Informace k žádosti o ECP - Evropského certifikátu pro psychoterapii v rámci EAPTI ve formě tzv. „přímého udělení“ (Direct Award), tzn. pro absolventy výcviku v biosyntéze

Podmínky pro žadatele:

 1. Vysokoškolské vzdělání
  • v oboru psychologie či psychiatrie nebo
  • s dosaženým titulem min. Bc. + absolvování Psychoterapeutického minima.
  Psychoterapeutické minimum je zaměřené na rozšíření psychoterapeutických znalostí a  splňuje požadavky pro udělení ECP. Aktuální informace k Psychoterapeutickému minimu naleznate zde . S případnými dotazy se obracejte na: minimum@biosynteza.cz.

 2. Ukončený komplexní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, tj. včetně závěrečné práce a všech ostatních náležitostí (žadatel má platný certifikát o ukončení výcviku vydaný ČIBem).

 3. Žadatel doloží nad rámec povinností pro dokončení komplexního výcviku v biosyntéze:
  • 130 hodin sebezkušenostní práce či individuální terapie
  • 450 hodin práce s klienty pod supervizí
  • 130 hodin klientské supervize

Tyto hodiny mohou být splněny kdykoli před zahájením výcviku v biosyntéze i po jeho ukončení nemohou však být současně započítány i do výcviku.


Shrnutí počtu hodin potřebných k získání ECP:

Jednotlivé komponenty programuPočet hodinMožnost získání hodin
VŠ studium psychologie nebo humanitní obor, alespoň Bc. titul1800 
Psychoterapeutické minimum (pro nepsychology) 112 112 hodin v rámci studia přes ČIB
Celkem studium 1912 
počet hodin sebezkušenosti / terapie (EAP standard 250) 250 120 hodin během výcviku+ 130 hodin před nebo po výcviku
počet hodin teorie a metodologie 735 ve výcviku
počet hodin práce s klientem pod supervizí (EAP standard 300-600) 550 100 hodin ve výcviku + 450 hodin k diplomu
počet hodin supervize (EAP standard 150) 150 20 hodin ve výcviku + 130 hodin k diplomu
intervizní skupiny 280 ve výcviku
celkový počet hodin z výcviku a dalšího vzdělávání směřující k terapeutické činnosti (EAP standard 1400 minimum za 4 roky) 1965 ve výcviku 1255 + 710 k diplomu
Celkový počet hodin k získání ECP:
pro psychology
pro nepsychology

3765
3877
 

Poplatky
Poplatek za vydání ECP certifikátu (hradí se v hotovosti v kanceláři ČIB)240 €
+15 € poštovné
Poplatek za další vydání certifikátu (např. v případě ztráty atd.)50 €
Poplatek za evidenci v databázi držitelů ECP certifikátů (na webu EAP)40 € /rok (předplatné na 3 roky dopředu 120 €)

Postup pro podání žádosti:

 1. Splnění všech „podmínek pro žadatele“, viz výše. Vše pečlivě doloženo oficiálními certifikáty.

 2. Žadatel vyplní a podepíše dokumenty. Vyplňuje se v angličtině:
  • DA 3 - CV form for ECP Direct Award
  • DA 4 - Practicioner Registration Form for European Cetificate of Psychotherapy.
  • Podpis Štrasburské deklarace o psychoterapii.
  Tyto přílohy je potřeba odevzdat odpovědné osobě za vyřizování ECP – Markéta Charvátová, marketa.charvatova@biosynteza.cz.

 3. Zaplatit poplatek ČIBu ve výši 240 Euro za podání žádosti. Plus 15 Euro za poštovné. Poplatek je třeba zaplatit hotově v eurech v kanceláři na adrese: Na Míčánce 32, Praha 6, 160 00

 4. Uhradit registrační poplatek ve výši 40 Euro/rok. Každoroční poplatek se zasílá formou předplatného na 3 roky, tj. 120 euro. Zašle kancelář EAP každému žadateli přímo.

Další informace:

Evidence databáze držitelů ECP certifikátu (ECP-R)

Držitelé certifikátu ECP jsou uvedeni v evropské databázi (registru), která je zveřejněna na webových stránkách www.europsyche.org a je spravována přímo EAP. K těmto účelům slouží roční poplatek 40 EUR (viz poplatky).


Další profesní rozvoj držitele ECP certifikátu:

Certifikát se uděluje na celý život a je certifikátem profesní přípravy. Je tedy povinné se nadále vzdělávat dle podmínek EAP. Pro splnění podmínek EAP v rámci dalšího profesního rozvoje (CPD) je nutné splnit průměrně 50 hodin ročně.

Další profesní rozvoj může být realizován v těchto formách:

 1. Navazující nebo doplňující profesionální psychoterapeutické kurzy (je nutné uvést podrobnosti o poskytovateli kurzu, sylabus kurzu a počet hodin za každý kurz na samostatném listu.).

 2. Odborná supervize psychoterapeutické práce (skupinové a individuální) nebo intervize (prosím tuto skutečnost uvést na samostatném listu se jménem supervizora nebo organizace, která tuto službu realizuje, počet hodin k jednotlivým aktivitám a celkový počet hodin).

 3. Odborné konference / sympozia v oblasti psychoterapie (je nutné uvést název, datum a organizátora, počet hodin pro každou aktivitu na samostatném listu. Přiložte kopie veškerých potvrzení o účasti na akcí, certifikátů apod.).

 4. Odborná činnost v psychoterapii (zvolení do rady nebo výboru a účast na poradách/setkáních. Je třeba doložit organizaci, termín setkání výboru/zasedání správní rady a formální počet hodin každého zasedání.

 5. Účast na další odborné přípravě psychoterapii jako supervizor / výzkumný pracovník / učitel. (Doložit datum, organizátora, počet hodin, pro každou aktivitu zvlášť).

CPD je kontinuální a provázané vzdělávání, tzn. Každá z výše uvedených kategorií by neměla přesáhnout více jak 30% z celkových hodin CPD. Jinými slovy, není možné jenom chodit na supervize, ale obsáhnout v profesním růstu a vzdělávání i jiné formy zvyšování odbornosti.

Doplňující informace

Držitelé ECP certifikátu dostávají informace o vývoji psychoterapie v Evropě prostřednictvím e-mailu. Mohou se účastnit zasedání EAP rady jako pozorovatelé, avšak nemají hlasovací práva.

S případnými dotazy se obracejte na Markétu Charvátovou - marketa.charvatova@biosynteza.cz


Dokumenty