Etická komise ČIB


Vedoucí komise - Miloš Mauer

kontakt: milos.mauer@lf3.cuni.cz


Členové komise

Jana Teplanská, Marta Beníčková


O komisi

Je volena správní radou na 3 roky. Členové mohou poté kandidovat znovu. Má předsedu, na kterého se lidé mohou obracet, v konkrétních případech pak bývá jeden člen komise, který má na starosti konkrétní podnět/stížnost.

Na stránkách institutu je uveden kontakt na vedoucího/předsedu komise a její složení, kam lze psát stížnosti, podněty a dotazy.

Komise je minimálně tříčlená a je složená tak, aby byla zastoupena obě pohlaví.

Existuje alespoň jeden náhradník (EABP má „reserve member“) pro případ, že někdo nebude schopen krátkodobě funkci vykonávat. Pokud někdo podá stížnost přímo na člena komise, měla by se případu věnovat nově zvolená komise.

Dále budeme pracovat na zřízení etického kolegia, což je širší okruh zkušných lidí v Bst., kteří mají k daným podnětům poradní hlas. Je možné si také přizvat ev. odborníka mimo Bst, který má k dané problematice co říct.


Poslání komise

Facilitovat a kultivovat debatu o etickém rozměru naší práce.

Vyjadřovat se k etickému rozměru událostí jak na poli Bst, tak na poli obecně psychoterapeutickém

Vyvozovat z konkrétních případů obecnně platná etická pravidla a doporučení pro psychoterapeutickou praxi, včetně výcviků a supervize

Bude rozvíjet etický kodex, který je např. v oblasti Práce s tělem nedostatečně zpracovaný (v případě EABP)

Facilitovat takové prostředí, kde bude možné co možná otevřeně mluvit o různých etických aspektech a nejasnostech, s předpokladem, že určitý etický přešlap se může stát komukoliv z nás, již jen proto, že v této oblasti existuje poměrně široká šedá zóna, které ještě není dostatečně jasně popsána (jak se přesně v určité situace chovat), často velmi záleží na kontextu.

Vyjadřovat se ke konkrétním podnětům nebo stížnostem.

V určitých případech může navrhovat i určité sankce.

Jde o expertní orgán, výkonná pravomoc je na vedení ČIB.


Člen institutu je povinen se řídit následujícími etickými kodexy nebo standardy

Etický kodex EAP (tudíž i ČAP), standard „Kompetence evropského psychoterapeuta“, Etický kodex účastníka psychoterapeutického výcviku v BST, popř. etický kodex asistenta a lektora, kodex EABP. Dále lze doporučit Metakodex EFPA - Lindsay, G., Koene, C., Oevreeide, H., Lang, F. (2010). Etika pro evropské psychology. Praha: Triton, a etický kodex ČMPS


Postup při podnětu/stížnosti

Jako Podnět se klasifikuje dotaz na etickou problematiku, a nebo také stížnost, která však nesplňuje některé důležité parametry. Např. je nesrozumitelná, neobsahuje ve skutečnosti etický problém, popř. je k ní potřeba doplnit další podklady a stěžovatel toto neučiní do jednoho měsíce po upozornění EK. Platí to i v případě, kdy stěžovatel odmítne podepsat dokument o postoupení stížnosti danému terapeutovi (to lze akceptovat snad dočasně v případě, kdy daný pacient/klient potřebuje dosáhnout určité úrovně bezpečí)- V takovém případě se EK vyjádří k případu pouze obecně.


Stížnost

Posílá se v listinné podobě a může být k tomu navíc poslána i e-mailem. Mělo by tam být uveden důvod stížnosti, doba, na kterou se vztahuje, okolnosti za kterým k porušení etiky došlo, kontakt na terapeuta, na kterého si stěžuji. Neměly by se uvádět identifikační údaje třetích osob. Stěžoval by měl poslat také podepsaný souhlas s postoupením stížnosti danému psychoterapeutovi. EK se do 30dnů vyjádří, zda byla stížnost přijata, případně si vyžádá další údaje, pak se daná lhůta adekvátně prodlužuje. EK může chtít mluvit se všemi aktéry sporu osobně. Každý člen institutu je povinen s EK spolupracovat.

Podněty i stížnosti mohou být po dohodě s účastníky zveřejněně pro členy IBS, avšak tak, aby dané údaje byly anonymizovány, může jít jen o věcné jádro stížnosti. To má sloužit k podpoře etického myšlení u ostatních.

Ideální doba podání stížnosti je do 3 let. Oproti některým jiným institutům však nedáváme časové omezení na podání stížnosti, tj. do kdy je potřeba ji podat. (např. s ohledem na známou dynamiku traumatu). Stěžovatel však musí počítat s tím, že po delší době někdy nebude možné dané události spolehlivě posoudit a v tom případě bude někdy komise moci vydat jen pouze obecné prohlášení.

Anonymní stížnosti lze přijímat pouze jako podnět. Přijímat stížnosti od někoho, kdo se daného procesu přímo nezúčastnil, lze jen ve vyjímečných případech, kdy je takových stížností více, viz EABP: „If there is overwhelming information, the ethical committee can open an enquiry even if there is no receivable complaint. For example if at least five EABP members inform us of a repeated breach of ethics from an EABP member“.

EK by měla rozhodnout do půl roku, což se však může prodloužit, pokud dojde k odvolání jedné ze stran sporu, případně bude potřeba spolupracovat s někým mimo institut apod.

EK rozhoduje na základě hlasování, stačí většina, tj. 2 ze tří.

Zacházení s informacemi. Je kladen důraz na zachování důvěrnosti informací. Každý, kdo přichází do kontaktu se stížnostmi, podepisuje závazek důvěrnosti. V případě zvěřejnění daného případu v rámci členů ČIBU jsou údaje anononymizovány. Zápisy z jednání komise a výsledky rozhodnutí se uchovávají tak, aby byla zachována důvěrnost. Písemné rozhodnutí také obdrží obě strany sporu.


Sankce

Mohou být komisí navrženy, ale rozhoduje o nich výkonná rada ČIB jakožto exekutivní orgán.

Pokud je provinění proti stanovám ČIB, lze se obrátit také na vyjádření revizní komise.

Samotné řízení a reflexe terapeuta může být dostatečné. Lze postupovat také s pomocí mediátora (tj. rozhovory mezi oběma stranami sporu, které někdo mediuje). Dále to může být: osobní omluva stěžovateli, písemné napomenutí, povinnost doplnit si odborné vzdělání (např. supervize – supervizora ale schválí institut), ev. vlastní terapie, předání klienta někomu jinému, pozastavení členství, zrušení členství ve společnosti (to je např. v případě, kdy terapeut po výslovném napomenutí pokračuje ve stejné praxi, kvůli které byl napomenut, nebo vůbec nespolupracuje při řešení daného případu).

V případě etického přešlapu či selhání je podstatný rozdíl, zda daný terapeut svůj postup nějak reflektoval před, během nebo poté, jestli jej supervidoval a jestli je ochotný jej reflektovat nyní.

Institut neodpovídá za výdaje, které vznikly účastníkům sporu disciplinárním řízením.


Odvolání

Pokud je to důvodné, institut stanoví novou, odvolací komisi, případně ustanoví arbitra, který nemusí být členem institutu. V našem případě by to mohlo jít na ČAP. Odvolat se může účastník sporu např. kvůli možné podjatosti člena EK. Pokud je však člen EK ve sporu nějak jinak zaangažován, má povinnost to oznámit sám předem. Lze se odvolat do 30ti dnů od doručení výsledku řízení.