, sebezkušenostní skupina PBSP, základy krizové intervence, sebezkušenostní výcvik pro práci se změněnými stavy vědomí a psychospirituální krizí, kurz intuitivní pedagogiky a kontaktního rodičovství, taneční a pohybová terapie, tanec 5rytmů, výchova dětí podle Naomi Aldortové)

Jsem členkou Českého institutu biosyntézy. Pracuji pod supervizí.

Pracovní zkušenosti

Několik let jsem pracovala s dětmi na Základní umělecké škole v literárně dramatickém oboru, dále jako koordinátorka ve vzdělávací společnosti a také mám dlouholetou zkušenost v práci se seniory jako sociální pracovník. V současné době působím v Českých Budějovicích a v Praze, kde poskytuji individuální terapii. Také se věnuji práci se ženskými skupinami. Jsem zapojena do projektu Sociální kliniky jako terapeut.

Kontakt

Tel. 603 240 156
Email: iva.abramcukova@gmail.com
Místo působení: České Budějovice a Praha

Bernadeta Bechyňová

Jsem atestovaná psycholožka a psychoterapeutka s dvacetiletou praxí. Mými klienty jsou především dospívající a dospělí. Pracuji také s dětmi a jejich rodinami. V individuální práci se věnuji osobním, rodinným a vztahovým tématům. Ráda pracuji také s lidmi motivovanými k seberozvoji. Zajímám se o problematiku psychosomatiky, poruch příjmu potravy, v poslední době pak o problematiku posttraumatických stavů. Těší mě spolu s klienty objevovat jejich vnitřní zdroje a pomáhat jim rozvíjet jejich individuální potenciál. Ve své práci využívám zejména metodu Biosyntézy a psychodynamický přístup.

Profesionální praxe

 • psychodiagnostická a psychoterapeutická práce psychologa s širokým spektrem dětské a adolescentní problematiky na Dětské psychiatrické klinice FN Motol Praha, 1991 - 2009
 • spoluvedení týdenních zážitkových programů v přírodě pro pacienty DPK FN Motol, 2000 - 2005
 • vedení seminářů psychoterapeutické propedeutiky a komunikačních dovedností pro studenty 2. LF UK, 2000 - 2009
 • psychoterapeutická praxe, od 2009 doposud
 • vedení psychoterapeutických programů zaměřených na zmírňování psychosomatických obtíží, s kolegou M. Sedláčkem, 2005 - 2010
 • vedení psychoterapeutických biosynteticky zaměřených programů Tělo jako cesta ke zdraví, s kolegou M. Sedláčkem od 2011 doposud

Vzdělání

 • FF UK Praha, jednooborová psychologie, dipl. práce u Doc. Matějčka, 1989
 • Atestace v oboru klinické psychologie, 1997
 • Funkční specializace v systematické psychoterapii, 1998
 • Atestace v oboru dětská klinická psychologie, 2008

Psychoterapeutické výcviky

 • Biosyntéza (D. Boadella, S. Specht, G. Hoppe, Heiden - Švýcarsko)
 • Rodinná terapie (J. Špitz, Š. Gjuričová)
 • SUR (J. Rubeš)

Některé další odborné kurzy

 • Katatymně imaginativní psychoterapie KIP (M. Burgi-Kraus, O. Lang), Časová osa (V. Chvála, L. Trapková), Focusing - tělesně zakotvené prožívání (Praha), Práce s tělem v psychoterapii a neverbální techniky (Y. Lucká, J. Vodňanská) , Trauma I, II (Y. Lucká, L. Kobrle, Remedium), Traumaterapie (J. Božuková, Vídeň) , Arteterapie v kontextu Biosyntézy (G. Hoppe)

Kontakt

Místo působení - Ostrovského 3, Praha 5 - Anděl

Michaela Bodnárová

psychoterapeut, kouč

Motto:

Člověk nemusí dělat nic pro to, aby rostl. Růst probíhá přirozeně a spontánně, je-li k dispozici dostatečné množství energie. Když ale vydáváme svou energii na marný boj se sebou samými, žádná nám k růstu nezbývá…
Alexander Lowen

Vzdělání:

 • 1. lékařská fakulta UK Praha (1988 - 1994), atestace ze všeobecné psychiatrie (1997)

Odborné výcviky:

 • Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze - supervizní část (2011 - dosud)
 • Výcvik v somatickém koučování (2011 - 2012)
 • Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze - základní část (2008 - 2011)

Další odborné semináře:

 • Arteterapie v kontextu Biosyntézy
 • Setkání s Pesso-Boyden terapií
 • Terapie traumatu v Biosyntéze

Profesní kariera:

 • Soukromá psychoterapeutická praxe
 • Psychoterapeutická klinika ESET - sekundární lékař
 • Nieuw Unicum Heemstede, Nizozemí - arteterapeut
 • Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice - sekundární lékař

Kontakt

Místo působení - Milady Horákové 119, Praha 6

Hana Brachová

Ve své praxi se věnuji individuální terapeutické práci a poradenství, pracuji převážně s dospělými klienty. Ve své práci kombinuji Biosyntézu, systemický přístup a prvky shiatsu. Několik let jsem pracovala s lidmi s drogovou zkušeností, s jejich rodinami. V minulosti jsem se také věnovala práci v nemocnici, na oddělení pacientů s onkologickým onemocněním, doprovázela jsem klienty po úrazech, pracovala s jejich blízkými i s ošetřujícím personálem. Mám také zkušenosti externí lektorky v oblasti pracovní terapie. Přes třináct let se věnuji práci se skupinami, spoluvedení rozvojových programů a seminářů. V současné době působím v Praze, kde poskytuji individuální terapii. Ve své práci s klienty se věnuji osobnostnímu rozvoji, rodinným a vztahovým tématům, zvládání náročných životních situací. Za důležité považuji zdroje klientů, respekt k procesu a zajištění bezpečného prostoru.

Vzdělání
1999 – 2005Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psychologie, studium jednooborové psychologie, zakončeno státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.
Terapeutické výcviky, kurzy, semináře
2015 - 2018Psychoterapeutický výcvik biosyntéza - supervizní část
2012 - 2015Základní psychoterapeutický výcvik biosyntéza
2003-2007Komplexní psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“ (ISZ Praha)
 Profesionální kurz shiatsu masáží, návazné rozšiřující dvouleté studium práce s tělem
 Telefonní krizové intervence
 Různé seberozvojové a odborné workshopy (sebezkušenostní skupina PBSP, ženské skupiny, kurzy práce s hlasem, sebezkušenostní výcvik pro práci se změněnými stavy vědomí a psychospirituální krizí)

Kontakt:

Tel. 608 565 619
E-mail: hanabrach@seznam.cz
Místo působení: Praha

Zuzana Čepelíková

Jako klinický psycholog a psychoterapeut zúročuji ve své praxi mnohaleté zkušenosti s dětmi z dětského domova a pěstounskými rodinami, těžím též ze zkušenosti z práce s psychiatricky nemocnými lidmi a jedinci ocitajícími se na konci života, kteří procházeli náročnou, neobvyklou či traumatizující zkušeností. Mými klienty jsou děti, dospívající a dospělí. U klientů a rodin podporuji především hledání vlastních léčivých mechanismů a možností pro rozvoj odolnosti skrz porozumění situaci propojené s uvědomováním a prožíváním vlastního těla. Ve své práci využívám najčastěji postupy z tělově orientovaných terapií, Biosyntezy, Somatic experience, PBSP, EMDR a expresivních technik.

Vzdělání

 • Specializační zkouška z psychoterapie
 • Atestace z klinické psychologie
 • FF UK v Praze obor Klinická psychologie
 • FPE ZČU v Plzni obor Psychologie-výtvarná výchova

Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství

 • Výcvik v psychotraumatologii a EMDR (2018-doposud)
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze (2012-2017)
 • Výcvik DADA, arteterapeutický a dramaterapeutický výcvik (B.Albrich, V. Dočkal) (2012-2014)
 • Výcvik v Somatic experience , práce s traumatem Peter Levine (I. Wiedemann, H. Auer a další (2011-2013)
 • Psychoterapeutický výcvik v Pesso Boyden psychomotorické terapii (A. Pesso, M. Howald, I. Baardman, L.Perquin, M.K. Hope a další) (2007-2011)
 • Sebezkušenostní výcvik v dynamické skupinové psychoterapii (Remedium) (2006-2010)
 • Speciální sebezkušenostní výcvik v rodinné terapii (V. Chvála, K. Balcar, J. Vodňanská a další) (2002-2006)

Jsem členkou Českého institutu biosyntézy, AKP, Somatic experience. Pracuji pod supervizí českých a zahraničních lektorů.

Pracovní zkušenosti

Více jak deset let jsem pracovala s dětmi z dětského domova na různých terapeutických programech i v přímé práci jako vychovatelka. Tato zkušenost mne plynule dovedla do chuti vědět více a vzdělávat se v různých směrech, které by byly nápomocné v práci s dětmi s problematikou attachmentu a traumatu skrz hru, tělové prožitky a expresivní techniky. Poté jsem plynule přešla do práce s dětmi i dospělými a zakotvila v lékařském prostředí, především v rámci akutní příjmu v psychiatrické nemocnici a v rámci paliativní péče. Současně působím v Praze, opustila jsem působení v Mladé Boleslavi, moji druhou radostí se stala role maminky. Ráda terapeutickou péči doplňuji lektorováním a učením traumatu, odolnosti a neurobiologie.

Kontakt:

Tel. 604 99 55 72
E-mail: cepelikova@therapeutica.cz
Místo působení: Vyšehradská 49, Praha 2

Jitka Géringová

Věnuji se individuální terapii a poradenství. Mými klienty jsou nejčastěji dospělí a dospívající (teenageři), kteří procházejí náročnou životní fází a na své cestě potřebují průvodce. Specializuji se na tvořivé přístupy, kromě biosyntézy také používám arteterapii. Oba směry pro mne představují cestu k vnitřním zdrojům. Pracuji v Praze a Ústí nad Labem.

Vzdělání:
1988 - 1994katedra výtvarné výchovy PF UJEP Ústí nad Labem, obor Historie – Výtvarná výchova
1994 - 1996Postgraduální studium VŠUP Praha. Ateliér prostorové tvorby textilu a alternativních technik, prof. Adéla Matasová
2000 - 2006doktorské studium Teorie Výtvarné výchovy na KVK PF UJEP v Ústí nad Labem
Výcviky a specializační kurzy:
1998 - 2002výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie (Česká arteterapeutická asociace, SUR).
2003Práce s tělem v psychoterapii
2004 - 2008sebezkušenostní výcvik zaměřený na práci se změněnými stavy vědomí a psychospirituální krizi (Stargate)
2012 - 2014Výcvik v metodě Maitri Breathwork, certifikovaný facilitátor
2012 - 2015základní výcvik v psychoterapeutické metodě Biosyntéza (ČIB)
2015 - doposudpokračující výcvik v psychoterapeutické metodě Biosyntéza (ČIB)
2016 - 2017psychoterapeutické minimum (pod ČIB)

Dále jsem absolvovala řadu krátkodobějších kurzů, především z oblasti expresivních terapií jako je muzikoterapie, dramaterapie, taneční pohybová terapie nebo arteterapie v kontextu biosyntézy a několik kurzů zaměřených na téma trauma.

Praxe:
1994 – odborná asistentka na katedře výtvarné výchovy PF UJEP Ústí nad Labem
2011 – docent na katedře výtvarné kultury PF UJEP Ústí nad Labem
2007 – spolupráce s Poradnou pro mezilidské vztahy v Ústí nad Labem, arteterapeutka
2011 – vlastní terapeutická praxe (OSVČ)

Vedu workshopy a pracuji jako lektor.

Kontakt:

email: jitkageringova@seznam.cz
tel: 722 562 771
Místo působení: Praha a Ústí nad Labem

Eva Hafoudhová

V soukromé psychoterapeutické praxi pracuji individuálně s dospělými klienty. Nabízím jim podporu v krátkodobě i dlouhodobě náročných životních situacích. V terapii mapujeme vnitřní i vnější spouštěče, které vyvolávají zátěž, zaměřujeme se ale především na posílení vlastních zdrojů. Snažím se naslouchat potřebám klientů a podpořit je v hledání životních radostí a kreativity.

S mými klienty pracuji nejen verbálně, ale využívám také tělově orientované techniky (práci s dechem, pohybem, relaxací) nebo imaginační techniky, které mohou být prostředkem pro uvědomění si vlastních emocí a potřeb.

Pracuji především s klienty s depresivními nebo úzkostnými potížemi, psychosomatickými obtížemi, se vztahovou zátěží a s ženami v období těhotenství a po porodu.

Mimo psychoterapeutickou praxi působím jako psycholožka v oblasti zdravotnictví. Mám praxi v ambulantních i lůžkových zařízeních; s dětmi, dospívajícími i dospělými klienty s širokou škálou neurotických i psychiatrických problémů.

Vzdělání
2009 – 2013Navazující magisterské studium psychologie, Pedf UK
2010 – 2011 Honors Program in Psychology, The International School, The University of Haifa, Israel
2006 - 2009 Bakalářské studium psychologie-speciální pedagogika, Pedf UK
Další vzdělání
2013 – dosudSpecializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie
2015 – 2018Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze – výcviková část II.
2012 – 2015Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze – výcviková část I.
2015 – 2016Certifikovaný kurz v Rorschachově metodě a Comprehensive System v klinické psychologii dospělých
2012 – 2013Program celoživotního vzdělávání „Psycholog ve zdravotnictví“
2006Rekvalifikační kurz „Asistent učitele ve třídě s integrovaným žákem“
2003 – 2004Výcvikový odborný program „Psychosociální průprava v oblasti preventivních aktivit s užitím peer-prvku“
Průběžně:semináře a workshopy zaměřené na tématiku psychoterapie, psychopatologie, psychosomatiky, práce se skupinou, předsudky apod.
Pracovní zkušenosti:
2019 - dosudPsychosomatické Centrum Praha
Pozice: Psychoterapeutka, psycholožka
2016 – 2018Soukromá psychoterapeutická praxe
2016 – 2018Psychiatrická nemocnice Bohnice, Akutní příjmové oddělení
Pozice: Psycholožka (od 2018 mateřská dovolená)
2013 – 2016Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., Psychologická ambulance
Pozice: Psycholožka
2013 – 2016InBáze, z.s.
Pozice: Terapeutka v projektu TEP (Terapie příchozích)
2005 - 2010Rozmarýna o.p.s.
Pozice: Lektorka a vedoucí projektu pro děti z dětských domovů
2005 - 2006Práce s lidmi s handicapem v neziskových organizacích (Klub „Hornomlýnská“, o.s.; Osa, o.s.; Naděje, o.s.)
Odborné stáže
Connection & Links – From Trauma to Resilience (Izrael – Haifa), Krizové centrum RIAPS (Praha), Klinika dětské chirurgie (FN Motol), Neonatologická ambulance (FN Brno), Oddělení pro pacienty s poruchami příjmu potravy (Psychiatrická klinika 1. LF a VFN, Praha), Pedagogicko-psychologické poradny (Praha)

Kontakt:

E-mail: eva.hafoudhova@gmail.com
Místo působení: Psychosomatické Centrum Praha

Andrea Hanzlová

Biosyntetická terapeutka, arteterapeutka, supervizorka, lektorka seberozvojových programů.

Individuální konzultace, vedení skupin. Ve své praxi využívám různé přístupy dle potřeb klienta – rozhovor, biosyntetický nebo arteterapeutický přístup. V terapii mne zajímá téma zdrojů člověka, náhledu na jeho situaci, hledání možností, přijetí a změny. Někdy se v životě ocitneme v určitém meziprostoru, kde se potřebujeme nově zorientovat „ kdo jsme a kam jdeme“. Roli terapeuta vnímám jako roli průvodce na této cestě člověka.

Terapeutické výcviky a kurzy
22014 – 2017 Supervize a management ve zdravotnických a sociálních službách, specializace Supervize UK FHS (Mgr.)
2011 – 2012 Supervizní část psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze
2008 – 2011 Základní psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze, Praha
1998 – 2002 Výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se spec.zaměřením na využití arteterapie
1992 – 1996 Pedagogická fakulta Masarykovy University Brno, obor: speciální pedagogika (Bc.)
Profesní kariéra
Nyní pracuji v soukromé psychoterapeutické praxi (od roku 2009) a v Alfa ateliéru (arteterapie, od 2018), jako pracovnice krizové linky (od 2008).
Pracovala jsem v Psychosomatické klinice v Praze, v Dětském domově v Klánovicích jako terapeutka s dětmi (2013-2014), v Psychosociálním centru Acorus jako terapeutka s oběťmi domácího násilí (2008-2012), ve Speciální škole pro děti s více vadami (1992-1995), na lince pomoci Povodeň (1997), v denním stacionáři pro psychoticky nemocné (1995-1997), v ateliéru v Psychiatrické léčebně ve Šternberku (1998-2000), se seniory v DD (2000-2002, 2005-2006), v o. s. Letní dům (2002-2005), v ateliéru o.s.Baobab (2005-2007).
Členství v ČIB (Český institut biosyntézy), ČAA (Česká arteterapeutická asociace), ČAP (Česká asociace pro psychoterapii), AsuPP (Asociace supervizorů pomáhajících profesí), EFAT (Evropská federace arteterapeutů).

Členství v ČIB (Český institut biosyntézy), ČAA (Česká arteterapeutická asociace), ČAP (Česká asociace pro psychoterapii), AsuPP (Asociace supervizorů pomáhajících profesí).

Kontakt:

Místo působení:

 • Praha
Stanislav Háša

Zajímají mě lidé, jejich životní cesty a příběhy. Přizývám a oceňuji různorodost, potenciál k dobrému bytí i možnosti, které máme, podporuji uvědomění vlastních jedinečností. Jsem přesvědčen, že máme v sobě zdroje k našemu plnému žití a dobrému životu. Jsem průvodce lidí na jejich cestě životem, skrze obtíže a těžké životní situace, někdy i radost a spokojenost ze samotného bytí. Skrze práci s vlastními podpůrnými obrazy, emocemi, vztahy, tělo, pohyb i dech lze najít vlastní zdroje a podpořit se na cestě růstu i sebe-úzdravy. Je pro mě důležité sledovat a pomáhat rozvíjet proces klienta. Nedílnou součástí mé práce je její supervize a vlastní seberozvoj. Rád cvičím jógu, sním o Indii, piju čaj, starám se o zahradu, běhám, v této době hlavně okolo našich dětí.

Vzdělání
1998 - 2003VŠE Praha, Ph.D. management a mng. psychologie
1998 - 2005FF UK Jednooborová psychologie
1993 - 1998VŠE Praha, Finance a účetnictví
Odborné výcviky, specializační kurzy:
2016 - 2018Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze – navazující část
2012 - 2015Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze – základní část
2012- dosudDiploma výcvik v proces orientované psychoterapii: Institut procesově orientované práce.
2001 - 2003, 2013Výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii. Sebezkušenost a ukončená teoretická část. Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
2011Roční výcvik ve skupinové facilitaci: Proces orientovaná psychologie. Institut procesově orientované práce
2010 - 2011Výcvik v koučování (80h): ČNP Consulting.
2013 - dosudDalší terapeutické, koučovací a rozvojové programy, semináře, workshopy
Výběr dalšího vzdělávání:
2014 - dosudVŠE Katedra managementu
2010 - dosudKouč, terapeut, facilitátor, lektor
2010 – 2013Česká pojištovna, a.s. – HR ředitel
2007 – 2010Wood and Company: Project Manager, Board Advisor
2002 – 2007Deloitte, Human Capital Advisory Services
1998 – 2002VŠE Praha, Katedra manažerské psychologie

Kontakt:

E-mail: standa.hasa@hotmail.com
Tel: +420 737 235 536
Místo působení: Praha 3, www.popoli.cz

Martin Hofman

Žiji a pracuji v Brně, ale konzultace nabízím i v Praze, kde bývám k dispozici pravidělně 1x týdně. Mými klienty jsou nejčastěji děti, dospívající a mladí dospělí. Pracuji však rád a stále častěji také s dospělými, rodinami a páry.

V individuální práci se věnuji osobním, rodinným a vztahovým tématům, u dětí a dospívajících i výchovným potížím. Rád pracuji také s lidmi motivovanými k osobnímu růstu, rozvoji a sebezkušenosti.

Lektorsky se věnuji seberozvojovým programům, vzdělávacím kurzům a také diagnostické a terapeutické práci se školními třídami. Odborně se zajímám a věnuji aplikaci metod a teorie biosyntézy do školství - práce s dětmi a dospívajícími.

Vzdělání
2002 - 2008Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, psychologie,
2001 - 2003Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, pedagogika,
Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství
2011 - 2013supervizní terapeutický výcvik biosyntéza
2008 - 2011základní terapeutický výcvik biosyntéza
2008 - 2009Rodinné poradenství (Prev-centrum, o.s., Praha)
2006 -Základní krizová intervence (Remedium, o.s., Praha)

Další kurzy např.: Ostrov rodiny I. (IPIPAPP), Taneční pohybová terapie, dramaterapie, psychodrama při práci se skupinami (Fokus Praha), Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem (Modrá linka), Focusing - tělesně zakotvené prožívání (Fokus Praha), WISC III, Baumtest, (IPPP ČR), Nekázeň ve školním prostředí (Mgr. Michaela Veselá), ad.

Profesní kariéra
2012 - dosudKatedra primární pedagogiky PdF MU, externí výuka.
2011 - dosudsoukromá poradenská a terapeutická praxe, lektorská činnost (Flow-Effect).
2009 - dosudZákladní škola Horácké nám. Brno, školní psycholog.
2007 - dosudKrizové centrum pro děti a mládež, Spondea, o.p.s., psycholog (krizová intervence, telefonická krizová intervence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - asistované kontakty).
2007 - 2012Tutor, s.r.o., lektor přípravných kurzů psychologie a andragogika.
2007 - 2009Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti. Pedagogicko-psychologická poradna Brno, psycholog (psychologické poradenství, interaktivní preventivní a intervenční programy pro třídní kolektivy, vzdělávací a metodické programy pro učitele).
2007 - 2009Katedra Speciální pedagogiky PdF MU, externí výuka - Projekt v etopedii, Intervence v etopedii.
2004 - 2007Ratolest Brno, o.s., sociální pracovník (práce se znevýhodněnými dětmi a dospívajícími, přípravné zážitkové kurzy pro dobrovolníky).
2001 - 2007Gymnázium Slovanské nám. Brno, projekt primární prevence, dramatická výchova (interaktivní programy pro třídy, vícedenní zážitkové programy se skupinami, adaptační pobyty).
2002 - 2004Dětský domov Vranov u Brna, zastupující vychovatel.

Kontakt

Místo působení - Brno, Praha

Martina Chmelová

Věnuji se individuální terapeutické práci, psychologickému poradenství a koučování. Ve své práci používám Biosyntézu a prvky Gestalt terapie.

V terapii pracuji s dospělými klienty na porozumění složitým životním situacím. Zaměřuji se na pochopení, integraci, znovuobjevování a stabilizaci vlastních zdrojů síly a energie.

Mám také zkušenosti s doprovázením klientů po úrazech, operacích, plánovaných zdravotních výkonech, v dlouhodobé nemoci vlastní, blízkých (onkologické onemocnění, poruchy imunity, borelióza, chronický únavový syndrom, atd).

V koučování podporuji klienty na cestě osobní změny s ohledem na mateřství, rodičovství a výchovu dětí. Dále pomáhám klientům nalézat řešení pracovních konfliktů, při ztrátě motivace a pocitu smysluplnosti z vykonávané práce.

Při práci s klienty mám otevřené srdce, které vnímá jejich potřeby bez hodnocení a výkonnostních nároků a pevně zakořeněné nohy, které mi pomáhají společně s klientem otevírat těžké situace života a nalézat odpovědi na vyřčené a nevyřčené otázky.

Odborné výcviky a vzdělání
2016-2017Psychoterapeutické minimum - doplňkové teoretické studium pro terapeuty (ČIB)
2016-2017Supervizní část psychoterapeutického výcviku (ČIB)
2013-2015Základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (ČIB)
2011-2012Creative Gestalt koučing - výcvik v koučování (Gestalt Esence)
2011-2012Somatic Coaching - výcvik v koučování celostním způsobem (ČIB)
2011-2012Výcvik v Gestalt koučování - základní výcvik v koučování (Gestalt Esence)
2011Od fragmentace k integraci – Aspekty práce s traumatem v biosyntéze (ČIB)
2009-2010Gestalt přístup v osobním a pracovním prostředí (IVTG)
Pracovní praxe
2000 - dosudAlfa H.S., nezisková organizace – koučing, metodická práce na vzdělávacích programech, poradenská a terapeutická podpora v oblasti prevence syndromu vyhoření a upevnění psychické stability dlouhodobě pečujících osob
2012 – dosudVlastní terapeutická a koučovací praxe, lektorování kurzů, nácviků měkkých dovedností atd.
2013 – 2017Redakční činnost pro nakladatelství Fórum - časopis Poradce ředitelky mateřské školy a Integrace inkluze – zaměření na podporu psychické stability, komunikační dovednosti a prevenci syndromu vyhoření pro učitele, lektorská činnost pro učitele
2018Redakční činnost pro nakladatelství Wolters Kluwer – spolupráce pro kompletní portfolio časopisů pro školy

Kurzy se zaměřením na práci s tělem, dechem, hlasem a hudbou, různé modely a přístupy v arteterapii a muzikoterapii, neverbální komunikace a práce s osobami se zdravotním postižením, expresivní terapie

Kontakt:

email: martina.chmelova@alfabet.cz
www.martinachmelova.cz
tel: +420 603 317 997
Místo působení Praha

Adriana Chytilová

Jsem praktická lékařka, zabývám se také psychosomatikou a psychoterapií. Při studiu medicíny jsem zažila zklamání - škola mi přišla odlidštěná, čekala jsem něco jiného. Příliš jsme se zabývali vědou, jen okrajově pacienty. Téměř nikdo nás neučil s nimi mluvit. Prožila jsem tehdy vnitřní boj, zvažovala jsem, zda takto mohu medicínu dělat. Pracovala jsem během školy na lince důvěry, kde jsem se dověděla o možnosti studovat psychoterapeutický výcvik.

Díky výcviku Rogeriánské psychoterapie a později Biosyntézy a díky vlastní psychoterapii jsem pro svou práci našla nový směr. Také jsem si tehdy postupně vyřešila vlastní problémy, kterých jsem měla celou řadu. - Problémy ve vztazích k sobě i ostatním, s rodiči, problémy se sebevědomím, s vnímáním svého těla. To mne povzbudilo a navíc jsem zjistila, že když budu pracovat jako praktická lékařka, nebudu podléhat žádnému systému a mohu pracovat s pacienty v psychosomatickém kontextu, který je mi blízký. Biosyntéza mi pomohla v hlubším pochopení souvislostí mezi tělovými a duševními procesy.

Nyní tedy pracuju převážně jako praktická lékařka, v roce 2015 budu kupovat vlastní ordinaci. Také se zabývám psychosomatickým poradenstvím a psychoterapií. Jsem vdaná, mám Ondru (2007) a Adélku (2013).

Praxe

 • Praxe v oboru praktická lékařka (od r. 2005), atestace v oboru 2011
 • Psychoterapeutka (od r. 2005)
 • Konzultantka linek důvěry pro děti a pro dospělé (2000-2010)

Vzdělání

 • Atestace v oboru Všeobecné lékařství pro dospělé
 • 1. lékařská fakulta UK - obor všeobecné lékařství (abs.2004)
 • Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze (probíhající)
 • Psychoterapeutický výcvik PCA(abs. 2007)
 • Výcviky telefonické krizové intervence pro dospělé a pro děti
 • Výcvik mediace (mimosoudní řešení konfliktů)
 • Focusing I a II
 • Kurs akupunktury

Kontakt

Místo působení - Praha

Dana Illanová

Zaměřuji se především na individuální a skupinovou terapii. Pracuji např. s lidmi, co trpí úzkostně – depresivními potížemi, fobickými poruchami, psychosomatickými potížemi, posttraumatickými stavy apod. Ráda také pracuji s lidmi, které zajímá osobní seberozvoj. Jsem otevřená práci s klienty, kdy jde o propojení spirituality a psychoterapie.

Vzdělání

 • FF UK, jednooborová psychologie, v roce 1997
 • Atestace z klinické psychologie
 • Specializační zkouška z psychoterapie

Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství

 • Čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii, dokončen v roce 1999
 • Od roku 2008 ve výcviku Biosyntézy
 • Od roku 2008 ve výcviku PBSP /Pesso – Boyden psychomotorická psychoterapie/
 • Kurz krizové intervence 2005
 • Různé seberozvojové a odborné workshopy

Profesní kariéra

 • 1997 – 2005 pracovala jako klinický psycholog v PL Bohnice.
 • Externí pracovník – Krizové centrum Bohnice do roku 2000-2007
 • Od roku 2007 spolupracuje se sdružením Diabasis, které se zaměřuje na tematiku psychospirituální krize.
 • Nadále pracuje jako klinický psycholog a psychoterapeut.
 • Soukromá psychoterapeutická praxe od roku 2008

Kontakt

Místo působení - Praha

Barbora Janečková

Klinická psycholožka a psychoterapeutka pracující převážně s dospělou klientelou. Je pro mě důležité, aby moji klienti našli své vnitřní zdroje k léčení sebetěžších zkušeností. A věřím, že každý člověk takové zdroje má. Zároveň je podporuji v tom, aby našli vlastní cestu k plnému životu, který bude dobrý nejen pro ně, ale i pro jejich okolí. Myslím, že nejdůležitější podmínkou změny v terapii je hluboký lidský kontakt.

Část své energie věnuji pro rozvoj biosyntetické psychoterapie a institutu, který tuto metodu učí.

Mou srdeční záležitostí je Sociální klinika, která je postavena na konceptu služby ze srdce pro ty, kteří se nachází v těžké situaci.

Vzdělání

 • ECP – European Certificate of Psychotherapy
 • Doktorské studium v oboru klinická psychologie
 • Atestační zkouška z psychoterapie
 • Atestační zkouška z klinické psychologie
 • Univerzita Karlova, FF, jednooborová psychologie

Výcviky (některé absolvované výcviky a kurzy)

 • PBSP (Pesso terapie)
 • Biosyntéza
 • SUR
 • Krizová intervence
 • Telefonická krizová intervence
 • Práce s tělem v psychoterapii
 • Imaginativní metody
 • Relaxační metody
 • Práce s rodinou
 • Výcvik v psychologickém koučování

Současná profesní kariéra

 • Český institut biosyntézy - zakladatelka, ředitelka, garant výcviku v biosyntetické psychoterapii
 • Sociální klinika - zakladatelka, ředitelka
 • Pod křídly - soukromá psychoterapeutická praxe

Pracovala jsem mimo jiné také

 • Remedium - lektorka kurzů Telefonická krizová intervence, Krizová intervence a Komplexní krizová intervence
 • Riaps - klinický psycholog – lůžkové oddělení, ambulance, linka důvěry
 • QED Group a.s. - senior konzultant, (psychologické koučování, školení koučování, stress managment, AC/DC aj.)

Jsem členka České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, České asociace klinických psychologů AKP, České asociace pro psychoterapii ČAP, Českomoravské psychologické společnosti ČMPS, Evropské asociace psychoterapie EAP, jsem akreditovaný kouč ČAKO.

Místo působení - Praha, Nižbor

Linda Járová

Věnuji se individuální terapii, poradenství a krizové intervenci.
Nabízím podporu dospělým a dospívajícím, kteří procházejí náročnými nebo krizovými životními situacemi, řeší osobní problémy (strachy a úzkosti, poruchy nálady, pocity životní nespokojenosti, nízké sebevědomí a sebehodnota, psychosomatické obtíže, chronický stres nebo přetížení,..), potýkají se s těžkostmi ve vztazích (partnerských, rodinných, pracovních,..) nebo čelí výzvám nových životních etap. Provázím ženy v přelomových obdobích jako jsou příprava na mateřství, těhotenství, porod, čas s dětmi, návrat do práce a vyvažování rodinného a pracovního času. Na životních křižovatkách podporuji také muže a jejich mužská témata, třeba právě tehdy, když se týkají vztahů se ženami. Pomáhám rodičům a jejich dětem orientovat se ve vzájemných vztazích a najít své dobré místo v rodinném poli vzájemného působení. Nabízím také prostor pro touhu po sebepoznání, sebeuvědomění, hledání smyslu a směřování v životě. Provázím na cestě osobního růstu. Vedu seberozvojové ženské skupiny.

Psychoterapie je pro mne především lidským setkáním v bezpečné atmosféře. Je prostorem, ve kterém je možné za citlivé podpory průvodce - terapeuta prohloubit kontakt se sebou samým, se svým prožíváním i jednáním, se svými potřebami a možnostmi jejich naplnění, se svými slabostmi i silnými stránkami. Je cestou objevování vlastních zdrojů, které následně umožňují dělat změny ve směru řešení potíží, uzdravení a spokojeného bytí.

Vzdělání:

 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (ČIB, 2010-2017)
 • Psychoterapeutické minimum (ČIB, 2016-2017)
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii (IVGT, 2001-2005)
 • Sociální pedagogika a etopedie, Pedagogická fakulta UHK (1999-2003)
 • Sociálně-psychologický výcvik se zaměřením na dospívající klienty (UHK, 2002-2003)
 • VOŠ pedagogická a sociální v Praze (1996-1999)
 • Výcvikový kurz "Práce s rizikovou mládeží" (Lata, 1997-1998)
 • Z dalších seminářů a workshopů: práce se sny v kontextu biosyntézy, děti v terapii - přístup gestalt terapie, gestalt terapie zaměřená na partnerský vztah, taneční terapie, sebezkušenost v logoterapii.

Praxe:

 • Soukromá terapeutická praxe (2013-dosud)
 • Terapeutické centrum pro rodinu Triangl (2003-2016): působení v oblasti individuální, párové a rodinné terapie se zaměřením na problematiku rodinných vztahů, výchovných obtíží a zdraví škodlivých návyků, vedení skupin, práce s kolektivem školní třídy.
 • Středisko výchovné péče Návrat, HK (2001-2002)

Jsem mámou tří dětí. Ráda tvořím obrazy suchým pastelem, tancuji, fotím a chodím přírodou mimo cesty.

Kontakt:

Lucie Kašová

Věnuji se individuální, párové a rodinné psychoterapii a také poradenství. Nabízím podporu při náročných životních situacích (krizová intervence), seberozvoji v osobním nebo partnerském životě. Pracuji s dospělými i s dospívajícími. Lektoruji krátkodobé pěstouny v Dobré rodině o.p.s. Jsem držitelkou evropského certifikátu pro psychoterapii ECP (European Certificate of Psychotherapy).

Jsem členkou: Českého institutu biosyntézy, Asociace PBSP CZ, České asociace pro psychoterapii

Vzdělání
2006Jabok - vyšší odborná škola - Sociální a pastorační práce
2010ETF UK - Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika
Vzdělání
2010 - 2015Psychoterapeutický výcvik Biosyntézy
2012 - 2016Psychoterapeutický výcvik PBSP
2015 - 2018 Výcvik v psychoanalyticky orientované párové a rodinné terapii, IPPART
2016 - 2017 Psychoterapeutické minimum, ČIB
2017 - 2019 Výcvik supervize v pomáhajících profesích, ASSP
Kurzy
2000Kurz respektovat a být respektován - Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání
2001Kurz asertivity - Dušková, Beleš
2006Krizová intervence - Remedium
2009Kurz pro duly - ČAD
2012Trauma - Remedium
2012, 2013seberozvojová skupina PBSP
 a další semináře a workshopy
Praxe
2009založení a vedení občanského sdružení České duly, o.s.
2009 - 2013vedení kurzů, doprovody k porodům
2013 - 2016založení mezigeneračního centra V jednom domě o.p.s., ředitelka denního stacionáře
2013soukromá psychoterapeutická praxe, vedení seberozvojových a psychoterapeutických skupin
2016 – dosudTerapeut Sociální kliniky
2017 - dosudČlenka výboru Asociace PBSP CZ, z.s.
2017 – dosudLektorka Dobré rodiny o.p.s.
2018Supervize v sociální službách Praha, Děčín

Kontakt

Místo působení:

 • VÁŽKA, Wuchterlova 8, Praha 6
Jitka Knebortová

Příběhy mých pacientů a klientů, mne spolu s pozorováním vlastní životní cesty, které se nevyhnula smrt blízkého člověka, postupně utvrzovaly v tom, že nelze vnímat fyzické i psychické obtíže jako něco odděleného.

Tento náhled mne po letech fyzioterapeutické praxe přivedl ke studiu psychoterapeutické metody Biosyntézy.

Svou práci terapeuta vnímám jako proces, během kterého doprovázím klienta k poznání, jak vnímá a pracuje jeho tělo a mysl. Jak jeho zkušenosti s pohlazením či odstrčením, přijetím či odmítnutím, formují pohled na sebe samého i na okolní svět.

V průběhu našich setkání nalézáme způsob, jak plně využít dech nesoucí pohyb, jak ovlivnit vnitřní prožívání změnou držení těla. Jak kráčet cestou opakovaného zakoušení malých, dobrých věcí a nalézáním jedinečného vnitřního potenciálu uskutečnit toužebně očekávané změny v životě.

Mým mottem je „Za všemi stíny můžeme potkat radost a klid.

Pracuji s dospělými klienty ve své praxi v Praze a v Pečkách, kde žiji.

vzdělání fyzioterapie
1994 – 1995Specializační studium Fyzioterapie, IPVZ
1980 - 1982Pomaturitní studium Fyzioterapie
odborné kurzy fyzioterapie pro jejich četnost uveřejněny pouze na mém webu
odborné výcviky
2008 – 2012Specializovaný psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze
2009Sexualita u osob s mentálním postižením
2008Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením
2008 – 2009Výcvik dobrovolníka Domácího hospice Cesta domů
2005 – 2007Tanatoterapie – somatická psychoterapie
odborné kurzy psychoterapie
2018Přenos a Biosyntéza, L. Zink
Kazuistická supervize, Lucká, Janečková
Cirkulace a energetická práce, G.Hoppe
2017Kazuistické supervize; Lucká, Janečková
2016Psychoterapeutické Minimum /bez záv.zk./
2013Dreamwork,práce se sny v kontextu Biosyntézy, G.Hoppe
Kazuistické supervize; Lucká, Janečková
2012Kazuistické supervize; Lucká, Janečková
Duševní hygiena, relaxační metody
Imaginace a sny
Emoční inteligence ve zdravotnictví
2011Kazuistický seminář, G.Hoppe
Hlasový seminář, I.Vostárková
2011Umírání a smrt v práci pracovníků sociální služby
2009Komunikace s klienty s demencí
2007Terapie traumatu v Biosyntéze, D.Boadella, S.S.Boadella
Integral Bodypsychotherapy, A.Wehowsky
Předcházení a řešení konfliktů
1997Basic course of study in identification and correction of dyslexic learning
1996The Mind Control, Basic Lecture
seberozvojové vzdělávání
2018Škola Stargate – práce se změněnými stavy vědomí, pod záštitou http://centerforsacredstudies.org/
2010 – 2017Bhuto tanec
Maitri Breathwork
Ženská skupina
Silent Retreat
Sebezkušenostní PBSP skupina
Nech znít svůj dech
Udělej něco i pro sebe
Předvánoční zastavení a očista srdce
Udělej něco pro sebe
praxe
2016 – dosudasistence výcviků Českého institutu Biosyntézy
2012 – dosudsoukromá praxe terapeuta Biosyntézy, Praha, Pečky
terapeut dobrovolník pro Sociální kliniku, Praha, Pečky
1999 – dosudsoukromá praxe fyzioterapie, Pečky
lektorská činnost
2012 – dosudvedení seberozvojových workshopů
2000lektor postgraduálního vzdělávání pro praktické lékaře
1994 – 1997lektor fyzioterapie FTVS, 3. LF UK, SZŠ, VOŠ

Kontakt

Místo působení - Pečky, Praha

Michaela Kocnárová

Psychoterapeutka, psycholožka, koučka. V soukromé praxi pracuji převážně s dospělými klienty. V individuální psychoterapii se věnuji osobním, rodinným, vztahovým tématům, úzkostným stavům a psychosomatickým obtížím. Spolupracuji s poradnou pro ženy v tísni, kde se věnuji psychoterapii posttraumatických stavů po umělém nebo spontánním potratu.

Vzdělání:

 • Jednooborová psychologie, filozofická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno (2000)
 • Obor tvůrči fotografie – BcA, Slezská univerzita v Opavě (2000)
 • Atestace z klinické psychologie (IPVZ, 2003)
 • Mezinárodní psychoterapeutický výcvik v metodě Biosyntézy (2000-2005)
 • Výcvik somatického koučování /ČIB, Pod křídly s.r.o/
 • Vzdělávací a supervizní semináře, kurzy a workshopy, pořádané IIBS, ČIB, ČAP

Odborná praxe:

 • Soukromá psychoterapeutické praxe, individuální a skupinová psychoterapie (2007 - dosud)
 • Psychoterapie v poradně pro ženy v tísni AQUA VITAE (2010 - dosud)
 • Profesní koučování klientů firmy Sanek s.r.o ( 2007 - 2014)
 • Práce klinického psychologa ve Fakultní Thomayerově nemocnici na oddělení dětské neurologie (2000-2004)

Jsem členem ČIB, IIBS a ČAP.

Kontakt:

email: michaela@kocnarova.com
www: www.kocnarova.com tel: 736 705 957
Místo působení - Praha - Karlín

Michaela Lipková

Biografie

Věnuji se individuální a skupinové terapii. Setkávám se především s dospělými klienty, kterým nabízím podporu při zvládání obtížných životních situací, pracovních a vztahových problémů. Zabývám se také psychosomatickými, úzkostně depresivními, či posttraumatickými stavy. Ráda pracuji s lidmi, kteří se zajímají o vlastní seberozvoj a osobní růst. Léčivý potenciál vnímám v propojování slovního vyjádření, emočního a tělesného prožívání. Klientům pomáhám v hledání a využití jejich vlastních zdrojů. Pracuji metodami biosyntézy a gestalt terapie, při kterých využívám práci s tělem, dechem, hlasem a vnitřními obrazy.

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta UK Praha, pedagogika – poradenství a pedagogika osobnostně sociálního rozvoje

Terapeutické výcviky a kurzy:

 • Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze; ČIB (2010 – 2014)
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii; IVGT Praha (2004–2009)
 • Postgraduální vzdělávání v Gestalt terapii; IVGT Praha (2009 – 2011)
 • Fokusing I. a II. - tělesně zakotvené prožívání (2009)
 • Kurz Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti; Fokus Praha (2009)
 • Postgraduální kurz v léčbě obezity; Endokrinologický ústav (2006)
 • Výcvik v kognitivně behaviorální terapii obezity; STOB - PhDr. Iva Málková (2003)
 • Různé seberozvojové a odborné workshopy

Jsem členkou Českého institutu biosyntézy.

Profesní kariéra:

 • Psychosomatická klinika, Praha - individuální a skupinový terapeut (2010 - dosud)
 • Soukromá terapeutická a poradenská praxe; Praha (2009 - dosud)
 • Sestra IN, Gehe - lektor v oboru komunikačních dovedností, zdravé výživy (2009 - dosud)
 • Terapeutická komunita Magdaléna pro drogově závislé v dlouhodobé léčbě - terapeut (2008-2010)
 • Dům Naděje Praha - Vršovice; azylový dům pro ženy - externí terapeut (2008)
 • Endokrinologický ústav a 3. LF UK - terapeutické vedení účastníků mezinárodního projektu Diogenes (2006-2008)
 • Společnost STOB - PhDr. Iva Málková - lektor kurzů terapie obezity dětí a dospělých (2005-2009)

Kontakt

Tel. +420 608 327 677
Email: michaela.lipkova@seznam.cz
Místo působení: Praha

Yvonna Lucká

Jsem atestovaná psycholožka a psychoterapeutka s třicetiletou praxí. Ve své práci mimo jiné zúročuji svoji téměř desetiletou zkušenost práce v krizovém centru RIAPS, kde jsem působila v různých rolích. Ve své soukromé psychoterapeutické praxi se věnuji především klientům s problematikou traumatu a posttraumatu a klientům s atypickou problematikou. Ve své práci využívám především metodu PBSP a Biosyntézu. PBSP též využívám pro práci s dlouhodobými uzavřenými skpinami. Jsem akreditovaný supervizor ČIS (teaching supervizor) od roku 1994. Nabízím individuální i týmovou supervizi. Jsem odborným garantem výukových programů v Remediu, jedná se o Komplexní krizovou intervenci, Základní krizovou intervenci, Trauma a podobně. Dále učím pro Diakonii, Fokus a další nestátní organizace. Pořádám workshopy zaměřené např. na péči o pomáhající profese a ženskou problematiku.

Některé absolvované výcviky:

 • Psychoanalytický výcvik
 • Rodinná terapie
 • SUR
 • Integrativní práce s tělem
 • Biosyntéza
 • PBSP

Jsem zakládajícím členem Českého institutu Biosyntézy, jeho místopředsedou a trenérem International Institut for Biosynthesis v Heidnu. Jsem členem supervizního EAP.

Místo působení - Praha

Ondřej Matějka

V rámci své soukromé praxe nabízím provázení a podporu při hledání orientace, porozumění a vlastních zdrojů v náročných situacích v osobním, partnerském i profesionálním životě. Jako individuální terapeut pracuji s dospělými a dospívajícími klienty. Vycházím z principů biosyntézy a psychoanalyticky orientované psychoterapie, využívám též prvků systému Pesso-Boyden (PBSP).


Vzdělání:
1997-2012studia historie a sociologie

Odborné terapeutické výcviky a kurzy:
2016-dosudVýcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii (ČSPAP)
2010-2016Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza (ČIB), supervize (Y. Lucká)
2011-dosudSebezkušenost v individuální psychoanalytické psychoterapii, Teorie a technika individuální psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP), supervize (V. Čermáková, J. Šikl)
2009-2012Sebezkušenostní skupina PBSP (Y. Lucká + L. Kobrle); další teoretické PBSP semináře (A. Pesso)
2007-2008Trauma i a II (Remedium)
2007Krizová intervence (Remedium)
2007-2013 semináře a výcvikové programy zaměřené na práci s holotropním dýcháním a tématikou psychospirituální krize (M. Vančura, Y. Lucká)

Praxe:
2013-dosudSoukromá terapeutická praxe (Pod křídly), individuální terapeut v Sociální klinice
2010-dosudpřekládání a tlumočení odborných psychoterapeutických textů, seminářů, výcviků
2006-dosudpedagog a vědecký pracovník na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
2009-2012vědecký pracovník na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR

Členství v odborných společnostech:
Česká asociace pro psychoterapii, Český institut biosyntézy, Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Jazyky:
Angličtina, francouzština – obojí aktivně
Simona Měchová

Ve své soukromé psychologické praxi se věnuji dětem, dospívajícím a dospělým. Nabízím individuální terapii, poradenství a koučování, věnuji se osobním, rodinným a vztahovým tématům, léčení traumatických zážitků včetně transgeneračních traumat. Jako soudní znalkyně vypracovávám posudky zaměřené zejména na psychologii dětí a rodiny. V terapii se s klienty často zaměřuji na práci s tělem, ráda jim pomáhám objevovat jejich vnitřní zdroje a rozvíjet vnitřní potenciál. Při práci jsem kreativní, laskavá a podporující, k lidem přistupuji s velkým respektem a důvěrou v jejich sebeúzdravné procesy. Zabývám se studiem změněných stavů vědomí a jejich léčebnými účinky. V minulosti jsem byla zapojena do dvou charitativních projektů - spolupracovala jsem se Sociální klinikou jako dobrovolný terapeut a s Bílým kruhem bezpečí (poradna pro oběti trestných činů) jako dobrovolná poradkyně.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, mám 18-tiletou praxi, absolvovala jsem celou řadu terapeutických, sebezkušenostních výcviků a seminářů. V diplomové a disertační práci jsem se věnovala psychologii terorismu. K výběru tématu mne inspirovala osobní zkušenost z USA, kde jsem se v roce 2001 stala nepřímým účastníkem teroristických útoků. Osm let jsem pracovala jako policejní psycholožka a vyjednavačka u Národní protidrogové centrály a Útvaru rychlého nasazení, kde jsem byla přijata jako první žena v historii jednotky. Dětskou psychologii jsem se učila zejména u prof. Zdeňka Matějčka a PhDr. Jaroslava Šturmy.

Profesionální praxe

 • Od 2012 dosud Soukromá psychologická praxe pro děti a dospělé
 • 2010 jmenována jako soudní znalkyně, specializace v psychologii dětí, mládeže, rodiny, výchovy a vzdělávání
 • 2013-2018 externí kantor na VŠE
 • 2013-2014 externí terapeut Farní Charita Praha 14
 • 2012-2015 externí lektor a kouč v Coaching Systems
 • 2004-2011 policejní psycholožka a vyjednavačka na Útvaru rychlého nasazení a Národní protidrogové centrále
 • 2001-2003 Dětské centrum Paprsek (praxe u prof. Matějčka, od r. 2013 pravidelná supervize dětské psychologie u dr. Šturmy)

Vzdělání

 • Univerzita Karlova, jednooborová psychologie, specializace v klinické a sociální psychologii („Nové výzvy terorismu“, děkanem udělena Cena Jana Palacha)
 • Univerzita Karlova, doktorské studium v oboru sociální psychologie („Sociálně psychologická studie terorismu“, návrh na Bolzanovu cenu)
 • Výměnný středoškolský studentský pobyt v USA

Psychoterapeutické výcviky

 • 2010-2015 Somatický výcvik Biosyntéza
 • 2004-2009 Skupinový dynamický výcvik SUR
 • 2011-2012 Výcvik v koučování (Gestalt, NLP a Transformační koučování)

Další odborné vzdělávání

 • Od 2015 kontinuálně Postgraduální vzdělávání v metodě Biosyntéza a v soudně znalecké činnosti se zaměřením na dětskou a forenzní psychologii
 • Od 2009 průběžně Meditace Vipassaná (Sujiva); Taketina; Holotropní dýchání; Maitri dýchání; Taneční workshopy Movement Medicine a 5 rytmů; Ženské skupiny; šamanské metody léčení, práce se změněnými stavy vědomí, psychospirituální metody léčení
 • 2009-2015 Sebezkušenost v Rogersovsky orientované psychoterapii
 • 2012-2013 Sebezkušenostní skupina PBSP
 • 2009-2011 Psychospirituální výcvik Hledat-najít-pustit
 • 2006-2008 Práce s tělem v psychoterapii

Další absolvované kurzy zaměřené na: Psychické trauma a jeho léčení; Posttraumatickou intervenční péči; Krizovou intervenci; Psychospirituální rozvoj osobnosti; PBSP terapii; Relaxační a imaginativní techniky; Řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí; Krizové policejní vyjednávání apod.

Kontakt

Jana Nováková

Jsem psycholožka a psychoterapeutka s vlastní praxí. Nabízím psychologické a výchovné poradenství, dlouhodobou terapeutickou práci. Zaměřuji se především na individuální práci s dětmi a dospělými.

 • Věřím, že věci se mohou měnit k lepšímu
 • Věřím, že všichni máme svoje zdroje – vnitřní sílu (i když na ně můžeme zapomenout, každý z nás je má)
 • Věřím, že když nám selhává kognitivní paměť, máme i tělovou, která nám odpoví na otázky, na které naše „vědomé Já“ nemá odpověď

Vzdělání

Filosofická fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psychologie, studium jednooborové psychologie, zakončeno státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.

Terapeutické výcviky, odborné kurzy

 • Krizová intervence
 • Biosyntéza
 • PBPS (Pesso-Boyden terapie)
 • Tréninkový program s M. Bachgem (práce s dětmi, adolescenty a jejich rodiči, založenou na PBPS a nazvanou feeling-seen)
 • Somatic Experiencing
 • Práce s traumatem u dětí - Somatic experiencing for kids
 • Systemická práce s dětmi a dospívajícími
 • Taneční a pohybová terapie
 • Šikana a boj s ní
 • Manipulace ve vztazích
 • Duševně nemocní v krizi
 • Výcvik instruktorů kurzu P.E.T. /Parent Efectiveness Training - Výchova bez poražených podle Thomase Gordona
 • Školící a výcvikové kurzy (Test stromu, SON-R, WISC, TAT a další projektivní metody)

Kontakt

Petra Nothegger

Věnuji se terapii a lektorování. Nabídím podporu při hledání řešení v osobních, vztahových i profesních tématech. Terapii vnímám jako bezpečný prostor a nový potenciál, jak objevovat vnitřní zdroje, rozvinout skryté možnosti a žít spokojenější život.

V individuální terapii hledám způsoby, jak propojit práci s tělesným vnímáním, slovním vyjádřením a emočním prožíváním. Vycházím z učení Biosyntézy, ale kombinuji i jiné přístupy jako psychomotorickou terapii, fyzioterapii nebo techniky, např. focusing, relaxace, imaginace, práce s dechem a jiné.

V osobním životě ráda poznávám cestami do cizích krajů i zkoumáním "krajiny vnitřní". Mám ráda humor, tvořivost, estetiku, mezinárodní a inspirativní lidi i dobré jídlo. Miluji svou rodinu, hory a tanec.

Vzdělání

 • Katholic University Leuven - Psychomotorická terapie
 • Bergen University - Terapie zaměřená na tělesné vnímání
 • Karlova Univerzita - Doktorské studium Kinantropologie (Psychomotorická terapie v procesu léčby depresivních pacientů)
 • Karlova Univerzita - Fyzioterapie

Výcviky a některé absolvované kurzy:

 • Biosyntéza
 • Focusing
 • Úvod do Satiterapie
 • Arteterapie
 • Tanečně pohybová terapie
 • Feldenkeraisova metoda
 • Relaxační techniky a imaginace
 • Masáže

Pracovní zkušenosti:

 • Sociální klinika
 • PL Bohnice
 • Psychiatrické kliniky Kortenberg, Gasthuisberg, Belgie
 • Psychomatická klinika Guadalajara, Mexiko
 • Monáda, klinika komplexní rehabilitace, Praha
 • Fyzioterapeutická péče v lázních a zdravotních zařízeních ČR
 • Lektorská spolupráce s Univerzitou Karlovou, FTK Olomouc, UNIFY Praha, Prázdninovou školou Lipnice , Outward Bound Česká cesta

Jazyky:

Anglický jazyk - aktivně

Kontakt

Tel. 605 778 831
Email: petra.nothegger@centrum.cz
Místo působení: Praha

Petr Odstrčil

Vystudoval jsem obor vzdělávání dospělých na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. Od roku 1994 mám soukromou psychoterapeutickou praxi, kde pracuji převážně s dospělými klienty. V individuální, párové a skupinové terapii se zabývám širokým spektrem témat. Ve svých přístupech využívám především metody Biosyntézy, PBSP a Gestalt psychoterapie. V letech 1995 až 1999 jsem současně pracoval jako pracovník telefonické krizové intervence. Dále se věnuji vedení seberozvojových skupin a relaxačních kurzů. V oblasti řízení a managementu pak facilitaci řešících skupin a koordinaci pracovních týmů. Od roku 1998 také spolupracuji s neziskovými organizacemi v sociální sféře. Pracuji zde jako supervizor a lektor akreditovaných vzdělávacích programů „Agresivita a prevence problémového chování u lidí s mentálním postižením“, „Problematika sexuality u lidí s mentálním postižením“ a „Psychosociální výcvik“.

Některé absolvované odborné výcviky:

 • Krizová intervence
 • Prevence závislostí se zaměřením na drogy
 • Gestalt terapie
 • Facilitace
 • Mediace
 • Biosyntéza
 • PBSP

Jsem členem Českého institutu Biosyntézy, Mezinárodního institutu Biosyntézy v Heidenu a o.s. PBSP CZ.

Místo působení - Praha

Iva Ouhrabková

Iva je výtvarnice a arteterapeutka. Vychází z biosyntézy a uměleckých-kreativních terapií. V poslední době propojuje arteterapii s biosyntézou .Tímto spojením vznikly AHACARDS, tzn. kreativní, laskavý způsob nenásilného propojení klienta se sebou pomocí obrazů. Myslí si, že malování propojené prací s tělem (pohybem, dechem, jeho prozkoumáváním) je úžasná záležitost. Umožňuje objevovat naši kreativitu, jak v těle, tak v emocích. Pomocí barevného rozmachu pak aktivovat spící energie v nás a zjistit, kde sídlí naše zdroje. V terapii vychází z potřeb klienta. V bezpečném prostředí se společně vydáváme na cestu hledání vnitřní síly, která je potřeba k realizaci změn v jeho životě. Tento Aha moment vždycky stojí za to! Nabízím individuální terapii a poradenství, pracuji s dětmi, mladistvými i dospělými klienty.

Vzdělání
2016 - 2018 psychoterapeutické minimum - doplňkové teoretické studium pro terapeuty (ČIB)
2015 - 2018 supervizní část psychoterapeutického výcviku (ČIB)
2013 - 2015 základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (ČIB)
2008 - 2017 sebezkušenostní filosofický výcvik principy života - Praha
1998 - 2002 výcvik v psychologické a hlubinně orientované psychoterapii na využití arteterapie (ČIB)
1993 - 1997 akamide múzických umění v Praze, divadelní fakulta. Katedra ALD, obor scénografie (Prof. Pavel Kalfus)
1982 - 1983 pedagogické minimum VŠST Liberec
1982 - 1986 vysoká škola strojní a textilní, fakulta v Liberci
Pracovní zkušenosti:
2002 - dosudprivátni praxe, poradenství, terapie
individuální terapie - vztahy a rodina- rodič a dítě.
sebezkušenostní programy zaměřené na práci s tělem,dechem,barvou,hlínou
semináře a workshopy v oblasti arteterapie, artefiletika, logoterapie
Dále jaem absolvovala řadu seminářů v oblastech psychoterapie, krizové intervence, trauma terapie, expresivních terapie - různé modely a přístupy arteterapie, artefiletika, práce s tělem -výrazový tanec, práce se sny , imaginativní techniky.
Členství v ČAA a Českém institutu Biosyntézy
2013 - 2018spolupráce s logopedickou poradnou v Liberci
2013 - 2016arteterapeutka v diagnostickém ústavu v Liberci
2013 - 2016výtvarná lektorka v MŠ Klášterní Liberec
2012 - 2013odborná asistentka na North Carolina State University Prague Institute, fakulta Kiln Glass
2000 - 2003Odborná asistentka na VŠST v Liberci, pedagogická fakulta
1993 - 1996Odborná asistentka na VŠST, katedra oděvního návrhářství a textilního designu

Kontakt:

E-mail: aha@ivaouhrabkova.cz
Telefon: +420 777 287 969
www: www.ivaouhrabkova.cz
Místo působení: Liberec 15 (Pekárkova 305), Praha 10 (Alfaatelier, Slovinská 14)

Ilona Peňásová

Pracuji v oblasti psychologického poradenství, krizové intervence a psychoterapie 20 let.

Důvěřuji v léčivou sílu psychoterapie a obecně práce na sobě.

Nejčastěji pracuji s lidmi v krizích a obtížných životních situacích, s lidmi se zkušeností traumatu i s posttraumatickými potížemi, s těmi, kteří mají problémy v mezilidských vztazích i ve vztahu sama k sobě, nebo také s lidmi, které zajímají přesahová témata.

Spolu s klienty pracujeme na osobnostním rozvoji, podpoře sebepoznání a sebeúcty.

Mám zkušenost z práce v hospici s podporou a doprovázením lidí s nevyléčitelnou nemocí a lidí na konci života, také s jejich blízkými, pečujícími a pozůstalými. Snažím se jim pomoci zpracovávat a přijímat ztrátu, ale i hledat své nové místo a směr v životě.

Při své práci se opírám především o systém biosyntézy a o metodiku a teorii PBSP.

Jsem také výcvikovým terapeutem pro biosyntézu a jedním z terapeutů sociální kliniky.

Pracuji také jako lektorka, především v Remediu (Krizová intervence, Trauma, Smrt a provázení).

Jsem členkou ČIB a PBSP.CZ a spolupracuji s Diabasis.

Vzdělání
1992FFUK Praha – čeština-psychologie
Dlouhodobé psychoterapeutické výcviky:
SUR
PBSP
Biosyntéza
V současné době se účastním výcviku v supervizi v rámci biosyntézy.
Výběr dalšího vzdělávání:
Krizová intervence, TKI
Tělo a krize
Trauma
Práce s tělem v psychoterapii
Biodynamické masáže v psychoterapii
Sen v jungovské psychoterapii
Podpora ve specifických situacích při práci s umírajícími a jejich rodinami
Multiprofessional week in palliative care (Londýn)
Biosyntetické semináře
Další vzdělávání v PBSP

Kontakt:

E-mail: ilona.penasova@seznam.cz
Tel: +420 728 344 853
Místo působení: Praha

Hana Peterková

Vystudovala jsem psychologii a terapeutické praxi se věnuji již přes 10 let. Můj zájem o psychosomatiku a celostní pohled na člověka mne přivedl také k biosyntéze, metodě, která pro mne propojuje nejen práci s tělem v psychoterapii, ale i pohled na člověka z hlediska energetického a přesahového. Absolvovala jsem také psychoterapeutický výcvik, který se věnuje práci s denním sněním, imaginací, symboly, kresbou a vychází z psychodynamických směrů (KIP). Přirozeně mám tendenci vidět v druhých lidech to dobré a držím se motta Iva Možného: “Nejdůležitější je, abychom měli své pacienty/klienty rádi.”

Vzdělání

 • Univerzita Palackého v Olomouci - státní rigorózní zkouška z oboru klinická psychologie
 • Univerzita Palackého v Olomouci - jednooborová psychologie

Terapeutické výcviky, některé absolvované kurzy

 • Výcvik v biosyntéze – 2. část /dosud/
 • Výcvik v biosyntéze – 1. část
 • Katatymně - imaginativní psychoterapie
 • Maitri Breathwork Certification Training
 • Výcvik v hypnoterapii
 • Psycholog ve zdravotnictví
 • Práce s časovou osou
 • Rodina v procesu změny I., II.
 • Základní kurz krizové intervence
 • Telefonická krizová intervence
 • kurzy v oblasti psychodiagnostiky (Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé, Základní kurz Rorschachovy metody, FDT)

Pracovní zkušenosti

 • Psychosomatická klinika Praha - psycholog, terapeut /dosud/
 • Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU - asistent, výuka mediků
 • Psychiatrická léčebna v Kroměříži - psycholog
 • Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín - vedoucí projektu kariérového poradenství
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha - psycholog, terapeut
 • Linka SOS - telefonická krizová intervence

Kontakt

Tel. 777 333 011
Email: hana.nitya@gmail.com
Místo působení: Opatství Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2
www: hanapeterkova.cz

Veronika Pinkasová

Věnuji se individuální terapii, krizové intervenci a poradenství. Nabízím také podporu při řešení související sociálněprávní problematiky (zejm. rodina a sociálněprávní ochrana dětí). Při své práci vycházím z individuálních potřeb klienta, respektuji jedinečnost jeho příběhu a cesty. Mojí prioritou je vytvoření bezpečného prostoru coby místa obnovy vlastních sil a zdrojů. K řešení konkrétních obtíží přistupuji celostně a v kontextu hledání naděje a chuti (do) života. Kromě terapie slovem nabízím klientům také možnost práce s tělem, pohybem, dechem, sny nebo techniky imaginace a relaxace. Tématem mohou být např. náročné životní situace, krize, vztahová témata, návykové chování a závislost, osobnostní rozvoj a další.

Vzdělání, odborné výcviky a kurzy
2014 - dosudSupervizní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, ČIB
2010 - 2013Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, ČIB
2008 - 2010Komplexní krizová intervence
2009 + 2010Sebezkušenostní skupina PBSP
2007 + 2008Trauma I., II.
2000 - 2001PCA - Rogersovská psychoterapie
1999Telefonická krizová intervence LB
2001 - 2007Sociální práce a sociální politika, UHK / FFUK
Praxe
2011 - dosudPod Křídly - terapeutická praxe
2010 - dosudRemedium o.s., lektor krizové intervence
2009 - 2012Vyšší Hrádek, p.s.s., externí konzultant
2007 - 20121. LF UK, Psychiatrická klinika - Centrum adiktologie, odborný asistent
2007 - 2013Coaching Systems s.r.o., externí lektor
2006 - 2011Jahoda o.s. - externí konzultant a lektor
2003 - 2011Denní stacionář o.s. Sananim, sociální pracovník, terapeut
2004 - 2009Vertigo sports s.r.o. - externí lektor
2002ÚMČ Praha 7, Odd. Sociálněprávní ochrany dětí - sociální pracovník
1997 - 2002Jedličkův ústav a školy hl. m. Prahy - vedoucí týmu, vychovatel
1999 - 2001Linka bezpečí, Nadace Naše dítě - telefonický konzultant

Jazyky:

 • Aj - aktivně

Kontakt:

Michaela Zacios

psycholožka, psychoterapeutka, fyzioterapeutka

Svým klientům nabízím individuální psychoterapii, ve které využívám především metodu biosyntézy. Provádím též koučování v oblasti osobního rozvoje. Obojí také v anglickém jazyce.

Nejprve jsem vystudovala fyzioterapii na FTVS UK, a poté jsem se rozhodla ke studiu těla doplnit studium duše, a vystudovala jsem psychologii na FF UK. Oba obory se výborně doplňují.

Absolvovala jsem výcvik v psychologickém koučování a 5ti-letý psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Ve své praxi ráda pracuji s dechem, pohybem, dotykem, imaginací atd.

Vedle toho jsem prošla řadou sebezkušenostních seminářů a workshopů, např. PBSP, arteterapie, Focusing, taneční terapie a další.

Pracovala jsem v PL Bohnice jako pohybový terapeut a v Komplexním centru Dobřichovice a Roseta jako psycholog a psychosomatický terapeut. Dále jako terapeut pro Sociální kliniku a v Alivio centru.

Pracuji především s klienty s psychosomatickými obtížemi, dále také s klienty se vztahovými a jinými osobními problémy.

Věřím v sebe-uzdravující procesy a dobré vnitřní zdroje v každém člověku. Svým klientům pomáhám propojit se se svým tělem, životní energií a radostí.

Sama ráda tančím a dobíjím se v přírodě.

Kontakt

Tel. 777 867 852
Email: polaskova@balantes.cz
Místo působení: Kolowratský palác, Ovocný trh 579/6, Praha 1 - Staré Město

Ivana Pýchová

Věnuji se individuální terapii a poradenství. Terapii vnímám jako bezpečný prostor pro sebepoznávání a zkoumání vztahů ke všemu, k čemu se v životě nějak vztahujeme. Ráda klienty doprovázím při objevování jejich zapomenutých možností a hledání a nacházení vlastních zdrojů. Pracuji s lidmi v obtížných životních situacích při řešení jejich akutních potíží a s klienty, kteří na sobě chtějí pracovat v dlouhodobějším časovém horizontu. Vycházím z principů biosyntézy a z vlastní hluboké důvěry v sebeléčivý potenciál každého z nás. Mým záměrem je bezpečně provázet a podporovat aktivaci těchto sebeúzdravných kapacit a jít spolu s klienty směrem k plnějšímu prožívání jejich životů a k vyjádření svojí autentické podoby.

Vzdělání
1997 - 2004Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta
Terapeutické výcviky a kurzy
2018 - 2019Výcvik v metodě Maitri Breathwork, pod záštitou Center for Sacred Studies
2016 - 2017Psychoterapeutické minimum, Český institut biosyntézy
2013 - 2018Komplexní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, Český institut biosyntézy
2010 - dosudSeberozvojové programy zaměřené na práci s rozšířenými stavy vědomí, pod záštitou Center for Sacred Studies
2010 - 2013Sebezkušenostní skupina PBSP, pod vedením PhDr. Y. Lucké a PhDr. L. Kobrle
2009 - 2010Trauma, Remedium Praha
2008Výcvik v internetovém poradenství, Modrá linka Brno
2004 - 2005Telefonická krizová intervence, Remedium Praha

Z dalších seminářů a workshopů například case management, psychiatrické minimum, individuální přístup a plánování při práci s klienty v psychosociálních službách, chat a skype pro linku důvěry, aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy, energie a esence v biosyntéze, přenos a biosyntéza a další workshopy v rámci programu následného vzdělávání pro biosyntetické terapeuty a seberozvojové semináře zaměřené na práci s tělem a na využití léčivého potenciálu rozšířených stavů vědomí.

Praxe
2018 - dosudSoukromá terapeutická a poradenská praxe
2018 - dosudTerapeutické doprovázení pečujících pro Alfa Human Service
2017 - dosudTerapeut dobrovolník v Sociální klinice
2014 - 2019Spolupracovník Sociální kliniky, příprava projektů
2007 - dosudKoncepční činnost v oblasti sociálních služeb a komunitní práce, veřejná správa
2006 - 2010Konzultant linky důvěry a mentor, telefonická krizová intervence, Dětské krizové centrum
2006 - 2007Sociální práce s rodinami v oblasti sociálně právní ochrany dětí, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
2005 - 2006Case management, sociální práce s lidmi s duševním onemocněním, Fokus Praha
 Průběžně asistuji vzdělávací akce v biosyntéze a seberozvojové programy zaměřené na práci s rozšířenými stavy vědomí

Kontakt:

E-mail: ivpy@seznam.cz
Tel: +420 776 023 452
Místo působení: Praha

Monika Rousová

Biografie

V rámci své soukromé praxe se věnuji terapii, koučování a poradenství. Pracuji hlavně s dospělými nebo s dospívajícími klienty v situacích, kdy z jakéhokoli důvodu potřebují vedle sebe průvodce. V terapii používám prvky biosyntézy.

Vzdělání a odborné výcviky:
2010 – 2015Český institut biosyntézy, akreditovaný výcvik v somaticky orientované terapii v biosyntéze
2014 – 1.stupeň certifikace (ACC-Associate Certified Coach) v International Coach Federation.
2011 – 2012 QED GROUP, akreditovaný výcvik v koučování
1999 – 2003VIAP Praha, Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik, model SUR
1996 – 1997 Remedium, Praha, Výcvik v telefonické krizové intervenci
1989 – 1993 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, speciální pedagogika

Profesní kariéra:

www.linkedin.com

Kontakt

Tel. +420 734 522 520
Email: monika.rousova@gmail.com
Místo působení: Praha

Veronika Sailerová

Věnuji se psychologickému poradenství, individuální terapii a koučování.

V rámci své soukromé praxe se věnuji individuální psychoterapii, psychologickému poradenství a krizové intervenci.

Nabízím podporu při zvládání náročných životních situací v osobním, partnerském i profesním životě, provázení při hledání cesty do svého nitra, jeho lepšímu porozumění a objevování vlastních zdrojů, z nichž je možné čerpat a dále je rozvíjet.

Při práci vycházím z principů biosyntézy, která navazuje na psychoanalytické kořeny psychoterapie a obohacuje je o pozornost věnovanou tělu a o nové poznatky z oblasti neurověd a embryologie. Biosyntéza zvyšuje naši všímavost k reakcím těla, k napětí, které v něm vzniká, a hledá porozumění pro souvislost a propojení s našimi emocemi i myšlením.

Odborné vzdělání:
2003 - 2012  FF UK Jednooborová psychologie
2004 - 2005  Universität Leipzig - Psychologie
1997 - 2004  FF UK Český jazyk a literatura
Odborné výcviky, specializační kurzy:
2019Evropský certifikát v psychoterapii ECP
2018 - 2019Výcvik v supervizi biosyntézy
2018 - dosudSebezkušenost v individuální psychoanalytické psychoterapii, Teorie a technika individuální psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP)
2012 - 2018Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza
2012 - dosudSebezkušenostní programy zaměřené na práci s mimořádnými stavy vědomí a tematikou psychospirituální krize
2012 - dosudSemináře a workshopy v oblasti psychoterapie - PBSP, POP, práce s traumatem (IIBS Heiden), aj.
2009 - 2010Výcvik v koučování (Radvan Bahbouh)
2009 - 2011Gestalt v personální praxi (IVTG)
2008Řízení lidských zdrojů (Expertis)
2006 - 2015Specializační semináře a workshopy v oblasti osobního rozvoje a HR poradenství
2020 - dosud Členka správní rady ČIB
2017 - 2019 Výkonná ředitelka ČIB
2015 - dosud Psychoterapeutické centrum Pod křídly - terapeutka
2014 - 2016  Sociální klinika - koordinátorka
2012 - 2015  QED GROUP - psycholožka, lektorka, senior konzultantka, kouč
2005 - 2011  GEHE Pharma Praha - HR manažerka, řízení celofiremních projektů, vedení projektu EU se zaměřením na rozvoj zaměstnanců
2000 - 2008  Nakladatelství Akropolis - jednatelka, vedoucí projektů, šéfredaktorka
2000 - 2005  Nakladatelství Maxdorf - vedoucí projektů, redaktorka

Kontakt:

email: veronikas@podkridly.com
tel: 603 459 014
Místo působení - Praha

Kateřina Sarkisova

Ke studiu psychoterapie mě přivedla před dvaceti lety vlastní životní zkušenost náhradního rodičovství, kdy jsem se ve snaze co nejvíce porozumět potřebám adoptivního syna potkala s nezbytností nejprve porozumět sobě, svým kořenům, motivacím a tendencím. Tak započala moje cesta sebepoznávání a zkoumání vztahů k druhým, ke světu a k životu jako takovému. Postupem času jsem ji začala chápat jako bezmezný zdroj inspirace a dobrodružství a jsem za ni neskonale vděčná…

Časem se moje cesta profesionalizovala a od roku 2008 se věnuji v rámci své soukromé poradenské a psychoterapeutické praxe dospělým. Přicházejí s tématy osobních či partnerských krizí, obtížných životních situací, vztahových problémů v rodině, s dětmi či v pracovních a přátelských vztazích. Obrací se na mě i lidé s psychosomatickými obtížemi, abychom společně hledali duševní a duchovní podstatu jejich zdravotních problémů. Často provázím ženy, které řeší v různých aspektech témata své ženské identity.

Vedle verbálního způsobu sdílení se zaměřuji na práci s emočním a tělovým prožíváním, tedy na práci s pohybem, dotekem, gestem, dechem, hlasem a imaginací. Snažím se vycházet z individuálních potřeb a preferencí provázeného, důraz kladu na respekt k jeho procesu a bezpečí.

Pracuji také s lidmi, kteří se zabývají psychospirituálními tématy nebo procházejí či prošli psychospirituální krizí. Pomáhám jim s integrací zážitků přesahující rámec běžné zkušenosti, aby se mohli ve svých životech otevřít jejich léčivému a transformativnímu potenciálu. Prošla jsem mimo jiné i výcvikem facilitátorů v MAITRI DÝCHÁNÍ, což je bezpečný způsob práce se změněnými stavy vědomí. Pracuji tímto způsobem ve skupinovém i individuálním rámci.

Vzdělání
2001 - 2006VOŠ, obor sociální pedagogika a pastorační práce
1997 - 2000Pražská psychoterapeutická fakulta
Odborné výcviky
2009 - dosudProfesionální výcvik CranioSakrální Biodynamiky www.csinstitut.cz
2008 - 2013Specializovaný psychoterapeutický výcvik v biosyntéze
1999 - 2004Psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii (Daseinsanalyticky orientovaný)
2005 -Kurz krizové intervence
2014 - 2015Maitri Breathwork™ Facilitators Training
Seberozvojové vzdělání
2006 - 2010Sebezkušenostní skupina PBSP
2004 - 2010Ženská skupina
2006 - dosudseberozvojový program Stargate, probíhá pod záštitou http://centerforsacredstudies.org
Lektorská činnost
od roku 2008 lektorka výcvikového programu pro duly /České duly, o.s./
od roku 2010 lektorka biosynteticky orientovaných seminářů zaměřených na práci s tělem v psychoterapii
od roku 2006 lektorka seberozvojových programů pro ženy
od roku 2008 lektorka dětského programu Stargate
od roku 2015 facilitátorka procesu Maitri dýchání
Praxe
od roku 2008soukromá poradenská a psychoterapeutická praxe
od roku 2014terapeut dobrovolník v rámci projektu Sociální klinika
2006 - 2008socioterapeut - práce s lidmi s duševním onemocněním, o.s. Fokus
2004 - 2006dlouhodobá stáž v arteterapeutické skupině ExtraArt, Fokus,o.s.
1998 až 2006mateřská dovolená
původně učitelka v mateřské škole

Kontakt

Místo působení - Praha

Naďa SoukupováJsem psycholožka a terapeutka. Poskytuji krizovou intervenci, psychologické poradenství, terapii a osobnostní diagnostiku. S klienty se zaměřuji zejména na sebepoznání a sebepřijetí, emoční úlevu, propojení s osobní sílou a probuzení přirozených sebeúzdravných procesů. Svou práci vnímám jako vzácný dar umožňující mi být hostem ve světě druhých, a vidět, jak hlubokých a zásadních proměn jsme schopni. Mé profesní i osobní postoje ovlivnila zejména práce s lidmi čelícími těžké traumatizaci, mezním životním situacím a vážné nemoci. A také několik cest do Indie, které mi dovolily blíže se seznámit s teorií a praxí východní moudrosti. Žiji s manželem a synem. Společnost nám dělá psík kavalír, dvě kočky domácí a akvárium plné rybek:) Těší mě psaní, kreslení, zpívání, procházky přírodou a amatérské focení jejich krás.

Vzdělání

 • Filozofická fakulta UK - jednooborová psychologie, specializace klinická a sociální (2011)
 • Fakulta humanitních studií UK - humanitní vzdělanost a antropologie (2003)

Terapeutické výcviky:

 • Výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo (ČAPZT, 2017 - dosud)
 • Základní a supervizní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (ČIB, 2008-2012)

Další odborné kurzy:

 • Systemická práce s rodinou (Hermes, P. Meisnerová, 2017)
 • Psychoterapie zaměřená na tělo II. (ČAPZT, R. Hoffman, 2017)
 • Systemický přístup v aplikované psychologii (ISS, P. Parma, 2007-2016)
 • Hypnóza (PL Kroměříž, S. Kratochvíl, 2016)
 • Psychoterapie zaměřená na tělo I. (ČAPZT, L. Zink, 2016)
 • Skupinová práce s pachateli násilí (Persefona, M. Rakil, 2015)
 • Od osamělosti ke kontaktu (ČIB, G. Arad, 2014)
 • Dreamworks (ČIB, G. Hoppe, 2013)
 • Úvod do procesorientované psychoterapie (IPOP, B. Trimajová, 2007)
 • Úvod od satiterapie (Ateliér satiterapie, K. Hájek, 2004)
 • Focusing (Fokus, K. Hájek, 2004)

Praxe

 • Soukromá praxe – terapie, poradenství, krizová intervence, diagnostika (2015 – dosud)
 • Intervenční centrum – práce s lidmi vystavenými domácímu násilí a jeho původci (2015 – dosud)
 • Vazební věznice Praha-Pankrác – psycholožka oddělení trestu odsouzených mužů (2012 – 2014)
 • Psychoterapie Anděl – psychologické poradenství a diagnostika (2011 – 2013)
 • Perspektiva Praha, personální agentura – specialista náboru a diagnostiky (2006 – 2009)
 • Agentura Hewer – osobní asistence těžce nemocným a seniorům (2002 – 2005)
 • Gerontopsychiatrické sanatorium Topas – ošetřovatelka a ergoterapeutka (2000 – 2002)

Kontakt

Tel. 776 79 8118
Email: nasou@seznam.cz
www: www.nadasoukupova.cz
Místo působení: Praha

Eva Svobodová

Pracuji s dospělými klienty a to formou krátkodobé i dlouhodobé individuální terapie a poradenství.

Nabízím provázení a podporu v obtížných situacích jak v osobním, partnerském tak i pracovním životě. V terapeutické práci se též věnuji psychosomatickým tématům, či osobnostnímu rozvoji.

Můj přístup je individuální, dle vlastních potřeb klienta, protože každý jsme jiný a jedinečný.

Klienty vedu k větší všímavosti a vnímavosti k sobě samému, to znamená k jejich tělu, dechu, emocím a myšlenkám a k uvědomění si, jak tyto ovlivňují naše bytí a prožívání. Ráda společně s klienty hledám jejich zdroje a možnosti růstu, jejich opravdové touhy a potřeby a rovnováhu v životě.

Ve své práci vycházím z přístupu biosyntézy, nabízím též nácvik různých relaxačních technik a drobných uvolňovacích cvičení.

Vzdělání, terapeutické výcviky a kurzy:
2018Výcvik v relaxačních technikách (M. Babiaková, D. Jančová)
2010 – 2015Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza (ČIB)
2015Základní krizová intervence (Remedium)
2009 – 2012Sebezkušenostní skupina PBSP (Y. Lucká a L. Kobrle)
2007 - 2013Semináře a programy zaměřené na práci se změněnými stavy vědomí a tématikou psychospirituální krize (M. Vančura, Y. Lucká)
1992 - 1994MSc v lékařské mikrobiologii na lékařské fakultě v Manchestru, UK
1980 - 1986Lékařská fakulta UK, Praha (atestace z lékařské mikrobiologie 1991)

Praxe:
2014 – dosudSoukromá terapeutická praxe (nyní Pod křídly)
Individuální terapeutka v Sociální klinice

Jazyky:

Angličtina aktivně

Kontakt:

Tel. 606 924 547
E-mail: eva.svobodova@expatria.cz
Místo působení: Praha

Jana Teplanská

Věřím, že naše možnosti růstu jsou v podstatě nekonečné a v životě existuje mnoho cest, jak naplnit svůj potenciál, žít svůj život naplno, s radostí a zodpovědností vůči sobě i druhým.

Kdo jsem?

Jsem především lidskou bytostí s vlastním životním příběhem. Jsem také klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou s dlouholetými pracovními zkušenostmi zejména při práci s dospělými. Velkým zdrojem radosti a podpory v životě jsou pro mne vztahy s mými blízkými, příroda, pohyb, cestování, vzdělávání a humor. Jsem fascinovaná nikdy nekončící a tolik dobrodružnou prací na sobě, objevováním krásy v životě a zkoumáním mystéria našeho bytí.

Co nabízím?

Pracuji zejména s dospělými lidmi a to převážně individuálně. Hlavní formou mé práce je individuální psychoterapie, psychologické poradenství, práce s akutní krizovou situací – tzv. krizová intervence. Dále mohu nabídnout nácvik relaxací, uvolňovací a antistresová cvičení.

Ve své praxi kombinuji práci se slovem, s technikami pracujícími s dechem, pohybem, hlasem, vnitřními obrazy, sny, přesahovými tématy atd.

Skrze lidské setkání v bezpečném prostoru a kontextu nabízím prohloubení kontaktu se sebou samým, se svým prožíváním, tělem, s druhými lidmi a se tím, co nás obklopuje i přesahuje. Věřím, že takový kontakt je léčivý a pomáhá s odstraňováním překážek našeho vývoje a tím přispívá k uvolnění tvořivé a nevyužité životní energie, našeho potenciálu a vede k našemu uzdravování na více rovinách.

Vzdělání

 • Filozofická fakulta UK Praha, jednooborové studium psychologie (1999-2004)
 • Filozofická fakulta UK Praha – IZV, obor humanitní studia (1995 – 2000)
 • Atestace z klinické psychologie (2007)
 • Funkční specializace v psychoterapii (2008)

Některé z absolvovaných výcviků a kurzů

 • Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (na tělo orientovaná psychoterapie, od 2012 – dosud, ČIB)
 • Výcvik v hypnóze (2007-2008, ČPS)
 • Komplexní psychoterapeutické vzdělání (dynamicky a hlubině orientovaný výcvik, 1996-2007, VIAP)
 • Krizová intervence, relaxační techniky, focusing, imaginativní a arteterapeutické techniky etc.

Praxe

 • Soukromá psychoterapeutická praxe (od 2008)
 • Lektorování kurzů krizové intervence ( o.s. Déčko)
 • Krizové centrum (2006 – 2016, KC RIAPS Praha)
 • Oddělení léčby závislostí pro ženy (2004 - 2006, VFN Praha, Apolinářská)
 • Psychoterapeutické oddělení (2003 - 2006, Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha)

Kontakt

IČ: 76129462, provozovna Na Míčánce 32, Praha 6 - zapsána v živnostenském rejstříku
Tel. +420 777 027 358
Email: janakrizkova@centrum.cz
Místo působení: Pod Křídly, Eliášova 21, Praha 6

Petra Třešňáková

Věnuji se individuální psychoterapii a poradenství. Ve své práci využívám jak dynamický přístup ke klientům, tak také práci s tělem nebo techniky inspirované duchovní praxí jogy a meditace. V současné době jsem zároveň lektorkou výcviku krizové intervence a občas vedu různé semináře pro pracovníky sociálních služeb.

V současnosti se vedle terapeutické praxe také věnuji tématu autismu. Mám tři děti a nejmladší dcera má těžší formu poruchy autistického spektra (PAS). Spolu s manželem jsme založili spolek Naděje pro děti úplňku. V rámci tohoto spolku usilujeme o zlepšení služeb pro děti s PAS a jejich rodiny v České republice. Pokoušíme se u nás zavést službu sdílené péče tzv. Home-sharing, která je laskavější a přirozenější formou odlehčovací služby pro rodiny, které se o takové děti starají.

Absolvovala jsem výcvik v psychoanalytické psychoterapii a výcvik v Biosyntéze. Mám zkušenosti s PBSP metodou práce a dalšími metodami práce s tělem a neverbálními technikami. Věnuji se zejména provázení klientů, kteří hledají cestu z náročných nebo bolestivých životních a rodinných situací. Také klientům se vztahovým obtížemi nebo těm, kteří chtějí lépe porozumět sami sobě a druhým.

Nabízím možnost krizové intervence, ale zejména pracuji v kontextu dlouhodobéjší terapie, která umožňuje jít do hloubky osobního příběhu, porozumět svým naučeným vzorcům prožívání a chování a nacházet zdroje osobního rozvoje, síly a životních možností a naplnění.

Dříve jsem pracovala na krizovém centru v Riapsu a Centru krizové intervence v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Mám také zkušenosti z práce z oddělení intenzivní péče na I.interním oddělení fakultní nemocnice Ke Karlovu, kde jsem pracovala po maturitě jako zdravotní sestra.

Ve volném čase se velmi ráda věnuji hudbě a různým meditačním technikám. Inspiruje mě spiritualita různých kultur, především mystického křesťanství, staré Indie a spiritualita a léčebné praktiky obyvatel Amazonského pralesa a indiánů severní Ameriky.

Kontakt:

E-mail: ptresnakova@gmail.com
Místo působení: Praha

Alena Večeřová Procházková

Alenu baví probouzet v lidech tvořivost a hravost a chuť žít dobrý život pro sebe i pro druhé. Alena vystudovala všeobecné lékařství na 1.LF UK Praha a poté se specializovala jako psychiatr (atestace 1996, 2002) a psychoterapeutka (od r.2001, atestace 2008) pro dospělé se zaměřením na psychosomatiku (certifikace 2017). Alena absolvovala 5 letý výcvik v dynamické skupinové psychoterapii (Skálův Institut) a později v biosyntéze (ČIB), kurzy KBT, transakční analýzy a práce s krizí a traumatem, později se rozvíjela jako lektorka a supervizorka (ČIS). Profesní dráhu začínala v PN Bohnice a na katedře psychiatrie IPVZ, pokračuje v psychiatrické ambulanci a v privátní psychoterapeutické a supervizní praxi.

Kontakt:

Marta Beníčková

Narodila jsem se v Uherském Hradišti. Středoškolské vzdělání jsem absolvovala v Uherském Brodě a rozšířila si ho na SPgŠ v Boskovicích, odkud mé kroky směřovaly na Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Svou profesní dráhu jsem zahájila v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, nejprve v Uherském Hradišti a poté v Brně.

Již několik let pracuji v Uherskohradišťské nemocnici, a.s., jako klinický psycholog. Moje zkušenost jak v terapii tak i v diagnostice je plně vázána na psychosomaticky nemocné pacienty. Pracuji v klasické somatické nemocnici a právě proto se snažím pomáhat pacientům pochopit a zvládat jejich onemocnění pomocí integrace životních procesů, a to jak tělesných spolu s prožitkovými tak i s mentálními. Protože biosyntéza využívá při práci s klienty procesuální přístup, dokáži díky tomu často z vnitřních signálů a pohybových projevů pacienta rozpoznat a specifickými technikami terapeuticky podpořit jeho potřeby vždy s respektem k jeho individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům.

Absolvovala jsem řadu akreditovaných odborných kurzů a nyní ukončuji komplexní terapeutický výcvik v metodě biosyntéza. Velmi ráda užívám prvky biosyntézy ve své klinické praxi, dále pak při přípravě studentů na UTB ve Zlíně, kteří se připravují na své povolání ve zdravotnictví.

Vzdělání
2017Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie
1997Masarykova univerzita Brno
magisterské studium, obor psychologie
Praxe
2011- dosudUherskohradišťská nemocnice a.s. - Klinický psycholog
1997 -2001, 2001-2009Pedagogicko-psychologická poradna Uherské Hradiště poté Brno - psycholog

Kontakt:

E-mail: benickova.m@seznam.cz
Místo působení: Uherské Hradiště

Květa Cermanová

Původní profesí jsem zdravotní laborantka, od roku 2002 pracuji převážně jako dula a lektorka přípravy na porod a rodičovství. Jako terapeutka pracuji od roku 2013, po ukončení základního výcviku v Biosyntéze. Věnuji se převážně tématům spojených s porodem, těhotenstvím, neplodností, plánováním rodičovství, náhradní rodinnou péčí. Věnuji se také rodinným, vztahovým problémům, klientům v náročných, krizových obdobích jejich života, případně jakýmkoli jiným tématům, se kterými klienti přicházejí. Ráda pracuji s klientky na jejich osobním rozvoji, baví mě objevovat jejich vlastní zdroje a doprovázet je na jejich cestě. Pracuji i jako výcvikový terapeut a vedu vlastní vzdělávání dul a dalších profesí pracujících s tématem mateřství a rodičovství.

Vzdělání, praxe a kurzy
1983 - 1987SZŠ Alšovo nábř. 6, Praha 1 - obor zdravotní laborantka
1987 - 2002práce laborantky - VFN Bulovka Praha - patologie
PL Bohnice - OKBH
VFN Praha 2 - OKH+TS
ON Tábor - OKBH
2002 - dosudOSVČ - dula, terapeutka, lektorka přípravy na rodičovství
2001 - 2002Škola reflexní terapie
2002 - 2004výcvik pro duly - Česká asociace dul
2002 - 2003rekvalifikace - rekondiční a regenerační služby
2006 - 2007 výcvik pro lektory přípravy na rodičovství - Aperio s.r.o
2008 - kurz pro instruktory přirozeného plánování rodičovství - Cenap Brno
2007 - 2008roční sebezkušenostní výcvik pro duly s využitím Pesso Boyden terapie
2009 - seminář Práce s traumatem v konceptu práce duly
2009 - 2011spoluautorství a spolupráce na projektu FOD
Cesta ke šťastnému mateřství - zaměřený na dospívající dívky z ohrožených rodin, dětských domovů a náhradní rodinné péče
2010 - První pomoc u dětí
2010 - 2013Psychoterapeutický výcvik - Institut Biosyntézy
2011, 2013workshop PBSP, skupina PBSP
2012 - 2017odborný garant a manažer vzdělávání ve sdružení České duly
2014 - 2015supervizní výcvik - Institut Biosyntézy
2017 - vedoucí a lektorka výcviku dul v Táboře

Kontakt:

Svatava Drlíčková

Věnuji se terapii a poradenství. Vycházím z biosyntézy a uměleckých terapií, především z muzikoterapie a arteterapie. Pracuji s klienty se zdravotním postižením, jejich rodinami a blízkými, s dětmi a mladistvými s poruchami chování a s dospělými klienty se vztahovými a jinými osobními problémy v rámci individuální i skupinové terapie. Zabývám se speciálně pedagogickým poradenstvím a lektoruji kurzy muzikoterapie.

V terapii je pro mě důležité vytvoření bezpečného prostoru, naladění se na klienta a respektování jeho potřeb, abychom se mohli společně dotýkat zdrojů a získat dostatek síly k realizaci změn v životě. Blízkost barev, hudby, melodie i rytmu umožňuje kreativně nahlížet na své obtíže i možnosti, jak kontaktovat a propojit se s životní energií a tvořivostí.

Vzdělání:
2016 – 2017Psychoterapeutické minimum, ČIB
2014 – dosuddoktorské studium Speciální pedagogika, PdF UP v Olomouci
2012 – 2017Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze
2012 – 2014Speciální pedagogika PdF UP v Olomouci, (Mgr.)
2009 – 2012Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, PdF UP v Olomouci, (Bc.)
2009 – 2010Celostní muzikoterapie, FF UP v Olomouci
2008 – 2009Muzikoterapie, PdF UP v Olomouci
2007 – 2008Arteterapie, PdF UP v Olomouci
1996 – 1998Vychovatelství, PdF MU v Brně

Kurzy se zaměřením na práci s tělem, dechem, hlasem a hudbou, různé modely a přístupy v arteterapii a muzikoterapii, neverbální komunikace a práce s osobami se zdravotním postižením, expresivní terapie

Pracovní zkušenosti:
2015 – dosudprivátní praxe, poradenství, terapie
2008 – dosudpřednášky, workshopy muzikoterapie, publikační činnost, diskografie, koncerty, lektor muzikofiletických a artefiletických programů pro MŠ, ZŠ, SŠ a jiné skupiny
2004 – dosudexterní muzikoterapeut a arteterapeut pro zařízení v sociálním a zdravotním resortu a ve speciálním školství
1997 – 2012učitelka a vychovatelka I. stupeň ZŠ

Kontakt:

email: info@svatavadrlickova.cz,
www.svatavadrlickova.cz
tel: +420 774 946 051
Místo působení - Vysočina, Velké Meziříčí

Markéta Charvátová

Biografie

V rámci své praxe nabízím individuální poradenství a terapii především pro dospělé a dospívající. Do značné míry je má práce inspirována biosyntézou, a tak moje sezení provází zkoumání pohybu, tělových impulzů, práce s dechem, hlasem, tancem či barvami a sny. Mou snahou je být dobrým průvodcem klienta na cestě sebepoznání tak, aby mohl potkat své vnitřní zdroje, bezpečně se jim přiblížil a uměl najít dobrý způsob, jak je pro sebe využít. V poslední době se také zajímám o ženskou tématiku v terapii napříč jednotlivými vývojovými obdobími v životě ženy.

Vzdělání:

 • 2003 – 2009 Filozofická fakulta MU, obor Sociální pedagogika a poradenství

Praxe:

 • 2012 – dosud soukromá poradenská, terapeutická a lektorská činnost
 • 2008 – 2012 Ratolest Brno, z.s.,vedoucí sociálně aktivizační služby pro děti a mládež (SAP), sociální pracovnice
 • 2006 – 2008 Ratolest Brno, z.s., pracovnice dobrovolnických programů Pět P a LATA
 • 2006 – dosud lektorská činnost zážitkových a preventivních programů pro školní kolektivy(Flow-Effect, ACOR, Educatio Zlín)
 • 2005 – 2006 MŠ Montessori, Brno - lektorka angličtiny pro děti

Výcviky, odborné kurzy atd.

 • 2010 – 2015 psychoterapeutický výcvik v somatické psychoterapii v biosyntéze (ČIB)
 • 2010 – Arteterapie v kontextu Biosyntézy (Gabrielle Hoppe, Stephanie Lange)
 • 2009 – 2010 Tématizovaný kurz práce s tělem (Jitka Vodňanská)
 • 2008 – Sociálně psychologický výcvik (Modrá linka, Brno)
 • 2007 – Zvládání obtížných situací s klientem (Modrá linka, Brno)
 • 2006 – „Cope for teens“, program specifické primární prevence sociálně patologických jevů
 • Mezi další kurzy patří např. dramaterapie a muzikoterapie, kurzy zážitkové pedagogiky a kurzy v oblasti leadershipu.

V rámci své praxe nabízím individuální poradenství a terapii především pro dospělé a dospívající. Do značné míry je má práce inspirována biosyntézou, a tak moje sezení provází zkoumání pohybu, tělových impulzů, práce s dechem, hlasem, tancem či barvami a sny. Mou snahou je být dobrým průvodcem klienta na cestě sebepoznání tak, aby mohl potkat své vnitřní zdroje, bezpečně se jim přiblížil a uměl najít dobrý způsob, jak je pro sebe využít. V poslední době se také zajímám o ženskou tématiku v terapii napříč jednotlivými vývojovými obdobími v životě ženy.

Kontakt

Tel. +420 604 360 402
Email: marketa.charvat@gmail.com
Místo působení: Brno

Tereza Kimplová

Jsem psycholožka a vysokoškolská pedagožka na pozici vedoucí katedry pedagogické a školní psychologie PdF OU v Ostravě. Dlouhodobě působím jako lektorka vzdělávacích a seberozvojových kurzů či v projektech zaměřených na výzkum i aplikační rovinu. Absolvovala jsem řadu akreditovaných odborných kurzů a nyní ukončuji komplexní terapeutický výcvik v metodě biosyntéza. S nadšením prvky biosyntézy využívám ve své pedagogické praxi pro budoucí povolání pedagogů a studentů/tek dalších oborů, při kterých je běžná práce s lidmi.

V individuální terapeutické praxi se věnuji práci zaměřenou na provázanost tělesných a psychických procesů, na jedinečnost vnitřních zdrojů každého člověka. Kromě terapie slovem tak nabízím klientům také možnost práce s tělem, pohybem, dechem či hlasem. Tématem mohou být jak např. náročné životní situace, krize, psychosomatické obtíže, vztahová témata, tak i chuť k osobnostnímu rozvoji aj.

Jsem rovněž autorkou knih o životě se zrakovým postižením, publikací s orientací na partnerskou a manželskou psychologii či výzkumů z oblasti technického nadání a genderového přístupu k němu.

Vzdělání
2008 – 2003 Ph.D - doktorské studium, klinická psychologie, FF UP v Olomouci
2004 - 2002 dvouleté studium na FF UP v Olomouci, obor Učitelská způsobilost
2003, prosinec rigorózní řízení na FF UP v Olomouci, Katedra psychologie
2003 - 1998 FF UP v Olomouci - jednooborové magisterské studium Psychologie
Praxe
Dosud – 2017 koordinátor Sociální kliniky pro Moravskoslezský kraj
Dosud - 2011 psychologická poradenská činnost pro středisko Pyramida OU Ostrava
Dosud – 2011 vedoucí katedry pedagogické a školní psychologie, PdF OU
2011 - 2006 externí pracovník, výuka na FF UP v Olomouci
2011 - 2005 externí pracovník, výuka na VŠB-TUO v Ostravě
2010 - 2005 tajemník katedry pedagogické a školní psychologie, PdF, OU
2007 - 2003 poradenská činnost pro Tyflocentrum Ostrava
Od roku 2003 odborný asistent na katedře pedagogické a školní psychologie, PdF OU
Kurzy, další vzdělání
Setkání s biosyntézou I. a II. (48 hodin)
Práce s krizí a tělem (27,5 hodin)
Od fragmentace k integraci. Práce s traumatem v kontextu biosyntézy (32 hodin)
Psychologická první pomoc (16 hodin)
PBSP „Blízká setkání se sebou samým II“
Krizová intervence a Krizová intervence v praxi (40 hodin)
Arteterapie (70 hodin)
Kurz manažerských a řídících dovedností I. a II. (100 hodin)
Management sociální práce se žáky základní školy (90 hodin výcviku, 270 hodin vedení skupin)
Taneční terapie
Relaxační techniky a jejich využití v praxi

Kontakt:

E-mail: tereza.kimplova@osu.cz
Místo působení: Ostrava

Miloš Mauer
Vzdělání:
Jednooborová psychologie na FF UK Praha.
Atestace z Klinické psychologie

Terapeutické výcviky a specializační kurzy:
2000 – 2005, Praha, Brno, Mnichov: komplexní výcvik v Biosyntetické psychoterapii. Výcvik v Biosyntéze jsem rovněž absolvoval jako asistent (zatím základní část výcviku) v letech 2016-2018.
Kurz Krizové intervence, Remedium (51 hod), garanti Y. Lucká, L. Kobrle
Kurz Trauma, Remedium (40 hod), garanti Y. Lucká, L. Kobrle
Kurzy ADHD (IPVZ) a MMPI (Testcentrum).

Členství v odborných organizacích:
Společnost psychosomatické medicíny, ČAP (zde také člen etického kolegia) a ČIB.

Pracovní zkušenosti v oboru:

Ještě během studia 1 rok asistent mentálně retardovaného dítěte v rámci o.s. Podané ruce, 4 měs. sanitář v PL Bohnice, 2 roky asistent v institutu pro EEG Biofeedback a 2 roky terapeut v komunitě pro závislé na drogách Alternativa (v rámci Střediska pro mládež Klíčov, Praha-Prosek). Po studiu 1,5 roku preventista na různých ZŠ a SŠ v Praze v rámci organizace „Život bez závislostí“. Prevence psychosociálních jevů, programy zaměřené na problematické třídy (koheze kolektivu, šikana, drogy). 5 let psycholog na Klinice popáleninové medicíny ve FNKV Praha. Krátce DPS Odřejov, poté 7 let jako psycholog ve Středisku komplexní terapie v Liberci (Dr. Chvála). Od 1/2019 – ambulance klinické psychologie v Liberci Od 9/2006 – dosud: odborný asistent na Ústavu etiky a humanitních studií, 3.LF.UK. Přednáším a publikuji v oblasti Lékařské etiky, etiky v psychoterapii a psychologie komunikace.

Kontakt:

E-mail: milos.mauer@lf3.cuni.cz
Ambulance klinické psychologie: Tyršova 510/9, Liberec

Eliška Rothová
 • Hledání smyslu je hlavním zdrojem motivace v životě člověka (Viktor Frankl, Člověk hledá smysl, 1994)
 • Radost a tvořivost vytváří pocit smysluplnosti

Pracuji v poradně pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy - CPSP Beroun, jsem manželská a rodinná poradkyně a vedoucí centra.

V terapii využívám biosyntézu – práci s tělem a imaginaci a systemický přístup zaměřený na řešení. Ráda pracuji se sny a životními scénáři a s vnitřními zdroji a hravostí.

Mám dlouholetou praxi (od roku 1991 – 2008) jako terénní poradkyně, videotrenérka, metodička a terapeutka v rané péči. Pracovala jsem v rodinách, kterým se narodí dítě s postižením (zrakovým a kombinovaným).

Současně mám soukromou praxi jako poradkyně a psychoterapeutka, videotrenérka a supervizorka (např. v Rané péče Eda, ADCH Praha, Sanek z.s., Rubikon, Fokus, Rytmus, Židovská obec – sociální oddělení atp., supervizorka SPIN ve výcviku VTI, výcviková terapeutka ČIB).

Pracuji ve své praxi na Hradčanské, M. Horákové 119, Praha 6. Jsem 20 let vdaná, mám dospělou dceru. Baví mě zpěv a tanec, klasická a undergroundová hudba. Mám psa a kočky.

Kontakt:

E-mail: eliska.rothova@volny.cz
Místo působení: Beroun

Daniela Vodáčková

PhDr. Daniela Vodáčková, nar. 1964.
30 roků psychoterapeutické praxe - výcviky SUR, PBSP, Biosyntéza - nyní soukromá praxe (mj. práce s traumatem, témata v kontextu paliativy a práce se zármutkem, ale též seberozvojová témata včetně práce s hlasem a uměleckou kreativitou). 12 roků práce v RIAPSu, nyní odborný garant a lektor výcviků v krizové intervenci v Remediu, lektor a metodik programů v kontextu rozvíjející se paliativní péče. Z oblasti zájmů: Komorní zpěv staré hudby, navrhování a výroba šperků.

Kontakt:

Jan Machala

Biografie

V rámci své praxe nabízím konzultace pro dospělé klienty, děti i rodiny. Ve své práci zvu na konzultaci kromě myšlenek a pocitů zúčastněných také moudrost jejich těla a ve společné zvídavé práci hledáme inspiraci a cesty k překonání nejrůznější úskalí života.

Jsem psychologem v předatestační přípravě v oboru klinická psychologie a pracuji na částečný úvazek ve Fakultní nemocnici Brno a v Centru pro cystickou fibrózu s dětskými pacienty a jejich rodinami. Ve své soukromé praxi se věnuji klientům s dlouhodobými psychickými potížemi, stejně jako klientům přicházejícím v obtížné životní situaci.

Vzdělání:

 • 2007-2011 Bakalářské dvojoborové a magisterské jednooborové studium psychologie na FSS MU zakončené státní závěrečnou zkouškou. Během studia zaměření na osobnostní rozvoj a psychoterapii.

Kurzy a workshopy:

 • Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví 2013/2014 FF UPOL.
 • Předatestační příprava v oboru klinická psychologie, od r. 2014, IPVZ, Praha.
 • Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v pre- a perinatální psychologii, somatické a psychodynamické psychoterapii , somatické terapii a transpersonální psychologii, 2013 – 2019, Český institut Biosyntézy, Praha.
 • Základní kurz hypnózy, 2014, PN Kroměříž.
 • Základní certifikovaný kurz Rorschachovy metody, září 2017 – leden 2019. PhDr. Anton Polák, Brno.
 • Kurz Sandplay a práce se symboly,  únor – červen 2017, Expressive Therapies Institute of Australia, FF UPOL.
 • Výcvik v rodinné terapii zaměřené na ranou citovou vazbu (Dyadic Developmental Psychotherapy) od prosince 2018, Centrum ATTA, Praha.
 • Různé klinicko-psychologické a psychoterapeutické kurzy.

Praxe a další činnost:

 • Fakultní nemocnice Brno – Pracoviště dětské medicíny, psycholog a vedoucí výtvarné dílny na Ambulanci dětské psychiatrie a klinické psychologie, od r. 2012.
 • Spoluúčast na vedení odborných stáží studentů psychologie ve spolupráci s FSS MU, od r. 2014.
 • Psycholog Centra pro Cystickou fibrózu FN Brno, od r. 2015.
 • Výzkumná činnost v rámci grantu firmy Vertex Pharm. ve spolupráci s FN Motol v r. 2016.
 • Soukromá praxe pro dospělé, dospívající a děti, od r. 2016.

Kontakt

brno-psychoterapie.cz
Místo působení: Brno

Výcvikoví terapeuti

Terapeut s ukončeným pětiletým výcvikovým programem v biosyntéze (část 1 i část 2), profesí praktikující terapeut s praxí, aktivně používající metodu biosyntetické psychoterapie pod supervizí. Je oprávněn provádět výcvikovou terapii frekventantům psychoterapeutického výcviku.

Iva Abramčuková

Iva
Abramčuková

Bernadeta Bechyňová

Bernadeta
Bechyňová

Marta Beníčková

Marta
Beníčková

Hana Brachová

Hana
Brachová

Květa Cermanová

Květa
Cermanová

Zuzana Čepelíková

Zuzana
Čepelíková

Svatava Drlíčková

Svatava
Drlíčková

Andrea Hanzlová

Andrea
Hanzlová

Stanislav Háša

Stanislav
Háša

Markéta Charvátová

Markéta
Charvátová

Dana Illanová

Dana
Illanová

Lucie Kašová

Lucie
Kašová

Tereza Kimplová

Tereza
Kimplová

Jitka Knebortová

Jitka
Knebortová

Michaela Kocnárová

Michaela
Kocnárová

Michaela Lipková

Michaela
Lipková

Ondřej Matějka

Ondřej
Matějka

Miloš Mauer

Miloš
Mauer

Jana Nováková

Jana
Nováková

Ilona Peňásová

Ilona
Peňásová

Veronika Pinkasová

Veronika
Pinkasová

Monika Rousová

Monika
Rousová

Veronika Sailerová

Veronika
Sailerová

Kateřina Sarkisova

Kateřina
Sarkisova

Eva Svobodová

Eva
Svobodová

Jana Teplanská

Jana
Teplanská

Petra Třešňáková

Petra
Třešňáková

Alena Večeřová Procházková

Alena
Večeřová Procházková

Iva Abramčuková

Biografie

Věnuji se individuální terapii a poradenství. Mými klienty jsou dospělí, děti a dospívající. Pracuji převážně v Českých Budějovicích, ale konzultace nabízím i v Praze. V individuální práci se věnuji osobnostnímu rozvoji a růstu, zvládání náročných životních situací, problematice vztahů a traumatickým zkušenostem. Důraz kladu na respekt k procesu klienta a bezpečí. Podporuji u klientů nejen slovní vyjádření, ale také uvědomování a prožívání vlastního těla. Ráda pracuji s vnitřními obrazy, sny, pohybem, dechem a dotykem.

Vzdělání

 • DAMU, obor dramatická výchova

Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství

 • Psychoterapeutický výcvik biosyntéza - supervizní část (2013 - nyní)
 • Základní psychoterapeutický výcvik biosyntéza (2010 - 2013)
 • Základní výcvik v dramaterapii
 • Neverbální komunikace
 • Různé seberozvojové a odborné workshopy (ženské skupiny, sebezkušenostní skupina PBSP, základy krizové intervence, sebezkušenostní výcvik pro práci se změněnými stavy vědomí a psychospirituální krizí, kurz intuitivní pedagogiky a kontaktního rodičovství, taneční a pohybová terapie, tanec 5rytmů, výchova dětí podle Naomi Aldortové)

Jsem členkou Českého institutu biosyntézy. Pracuji pod supervizí.

Pracovní zkušenosti

Několik let jsem pracovala s dětmi na Základní umělecké škole v literárně dramatickém oboru, dále jako koordinátorka ve vzdělávací společnosti a také mám dlouholetou zkušenost v práci se seniory jako sociální pracovník. V současné době působím v Českých Budějovicích a v Praze, kde poskytuji individuální terapii. Také se věnuji práci se ženskými skupinami. Jsem zapojena do projektu Sociální kliniky jako terapeut.

Kontakt

Tel. 603 240 156
Email: iva.abramcukova@gmail.com
Místo působení: České Budějovice a Praha

Bernadeta Bechyňová

Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka s mnohaletou praxí. Věnuji se individuální psychoterapii, rodinné terapii a práci se skupinou. Ve své soukromé praxi pracuji s dospělými, dospívajícími, školními dětmi a jejich rodinami. Zajímám se o problematiku psychosomatiky, úzkostných a posttraumatických stavů. Pracuji také s lidmi, kteří se zajímají o vlastní seberozvoj a osobní růst. V individuální práci s dospělým nebo dětský klientem je mi blízký biosyntetický přístup v propojování slovního vyjádření, emočního a tělesného prožívání prostřednictvím práce s vnitřními tělovými impulsy, pohybem, dotekem, dechem, vnitřními obrazy a slovem. Pracuji též se sny, imaginací a kresbou. Ráda s klientem rozvíjím jeho všímavost k moudrosti těla i srdce a provázím jej při zkoumání jeho vnitřních možností a rozvoji jeho přirozeného potenciálu. Oslovují mě slova Davida Boadelly: „Vnitřní impulsy se objeví, jestliže pro klienta vytvoříme bezpečné místo.“

Z oblasti zájmů: pohyb v přírodě, hory v létě i v zimě, tanec, sborový zpěv.

Profesionální praxe

 • Soukromá psychoterapeutická praxe (od 2009 dosud)
 • Vedení bodyterapeuticky zaměřeného programu pro dospělé klienty s psychosomatickými obtížemi, s kolegou M. Sedláčkem (2008 – 2011)
 • Vedení seberozvojového biosynteticky zaměřeného programu pro dospělé klienty Tělo jako cesta ke zdraví, s kolegou M. Sedláčkem (2012 – 2018)
 • Sedmnáctiletá psychodiagnostická a psychoterapeutická praxe s širokým spektrem dětské a adolescentní problematiky na Dětské psychiatrické klinice FN Motol. Práce se školními dětmi a dospívajícími s problematikou dětské deprese, úzkosti, psychosomatiky, sebepoškozování, suicidálního chování, posttraumatických stavů, poruchami příjmu potravy, Aspergerovým syndromem, aj. Vedení skupinové terapie pro dospívající dívky s poruchami příjmu potravy a vedení skupiny bioenergetických cvičení pro adolescentky. V rámci DPK vedení týdenních zážitkových pobytů v přírodě pro školní děti a adolescenty (1991 – 2009)
 • Vedení seminářů psychoterapeutické propedeutiky a komunikačních dovedností pro studenty lékařské fakulty. ( 2001 – 2009)

Vzdělání

 • Atestace v oboru dětská klinická psychologie, 2008
 • FF UK Praha, jednooborová psychologie, dipl. práce u Doc. Matějčka, 1989
 • Funkční specializace v systematické psychoterapii, 1998
 • Atestace v oboru klinické psychologie, 1997

Psychoterapeutické výcviky

 • Biosyntéza (D. Boadella, S. Specht, G. Hoppe, Heiden - Švýcarsko)
 • Rodinná terapie (J. Špitz, Š. Gjuričová)
 • SUR (J. Rubeš)
 • Katatymně imaginativní psychoterapie KIP (M. Burgi-Kraus, O. Lang)

Některé další odborné kurzy

 • Práce s tělem v psychoterapii a neverbální techniky (Y. Lucká, J. Vodňanská)
 • Časová osa (V.Chvála, L.Trapková)
 • Focusing – tělesně zakotvené prožívání
 • Trauma I, II (Y. Lucká, L. Kobrle)
 • Traumaterapie (J. Božuková, Vídeň)
 • Přenos a protipřenos v kontextu biosyntézy (L.Zink)
 • Arteterapie v kontextu biosyntézy (G. Hoppe)
 • Práce se sny v kontextu biosyntézy(G. Hoppe)
 • Mapa není krajinou (G.Hoppe)
 • Energie a esence v biosyntéze (L.Anagnostopoul)
 • Kurs biosyntéza a děti (Tati Nevel, M.Hofman)

Kontakt

Místo působení - Ostrovského 3, Praha 5 - Anděl

Hana Brachová

Ve své praxi se věnuji individuální terapeutické práci a poradenství, pracuji převážně s dospělými klienty. Ve své práci kombinuji Biosyntézu, systemický přístup a prvky shiatsu. Několik let jsem pracovala s lidmi s drogovou zkušeností, s jejich rodinami. V minulosti jsem se také věnovala práci v nemocnici, na oddělení pacientů s onkologickým onemocněním, doprovázela jsem klienty po úrazech, pracovala s jejich blízkými i s ošetřujícím personálem. Mám také zkušenosti externí lektorky v oblasti pracovní terapie. Přes třináct let se věnuji práci se skupinami, spoluvedení rozvojových programů a seminářů. V současné době působím v Praze, kde poskytuji individuální terapii. Ve své práci s klienty se věnuji osobnostnímu rozvoji, rodinným a vztahovým tématům, zvládání náročných životních situací. Za důležité považuji zdroje klientů, respekt k procesu a zajištění bezpečného prostoru.

Vzdělání
1999 – 2005Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psychologie, studium jednooborové psychologie, zakončeno státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.
Terapeutické výcviky, kurzy, semináře
2015 - 2018Psychoterapeutický výcvik biosyntéza - supervizní část
2012 - 2015Základní psychoterapeutický výcvik biosyntéza
2003-2007Komplexní psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“ (ISZ Praha)
 Profesionální kurz shiatsu masáží, návazné rozšiřující dvouleté studium práce s tělem
 Telefonní krizové intervence
 Různé seberozvojové a odborné workshopy (sebezkušenostní skupina PBSP, ženské skupiny, kurzy práce s hlasem, sebezkušenostní výcvik pro práci se změněnými stavy vědomí a psychospirituální krizí)

Kontakt:

Tel. 608 565 619
E-mail: hanabrach@seznam.cz
Místo působení: Praha

Zuzana Čepelíková

Jako klinický psycholog a psychoterapeut zúročuji ve své praxi mnohaleté zkušenosti s dětmi z dětského domova a pěstounskými rodinami, těžím též ze zkušenosti z práce s psychiatricky nemocnými lidmi a jedinci ocitajícími se na konci života, kteří procházeli náročnou, neobvyklou či traumatizující zkušeností. Mými klienty jsou děti, dospívající a dospělí. U klientů a rodin podporuji především hledání vlastních léčivých mechanismů a možností pro rozvoj odolnosti skrz porozumění situaci propojené s uvědomováním a prožíváním vlastního těla. Ve své práci využívám najčastěji postupy z tělově orientovaných terapií, Biosyntezy, Somatic experience, PBSP, EMDR a expresivních technik.

Vzdělání

 • Specializační zkouška z psychoterapie
 • Atestace z klinické psychologie
 • FF UK v Praze obor Klinická psychologie
 • FPE ZČU v Plzni obor Psychologie-výtvarná výchova

Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství

 • Výcvik v psychotraumatologii a EMDR (2018-doposud)
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze (2012-2017)
 • Výcvik DADA, arteterapeutický a dramaterapeutický výcvik (B.Albrich, V. Dočkal) (2012-2014)
 • Výcvik v Somatic experience , práce s traumatem Peter Levine (I. Wiedemann, H. Auer a další (2011-2013)
 • Psychoterapeutický výcvik v Pesso Boyden psychomotorické terapii (A. Pesso, M. Howald, I. Baardman, L.Perquin, M.K. Hope a další) (2007-2011)
 • Sebezkušenostní výcvik v dynamické skupinové psychoterapii (Remedium) (2006-2010)
 • Speciální sebezkušenostní výcvik v rodinné terapii (V. Chvála, K. Balcar, J. Vodňanská a další) (2002-2006)

Jsem členkou Českého institutu biosyntézy, AKP, Somatic experience. Pracuji pod supervizí českých a zahraničních lektorů.

Pracovní zkušenosti

Více jak deset let jsem pracovala s dětmi z dětského domova na různých terapeutických programech i v přímé práci jako vychovatelka. Tato zkušenost mne plynule dovedla do chuti vědět více a vzdělávat se v různých směrech, které by byly nápomocné v práci s dětmi s problematikou attachmentu a traumatu skrz hru, tělové prožitky a expresivní techniky. Poté jsem plynule přešla do práce s dětmi i dospělými a zakotvila v lékařském prostředí, především v rámci akutní příjmu v psychiatrické nemocnici a v rámci paliativní péče. Současně působím v Praze, opustila jsem působení v Mladé Boleslavi, moji druhou radostí se stala role maminky. Ráda terapeutickou péči doplňuji lektorováním a učením traumatu, odolnosti a neurobiologie.

Kontakt:

Tel. 604 99 55 72
E-mail: cepelikova@therapeutica.cz
Místo působení: Vyšehradská 49, Praha 2

Andrea Hanzlová

Biosyntetická terapeutka, arteterapeutka, supervizorka, lektorka seberozvojových programů.

Individuální konzultace, vedení skupin. Ve své praxi využívám různé přístupy dle potřeb klienta – rozhovor, biosyntetický nebo arteterapeutický přístup. V terapii mne zajímá téma zdrojů člověka, náhledu na jeho situaci, hledání možností, přijetí a změny. Někdy se v životě ocitneme v určitém meziprostoru, kde se potřebujeme nově zorientovat „ kdo jsme a kam jdeme“. Roli terapeuta vnímám jako roli průvodce na této cestě člověka.

Terapeutické výcviky a kurzy
22014 – 2017 Supervize a management ve zdravotnických a sociálních službách, specializace Supervize UK FHS (Mgr.)
2011 – 2012 Supervizní část psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze
2008 – 2011 Základní psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze, Praha
1998 – 2002 Výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se spec.zaměřením na využití arteterapie
1992 – 1996 Pedagogická fakulta Masarykovy University Brno, obor: speciální pedagogika (Bc.)
Profesní kariéra
Nyní pracuji v soukromé psychoterapeutické praxi (od roku 2009) a v Alfa ateliéru (arteterapie, od 2018), jako pracovnice krizové linky (od 2008).
Pracovala jsem v Psychosomatické klinice v Praze, v Dětském domově v Klánovicích jako terapeutka s dětmi (2013-2014), v Psychosociálním centru Acorus jako terapeutka s oběťmi domácího násilí (2008-2012), ve Speciální škole pro děti s více vadami (1992-1995), na lince pomoci Povodeň (1997), v denním stacionáři pro psychoticky nemocné (1995-1997), v ateliéru v Psychiatrické léčebně ve Šternberku (1998-2000), se seniory v DD (2000-2002, 2005-2006), v o. s. Letní dům (2002-2005), v ateliéru o.s.Baobab (2005-2007).
Členství v ČIB (Český institut biosyntézy), ČAA (Česká arteterapeutická asociace), ČAP (Česká asociace pro psychoterapii), AsuPP (Asociace supervizorů pomáhajících profesí), EFAT (Evropská federace arteterapeutů).

Členství v ČIB (Český institut biosyntézy), ČAA (Česká arteterapeutická asociace), ČAP (Česká asociace pro psychoterapii), AsuPP (Asociace supervizorů pomáhajících profesí).

Kontakt:

Místo působení:

 • Praha
Stanislav Háša

Zajímají mě lidé, jejich životní cesty a příběhy. Přizývám a oceňuji různorodost, potenciál k dobrému bytí i možnosti, které máme, podporuji uvědomění vlastních jedinečností. Jsem přesvědčen, že máme v sobě zdroje k našemu plnému žití a dobrému životu. Jsem průvodce lidí na jejich cestě životem, skrze obtíže a těžké životní situace, někdy i radost a spokojenost ze samotného bytí. Skrze práci s vlastními podpůrnými obrazy, emocemi, vztahy, tělo, pohyb i dech lze najít vlastní zdroje a podpořit se na cestě růstu i sebe-úzdravy. Je pro mě důležité sledovat a pomáhat rozvíjet proces klienta. Nedílnou součástí mé práce je její supervize a vlastní seberozvoj. Rád cvičím jógu, sním o Indii, piju čaj, starám se o zahradu, běhám, v této době hlavně okolo našich dětí.

Vzdělání
1998 - 2003VŠE Praha, Ph.D. management a mng. psychologie
1998 - 2005FF UK Jednooborová psychologie
1993 - 1998VŠE Praha, Finance a účetnictví
Odborné výcviky, specializační kurzy:
2016 - 2018Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze – navazující část
2012 - 2015Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze – základní část
2012- dosudDiploma výcvik v proces orientované psychoterapii: Institut procesově orientované práce.
2001 - 2003, 2013Výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii. Sebezkušenost a ukončená teoretická část. Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
2011Roční výcvik ve skupinové facilitaci: Proces orientovaná psychologie. Institut procesově orientované práce
2010 - 2011Výcvik v koučování (80h): ČNP Consulting.
2013 - dosudDalší terapeutické, koučovací a rozvojové programy, semináře, workshopy
Výběr dalšího vzdělávání:
2014 - dosudVŠE Katedra managementu
2010 - dosudKouč, terapeut, facilitátor, lektor
2010 – 2013Česká pojištovna, a.s. – HR ředitel
2007 – 2010Wood and Company: Project Manager, Board Advisor
2002 – 2007Deloitte, Human Capital Advisory Services
1998 – 2002VŠE Praha, Katedra manažerské psychologie

Kontakt:

E-mail: standa.hasa@hotmail.com
Tel: +420 737 235 536
Místo působení: Praha 3, www.popoli.cz

Dana Illanová

Zaměřuji se především na individuální a skupinovou terapii. Pracuji např. s lidmi, co trpí úzkostně – depresivními potížemi, fobickými poruchami, psychosomatickými potížemi, posttraumatickými stavy apod. Ráda také pracuji s lidmi, které zajímá osobní seberozvoj. Jsem otevřená práci s klienty, kdy jde o propojení spirituality a psychoterapie.

Vzdělání

 • FF UK, jednooborová psychologie, v roce 1997
 • Atestace z klinické psychologie
 • Specializační zkouška z psychoterapie

Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství

 • Čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii, dokončen v roce 1999
 • Od roku 2008 ve výcviku Biosyntézy
 • Od roku 2008 ve výcviku PBSP /Pesso – Boyden psychomotorická psychoterapie/
 • Kurz krizové intervence 2005
 • Různé seberozvojové a odborné workshopy

Profesní kariéra

 • 1997 – 2005 pracovala jako klinický psycholog v PL Bohnice.
 • Externí pracovník – Krizové centrum Bohnice do roku 2000-2007
 • Od roku 2007 spolupracuje se sdružením Diabasis, které se zaměřuje na tematiku psychospirituální krize.
 • Nadále pracuje jako klinický psycholog a psychoterapeut.
 • Soukromá psychoterapeutická praxe od roku 2008

Kontakt

Místo působení - Praha

Lucie Kašová

Věnuji se individuální, párové a rodinné psychoterapii a také poradenství. Nabízím podporu při náročných životních situacích (krizová intervence), seberozvoji v osobním nebo partnerském životě. Pracuji s dospělými i s dospívajícími. Lektoruji krátkodobé pěstouny v Dobré rodině o.p.s. Jsem držitelkou evropského certifikátu pro psychoterapii ECP (European Certificate of Psychotherapy).

Jsem členkou: Českého institutu biosyntézy, Asociace PBSP CZ, České asociace pro psychoterapii

Vzdělání
2006Jabok - vyšší odborná škola - Sociální a pastorační práce
2010ETF UK - Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika
Vzdělání
2010 - 2015Psychoterapeutický výcvik Biosyntézy
2012 - 2016Psychoterapeutický výcvik PBSP
2015 - 2018 Výcvik v psychoanalyticky orientované párové a rodinné terapii, IPPART
2016 - 2017 Psychoterapeutické minimum, ČIB
2017 - 2019 Výcvik supervize v pomáhajících profesích, ASSP
Kurzy
2000Kurz respektovat a být respektován - Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání
2001Kurz asertivity - Dušková, Beleš
2006Krizová intervence - Remedium
2009Kurz pro duly - ČAD
2012Trauma - Remedium
2012, 2013seberozvojová skupina PBSP
 a další semináře a workshopy
Praxe
2009založení a vedení občanského sdružení České duly, o.s.
2009 - 2013vedení kurzů, doprovody k porodům
2013 - 2016založení mezigeneračního centra V jednom domě o.p.s., ředitelka denního stacionáře
2013soukromá psychoterapeutická praxe, vedení seberozvojových a psychoterapeutických skupin
2016 – dosudTerapeut Sociální kliniky
2017 - dosudČlenka výboru Asociace PBSP CZ, z.s.
2017 – dosudLektorka Dobré rodiny o.p.s.
2018Supervize v sociální službách Praha, Děčín

Kontakt

Místo působení:

 • VÁŽKA, Wuchterlova 8, Praha 6
Jitka Knebortová

Příběhy mých pacientů a klientů, mne spolu s pozorováním vlastní životní cesty, které se nevyhnula smrt blízkého člověka, postupně utvrzovaly v tom, že nelze vnímat fyzické i psychické obtíže jako něco odděleného.

Tento náhled mne po letech fyzioterapeutické praxe přivedl ke studiu psychoterapeutické metody Biosyntézy.

Svou práci terapeuta vnímám jako proces, během kterého doprovázím klienta k poznání, jak vnímá a pracuje jeho tělo a mysl. Jak jeho zkušenosti s pohlazením či odstrčením, přijetím či odmítnutím, formují pohled na sebe samého i na okolní svět.

V průběhu našich setkání nalézáme způsob, jak plně využít dech nesoucí pohyb, jak ovlivnit vnitřní prožívání změnou držení těla. Jak kráčet cestou opakovaného zakoušení malých, dobrých věcí a nalézáním jedinečného vnitřního potenciálu uskutečnit toužebně očekávané změny v životě.

Mým mottem je „Za všemi stíny můžeme potkat radost a klid.

Pracuji s dospělými klienty ve své praxi v Praze a v Pečkách, kde žiji.

vzdělání fyzioterapie
1994 – 1995Specializační studium Fyzioterapie, IPVZ
1980 - 1982Pomaturitní studium Fyzioterapie
odborné kurzy fyzioterapie pro jejich četnost uveřejněny pouze na mém webu
odborné výcviky
2008 – 2012Specializovaný psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze
2009Sexualita u osob s mentálním postižením
2008Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením
2008 – 2009Výcvik dobrovolníka Domácího hospice Cesta domů
2005 – 2007Tanatoterapie – somatická psychoterapie
odborné kurzy psychoterapie
2018Přenos a Biosyntéza, L. Zink
Kazuistická supervize, Lucká, Janečková
Cirkulace a energetická práce, G.Hoppe
2017Kazuistické supervize; Lucká, Janečková
2016Psychoterapeutické Minimum /bez záv.zk./
2013Dreamwork,práce se sny v kontextu Biosyntézy, G.Hoppe
Kazuistické supervize; Lucká, Janečková
2012Kazuistické supervize; Lucká, Janečková
Duševní hygiena, relaxační metody
Imaginace a sny
Emoční inteligence ve zdravotnictví
2011Kazuistický seminář, G.Hoppe
Hlasový seminář, I.Vostárková
2011Umírání a smrt v práci pracovníků sociální služby
2009Komunikace s klienty s demencí
2007Terapie traumatu v Biosyntéze, D.Boadella, S.S.Boadella
Integral Bodypsychotherapy, A.Wehowsky
Předcházení a řešení konfliktů
1997Basic course of study in identification and correction of dyslexic learning
1996The Mind Control, Basic Lecture
seberozvojové vzdělávání
2018Škola Stargate – práce se změněnými stavy vědomí, pod záštitou http://centerforsacredstudies.org/
2010 – 2017Bhuto tanec
Maitri Breathwork
Ženská skupina
Silent Retreat
Sebezkušenostní PBSP skupina
Nech znít svůj dech
Udělej něco i pro sebe
Předvánoční zastavení a očista srdce
Udělej něco pro sebe
praxe
2016 – dosudasistence výcviků Českého institutu Biosyntézy
2012 – dosudsoukromá praxe terapeuta Biosyntézy, Praha, Pečky
terapeut dobrovolník pro Sociální kliniku, Praha, Pečky
1999 – dosudsoukromá praxe fyzioterapie, Pečky
lektorská činnost
2012 – dosudvedení seberozvojových workshopů
2000lektor postgraduálního vzdělávání pro praktické lékaře
1994 – 1997lektor fyzioterapie FTVS, 3. LF UK, SZŠ, VOŠ

Kontakt

Místo působení - Pečky, Praha

Michaela Kocnárová

Psychoterapeutka, psycholožka, koučka. V soukromé praxi pracuji převážně s dospělými klienty. V individuální psychoterapii se věnuji osobním, rodinným, vztahovým tématům, úzkostným stavům a psychosomatickým obtížím. Spolupracuji s poradnou pro ženy v tísni, kde se věnuji psychoterapii posttraumatických stavů po umělém nebo spontánním potratu.

Vzdělání:

 • Jednooborová psychologie, filozofická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno (2000)
 • Obor tvůrči fotografie – BcA, Slezská univerzita v Opavě (2000)
 • Atestace z klinické psychologie (IPVZ, 2003)
 • Mezinárodní psychoterapeutický výcvik v metodě Biosyntézy (2000-2005)
 • Výcvik somatického koučování /ČIB, Pod křídly s.r.o/
 • Vzdělávací a supervizní semináře, kurzy a workshopy, pořádané IIBS, ČIB, ČAP

Odborná praxe:

 • Soukromá psychoterapeutické praxe, individuální a skupinová psychoterapie (2007 - dosud)
 • Psychoterapie v poradně pro ženy v tísni AQUA VITAE (2010 - dosud)
 • Profesní koučování klientů firmy Sanek s.r.o ( 2007 - 2014)
 • Práce klinického psychologa ve Fakultní Thomayerově nemocnici na oddělení dětské neurologie (2000-2004)

Jsem členem ČIB, IIBS a ČAP.

Kontakt:

email: michaela@kocnarova.com
www: www.kocnarova.com tel: 736 705 957
Místo působení - Praha - Karlín

Michaela Lipková

Biografie

Věnuji se individuální a skupinové terapii. Setkávám se především s dospělými klienty, kterým nabízím podporu při zvládání obtížných životních situací, pracovních a vztahových problémů. Zabývám se také psychosomatickými, úzkostně depresivními, či posttraumatickými stavy. Ráda pracuji s lidmi, kteří se zajímají o vlastní seberozvoj a osobní růst. Léčivý potenciál vnímám v propojování slovního vyjádření, emočního a tělesného prožívání. Klientům pomáhám v hledání a využití jejich vlastních zdrojů. Pracuji metodami biosyntézy a gestalt terapie, při kterých využívám práci s tělem, dechem, hlasem a vnitřními obrazy.

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta UK Praha, pedagogika – poradenství a pedagogika osobnostně sociálního rozvoje

Terapeutické výcviky a kurzy:

 • Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze; ČIB (2010 – 2014)
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii; IVGT Praha (2004–2009)
 • Postgraduální vzdělávání v Gestalt terapii; IVGT Praha (2009 – 2011)
 • Fokusing I. a II. - tělesně zakotvené prožívání (2009)
 • Kurz Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti; Fokus Praha (2009)
 • Postgraduální kurz v léčbě obezity; Endokrinologický ústav (2006)
 • Výcvik v kognitivně behaviorální terapii obezity; STOB - PhDr. Iva Málková (2003)
 • Různé seberozvojové a odborné workshopy

Jsem členkou Českého institutu biosyntézy.

Profesní kariéra:

 • Psychosomatická klinika, Praha - individuální a skupinový terapeut (2010 - dosud)
 • Soukromá terapeutická a poradenská praxe; Praha (2009 - dosud)
 • Sestra IN, Gehe - lektor v oboru komunikačních dovedností, zdravé výživy (2009 - dosud)
 • Terapeutická komunita Magdaléna pro drogově závislé v dlouhodobé léčbě - terapeut (2008-2010)
 • Dům Naděje Praha - Vršovice; azylový dům pro ženy - externí terapeut (2008)
 • Endokrinologický ústav a 3. LF UK - terapeutické vedení účastníků mezinárodního projektu Diogenes (2006-2008)
 • Společnost STOB - PhDr. Iva Málková - lektor kurzů terapie obezity dětí a dospělých (2005-2009)

Kontakt

Tel. +420 608 327 677
Email: michaela.lipkova@seznam.cz
Místo působení: Praha

Ondřej Matějka

V rámci své soukromé praxe nabízím provázení a podporu při hledání orientace, porozumění a vlastních zdrojů v náročných situacích v osobním, partnerském i profesionálním životě. Jako individuální terapeut pracuji s dospělými a dospívajícími klienty. Vycházím z principů biosyntézy a psychoanalyticky orientované psychoterapie, využívám též prvků systému Pesso-Boyden (PBSP).


Vzdělání:
1997-2012studia historie a sociologie

Odborné terapeutické výcviky a kurzy:
2016-dosudVýcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii (ČSPAP)
2010-2016Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza (ČIB), supervize (Y. Lucká)
2011-dosudSebezkušenost v individuální psychoanalytické psychoterapii, Teorie a technika individuální psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP), supervize (V. Čermáková, J. Šikl)
2009-2012Sebezkušenostní skupina PBSP (Y. Lucká + L. Kobrle); další teoretické PBSP semináře (A. Pesso)
2007-2008Trauma i a II (Remedium)
2007Krizová intervence (Remedium)
2007-2013 semináře a výcvikové programy zaměřené na práci s holotropním dýcháním a tématikou psychospirituální krize (M. Vančura, Y. Lucká)

Praxe:
2013-dosudSoukromá terapeutická praxe (Pod křídly), individuální terapeut v Sociální klinice
2010-dosudpřekládání a tlumočení odborných psychoterapeutických textů, seminářů, výcviků
2006-dosudpedagog a vědecký pracovník na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
2009-2012vědecký pracovník na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR

Členství v odborných společnostech:
Česká asociace pro psychoterapii, Český institut biosyntézy, Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Jazyky:
Angličtina, francouzština – obojí aktivně
Jana Nováková

Jsem psycholožka a psychoterapeutka s vlastní praxí. Nabízím psychologické a výchovné poradenství, dlouhodobou terapeutickou práci. Zaměřuji se především na individuální práci s dětmi a dospělými.

 • Věřím, že věci se mohou měnit k lepšímu
 • Věřím, že všichni máme svoje zdroje – vnitřní sílu (i když na ně můžeme zapomenout, každý z nás je má)
 • Věřím, že když nám selhává kognitivní paměť, máme i tělovou, která nám odpoví na otázky, na které naše „vědomé Já“ nemá odpověď

Vzdělání

Filosofická fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psychologie, studium jednooborové psychologie, zakončeno státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.

Terapeutické výcviky, odborné kurzy

 • Krizová intervence
 • Biosyntéza
 • PBPS (Pesso-Boyden terapie)
 • Tréninkový program s M. Bachgem (práce s dětmi, adolescenty a jejich rodiči, založenou na PBPS a nazvanou feeling-seen)
 • Somatic Experiencing
 • Práce s traumatem u dětí - Somatic experiencing for kids
 • Systemická práce s dětmi a dospívajícími
 • Taneční a pohybová terapie
 • Šikana a boj s ní
 • Manipulace ve vztazích
 • Duševně nemocní v krizi
 • Výcvik instruktorů kurzu P.E.T. /Parent Efectiveness Training - Výchova bez poražených podle Thomase Gordona
 • Školící a výcvikové kurzy (Test stromu, SON-R, WISC, TAT a další projektivní metody)

Kontakt

Ilona Peňásová

Pracuji v oblasti psychologického poradenství, krizové intervence a psychoterapie 20 let.

Důvěřuji v léčivou sílu psychoterapie a obecně práce na sobě.

Nejčastěji pracuji s lidmi v krizích a obtížných životních situacích, s lidmi se zkušeností traumatu i s posttraumatickými potížemi, s těmi, kteří mají problémy v mezilidských vztazích i ve vztahu sama k sobě, nebo také s lidmi, které zajímají přesahová témata.

Spolu s klienty pracujeme na osobnostním rozvoji, podpoře sebepoznání a sebeúcty.

Mám zkušenost z práce v hospici s podporou a doprovázením lidí s nevyléčitelnou nemocí a lidí na konci života, také s jejich blízkými, pečujícími a pozůstalými. Snažím se jim pomoci zpracovávat a přijímat ztrátu, ale i hledat své nové místo a směr v životě.

Při své práci se opírám především o systém biosyntézy a o metodiku a teorii PBSP.

Jsem také výcvikovým terapeutem pro biosyntézu a jedním z terapeutů sociální kliniky.

Pracuji také jako lektorka, především v Remediu (Krizová intervence, Trauma, Smrt a provázení).

Jsem členkou ČIB a PBSP.CZ a spolupracuji s Diabasis.

Vzdělání
1992FFUK Praha – čeština-psychologie
Dlouhodobé psychoterapeutické výcviky:
SUR
PBSP
Biosyntéza
V současné době se účastním výcviku v supervizi v rámci biosyntézy.
Výběr dalšího vzdělávání:
Krizová intervence, TKI
Tělo a krize
Trauma
Práce s tělem v psychoterapii
Biodynamické masáže v psychoterapii
Sen v jungovské psychoterapii
Podpora ve specifických situacích při práci s umírajícími a jejich rodinami
Multiprofessional week in palliative care (Londýn)
Biosyntetické semináře
Další vzdělávání v PBSP

Kontakt:

E-mail: ilona.penasova@seznam.cz
Tel: +420 728 344 853
Místo působení: Praha

Veronika Pinkasová

Věnuji se individuální terapii, krizové intervenci a poradenství. Nabízím také podporu při řešení související sociálněprávní problematiky (zejm. rodina a sociálněprávní ochrana dětí). Při své práci vycházím z individuálních potřeb klienta, respektuji jedinečnost jeho příběhu a cesty. Mojí prioritou je vytvoření bezpečného prostoru coby místa obnovy vlastních sil a zdrojů. K řešení konkrétních obtíží přistupuji celostně a v kontextu hledání naděje a chuti (do) života. Kromě terapie slovem nabízím klientům také možnost práce s tělem, pohybem, dechem, sny nebo techniky imaginace a relaxace. Tématem mohou být např. náročné životní situace, krize, vztahová témata, návykové chování a závislost, osobnostní rozvoj a další.

Vzdělání, odborné výcviky a kurzy
2014 - dosudSupervizní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, ČIB
2010 - 2013Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, ČIB
2008 - 2010Komplexní krizová intervence
2009 + 2010Sebezkušenostní skupina PBSP
2007 + 2008Trauma I., II.
2000 - 2001PCA - Rogersovská psychoterapie
1999Telefonická krizová intervence LB
2001 - 2007Sociální práce a sociální politika, UHK / FFUK
Praxe
2011 - dosudPod Křídly - terapeutická praxe
2010 - dosudRemedium o.s., lektor krizové intervence
2009 - 2012Vyšší Hrádek, p.s.s., externí konzultant
2007 - 20121. LF UK, Psychiatrická klinika - Centrum adiktologie, odborný asistent
2007 - 2013Coaching Systems s.r.o., externí lektor
2006 - 2011Jahoda o.s. - externí konzultant a lektor
2003 - 2011Denní stacionář o.s. Sananim, sociální pracovník, terapeut
2004 - 2009Vertigo sports s.r.o. - externí lektor
2002ÚMČ Praha 7, Odd. Sociálněprávní ochrany dětí - sociální pracovník
1997 - 2002Jedličkův ústav a školy hl. m. Prahy - vedoucí týmu, vychovatel
1999 - 2001Linka bezpečí, Nadace Naše dítě - telefonický konzultant

Jazyky:

 • Aj - aktivně

Kontakt:

Veronika Sailerová

Věnuji se psychologickému poradenství, individuální terapii a koučování.

V rámci své soukromé praxe se věnuji individuální psychoterapii, psychologickému poradenství a krizové intervenci.

Nabízím podporu při zvládání náročných životních situací v osobním, partnerském i profesním životě, provázení při hledání cesty do svého nitra, jeho lepšímu porozumění a objevování vlastních zdrojů, z nichž je možné čerpat a dále je rozvíjet.

Při práci vycházím z principů biosyntézy, která navazuje na psychoanalytické kořeny psychoterapie a obohacuje je o pozornost věnovanou tělu a o nové poznatky z oblasti neurověd a embryologie. Biosyntéza zvyšuje naši všímavost k reakcím těla, k napětí, které v něm vzniká, a hledá porozumění pro souvislost a propojení s našimi emocemi i myšlením.

Odborné vzdělání:
2003 - 2012  FF UK Jednooborová psychologie
2004 - 2005  Universität Leipzig - Psychologie
1997 - 2004  FF UK Český jazyk a literatura
Odborné výcviky, specializační kurzy:
2019Evropský certifikát v psychoterapii ECP
2018 - 2019Výcvik v supervizi biosyntézy
2018 - dosudSebezkušenost v individuální psychoanalytické psychoterapii, Teorie a technika individuální psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP)
2012 - 2018Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza
2012 - dosudSebezkušenostní programy zaměřené na práci s mimořádnými stavy vědomí a tematikou psychospirituální krize
2012 - dosudSemináře a workshopy v oblasti psychoterapie - PBSP, POP, práce s traumatem (IIBS Heiden), aj.
2009 - 2010Výcvik v koučování (Radvan Bahbouh)
2009 - 2011Gestalt v personální praxi (IVTG)
2008Řízení lidských zdrojů (Expertis)
2006 - 2015Specializační semináře a workshopy v oblasti osobního rozvoje a HR poradenství
2020 - dosud Členka správní rady ČIB
2017 - 2019 Výkonná ředitelka ČIB
2015 - dosud Psychoterapeutické centrum Pod křídly - terapeutka
2014 - 2016  Sociální klinika - koordinátorka
2012 - 2015  QED GROUP - psycholožka, lektorka, senior konzultantka, kouč
2005 - 2011  GEHE Pharma Praha - HR manažerka, řízení celofiremních projektů, vedení projektu EU se zaměřením na rozvoj zaměstnanců
2000 - 2008  Nakladatelství Akropolis - jednatelka, vedoucí projektů, šéfredaktorka
2000 - 2005  Nakladatelství Maxdorf - vedoucí projektů, redaktorka

Kontakt:

email: veronikas@podkridly.com
tel: 603 459 014
Místo působení - Praha

Kateřina Sarkisova

Ke studiu psychoterapie mě přivedla před dvaceti lety vlastní životní zkušenost náhradního rodičovství, kdy jsem se ve snaze co nejvíce porozumět potřebám adoptivního syna potkala s nezbytností nejprve porozumět sobě, svým kořenům, motivacím a tendencím. Tak započala moje cesta sebepoznávání a zkoumání vztahů k druhým, ke světu a k životu jako takovému. Postupem času jsem ji začala chápat jako bezmezný zdroj inspirace a dobrodružství a jsem za ni neskonale vděčná…

Časem se moje cesta profesionalizovala a od roku 2008 se věnuji v rámci své soukromé poradenské a psychoterapeutické praxe dospělým. Přicházejí s tématy osobních či partnerských krizí, obtížných životních situací, vztahových problémů v rodině, s dětmi či v pracovních a přátelských vztazích. Obrací se na mě i lidé s psychosomatickými obtížemi, abychom společně hledali duševní a duchovní podstatu jejich zdravotních problémů. Často provázím ženy, které řeší v různých aspektech témata své ženské identity.

Vedle verbálního způsobu sdílení se zaměřuji na práci s emočním a tělovým prožíváním, tedy na práci s pohybem, dotekem, gestem, dechem, hlasem a imaginací. Snažím se vycházet z individuálních potřeb a preferencí provázeného, důraz kladu na respekt k jeho procesu a bezpečí.

Pracuji také s lidmi, kteří se zabývají psychospirituálními tématy nebo procházejí či prošli psychospirituální krizí. Pomáhám jim s integrací zážitků přesahující rámec běžné zkušenosti, aby se mohli ve svých životech otevřít jejich léčivému a transformativnímu potenciálu. Prošla jsem mimo jiné i výcvikem facilitátorů v MAITRI DÝCHÁNÍ, což je bezpečný způsob práce se změněnými stavy vědomí. Pracuji tímto způsobem ve skupinovém i individuálním rámci.

Vzdělání
2001 - 2006VOŠ, obor sociální pedagogika a pastorační práce
1997 - 2000Pražská psychoterapeutická fakulta
Odborné výcviky
2009 - dosudProfesionální výcvik CranioSakrální Biodynamiky www.csinstitut.cz
2008 - 2013Specializovaný psychoterapeutický výcvik v biosyntéze
1999 - 2004Psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii (Daseinsanalyticky orientovaný)
2005 -Kurz krizové intervence
2014 - 2015Maitri Breathwork™ Facilitators Training
Seberozvojové vzdělání
2006 - 2010Sebezkušenostní skupina PBSP
2004 - 2010Ženská skupina
2006 - dosudseberozvojový program Stargate, probíhá pod záštitou http://centerforsacredstudies.org
Lektorská činnost
od roku 2008 lektorka výcvikového programu pro duly /České duly, o.s./
od roku 2010 lektorka biosynteticky orientovaných seminářů zaměřených na práci s tělem v psychoterapii
od roku 2006 lektorka seberozvojových programů pro ženy
od roku 2008 lektorka dětského programu Stargate
od roku 2015 facilitátorka procesu Maitri dýchání
Praxe
od roku 2008soukromá poradenská a psychoterapeutická praxe
od roku 2014terapeut dobrovolník v rámci projektu Sociální klinika
2006 - 2008socioterapeut - práce s lidmi s duševním onemocněním, o.s. Fokus
2004 - 2006dlouhodobá stáž v arteterapeutické skupině ExtraArt, Fokus,o.s.
1998 až 2006mateřská dovolená
původně učitelka v mateřské škole

Kontakt

Místo působení - Praha

Eva Svobodová

Pracuji s dospělými klienty a to formou krátkodobé i dlouhodobé individuální terapie a poradenství.

Nabízím provázení a podporu v obtížných situacích jak v osobním, partnerském tak i pracovním životě. V terapeutické práci se též věnuji psychosomatickým tématům, či osobnostnímu rozvoji.

Můj přístup je individuální, dle vlastních potřeb klienta, protože každý jsme jiný a jedinečný.

Klienty vedu k větší všímavosti a vnímavosti k sobě samému, to znamená k jejich tělu, dechu, emocím a myšlenkám a k uvědomění si, jak tyto ovlivňují naše bytí a prožívání. Ráda společně s klienty hledám jejich zdroje a možnosti růstu, jejich opravdové touhy a potřeby a rovnováhu v životě.

Ve své práci vycházím z přístupu biosyntézy, nabízím též nácvik různých relaxačních technik a drobných uvolňovacích cvičení.

Vzdělání, terapeutické výcviky a kurzy:
2018Výcvik v relaxačních technikách (M. Babiaková, D. Jančová)
2010 – 2015Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza (ČIB)
2015Základní krizová intervence (Remedium)
2009 – 2012Sebezkušenostní skupina PBSP (Y. Lucká a L. Kobrle)
2007 - 2013Semináře a programy zaměřené na práci se změněnými stavy vědomí a tématikou psychospirituální krize (M. Vančura, Y. Lucká)
1992 - 1994MSc v lékařské mikrobiologii na lékařské fakultě v Manchestru, UK
1980 - 1986Lékařská fakulta UK, Praha (atestace z lékařské mikrobiologie 1991)

Praxe:
2014 – dosudSoukromá terapeutická praxe (nyní Pod křídly)
Individuální terapeutka v Sociální klinice

Jazyky:

Angličtina aktivně

Kontakt:

Tel. 606 924 547
E-mail: eva.svobodova@expatria.cz
Místo působení: Praha

Jana Teplanská

Věřím, že naše možnosti růstu jsou v podstatě nekonečné a v životě existuje mnoho cest, jak naplnit svůj potenciál, žít svůj život naplno, s radostí a zodpovědností vůči sobě i druhým.

Kdo jsem?

Jsem především lidskou bytostí s vlastním životním příběhem. Jsem také klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou s dlouholetými pracovními zkušenostmi zejména při práci s dospělými. Velkým zdrojem radosti a podpory v životě jsou pro mne vztahy s mými blízkými, příroda, pohyb, cestování, vzdělávání a humor. Jsem fascinovaná nikdy nekončící a tolik dobrodružnou prací na sobě, objevováním krásy v životě a zkoumáním mystéria našeho bytí.

Co nabízím?

Pracuji zejména s dospělými lidmi a to převážně individuálně. Hlavní formou mé práce je individuální psychoterapie, psychologické poradenství, práce s akutní krizovou situací – tzv. krizová intervence. Dále mohu nabídnout nácvik relaxací, uvolňovací a antistresová cvičení.

Ve své praxi kombinuji práci se slovem, s technikami pracujícími s dechem, pohybem, hlasem, vnitřními obrazy, sny, přesahovými tématy atd.

Skrze lidské setkání v bezpečném prostoru a kontextu nabízím prohloubení kontaktu se sebou samým, se svým prožíváním, tělem, s druhými lidmi a se tím, co nás obklopuje i přesahuje. Věřím, že takový kontakt je léčivý a pomáhá s odstraňováním překážek našeho vývoje a tím přispívá k uvolnění tvořivé a nevyužité životní energie, našeho potenciálu a vede k našemu uzdravování na více rovinách.

Vzdělání

 • Filozofická fakulta UK Praha, jednooborové studium psychologie (1999-2004)
 • Filozofická fakulta UK Praha – IZV, obor humanitní studia (1995 – 2000)
 • Atestace z klinické psychologie (2007)
 • Funkční specializace v psychoterapii (2008)

Některé z absolvovaných výcviků a kurzů

 • Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (na tělo orientovaná psychoterapie, od 2012 – dosud, ČIB)
 • Výcvik v hypnóze (2007-2008, ČPS)
 • Komplexní psychoterapeutické vzdělání (dynamicky a hlubině orientovaný výcvik, 1996-2007, VIAP)
 • Krizová intervence, relaxační techniky, focusing, imaginativní a arteterapeutické techniky etc.

Praxe

 • Soukromá psychoterapeutická praxe (od 2008)
 • Lektorování kurzů krizové intervence ( o.s. Déčko)
 • Krizové centrum (2006 – 2016, KC RIAPS Praha)
 • Oddělení léčby závislostí pro ženy (2004 - 2006, VFN Praha, Apolinářská)
 • Psychoterapeutické oddělení (2003 - 2006, Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha)

Kontakt

IČ: 76129462, provozovna Na Míčánce 32, Praha 6 - zapsána v živnostenském rejstříku
Tel. +420 777 027 358
Email: janakrizkova@centrum.cz
Místo působení: Pod Křídly, Eliášova 21, Praha 6

Petra Třešňáková

Věnuji se individuální psychoterapii a poradenství. Ve své práci využívám jak dynamický přístup ke klientům, tak také práci s tělem nebo techniky inspirované duchovní praxí jogy a meditace. V současné době jsem zároveň lektorkou výcviku krizové intervence a občas vedu různé semináře pro pracovníky sociálních služeb.

V současnosti se vedle terapeutické praxe také věnuji tématu autismu. Mám tři děti a nejmladší dcera má těžší formu poruchy autistického spektra (PAS). Spolu s manželem jsme založili spolek Naděje pro děti úplňku. V rámci tohoto spolku usilujeme o zlepšení služeb pro děti s PAS a jejich rodiny v České republice. Pokoušíme se u nás zavést službu sdílené péče tzv. Home-sharing, která je laskavější a přirozenější formou odlehčovací služby pro rodiny, které se o takové děti starají.

Absolvovala jsem výcvik v psychoanalytické psychoterapii a výcvik v Biosyntéze. Mám zkušenosti s PBSP metodou práce a dalšími metodami práce s tělem a neverbálními technikami. Věnuji se zejména provázení klientů, kteří hledají cestu z náročných nebo bolestivých životních a rodinných situací. Také klientům se vztahovým obtížemi nebo těm, kteří chtějí lépe porozumět sami sobě a druhým.

Nabízím možnost krizové intervence, ale zejména pracuji v kontextu dlouhodobéjší terapie, která umožňuje jít do hloubky osobního příběhu, porozumět svým naučeným vzorcům prožívání a chování a nacházet zdroje osobního rozvoje, síly a životních možností a naplnění.

Dříve jsem pracovala na krizovém centru v Riapsu a Centru krizové intervence v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Mám také zkušenosti z práce z oddělení intenzivní péče na I.interním oddělení fakultní nemocnice Ke Karlovu, kde jsem pracovala po maturitě jako zdravotní sestra.

Ve volném čase se velmi ráda věnuji hudbě a různým meditačním technikám. Inspiruje mě spiritualita různých kultur, především mystického křesťanství, staré Indie a spiritualita a léčebné praktiky obyvatel Amazonského pralesa a indiánů severní Ameriky.

Kontakt:

E-mail: ptresnakova@gmail.com
Místo působení: Praha

Alena Večeřová Procházková

Alenu baví probouzet v lidech tvořivost a hravost a chuť žít dobrý život pro sebe i pro druhé. Alena vystudovala všeobecné lékařství na 1.LF UK Praha a poté se specializovala jako psychiatr (atestace 1996, 2002) a psychoterapeutka (od r.2001, atestace 2008) pro dospělé se zaměřením na psychosomatiku (certifikace 2017). Alena absolvovala 5 letý výcvik v dynamické skupinové psychoterapii (Skálův Institut) a později v biosyntéze (ČIB), kurzy KBT, transakční analýzy a práce s krizí a traumatem, později se rozvíjela jako lektorka a supervizorka (ČIS). Profesní dráhu začínala v PN Bohnice a na katedře psychiatrie IPVZ, pokračuje v psychiatrické ambulanci a v privátní psychoterapeutické a supervizní praxi.

Kontakt:

Marta Beníčková

Narodila jsem se v Uherském Hradišti. Středoškolské vzdělání jsem absolvovala v Uherském Brodě a rozšířila si ho na SPgŠ v Boskovicích, odkud mé kroky směřovaly na Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Svou profesní dráhu jsem zahájila v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, nejprve v Uherském Hradišti a poté v Brně.

Již několik let pracuji v Uherskohradišťské nemocnici, a.s., jako klinický psycholog. Moje zkušenost jak v terapii tak i v diagnostice je plně vázána na psychosomaticky nemocné pacienty. Pracuji v klasické somatické nemocnici a právě proto se snažím pomáhat pacientům pochopit a zvládat jejich onemocnění pomocí integrace životních procesů, a to jak tělesných spolu s prožitkovými tak i s mentálními. Protože biosyntéza využívá při práci s klienty procesuální přístup, dokáži díky tomu často z vnitřních signálů a pohybových projevů pacienta rozpoznat a specifickými technikami terapeuticky podpořit jeho potřeby vždy s respektem k jeho individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům.

Absolvovala jsem řadu akreditovaných odborných kurzů a nyní ukončuji komplexní terapeutický výcvik v metodě biosyntéza. Velmi ráda užívám prvky biosyntézy ve své klinické praxi, dále pak při přípravě studentů na UTB ve Zlíně, kteří se připravují na své povolání ve zdravotnictví.

Vzdělání
2017Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie
1997Masarykova univerzita Brno
magisterské studium, obor psychologie
Praxe
2011- dosudUherskohradišťská nemocnice a.s. - Klinický psycholog
1997 -2001, 2001-2009Pedagogicko-psychologická poradna Uherské Hradiště poté Brno - psycholog

Kontakt:

E-mail: benickova.m@seznam.cz
Místo působení: Uherské Hradiště

Květa Cermanová

Původní profesí jsem zdravotní laborantka, od roku 2002 pracuji převážně jako dula a lektorka přípravy na porod a rodičovství. Jako terapeutka pracuji od roku 2013, po ukončení základního výcviku v Biosyntéze. Věnuji se převážně tématům spojených s porodem, těhotenstvím, neplodností, plánováním rodičovství, náhradní rodinnou péčí. Věnuji se také rodinným, vztahovým problémům, klientům v náročných, krizových obdobích jejich života, případně jakýmkoli jiným tématům, se kterými klienti přicházejí. Ráda pracuji s klientky na jejich osobním rozvoji, baví mě objevovat jejich vlastní zdroje a doprovázet je na jejich cestě. Pracuji i jako výcvikový terapeut a vedu vlastní vzdělávání dul a dalších profesí pracujících s tématem mateřství a rodičovství.

Vzdělání, praxe a kurzy
1983 - 1987SZŠ Alšovo nábř. 6, Praha 1 - obor zdravotní laborantka
1987 - 2002práce laborantky - VFN Bulovka Praha - patologie
PL Bohnice - OKBH
VFN Praha 2 - OKH+TS
ON Tábor - OKBH
2002 - dosudOSVČ - dula, terapeutka, lektorka přípravy na rodičovství
2001 - 2002Škola reflexní terapie
2002 - 2004výcvik pro duly - Česká asociace dul
2002 - 2003rekvalifikace - rekondiční a regenerační služby
2006 - 2007 výcvik pro lektory přípravy na rodičovství - Aperio s.r.o
2008 - kurz pro instruktory přirozeného plánování rodičovství - Cenap Brno
2007 - 2008roční sebezkušenostní výcvik pro duly s využitím Pesso Boyden terapie
2009 - seminář Práce s traumatem v konceptu práce duly
2009 - 2011spoluautorství a spolupráce na projektu FOD
Cesta ke šťastnému mateřství - zaměřený na dospívající dívky z ohrožených rodin, dětských domovů a náhradní rodinné péče
2010 - První pomoc u dětí
2010 - 2013Psychoterapeutický výcvik - Institut Biosyntézy
2011, 2013workshop PBSP, skupina PBSP
2012 - 2017odborný garant a manažer vzdělávání ve sdružení České duly
2014 - 2015supervizní výcvik - Institut Biosyntézy
2017 - vedoucí a lektorka výcviku dul v Táboře

Kontakt:

Svatava Drlíčková

Věnuji se terapii a poradenství. Vycházím z biosyntézy a uměleckých terapií, především z muzikoterapie a arteterapie. Pracuji s klienty se zdravotním postižením, jejich rodinami a blízkými, s dětmi a mladistvými s poruchami chování a s dospělými klienty se vztahovými a jinými osobními problémy v rámci individuální i skupinové terapie. Zabývám se speciálně pedagogickým poradenstvím a lektoruji kurzy muzikoterapie.

V terapii je pro mě důležité vytvoření bezpečného prostoru, naladění se na klienta a respektování jeho potřeb, abychom se mohli společně dotýkat zdrojů a získat dostatek síly k realizaci změn v životě. Blízkost barev, hudby, melodie i rytmu umožňuje kreativně nahlížet na své obtíže i možnosti, jak kontaktovat a propojit se s životní energií a tvořivostí.

Vzdělání:
2016 – 2017Psychoterapeutické minimum, ČIB
2014 – dosuddoktorské studium Speciální pedagogika, PdF UP v Olomouci
2012 – 2017Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze
2012 – 2014Speciální pedagogika PdF UP v Olomouci, (Mgr.)
2009 – 2012Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, PdF UP v Olomouci, (Bc.)
2009 – 2010Celostní muzikoterapie, FF UP v Olomouci
2008 – 2009Muzikoterapie, PdF UP v Olomouci
2007 – 2008Arteterapie, PdF UP v Olomouci
1996 – 1998Vychovatelství, PdF MU v Brně

Kurzy se zaměřením na práci s tělem, dechem, hlasem a hudbou, různé modely a přístupy v arteterapii a muzikoterapii, neverbální komunikace a práce s osobami se zdravotním postižením, expresivní terapie

Pracovní zkušenosti:
2015 – dosudprivátní praxe, poradenství, terapie
2008 – dosudpřednášky, workshopy muzikoterapie, publikační činnost, diskografie, koncerty, lektor muzikofiletických a artefiletických programů pro MŠ, ZŠ, SŠ a jiné skupiny
2004 – dosudexterní muzikoterapeut a arteterapeut pro zařízení v sociálním a zdravotním resortu a ve speciálním školství
1997 – 2012učitelka a vychovatelka I. stupeň ZŠ

Kontakt:

email: info@svatavadrlickova.cz,
www.svatavadrlickova.cz
tel: +420 774 946 051
Místo působení - Vysočina, Velké Meziříčí

Markéta Charvátová

Biografie

V rámci své praxe nabízím individuální poradenství a terapii především pro dospělé a dospívající. Do značné míry je má práce inspirována biosyntézou, a tak moje sezení provází zkoumání pohybu, tělových impulzů, práce s dechem, hlasem, tancem či barvami a sny. Mou snahou je být dobrým průvodcem klienta na cestě sebepoznání tak, aby mohl potkat své vnitřní zdroje, bezpečně se jim přiblížil a uměl najít dobrý způsob, jak je pro sebe využít. V poslední době se také zajímám o ženskou tématiku v terapii napříč jednotlivými vývojovými obdobími v životě ženy.

Vzdělání:

 • 2003 – 2009 Filozofická fakulta MU, obor Sociální pedagogika a poradenství

Praxe:

 • 2012 – dosud soukromá poradenská, terapeutická a lektorská činnost
 • 2008 – 2012 Ratolest Brno, z.s.,vedoucí sociálně aktivizační služby pro děti a mládež (SAP), sociální pracovnice
 • 2006 – 2008 Ratolest Brno, z.s., pracovnice dobrovolnických programů Pět P a LATA
 • 2006 – dosud lektorská činnost zážitkových a preventivních programů pro školní kolektivy(Flow-Effect, ACOR, Educatio Zlín)
 • 2005 – 2006 MŠ Montessori, Brno - lektorka angličtiny pro děti

Výcviky, odborné kurzy atd.

 • 2010 – 2015 psychoterapeutický výcvik v somatické psychoterapii v biosyntéze (ČIB)
 • 2010 – Arteterapie v kontextu Biosyntézy (Gabrielle Hoppe, Stephanie Lange)
 • 2009 – 2010 Tématizovaný kurz práce s tělem (Jitka Vodňanská)
 • 2008 – Sociálně psychologický výcvik (Modrá linka, Brno)
 • 2007 – Zvládání obtížných situací s klientem (Modrá linka, Brno)
 • 2006 – „Cope for teens“, program specifické primární prevence sociálně patologických jevů
 • Mezi další kurzy patří např. dramaterapie a muzikoterapie, kurzy zážitkové pedagogiky a kurzy v oblasti leadershipu.

V rámci své praxe nabízím individuální poradenství a terapii především pro dospělé a dospívající. Do značné míry je má práce inspirována biosyntézou, a tak moje sezení provází zkoumání pohybu, tělových impulzů, práce s dechem, hlasem, tancem či barvami a sny. Mou snahou je být dobrým průvodcem klienta na cestě sebepoznání tak, aby mohl potkat své vnitřní zdroje, bezpečně se jim přiblížil a uměl najít dobrý způsob, jak je pro sebe využít. V poslední době se také zajímám o ženskou tématiku v terapii napříč jednotlivými vývojovými obdobími v životě ženy.

Kontakt

Tel. +420 604 360 402
Email: marketa.charvat@gmail.com
Místo působení: Brno

Tereza Kimplová

Jsem psycholožka a vysokoškolská pedagožka na pozici vedoucí katedry pedagogické a školní psychologie PdF OU v Ostravě. Dlouhodobě působím jako lektorka vzdělávacích a seberozvojových kurzů či v projektech zaměřených na výzkum i aplikační rovinu. Absolvovala jsem řadu akreditovaných odborných kurzů a nyní ukončuji komplexní terapeutický výcvik v metodě biosyntéza. S nadšením prvky biosyntézy využívám ve své pedagogické praxi pro budoucí povolání pedagogů a studentů/tek dalších oborů, při kterých je běžná práce s lidmi.

V individuální terapeutické praxi se věnuji práci zaměřenou na provázanost tělesných a psychických procesů, na jedinečnost vnitřních zdrojů každého člověka. Kromě terapie slovem tak nabízím klientům také možnost práce s tělem, pohybem, dechem či hlasem. Tématem mohou být jak např. náročné životní situace, krize, psychosomatické obtíže, vztahová témata, tak i chuť k osobnostnímu rozvoji aj.

Jsem rovněž autorkou knih o životě se zrakovým postižením, publikací s orientací na partnerskou a manželskou psychologii či výzkumů z oblasti technického nadání a genderového přístupu k němu.

Vzdělání
2008 – 2003 Ph.D - doktorské studium, klinická psychologie, FF UP v Olomouci
2004 - 2002 dvouleté studium na FF UP v Olomouci, obor Učitelská způsobilost
2003, prosinec rigorózní řízení na FF UP v Olomouci, Katedra psychologie
2003 - 1998 FF UP v Olomouci - jednooborové magisterské studium Psychologie
Praxe
Dosud – 2017 koordinátor Sociální kliniky pro Moravskoslezský kraj
Dosud - 2011 psychologická poradenská činnost pro středisko Pyramida OU Ostrava
Dosud – 2011 vedoucí katedry pedagogické a školní psychologie, PdF OU
2011 - 2006 externí pracovník, výuka na FF UP v Olomouci
2011 - 2005 externí pracovník, výuka na VŠB-TUO v Ostravě
2010 - 2005 tajemník katedry pedagogické a školní psychologie, PdF, OU
2007 - 2003 poradenská činnost pro Tyflocentrum Ostrava
Od roku 2003 odborný asistent na katedře pedagogické a školní psychologie, PdF OU
Kurzy, další vzdělání
Setkání s biosyntézou I. a II. (48 hodin)
Práce s krizí a tělem (27,5 hodin)
Od fragmentace k integraci. Práce s traumatem v kontextu biosyntézy (32 hodin)
Psychologická první pomoc (16 hodin)
PBSP „Blízká setkání se sebou samým II“
Krizová intervence a Krizová intervence v praxi (40 hodin)
Arteterapie (70 hodin)
Kurz manažerských a řídících dovedností I. a II. (100 hodin)
Management sociální práce se žáky základní školy (90 hodin výcviku, 270 hodin vedení skupin)
Taneční terapie
Relaxační techniky a jejich využití v praxi

Kontakt:

E-mail: tereza.kimplova@osu.cz
Místo působení: Ostrava

Miloš Mauer
Vzdělání:
Jednooborová psychologie na FF UK Praha.
Atestace z Klinické psychologie

Terapeutické výcviky a specializační kurzy:
2000 – 2005, Praha, Brno, Mnichov: komplexní výcvik v Biosyntetické psychoterapii. Výcvik v Biosyntéze jsem rovněž absolvoval jako asistent (zatím základní část výcviku) v letech 2016-2018.
Kurz Krizové intervence, Remedium (51 hod), garanti Y. Lucká, L. Kobrle
Kurz Trauma, Remedium (40 hod), garanti Y. Lucká, L. Kobrle
Kurzy ADHD (IPVZ) a MMPI (Testcentrum).

Členství v odborných organizacích:
Společnost psychosomatické medicíny, ČAP (zde také člen etického kolegia) a ČIB.

Pracovní zkušenosti v oboru:

Ještě během studia 1 rok asistent mentálně retardovaného dítěte v rámci o.s. Podané ruce, 4 měs. sanitář v PL Bohnice, 2 roky asistent v institutu pro EEG Biofeedback a 2 roky terapeut v komunitě pro závislé na drogách Alternativa (v rámci Střediska pro mládež Klíčov, Praha-Prosek). Po studiu 1,5 roku preventista na různých ZŠ a SŠ v Praze v rámci organizace „Život bez závislostí“. Prevence psychosociálních jevů, programy zaměřené na problematické třídy (koheze kolektivu, šikana, drogy). 5 let psycholog na Klinice popáleninové medicíny ve FNKV Praha. Krátce DPS Odřejov, poté 7 let jako psycholog ve Středisku komplexní terapie v Liberci (Dr. Chvála). Od 1/2019 – ambulance klinické psychologie v Liberci Od 9/2006 – dosud: odborný asistent na Ústavu etiky a humanitních studií, 3.LF.UK. Přednáším a publikuji v oblasti Lékařské etiky, etiky v psychoterapii a psychologie komunikace.

Kontakt:

E-mail: milos.mauer@lf3.cuni.cz
Ambulance klinické psychologie: Tyršova 510/9, Liberec

Eliška Rothová
 • Hledání smyslu je hlavním zdrojem motivace v životě člověka (Viktor Frankl, Člověk hledá smysl, 1994)
 • Radost a tvořivost vytváří pocit smysluplnosti

Pracuji v poradně pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy - CPSP Beroun, jsem manželská a rodinná poradkyně a vedoucí centra.

V terapii využívám biosyntézu – práci s tělem a imaginaci a systemický přístup zaměřený na řešení. Ráda pracuji se sny a životními scénáři a s vnitřními zdroji a hravostí.

Mám dlouholetou praxi (od roku 1991 – 2008) jako terénní poradkyně, videotrenérka, metodička a terapeutka v rané péči. Pracovala jsem v rodinách, kterým se narodí dítě s postižením (zrakovým a kombinovaným).

Současně mám soukromou praxi jako poradkyně a psychoterapeutka, videotrenérka a supervizorka (např. v Rané péče Eda, ADCH Praha, Sanek z.s., Rubikon, Fokus, Rytmus, Židovská obec – sociální oddělení atp., supervizorka SPIN ve výcviku VTI, výcviková terapeutka ČIB).

Pracuji ve své praxi na Hradčanské, M. Horákové 119, Praha 6. Jsem 20 let vdaná, mám dospělou dceru. Baví mě zpěv a tanec, klasická a undergroundová hudba. Mám psa a kočky.

Kontakt:

E-mail: eliska.rothova@volny.cz
Místo působení: Beroun


Supervizoři

Jsou oprávněni poskytovat supervizi v biosyntéze.

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Yvonna Lucká

Yvonna
Lucká

Barbora Janečková

Klinická psycholožka a psychoterapeutka pracující převážně s dospělou klientelou. Je pro mě důležité, aby moji klienti našli své vnitřní zdroje k léčení sebetěžších zkušeností. A věřím, že každý člověk takové zdroje má. Zároveň je podporuji v tom, aby našli vlastní cestu k plnému životu, který bude dobrý nejen pro ně, ale i pro jejich okolí. Myslím, že nejdůležitější podmínkou změny v terapii je hluboký lidský kontakt.

Část své energie věnuji pro rozvoj biosyntetické psychoterapie a institutu, který tuto metodu učí.

Mou srdeční záležitostí je Sociální klinika, která je postavena na konceptu služby ze srdce pro ty, kteří se nachází v těžké situaci.

Vzdělání

 • ECP – European Certificate of Psychotherapy
 • Doktorské studium v oboru klinická psychologie
 • Atestační zkouška z psychoterapie
 • Atestační zkouška z klinické psychologie
 • Univerzita Karlova, FF, jednooborová psychologie

Výcviky (některé absolvované výcviky a kurzy)

 • PBSP (Pesso terapie)
 • Biosyntéza
 • SUR
 • Krizová intervence
 • Telefonická krizová intervence
 • Práce s tělem v psychoterapii
 • Imaginativní metody
 • Relaxační metody
 • Práce s rodinou
 • Výcvik v psychologickém koučování

Současná profesní kariéra

 • Český institut biosyntézy - zakladatelka, ředitelka, garant výcviku v biosyntetické psychoterapii
 • Sociální klinika - zakladatelka, ředitelka
 • Pod křídly - soukromá psychoterapeutická praxe

Pracovala jsem mimo jiné také

 • Remedium - lektorka kurzů Telefonická krizová intervence, Krizová intervence a Komplexní krizová intervence
 • Riaps - klinický psycholog – lůžkové oddělení, ambulance, linka důvěry
 • QED Group a.s. - senior konzultant, (psychologické koučování, školení koučování, stress managment, AC/DC aj.)

Jsem členka České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, České asociace klinických psychologů AKP, České asociace pro psychoterapii ČAP, Českomoravské psychologické společnosti ČMPS, Evropské asociace psychoterapie EAP, jsem akreditovaný kouč ČAKO.

Místo působení - Praha, Nižbor

Yvonna Lucká

Jsem atestovaná psycholožka a psychoterapeutka s třicetiletou praxí. Ve své práci mimo jiné zúročuji svoji téměř desetiletou zkušenost práce v krizovém centru RIAPS, kde jsem působila v různých rolích. Ve své soukromé psychoterapeutické praxi se věnuji především klientům s problematikou traumatu a posttraumatu a klientům s atypickou problematikou. Ve své práci využívám především metodu PBSP a Biosyntézu. PBSP též využívám pro práci s dlouhodobými uzavřenými skpinami. Jsem akreditovaný supervizor ČIS (teaching supervizor) od roku 1994. Nabízím individuální i týmovou supervizi. Jsem odborným garantem výukových programů v Remediu, jedná se o Komplexní krizovou intervenci, Základní krizovou intervenci, Trauma a podobně. Dále učím pro Diakonii, Fokus a další nestátní organizace. Pořádám workshopy zaměřené např. na péči o pomáhající profese a ženskou problematiku.

Některé absolvované výcviky:

 • Psychoanalytický výcvik
 • Rodinná terapie
 • SUR
 • Integrativní práce s tělem
 • Biosyntéza
 • PBSP

Jsem zakládajícím členem Českého institutu Biosyntézy, jeho místopředsedou a trenérem International Institut for Biosynthesis v Heidnu. Jsem členem supervizního EAP.

Místo působení - Praha


Terapeuti s certifikátem ECP

Hana Brachová

Hana
Brachová

Markéta Charvátová

Markéta
Charvátová

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Lucie Kašová

Lucie
Kašová

Yvonna Lucká

Yvonna
Lucká

Ondřej Matějka

Ondřej
Matějka

Veronika Sailerová

Veronika
Sailerová

Alena Večeřová Procházková

Alena
Večeřová Procházková

Jana Teplanská

Jana
Teplanská

Barbora Janečková

Klinická psycholožka a psychoterapeutka pracující převážně s dospělou klientelou. Je pro mě důležité, aby moji klienti našli své vnitřní zdroje k léčení sebetěžších zkušeností. A věřím, že každý člověk takové zdroje má. Zároveň je podporuji v tom, aby našli vlastní cestu k plnému životu, který bude dobrý nejen pro ně, ale i pro jejich okolí. Myslím, že nejdůležitější podmínkou změny v terapii je hluboký lidský kontakt.

Část své energie věnuji pro rozvoj biosyntetické psychoterapie a institutu, který tuto metodu učí.

Mou srdeční záležitostí je Sociální klinika, která je postavena na konceptu služby ze srdce pro ty, kteří se nachází v těžké situaci.

Vzdělání

 • ECP – European Certificate of Psychotherapy
 • Doktorské studium v oboru klinická psychologie
 • Atestační zkouška z psychoterapie
 • Atestační zkouška z klinické psychologie
 • Univerzita Karlova, FF, jednooborová psychologie

Výcviky (některé absolvované výcviky a kurzy)

 • PBSP (Pesso terapie)
 • Biosyntéza
 • SUR
 • Krizová intervence
 • Telefonická krizová intervence
 • Práce s tělem v psychoterapii
 • Imaginativní metody
 • Relaxační metody
 • Práce s rodinou
 • Výcvik v psychologickém koučování

Současná profesní kariéra

 • Český institut biosyntézy - zakladatelka, ředitelka, garant výcviku v biosyntetické psychoterapii
 • Sociální klinika - zakladatelka, ředitelka
 • Pod křídly - soukromá psychoterapeutická praxe

Pracovala jsem mimo jiné také

 • Remedium - lektorka kurzů Telefonická krizová intervence, Krizová intervence a Komplexní krizová intervence
 • Riaps - klinický psycholog – lůžkové oddělení, ambulance, linka důvěry
 • QED Group a.s. - senior konzultant, (psychologické koučování, školení koučování, stress managment, AC/DC aj.)

Jsem členka České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, České asociace klinických psychologů AKP, České asociace pro psychoterapii ČAP, Českomoravské psychologické společnosti ČMPS, Evropské asociace psychoterapie EAP, jsem akreditovaný kouč ČAKO.

Místo působení - Praha, Nižbor

Lucie Kašová

Věnuji se individuální, párové a rodinné psychoterapii a také poradenství. Nabízím podporu při náročných životních situacích (krizová intervence), seberozvoji v osobním nebo partnerském životě. Pracuji s dospělými i s dospívajícími. Lektoruji krátkodobé pěstouny v Dobré rodině o.p.s. Jsem držitelkou evropského certifikátu pro psychoterapii ECP (European Certificate of Psychotherapy).

Jsem členkou: Českého institutu biosyntézy, Asociace PBSP CZ, České asociace pro psychoterapii

Vzdělání
2006Jabok - vyšší odborná škola - Sociální a pastorační práce
2010ETF UK - Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika
Vzdělání
2010 - 2015Psychoterapeutický výcvik Biosyntézy
2012 - 2016Psychoterapeutický výcvik PBSP
2015 - 2018 Výcvik v psychoanalyticky orientované párové a rodinné terapii, IPPART
2016 - 2017 Psychoterapeutické minimum, ČIB
2017 - 2019 Výcvik supervize v pomáhajících profesích, ASSP
Kurzy
2000Kurz respektovat a být respektován - Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání
2001Kurz asertivity - Dušková, Beleš
2006Krizová intervence - Remedium
2009Kurz pro duly - ČAD
2012Trauma - Remedium
2012, 2013seberozvojová skupina PBSP
 a další semináře a workshopy
Praxe
2009založení a vedení občanského sdružení České duly, o.s.
2009 - 2013vedení kurzů, doprovody k porodům
2013 - 2016založení mezigeneračního centra V jednom domě o.p.s., ředitelka denního stacionáře
2013soukromá psychoterapeutická praxe, vedení seberozvojových a psychoterapeutických skupin
2016 – dosudTerapeut Sociální kliniky
2017 - dosudČlenka výboru Asociace PBSP CZ, z.s.
2017 – dosudLektorka Dobré rodiny o.p.s.
2018Supervize v sociální službách Praha, Děčín

Kontakt

Místo působení:

 • VÁŽKA, Wuchterlova 8, Praha 6
Yvonna Lucká

Jsem atestovaná psycholožka a psychoterapeutka s třicetiletou praxí. Ve své práci mimo jiné zúročuji svoji téměř desetiletou zkušenost práce v krizovém centru RIAPS, kde jsem působila v různých rolích. Ve své soukromé psychoterapeutické praxi se věnuji především klientům s problematikou traumatu a posttraumatu a klientům s atypickou problematikou. Ve své práci využívám především metodu PBSP a Biosyntézu. PBSP též využívám pro práci s dlouhodobými uzavřenými skpinami. Jsem akreditovaný supervizor ČIS (teaching supervizor) od roku 1994. Nabízím individuální i týmovou supervizi. Jsem odborným garantem výukových programů v Remediu, jedná se o Komplexní krizovou intervenci, Základní krizovou intervenci, Trauma a podobně. Dále učím pro Diakonii, Fokus a další nestátní organizace. Pořádám workshopy zaměřené např. na péči o pomáhající profese a ženskou problematiku.

Některé absolvované výcviky:

 • Psychoanalytický výcvik
 • Rodinná terapie
 • SUR
 • Integrativní práce s tělem
 • Biosyntéza
 • PBSP

Jsem zakládajícím členem Českého institutu Biosyntézy, jeho místopředsedou a trenérem International Institut for Biosynthesis v Heidnu. Jsem členem supervizního EAP.

Místo působení - Praha

Ondřej Matějka

V rámci své soukromé praxe nabízím provázení a podporu při hledání orientace, porozumění a vlastních zdrojů v náročných situacích v osobním, partnerském i profesionálním životě. Jako individuální terapeut pracuji s dospělými a dospívajícími klienty. Vycházím z principů biosyntézy a psychoanalyticky orientované psychoterapie, využívám též prvků systému Pesso-Boyden (PBSP).


Vzdělání:
1997-2012studia historie a sociologie

Odborné terapeutické výcviky a kurzy:
2016-dosudVýcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii (ČSPAP)
2010-2016Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza (ČIB), supervize (Y. Lucká)
2011-dosudSebezkušenost v individuální psychoanalytické psychoterapii, Teorie a technika individuální psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP), supervize (V. Čermáková, J. Šikl)
2009-2012Sebezkušenostní skupina PBSP (Y. Lucká + L. Kobrle); další teoretické PBSP semináře (A. Pesso)
2007-2008Trauma i a II (Remedium)
2007Krizová intervence (Remedium)
2007-2013 semináře a výcvikové programy zaměřené na práci s holotropním dýcháním a tématikou psychospirituální krize (M. Vančura, Y. Lucká)

Praxe:
2013-dosudSoukromá terapeutická praxe (Pod křídly), individuální terapeut v Sociální klinice
2010-dosudpřekládání a tlumočení odborných psychoterapeutických textů, seminářů, výcviků
2006-dosudpedagog a vědecký pracovník na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
2009-2012vědecký pracovník na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR

Členství v odborných společnostech:
Česká asociace pro psychoterapii, Český institut biosyntézy, Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Jazyky:
Angličtina, francouzština – obojí aktivně
Veronika Sailerová

Věnuji se psychologickému poradenství, individuální terapii a koučování.

V rámci své soukromé praxe se věnuji individuální psychoterapii, psychologickému poradenství a krizové intervenci.

Nabízím podporu při zvládání náročných životních situací v osobním, partnerském i profesním životě, provázení při hledání cesty do svého nitra, jeho lepšímu porozumění a objevování vlastních zdrojů, z nichž je možné čerpat a dále je rozvíjet.

Při práci vycházím z principů biosyntézy, která navazuje na psychoanalytické kořeny psychoterapie a obohacuje je o pozornost věnovanou tělu a o nové poznatky z oblasti neurověd a embryologie. Biosyntéza zvyšuje naši všímavost k reakcím těla, k napětí, které v něm vzniká, a hledá porozumění pro souvislost a propojení s našimi emocemi i myšlením.

Odborné vzdělání:
2003 - 2012  FF UK Jednooborová psychologie
2004 - 2005  Universität Leipzig - Psychologie
1997 - 2004  FF UK Český jazyk a literatura
Odborné výcviky, specializační kurzy:
2019Evropský certifikát v psychoterapii ECP
2018 - 2019Výcvik v supervizi biosyntézy
2018 - dosudSebezkušenost v individuální psychoanalytické psychoterapii, Teorie a technika individuální psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP)
2012 - 2018Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza
2012 - dosudSebezkušenostní programy zaměřené na práci s mimořádnými stavy vědomí a tematikou psychospirituální krize
2012 - dosudSemináře a workshopy v oblasti psychoterapie - PBSP, POP, práce s traumatem (IIBS Heiden), aj.
2009 - 2010Výcvik v koučování (Radvan Bahbouh)
2009 - 2011Gestalt v personální praxi (IVTG)
2008Řízení lidských zdrojů (Expertis)
2006 - 2015Specializační semináře a workshopy v oblasti osobního rozvoje a HR poradenství
2020 - dosud Členka správní rady ČIB
2017 - 2019 Výkonná ředitelka ČIB
2015 - dosud Psychoterapeutické centrum Pod křídly - terapeutka
2014 - 2016  Sociální klinika - koordinátorka
2012 - 2015  QED GROUP - psycholožka, lektorka, senior konzultantka, kouč
2005 - 2011  GEHE Pharma Praha - HR manažerka, řízení celofiremních projektů, vedení projektu EU se zaměřením na rozvoj zaměstnanců
2000 - 2008  Nakladatelství Akropolis - jednatelka, vedoucí projektů, šéfredaktorka
2000 - 2005  Nakladatelství Maxdorf - vedoucí projektů, redaktorka

Kontakt:

email: veronikas@podkridly.com
tel: 603 459 014
Místo působení - Praha

Alena Večeřová Procházková

Psychiatryně (atestace 1999, 2002) a psychoterapeutka (atestace 2008), supervizorka (ČIS 2016) a psychosomatička (atestace 2017). První psychoterapeutický výcvik má v psychodynamické integrativní skupinové psychoterapii ve Skálově Institutu (2001). Výcvik v biosyntetické psychoterapii dokončila 2017. Provozuje psychiatrickou ambulanci v Praze 4 Spořilov a pro radost také soukromou psychoterapeutickou praxi. Kromě přímé práce s pacienty a klienty se angažuje se v různých formách péče o kolegy pro Katedru psychosomatiky IPVZ, dále ve Skálově Institutu a v Českém Institutu Biosyntézy. Do biosyntetické terapie se zamilovala pro její poezii a chce ji podporovat i jako členka správní rady. Pro SK pracuje jako jeden ze supervizorů. Alena je vdaná, má tři děti a vnučku. Kromě práce ji baví rodina, hudba, studium cizích jazyků, móda a cestování.

Kontakt:

Markéta Charvátová

Biografie

V rámci své praxe nabízím individuální poradenství a terapii především pro dospělé a dospívající. Do značné míry je má práce inspirována biosyntézou, a tak moje sezení provází zkoumání pohybu, tělových impulzů, práce s dechem, hlasem, tancem či barvami a sny. Mou snahou je být dobrým průvodcem klienta na cestě sebepoznání tak, aby mohl potkat své vnitřní zdroje, bezpečně se jim přiblížil a uměl najít dobrý způsob, jak je pro sebe využít. V poslední době se také zajímám o ženskou tématiku v terapii napříč jednotlivými vývojovými obdobími v životě ženy.

Vzdělání:

 • 2003 – 2009 Filozofická fakulta MU, obor Sociální pedagogika a poradenství

Praxe:

 • 2012 – dosud soukromá poradenská, terapeutická a lektorská činnost
 • 2008 – 2012 Ratolest Brno, z.s.,vedoucí sociálně aktivizační služby pro děti a mládež (SAP), sociální pracovnice
 • 2006 – 2008 Ratolest Brno, z.s., pracovnice dobrovolnických programů Pět P a LATA
 • 2006 – dosud lektorská činnost zážitkových a preventivních programů pro školní kolektivy(Flow-Effect, ACOR, Educatio Zlín)
 • 2005 – 2006 MŠ Montessori, Brno - lektorka angličtiny pro děti

Výcviky, odborné kurzy atd.

 • 2010 – 2015 psychoterapeutický výcvik v somatické psychoterapii v biosyntéze (ČIB)
 • 2010 – Arteterapie v kontextu Biosyntézy (Gabrielle Hoppe, Stephanie Lange)
 • 2009 – 2010 Tématizovaný kurz práce s tělem (Jitka Vodňanská)
 • 2008 – Sociálně psychologický výcvik (Modrá linka, Brno)
 • 2007 – Zvládání obtížných situací s klientem (Modrá linka, Brno)
 • 2006 – „Cope for teens“, program specifické primární prevence sociálně patologických jevů
 • Mezi další kurzy patří např. dramaterapie a muzikoterapie, kurzy zážitkové pedagogiky a kurzy v oblasti leadershipu.

V rámci své praxe nabízím individuální poradenství a terapii především pro dospělé a dospívající. Do značné míry je má práce inspirována biosyntézou, a tak moje sezení provází zkoumání pohybu, tělových impulzů, práce s dechem, hlasem, tancem či barvami a sny. Mou snahou je být dobrým průvodcem klienta na cestě sebepoznání tak, aby mohl potkat své vnitřní zdroje, bezpečně se jim přiblížil a uměl najít dobrý způsob, jak je pro sebe využít. V poslední době se také zajímám o ženskou tématiku v terapii napříč jednotlivými vývojovými obdobími v životě ženy.

Kontakt

Tel. +420 604 360 402
Email: marketa.charvat@gmail.com
Místo působení: Brno

Hana Brachová

Ve své praxi se věnuji individuální terapeutické práci a poradenství, pracuji převážně s dospělými klienty. Ve své práci kombinuji Biosyntézu, systemický přístup a prvky shiatsu. Několik let jsem pracovala s lidmi s drogovou zkušeností, s jejich rodinami. V minulosti jsem se také věnovala práci v nemocnici, na oddělení pacientů s onkologickým onemocněním, doprovázela jsem klienty po úrazech, pracovala s jejich blízkými i s ošetřujícím personálem. Mám také zkušenosti externí lektorky v oblasti pracovní terapie. Přes třináct let se věnuji práci se skupinami, spoluvedení rozvojových programů a seminářů. V současné době působím v Praze, kde poskytuji individuální terapii. Ve své práci s klienty se věnuji osobnostnímu rozvoji, rodinným a vztahovým tématům, zvládání náročných životních situací. Za důležité považuji zdroje klientů, respekt k procesu a zajištění bezpečného prostoru.

Vzdělání
1999 – 2005Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psychologie, studium jednooborové psychologie, zakončeno státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.
Terapeutické výcviky, kurzy, semináře
2015 - 2018Psychoterapeutický výcvik biosyntéza - supervizní část
2012 - 2015Základní psychoterapeutický výcvik biosyntéza
2003-2007Komplexní psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“ (ISZ Praha)
 Profesionální kurz shiatsu masáží, návazné rozšiřující dvouleté studium práce s tělem
 Telefonní krizové intervence
 Různé seberozvojové a odborné workshopy (sebezkušenostní skupina PBSP, ženské skupiny, kurzy práce s hlasem, sebezkušenostní výcvik pro práci se změněnými stavy vědomí a psychospirituální krizí)

Kontakt:

Tel. 608 565 619
E-mail: hanabrach@seznam.cz
Místo působení: Praha

Jana Teplanská

Věřím, že naše možnosti růstu jsou v podstatě nekonečné a v životě existuje mnoho cest, jak naplnit svůj potenciál, žít svůj život naplno, s radostí a zodpovědností vůči sobě i druhým.

Kdo jsem?

Jsem především lidskou bytostí s vlastním životním příběhem. Jsem také klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou s dlouholetými pracovními zkušenostmi zejména při práci s dospělými. Velkým zdrojem radosti a podpory v životě jsou pro mne vztahy s mými blízkými, příroda, pohyb, cestování, vzdělávání a humor. Jsem fascinovaná nikdy nekončící a tolik dobrodružnou prací na sobě, objevováním krásy v životě a zkoumáním mystéria našeho bytí.

Co nabízím?

Pracuji zejména s dospělými lidmi a to převážně individuálně. Hlavní formou mé práce je individuální psychoterapie, psychologické poradenství, práce s akutní krizovou situací – tzv. krizová intervence. Dále mohu nabídnout nácvik relaxací, uvolňovací a antistresová cvičení.

Ve své praxi kombinuji práci se slovem, s technikami pracujícími s dechem, pohybem, hlasem, vnitřními obrazy, sny, přesahovými tématy atd.

Skrze lidské setkání v bezpečném prostoru a kontextu nabízím prohloubení kontaktu se sebou samým, se svým prožíváním, tělem, s druhými lidmi a se tím, co nás obklopuje i přesahuje. Věřím, že takový kontakt je léčivý a pomáhá s odstraňováním překážek našeho vývoje a tím přispívá k uvolnění tvořivé a nevyužité životní energie, našeho potenciálu a vede k našemu uzdravování na více rovinách.

Vzdělání

 • Filozofická fakulta UK Praha, jednooborové studium psychologie (1999-2004)
 • Filozofická fakulta UK Praha – IZV, obor humanitní studia (1995 – 2000)
 • Atestace z klinické psychologie (2007)
 • Funkční specializace v psychoterapii (2008)

Některé z absolvovaných výcviků a kurzů

 • Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (na tělo orientovaná psychoterapie, od 2012 – dosud, ČIB)
 • Výcvik v hypnóze (2007-2008, ČPS)
 • Komplexní psychoterapeutické vzdělání (dynamicky a hlubině orientovaný výcvik, 1996-2007, VIAP)
 • Krizová intervence, relaxační techniky, focusing, imaginativní a arteterapeutické techniky etc.

Praxe

 • Soukromá psychoterapeutická praxe (od 2008)
 • Lektorování kurzů krizové intervence ( o.s. Déčko)
 • Krizové centrum (2006 – 2016, KC RIAPS Praha)
 • Oddělení léčby závislostí pro ženy (2004 - 2006, VFN Praha, Apolinářská)
 • Psychoterapeutické oddělení (2003 - 2006, Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha)

Kontakt

IČ: 76129462, provozovna Na Míčánce 32, Praha 6 - zapsána v živnostenském rejstříku
Tel. +420 777 027 358
Email: janakrizkova@centrum.cz
Místo působení: Pod Křídly, Eliášova 21, Praha 6