Etická komise ČIB


Vedoucí komise


Svatava Drlíčková

předsedkyně etické komise
svatava.drlickova@biosynteza.cz

Členové komise


Marta Beníčková

členka etické komise
marta.benickova@biosynteza.cz

Pavol Bartolomej

člen etické komise
pavol.bartolomej@biosynteza.cz

O komisi

Etická komise je volena správní radou na 3 roky. Členové mohou poté kandidovat znovu. Na stránkách Institutu jsou uvedeni členové komise a emailové kontakty, kam lze psát stížnosti, podněty a dotazy. Jeden člen komise má na starost konkrétní podnět/stížnost.

Komise je minimálně tříčlenná a je složená tak, aby byla zastoupena obě pohlaví.

Existuje alespoň jeden náhradník pro případ, že někdo nebude schopen krátkodobě funkci vykonávat. Pokud někdo podá stížnost přímo na člena komise, měla by se případu věnovat nově zvolená komise.

Pracujeme na zřízení etického kolegia, které má poradní hlas. Je možné si také přizvat odborníka mimo biosyntetickou psychoterapii, který má k dané problematice co říct.


Poslání komise

  • Facilitovat a kultivovat debatu o etickém rozměru psychoterapeutické práce.
  • Vyjadřovat se k etickému úhlu pohledu událostí na poli biosyntetické psychoterapie i obecně psychoterapeutickém.
  • Vyvozovat z konkrétních případů obecně platná etická pravidla a doporučení pro psychoterapeutickou praxi včetně výcviků a supervize.
  • Podporovat otevřenou diskusi o etických aspektech a nejasnostech.
  • Vytvářet bezpečné místo pro etická váhání a dotazy a vytvořit prostor pro diskutování eticky náročných témat.
  • Vyjadřovat se ke konkrétním podnětům nebo stížnostem.

Jde o expertní orgán, výkonná pravomoc je na vedení ČIB.


Člen institutu je povinen se řídit následujícími etickými kodexy nebo standardy

Dále také lze doporučit publikaci


Postup při podnětu/stížnosti

Jako Podnět se klasifikuje dotaz na etickou problematiku, anebo také stížnost, která však nesplňuje některé důležité parametry. Např. je nesrozumitelná, neobsahuje ve skutečnosti etický problém, popř. je k ní potřeba doplnit další podklady a stěžovatel toto neučiní do jednoho měsíce po upozornění EK. Platí to i v případě, kdy stěžovatel odmítne podepsat dokument o postoupení stížnosti danému terapeutovi (to lze akceptovat dočasně v případě, kdy daný pacient/klient potřebuje dosáhnout určité úrovně bezpečí). V takovém případě se EK vyjádří k případu pouze obecně.


Stížnost

Stížnost se podává emailem na uvedené kontakty Etické komise. Je potřeba uvést:

Neměly by se uvádět identifikační údaje třetích osob. Stěžovatel zašle také podepsaný souhlas s postoupením stížnosti danému psychoterapeutovi. EK se do 30 dnů vyjádří, zda byla stížnost přijata, případně si vyžádá další údaje, pak se daná lhůta adekvátně prodlužuje. EK může chtít mluvit se všemi aktéry sporu osobně. Každý člen Institutu je povinen s EK spolupracovat.

Podněty i stížnosti mohou být po dohodě s účastníky zveřejněny pro členy IBS, avšak tak, aby dané údaje byly anonymizovány. Může jít jen o věcné jádro stížnosti.

Ideální doba podání stížnosti je do 3 let. Na rozdíl od jiných institutů však nedáváme časové omezení na podání stížnosti, tj. do kdy je potřeba ji podat. Stěžovatel však musí počítat s tím, že po delší době nebude možné dané události spolehlivě posoudit, a v tom případě bude komise moci vydat jen obecné prohlášení.

Anonymní stížnosti lze přijímat pouze jako podnět.

EK by měla rozhodnout do půl roku. Lhůta se může prodloužit, pokud dojde k odvolání jedné ze stran sporu, případně bude-li potřeba spolupracovat s někým mimo Institut apod.

EK rozhoduje na základě hlasování, stačí většina, tj. 2 z 3 hlasů.

Je kladen důraz na zachování důvěrnosti informací. Každý, kdo přichází do kontaktu se stížnostmi, podepisuje závazek důvěrnosti. V případě zveřejnění daného případu v rámci členů ČIBu jsou údaje anonymizovány. Zápisy z jednání komise a výsledky rozhodnutí se uchovávají tak, aby byla zachována důvěrnost. Písemné rozhodnutí obdrží obě strany sporu.


Sankce

Mohou být komisí navrženy, ale rozhoduje o nich odborná rada ČIBu, jakožto exekutivní orgán.

Pokud je nalezeno provinění proti stanovám ČIBu, lze se obrátit také na vyjádření revizní komise.

Samotné řízení a reflexe terapeuta může být dostatečným výsledkem. Lze postupovat také s pomocí mediátora. Dále to může být: osobní omluva stěžovateli, písemné napomenutí, povinnost doplnit si odborné vzdělání (např. supervize – supervizora ale schválí Institut), ev. vlastní terapie, předání klienta někomu jinému, pozastavení členství, zrušení členství ve společnosti (to je např. v případě, kdy terapeut po výslovném napomenutí pokračuje ve stejné praxi, kvůli které byl napomenut, nebo vůbec nespolupracuje při řešení daného případu).

V případě etického přešlapu či selhání se rozlišuje, zda daný terapeut svůj postup nějak reflektoval před, během nebo poté, jestli jej supervidoval a jestli je ochotný jej reflektovat nyní.

Institut neodpovídá za výdaje, které vznikly účastníkům sporu disciplinárním řízením.


Odvolání

Pokud je to důvodné, Institut stanoví odvolací komisi, případně ustanoví arbitra, který nemusí být členem Institutu (např. ČAP). Odvolat se může účastník sporu např. kvůli možné podjatosti člena EK. Pokud je však člen EK ve sporu nějak jinak angažován, má povinnost to oznámit sám předem. Lze se odvolat do 30 dnů od doručení výsledku řízení.