12 témat biosyntézy

I - Founding (Základy a původ)

Důraz je kladen na kořeny a bázi v našem těle a na naše postoje k času, prostoru, energii a penězům. Hlavní učební témata a přetrvávající vzorce v těle, polarizační tendence v těle a vlastnosti pohybových impulzů.

 • Počátky života.
 • Základy morfologie.
 • Životní prameny: kořeny vtělení.
 • Intrapersonální potenciály krve a tkáně od nitroděložního života do současného okamžiku.
 • Jak jsme ve svém životě uspořádáni z hlediska času a prostoru.
 • Embryogeneze a vývojový proces.
 • Základní hmatové prvky.
 • Psychodynamika masáže.
 • Doteková struktura biosyntézy.
 • Země - síla; voda - pružnost; vzduch - dech; oheň - sexualita, vitalita.

II – Grounding (Zakotvení a báze)

Kořenová čakra a páteř jako základy autonomie a rozdíl mezi rigidně fixovanými a labilně nezakotvenými charakterovými tendencemi. Hlavním tématem je porozumění pohybovým oblastem jako vzorcům vývojového posunu, výrazovým gestům a jejich afekto - motorickým schématům.

 • Odkud jsem přišel, jaké jsou mé osobní a rodinné kořeny?
 • Vztah k mému vlastnímu tělu.
 • Oblast hybné síly; kvalita impulzů. Systémy nervových informací týkajících se kosterních svalů: Alfa systém, kortikální; Gama systém, vegetativní.
 • Gravitace. Polarizace vlastností.
 • Strukturovaná práce s kořenovou čakrou.

III - Centering (Zrození středu a centrování)

Důraz je kladen na hara čakru a na pre- a perinatální aspekty zkušenosti, život v děloze, zrození a způsoby pomoci klientům s porodními a prenatálními traumaty. Zásady práce s dechovými vzorci, hyper- a hypoventilace. Charakterové principy: hraniční rozštěpení vyjádřené jako deformace polarity mezi kontrolou a uvolněním.

 • Narození - centrum hara, pupík, těhotenství: vlastní historie.
 • Rezonance zrození v našem těle.
 • Jak v životě prožíváme přeměnu.
 • Reorganizace anamnézy našeho zrození.

IV - Holding (Podpora a držení)

Zdůraznění prvního roku našeho života, důraz na hrdelní čakru, tendence orální povahy, potřeby související se zdravím a vzorce závislosti. Vyučují se zásady biosyntézy týkající se základních prvků hmatu jako forem zdravé výživy.

 • Opuštěné dítě. Symbiotický ústup. Orální povaha.
 • Fáze kojení. Paranoidní a depresivní poruchy.
 • Mezi srdcem a hrdlem. Mezi výživou a závislostí.
 • Potřeby. Embryologický pohled na výživu.
 • Deficity našeho srdce; návykové vzorce. Trhlina v srdci.
 • Pomoc s obnovením spojení; přivedení energie do srdce.

V – Bounding (Vazba a ohraničení)

Důraz je kladen na energie čakry solar plexu a na emoce sympatiku - vztek a úzkost ve vztahu k vzorcům tvořivého pohybu konstruktivní agrese a konstruktivní sebeobrany nebo hledání bezpečí. Charakterové aspekty síly a jejich projev v masochismu nebo psychopatii.

 • Odmítnuté dítě. Sociální masochismus a vzorce sebepodceňování.
 • Průzkumná fáze. Polarity: povaha masochisty, povaha psychopata; posedlý, nutkavý.
 • Solar Plexus. Hranice. Jak ochraňuji sám sebe. Oběti. Predátoři.

VI – Charging (Energetizace a vybití)

Důraz na centra sexuální energie a na vibrace rozkoše v těle, práce s bloky v oblasti pánve, zvládání zdravé lásky a sexuality a somatické základy pro práci se sexuálními problémy klientů.

 • Přistižené dítě: hysterické obrany a histriónská porucha osobnosti.
 • Naplnění a role sexuality v mém životě.
 • Vývoj sexuality.
 • Oidipovské vzorce. Energetické naplnění a polarity: přemíra/nedostatek sexuální touhy, incest.
 • Strukturovaná práce s centrem hara - sexualita.
 • Trauma.

VII - Bonding (Propojení a vztahování)

Srdce jako centrum milostného vztahu a vzorce spolupráce v partnerství (jako protiklad k symbiotické tajné dohodě nebo destruktivnímu střetávání). Ústřední zaměření spočívá na energetice paží jako kanálů pro vyjádření a kontakt. Charakterové aspekty hyperaktivity nebo přílišné pasivity ve vztahu.

 • Komunikační fáze: hysterický charakter; falický narcistický charakter; pasivní – femininní charakter; agresivní – maskulinní charakter.
 • Srdeční čakra. Propojení. Vztahy. Přivádění energie do srdce. Rovnováha spolubytí a nezávislosti.
 • Strukturovaná práce se srdeční čakrou.

VIII - Sounding (Rozeznění a sdílení)

Je kladen důraz na hlas, hrdelní čakru a na sluch. Vzorce jasné komunikace v jazyce a její poruchy. Způsoby jak pomoci klientům, kteří jsou nadměrně racionální, a klientům, kteří obtížně nacházejí slova pro své zážitky.

 • Komunikace a vyjadřování.
 • Hrdelní čakra. Ověřující jazyk – vysvětlující jazyk.
 • Energetické funkce hlasu. Povahové vlastnosti, charakter a jazyk.
 • Strukturovaná práce s hrdelní čakrou.

IX – Facing (Pohled a čelení)

Rozhled a vhled, oční kontakt a zrak včetně čakry třetího oka. Terapeutické zpracovávání očních bloků. Způsoby přeměny restriktivní obrazivosti v kreativní proces a způsoby zakotvení obrazivosti/fantazie v těle a v pohybu.

 • Narcistické vzorce přehledné jasnosti a zmatku.
 • Zrak a kontakt.
 • Čakra třetího oka, spiritualita a mystika.
 • Vnitřní tvořivý obraz – emocionální čistota.
 • Individuální a kolektivní mysl (logický zrak).
 • Strukturovaná práce s očima a s třetím okem.

X - Crowning and Spacing (Dovršení a metapozice)

Důraz na korunní čakru jako na bránu mezi vlastní existencí a transpersonálním. Témata blahodárné spirituality jako protikladu k pseudospirituálnímu úniku z těla. Postoj ke smrti. Intenzivní výuka pomocí práce se zdroji a kvalitami lidské podstaty.

 • Rozvoj lidské podstaty.
 • Biospiritualita.
 • Kontakt s vnitřní oblastí.
 • Strukturovaný deník.
 • Korunní čakra. Směr mého života: mezi narozením a smrtí; vztah ke spiritualitě a smrti.
 • Strukturovaná práce s korunní čakrou.

XI – Trauma

 • základní koncepty a teorie
 • specifika práce s traumatem na úrovni těla

XII – Forming (Formování a tvorba) a Shaping (Dotváření a profilování)

Pokračování práce na předchozím tématu, studium poruch integračních funkcí korunní čakry v psychózách, traumatických stavech a hraničních podmínkách.

 • Tvarování a formování.
 • Psychoterapeutická praxe ve světě, diagnostika, specifické problémy naší práce, odborná témata.
 • Hodnota vztahu terapeuta a klienta (typy kontaktu a propojení).
 • Pulsační diagnóza.

Oblast použití biosyntézy v soukromé praxi, na klinikách nebo v dalších oblastech jako je práce s dětmi nebo sociální oblast. Charakteristické aspekty procesu přeměny a rozloučení. Sklizeň a nový začátek.

 • Závěr výcviku. Vstup do profesionálního života v roli psychoterapeutů v oblasti bio syntézy.
 • Hodnocení.
 • Diagnóza charakteru.
 • Operační psychodynamická diagnóza.
 • Jak začít proces terapie.
 • Jak ukončit proces terapie.
 • Práce s různými klienty.
 • Trauma související s tématem ukončení, oddělení.
 • Terapie a léčba.