GDPR pro odběratere newsletteru

Poučení o zpracování osobních údajů odběratelům newsletteru Českého institutu biosyntézy

Český institut biosyntézy zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. v současné době se Zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) a s účinností od 25. 5. 2018 také s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení”).

Ve smyslu ustanovení čl. 13 Nařízení Vám tímto níže shrnujeme důležité informace o zpracování těchto Vašich osobních údajů.

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Český institut biosytézy, z. ú., IČ: 226 874 59, se sídlem Eliášova 21, 160 00 Praha 6, vedený v rejstříku ústavů u Městského soudu v Praze oddíl U vložka 524 (dále jen “ČIB”), e-mail: info@biosynteza.cz, webová stránka: www.biosynteza.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Podle Nařízení bude ČIB od 25. 5. 2018 povinen jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence jsou: Simona Štrachová, e-mail: poverenec@biosynteza.cz.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

ČIB zpracovává osobní údaje poskytnuté mu Odběratelem newsletteru. Zpracovávané osobní údaje tak zahrnují pouze e-mailovou adresu.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje Odběratelů jsou zpracovávány za účelem zasílání newsletteru a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který ČIBu Odběratel poskytl, a dále

  • v souvislosti s plněním právních povinností ČIBu, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, (např. pro účely vykazování poskytovaných služeb donorům a donátorům) nebo
  • pokud to bude nezbytné k ochraně práv, právních nároků a oprávněných zájmů ČIBu dle příslušných právních předpisů České republiky a/nebo EU.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány z veřejně dostupných kontaktů z institucí a osob pečujících o duševní zdraví.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Odběratel newsletteru má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas lze odvolat e-mailem, a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze; oznámení musí být zasláno na e-mail: poverenec@biosynteza.cz.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno ČIBu, může ČIB zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Případným odvoláním souhlasu Odběratele newsletteru není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro ČIB, se kterými bude ČIB při poskytování služeb spolupracovat.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováním a doba uložení osobních údajů

Odběratel newsletteru poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu.

Proč jsou pro nás Vámi udělené osobní údaje nezbytné

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytnou podmínkou z hlediska posouzení možnosti navázat s Vámi jako s Odběratelem newsletteru další spolupráci.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám - subjektům údajů, jejichž osobní údaje ČIB zpracovává, přiznává Z. o ochraně osobních údajů a Nařízení vedle práv již uvedených výše zejména práva dále shrnutá níže.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Z. o ochraně osobních údajů: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu ČIB povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv § 21 Z. o ochraně osobních údajů: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklá stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od ČIBu potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu a výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat ČIB o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat omezení zpravování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u ČIBu.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést u ČIBu námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů ČIBu nebo jiných osob (dle Nařízení), oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků ČIBu.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od ČIBu a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V jakékoliv záležitosti týkající se zpracování osobních údajů má subjekt, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení, právo podat stížnost u dozorového úřadu. Tímto je pro subjekty s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.