Projekty

Biosyntéza v oblasti školství, vzdělávání a výchovy

V průběhu roku 2010 přišel Český institut biosyntézy s nabídkou praktických vzdělávacích workshopů pro pedagogické pracovníky pracující s dětmi a mládeží. Tyto workshopy vznikly jako součást projektu „Využití metody biosyntéza v primární prevenci“ (ev. č.0086/PRV/PK/2010), který získal v tomto roce podporu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Projekt hradí část nákladů a pro účastníky workshopů je dobře finančně dostupný.

Nabízené workshopy přináší nové postupy a formy práce v primární prevenci rizikového chování, metody čerpající z terapeutického systému biosyntézy. Workshopy jsou svojí náplní určeny především vychovatelům, etopedům a psychologům zařízení ústavní výchovy, ale také školním metodikům prevence, školním psychologům a pedagogům základních i středních škol. Workshopy jsou prakticky orientované a zaměřené na předání prvků metody pro kvalitní a bezpečnou práci s dětmi a dospívajícími v daných tématech.

Workshopy obsahují teorii (ucelený bio-psycho-sociální model),a z ní plynoucí metody práce,mj. kvalifikované a bezpečné postupy práce nejen v rovině verbální, ale také s emocionální a tělovou zkušeností. V současnosti nabízíme čtyři třídenní (celkem 24 hod) základní tematické workshopy:

1. Já, moje hranice a bezpečí

Cíle: uvědomění tělesného schématu, vlastních hranic, významu teritoria a jeho prožívání, přirozeného nároku na nepřekračování hranic, respekt k hranicím druhých lidí, rozeznávání riskantních vztahů a situací, schopnost a odvaha říci takovým situacím ne.

2. Já a ti druzí

Cíle: rozvoj komunikace, porozumění formám komunikace, rozvoj asertivity, otevřenost vs. agresivita ve vztazích, empatie, prosociální chování, prevence šikany, hledání podpory vs. ponižování jiných.

3. Já a moje energie

Témata: hyperaktivita, hypoaktivita a jejich příčiny; bio, psycho, sociální příčiny; nácvik metod uzemňování a rychlého odčerpávání přebytku energie, co dělat s nudou, apatií, tělesná cvičení hravou formou, prevence negativních důsledků disbalance v energetickém náboji.

4. Já jako kluk nebo holka

O rozdílech v psychosexuální identitě a jak jim rozumět, o tom, jak děti vidí dospělé, o homosexualitě, psychosexuální odlišnosti a respektu k nim. O vztahu k vlastnímu tělu. O hledání pochopení a pojmenování nebezpečí na cestě k dospělosti, o týrání, zneužívání a jak se chránit. Prevence homofobie, šikany, zneužívání, poruch příjmu potravy.

Základní přínos workshopů:

Pro pedagogy:

  • ucelená teorie zaměřená na popsaná témata – porozumění tématům v praxi,
  • získání praktických kompetencí a technik pro preventivní práci s dětmi a dospívajícími,
  • osobní rozvoj, prevence vyhoření, sebepéče.

Návazný přínos pro děti a dospívající:

  • lepší regulace, porozumění a zacházení s hranicemi, teritoriem a sílou jako prevence šikany,
  • rozvoj sociálních dovedností,
  • uvědomění a zlepšení regulace vlastních energetických procesů, naučení se technikám relaxace, tělovým cvičením,
  • uvědomění vztahu ke svému tělu.

Projekt má na starosti Mgr. Martin Hofman, který sám pracuje právě ve školství jako školní psycholog a zabývá se aplikací teorie a metod biosyntézy ve výchově a vzdělávání.
Kontakt: martin.hofman@biosynteza.cz, tel. 604 27 08 94.