Biosyntéza v ČR

Před vznikem Českého institutu biosyntézy (ČIBu) proběhly v ČR dva výcviky v biosyntéze, které však nebyly úzce propojené s mateřským institutem IIBS (International Institut for Biosynthesis) v Heidenu. Tyto výcviky byly šířeji pojaté a obsahovaly i prvky jiných metod (např. bioenergetiky). Zhruba třicítka absolventů těchto výcviků tak více či méně zapojovala prvky biosyntézy do své práce.

Od roku 2008 zaštiťuje vzdělávání terapeutů v metodě biosyntéza Český institut biosyntézy. Záměrem bylo vytvořit pro biosyntézu v ČR takové zázemí, které by podporovalo její rozšíření při zachování kvality mateřského výcviku v IIBS vedeného Davidem a Silvií Boadellovými. Zároveň chceme poskytnout absolventům výcviku prostor pro další šíření a aplikaci biosyntézy.

Aktuálně probíhající výcviky, které ČIB organizuje, jsou proto vedeny českými a mezinárodními lektory IIBS a co do obsahu i pravidel odpovídají výcviku v Heidenu.

Zázemí pro šíření biosyntézy, ale i garanci její kvality, vytváří ČIB nabídkou seminářů pro širokou i odbornou veřejnost, podílí se na projektech a aktivitách směřujících k aplikaci metody i mimo psychoterapii, např. do školství, sociální práce či pro střední zdravotnický personál apod.

Současně usilujeme o publikování literatury z oblasti biosyntézy, aby byla přístupná i českým čtenářům. Vyšla již řada knih např. Vybrané kapitoly z biosyntézy, Vybrané kapitoly z biosyntézy II. a především pak základní dílo D. Boadelly Lifestreames. I na příští rok připravujeme další knižní tituly, které by rozšířily biosyntetické texty dostupné v češtině.

Důležitou událostí pro biosyntézu v ČR se stala akreditace psychoterapeutického výcviku pro oblast zdravotnictví, která byla udělena na sklonku roku 2010.

V roce 2014 Český institut biosyntézy získal akreditaci Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) a patří tak mezi Evropské certifikované psychoterapeutické vzdělávací instituty (EAPTI - European Accredited Psychotherapy Training Institute).

EAP představuje vysoký evropský standard kvality vzdělávání v oblasti psychoterapie. Kromě toho také EAP úzce spolupracuje se Světovou radou pro psychoterapii (WCP - World Council for Psychotherapy), a tím podporuje rozvoj psychoterapie v mezinárodním kontextu.

Každý Evropský certifikovaný psychoterapeutický vzdělávací institut musí splňovat řadu náročných a zavazujících kritérií na úrovni výcviku, supervize a praxe jednotlivých účastníků.

Standardy EAP garantují kvalitní a profesionální přístup a vzdělávání účastníků výcviku, jež mají po řádném absolvování výcviku nárok na udělení Evropského certifikátu o psychoterapii (ECP). Cílem zavedení ECP je vzájemné uznávání kvality absolventů, kteří projdou výcvikovým programem EAPTI.

V tuto chvíli jsou v České republice pouze dva instituty, které mohou tyto výhody nabídnout, a my jsme velice rádi, že právě Český institut biosyntézy patří mezi ně. Jsme potěšeni, že absolventi výcvikového programu somatické psychoterapie biosyntézy mohou o tento certifikát zažádat, a srovnávat se tak s ostatními na poli evropské soutěže v oblasti psychoterapie.

Pod Českým institutem biosyntézy byl v roce 2014 odstartován projekt Sociální kliniky. Posláním Sociální kliniky je poskytovat kvalitní psychoterapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit. Přesto na sobě chtějí pracovat, hledají změnu a uvědomují si díl své zodpovědnosti.

Služby poskytují zkušení terapeuti i studenti terapeutického výcviku v pokročilé fázi studia, kteří si přejí pomoci a mají chuť poskytovat podporu těm, kteří ji potřebují. Jde tedy v pravém slova smyslu o službu ze srdce. V rámci Sociální kliniky pracují terapeuti zdarma a jejich jedinou odměnou jsou supervize či další vzdělávání, kde mohou dále rozvíjet svoji odbornost.